DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 68     <-- 68 -->        PDF

sa, oštećenost i si. U svakom stratumu interpretiran je broj krošanja (stabala)
u ovisnosti o njegovoj površini. Jednoličan raspored interpretiranih
krošanja po stratumu postignut je pravokutnim točkastim rasterom. Metoda
rastera, odnosno oblik i veličina uzorka izabrani su na osnovi prethodnih
istraživanja (Kalafadžić i dr. 1990).


Za svaki stratum izračunati su pokazatelji oštećenosti sastojina prema
prijedlogu autora (Kalafadži ć & Kuša n 1990). Za ustanovljivanje
ovisnosti oštećenosti i određenih čimbenika okoliša pogodan pokazatelj je
srednja oštećenost (SO) računata po formuli


Zfi-X;
SO% = gdje je


f; = broj stabala i-tog stupnja oštećenosti
Xj = sredina intervala i-tog stupnja oštećenosti u postotnoj skali stupnjeva
oštećenosti


(0 = 0—10%, 1 = 11—25%, 2.1 = 26—40",,, 2.2 = 41—60",,,
3 = 61—100%, 4 = > 100%)


Formula pomoću složene aritmetičke sredine, s brojem stabala u pojedinom
stupnju oštećenosti kao težinom, daje srednji stupanj oštećenosti
u pojedinom stratumu.


REZULTATI FOTOINTERPRETAC1JE — PHOTOINTERPRETATION
RESULTS


Stupatij oštećenosti sastojina glede biljne zajednice i njihovu sukcesijuForest decline status according to the plant communities and their succession


Uzduž prosjeka VI. i XXIV. terestrički je određeno prostiranje biljnih
zajednica u dva navrata 1970. i 1989. godine. Ujedno je ustanovljena sukcesija
šumske vegetacije u istom razdoblju (R a u š 1990). U istražiavnom području
ustanovljene su biljne zajednice:


1.
Tipična šuma hrasta lužnjaka i običnog graba (Carpino betuli-Quercetum
roboris typicum Rauš 1971)
5.
Šuma hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i žestiljem (Genisto elatae-
Quercetum roboris aceretosum tatarici Rauš 1971)
6.
Šuma hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem {Genisto
elatae-Quercetuni roboris caricetosum remotae Ht.1938)
8.
Tipična šuma poljskog jasena (Leucoio-Fraxinetum angustifoliae typicum
Glav. 1959)
10.
Tipična šuma crne johe s trušljikom (Frangulo-Alnetum glutinosae typicum
Rauš 1971)
11.
Šumske čistine, bare