DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Svaka Cptointerpretacija, pa i ona na osnovi satelitskih snimki, ne iscrpljuje
se samim promatranjem snimki. Uspješna primjena metoda daljinskih
istraživanja temelji se na stručnom znanju šumara fotointerpretatora,
na iskustvu u radu sa snimkama, te na intenzivnom znanstvenom i stručnom
radu. To osobito vrijedi za primjenu satelitske tehnologije, gdje je uz
razvoj tehnike snimanja i obrada snimki, potrebno uložiti znatne napore
za iznalaženje odgovarajućih metoda pridobivanja željnih informacija. Primjena
u svakom gospodarskom području, pa tako i u šumarstvu, ima svojih
specifičnosti. Te specifičnosti su ovisne i o svojstvima objekata koji se proučavaju.
Kod šumskih sastojina radi se o karakteristikama vezanim za njihov
položaj na površini Zemlje, kao što su vrste drveća, stojbinske i sastojinske
prilike. Iskustva stečena u drugim dijelovima svijeta ne mogu se
doslovno prenijeti na prilike u Hrvatskoj. Gledajući s te strane, naše zaostajanje
na području primjene svemirskih tehnologija zahtijevat će znatan
napor šumarske struke i cijelog društva u Hrvatskoj da se taj zaostatak za
svijetom nadoknadi.


SATELITSKE SNIMKE I GIS


Rezultati vizualne i digitalne interpretacije satelitskih snimki odnose
se na podatke o kakvoći i količini pojava i objekata na zemljinoj površini
što je već opisano u prethodnom poglavlju. Ti se rezultati najčešće prikazuju
u obliku tematskih karata u kojima je prikazana prostorna rasprostranjenost
pojava i objekata na površini Zemlje te njihov međusobni odnos.


Količine podataka koje se mogu dobiti digitalnom interpretacijom snimki
iz satelita su vrlo velike. Klasičnim postupcima postalo je nemoguće obuhvatiti,
održavati, interpretirati i analizirati tako velike količine podataka u
nekom realnom vremenu, što je stvorilo potrebu primjene kompjutera pri
rješavanju takvih zadataka. To je omogućio brzi razvoj kompjutorske tehnologije
u prošlom desetljeću, naročito na području radnih stanica i osobnih
računala koja su postala dostupna svakome.


Razvoj kompjutorske tehnologije i digitalne obrade snimaka iz satelita
piatila su i istraživanja na polju informacijskih sustava. Cilj je bio pronaći
sveobuhvatni informacijski sustav za prihvat, usklađištenja, obradu i analizu
velike količine prostorno određenih podataka. Takav sustav je geografski
informacijski sustav — GIS.


Pod GIS-om podrazumijevamo skup opreme programa i prostorno određenih
podataka koji omogućava brzo i kvalitetno rukovanje, upravljanje,
obradu i stvaranje novih informacija potrebnih za donašenje odluka u svim
čovjekovim djelatnostima (Kuša n i dr 1992).


Svaki GIS sastoji se od (1) elektronske opreme za ulaz, obradu i izlaz
podataka, (2) programske podrške za unos, pohranu, pretraživanje, analizu
i ispis podataka, te (3) podataka koji mogu biti znakovni ili brojčani, a
moraju biti prostorno određeni.


Ako promatramo samo podatke, može se reći da se GIS sastoji od niza
slojeva različitog sadržaja u kojima su pojave i objekti na površini Zemlje
prostorno određeni. Iz toga se može zaključiti da rezultati interpretacije
snimki iz satelita mogu biti, a vrlo često i jesu sastavni dio GlS-a (SI. 3).