DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Pri tumc je odnos GIS-a i digitalne obrade satelitskih snimki interaktivan.
Naime, vrlo često se obrada satelitskih snimki nastoji olakšati i poboljšati
povezivanjem satelitske snimke s postojećim topografskim ili tematskim
kartama da bi se dobio željeni rezultat (npr. prilikom procjene volumena
ili biomase šumskih sastojina pomoću satelitskih snimki karta tipova šuma
u digitalnom obilku može poslužiti za prethodnu stratifikaciju satelitske
snimke).


Postojanje GlS-a omogućava prostorne i vremenske analize kakve do
sada nisu bile moguće. Rezultati takvih analiza jesu izlazne informacije u
obliku tematskih karata, statističkih podataka i matematskih modela za ustanovljavanje
mogućih smjerova razvoja i procjenu opasnosti koje pri tom
razvoju prijete. To u današnjim, poremećenim ekološkim uvjetima omogućava
stalno praćenje stanja šuma te donošenje pravovremenih i ispravnih
odluka pri gospodarenju s njima.


MOGUĆNOST PRIMJENE U HRVATSKOJ


Prema iskustvima u svijetu mogu se metode daljinskih istraživanja iz
svemira na području šumarstva u prvom redu primijeniti na velikim prostranstvima
za nacionalne i regionalne inventure i za trajna praćenja stanja
šuma i razvitka šumskih površina, osobito u manje razvijenim zemljama
trećeg svijeta, te u pojasu šuma četinjača u borealnim područjima sjeverne
polutke.


U Hrvatskoj, kao dijelu srednje Europe mogu se također uspješno primijeniti
opisane tehnologije i metoda na raznim područjima i razinama:


A) Za izradu karata šumovitosti i tipova šuma u mjerilu 1:50 000 do


1:200 000 i sitnijem. Te karte mogu predstavljati jedinstveni sustav za, cijelu
državu, s podjelom na listove, istovjetnom za službene topografske
karte ili se mogu izraditi za pojedine šumske regije. Na njima se ne bi
vidjelo samo prostiranje šumskih površina, nego bi izravno bile snimljene
bitne značajke šumskih sastojina, obzirom na sklop, sastav listača i četinjača
i si. Takve karte su važan izvor informacija za uspostavljanje trajno
održavane banke podataka o šumama kao osnove za donošenje odluka u
šumskogospodarskom i pejsažno ekološkom smislu. Ti podaci su neophodan
sastavni dio budućeg jedinstvenog GlS-a, na regionalnoj, državnoj, a
eventualno i na europskoj razini.
B) U okviru redovitog uređivanja šuma u Hrvatskoj se izrađuju u desetogodišnjem
turnusu pregledne šumsko-gospodarske karte 1:25 000 i sitnijeg
za pojedine gospodarske jedinice i šumsko-gospodarska područja. U
njima je za državne šume na osnovi topografskih karata prikazana unutarnja
podjela šuma, te glavne prometnice i naselja. U uređajnim elaboratima
za privatne šume kartografski prilozi su opterećeni nedostacima svojih izvora,
uglavnom katastarskih planova: zastarjelost i neažurnost.


Sastojinske prilike i razlike nisu se uglavnom do sada uopće prikazivale.
Modernizacija i svakodnevna dopuna kartografskih priloga sitnijeg
mjerila u uređajnim elaboratima moguća je na osnovi satelitskih snimki
u obliku kolor kompozita ili digitalno klasificiranih tematskih karata. U