DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 7     <-- 7 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*232.174.7 (Pinus pinea L.) Sum. list CXVIII (1993) 225


PINIJA (PINUS PINEA L.) KAO VRSTA ZA POŠUMLJIVANJE KRASA


Ante Tomašević*


SAŽETAK: U članku autor donosi podatke o uspijevanju pinije
na području Šumarije Zadar, šumski predjel Musapstan i na
otoku Rabu, šumski predjel Sveta Mara, odjel lb, na NPŠO Rab,
s kojim gospodari Šumarski fakultet u Zagrebu. Za područje Musapstana
donose se dendrometrijski podaci kulture pinije stare
40 godina kao i starosti iste kulture u 55. godini života. Za otok
Rab donose se podaci za 12 godišnju manju kulturu pinije, gdje
autor promatra 218 biljaka od trenutka pošumljivanja pa do 12
godina starosti i prikazuje uspjeh preživljavanja za svaku godinu,
broj preživjelih biljaka, te krivulju rasta srednje visine za svaku
godinu (graf. 3, 4 i 5).


Ključne riječi: Pinija, pošumljivanje, preživljavanje, visinski
prirast, sadnja u jame, polietenske cijevi, kras, crvenica,
podneblje.


UVOD I PROBLEMATIKA


Problem pošumljivanja krasa star je više od jednog stoljeća, od kada
se organizirano radi na pošumljivanju kraških devastiranih i degradiranih staništa.
Odabir vrsta za pošumljivanje najvažniji je stručni posao, jer je dobro
znano da su šumski poslovi vezani na dugi rok, a početne greške teško se
ispravljaju. Iako je za naše šire kraško područje izbor vrsta za pošumljivanje
vrlo velik, ustaljena je praksa da se više manje koristi alepski i crni bor,
dok se veliki broj vrsta iz ovih ili onih razloga zanemaruje.


Dakako, u tu zaboravljenu vrstu spada i pinija, mada ova vrsta ima
svoje mjesto u pionirskoj obnovi kraških goleti, kako sa meliorativnog aspekta,
tako i sa gospodarskog gledišta. U cilju zagovaranja pinije kao vrste
za pošumljivanje određenih dijelova našeg krša, izvršili smo određena istraživanja,
čije rezultate donosimo u ovom radu.


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA


Za ovaj rad, istraživanja smo proveli na području Šumarije Zadar, šumski
predjel Musapstan, odjel 11, te na otoku Rabu, na Nastavno pokusnom
šumskom objektu Rab, s kojim upravlja Šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu.


* Dr. Ante Tomašević, Šumarski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu.