DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 63     <-- 63 -->        PDF

PRETHODNU PRIOPĆENJE — PRELIMINARY COMMUNICATION
UDK 630*48 »31« (CROATIA — SPACVA) Sum. list CXVII (1993) 281


OŠTEĆENOST ŠUMA I NEKI ČIMBENICI OKOLIŠA
U ŠUMSKOM BAZENU »SPACVA«


FOREST DAMAGE STATUS AND CERTAIN ENVIRONMENTAL
FACTORS IN »SPACVA« FOREST REGION (CROATIA)


Zvonimir KALAFADŽIČ, Vladimir KUŠAN, Zvonimir HORVATIC
& Renata PERNAR1


SAŽETAK: Na temelju interpretacije ICK aerosnimki mogu se
odrediti pouzdani statistički podaci o oštećenosti šuma za razrnjerno
male površinske jedinice, za sastojine. Analizom tih podataka
moguće je zaključivati i o utjecaju pojedinih čimbenika
okoliša na stupanj oštećenosti šuma.


Prilikom inventarizacije oštećenosti šuma šumskog bazena
»Spačva«, interpretacijom ICK aerosnimki, ustanovljeni su i određeni
odnosi između stupnja oštećenosti i nekih čimbenika okoliša.
Utvrđen je odnos između biljnih zajednica određenih na terenu
i stupnja oštećenosti u njima. Najveća oštećenost ustanovljena
je u šumi hrasta lužnjaka s velikom iutilovkom i rastavljenimšašem, a najmanja u šumi hrasta lužnjaka s velikom iutilovkom
i iestiljem. Tipična šuma hrasta lužnjaka i običnog graba nalazi
se po oštećenosti u sredim. Isto tako uspoređivana je oštećenost
i na terenu određena sukcesija vegetacije, te ustanovljeno da su
najviše oštećene sastojine u kojima je došlo do izrazite promjenevlažnijih u suše biljne zajednice. Oštećenost je određivana uzduž
prirodnih i umjetnih linijskih objekata u šumama. Uz isušene
bare, javne puteve (asfaltne ceste s dubokim prostranim kanalima),
te uz prokopane kanale oštećenost je najveća, a uz obične šumske
ceste i prirodne vodotoke oštećenost je manja. Uzrok samo osrednjoj
oštećenosti uz autoput Lipovac — Zagreb može biti izgradnja
bez narušavanja prirodnih hidroloških uvjeta ijili prilagodba
ondašnjih mlađih sastojina (1948. god.) na promijenjeneprilike.


Ključne riječi: hrastove nizinske šume, Spačva (Hrvatska),
oštećenost šuma, biljne zajednice, sukcesija vegetacije,
fotointerpretacija, ICK aerosnimke.


UVOD — INTRODUCTION


Inventarizacija oštećenosti šuma provodi se terenskim opažanjima, te
primjenom metoda daljinskih istraživanja. Metoda interpretacije infracrve


1 Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 41000 Zagreb, Svetošimunska 25
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 64     <-- 64 -->        PDF

nili kolornih (ICK) aerosnimki postala je u Europi i u Svijetu uobičajena
za ustanovljavanje stupnja i rasprostranjenja oštećenosti šuma (H i 1 d e-
brad i & Gros s 1989, C i e s 1 a 1989). Provode se i intenzivna istraživanja
LI svrhu operacionalizacije primjene satelitskih snimki za inventarizaciju i
nadzor oštećenosti šuma (Landaue r & Vos s 1989). Oba načina inventarizacije,
i terestrički i fotointerpretacijom, imaju u nekoj državi svoje
mjesto. Najbolje rezultate daju oba načina zajedno, kao što se to npr. radi
u SR Njemačkoj, u federalnim jedinicama Bavarska i Baden-Wuerttenberg
(Traerikne r 1985). Takav način je ondje izabran iz znanstvenih, šumarskih,
ali i iz političkih razloga. Terestričke inventure se pomoću ICK aerosnimki
nadopunjavaju i provjeravaju.


Terestričke inventure oštećenosti šuma kako su oblikovane za područje
Europske zajednice daju pouzdane podatke za razmjerno velike površinske
jedinice. Odnosi između stupnja oštećenosti i određenih stojbinskih i sastojinskih
značajki prikupljeni prilikom tih inventura dat će samo grubi uvid
u čimbenike okoliša koji utječu na oštećenost šuma. Za iscrpne analize, posebno
za manje površinske jedinice, dobiveni podaci nisu statistički dostatni
(Traenkner & Troveke 1988).


Za interpretaciju oštećenosti šumskog drveća, krošnja po krošnja, neophodne
su ICK aerosnimke u krupnijem mjerilu (1:5000 — 1:8000). Razmjerno
veliki troškovi takvog acrosnimanja uvjetovali su da je za inventuru
oštećenosti šuma na velikim površinama u Europskoj zajednici prihvaćena
metoda koja se zasniva na aerosnimanju ICK filmom u prugama, te interpretaciji
oštećenosti u sustavno raspoređenom klasterskom uzorku na snimljenoj
pruzi (Hildebrandt & Gross 1979).


Aerosnimanje cijelih površina u svrhu određivanja oštećenosti šuma
ovisit će o konkretnim prilikama u pojedinim zemljama i o odlukama šumarskih
i političkih organa, a provodit će se na područjima koja su znatno
oštećena ili koja su gospodarski i znanstveno zanimljiva, jer je interpretatacijom
tih snimki moguće:ustanoviti i analizirati oštećenost šuma na manjim površinskim jedinicama,
sastojinama. Podaci o obujmu i površinskoj rasprostranjenosti
oštećenja statistički su osigurani,

proučavati značajke koje utječu na oštećenost šuma, kao što su npr.
nadmorska visina, ekspozicija, stanje vlažnosti i si., te doći do odgovora
o mogućem uzročniku oštećenosti,

ponovnim snimanjem doći do tijeka razvitka oštećenosti na tim
površinama.
Bez obzira na određene prednosti fotointerpretacijskih metoda, primijenit
će se terenske inventure:ako postoje ograničenja, osobito vojne prirode, za izvršenje aerosnimanja,

ako u nekoj državi ne postoje kadrovski i instrumentalni preduvjeti
za primjenu fotointerpretacije.
Usporedba pogodnosti inventarizacije oštećenosti šuma pomoću primjernih
površina na terenu koja se primjenjuje u Europskoj zajednici i in


282
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 65     <-- 65 -->        PDF

METODA TERESTRIČK I IC K AEROSNIMK E
Method (uzorkovanjem) (cjelokupno prekrivanje)
JEDINICA Terestri^l CJR Aerial photography
INVENTARIZACIJE (sampling) (full coverage)
Inventaiization vnit


+ + __lmlll_t___m____


država -state


županija -province


w* mp <+) i


+ mm
uprava šuma forest
direction


w


+ 1 1
šumarija -forest district


w


+ + fl K


gospođama jedinica


management unit


w


+ + fl


šumski revir


forest
quarter


I


+ +
swBKBMalsrt«,


sastojina -stand
´


+ 4- vrlo pogodno
(+) uvjetno mogući zaključci
very appropriate
conclusions are possible
only conditionally


+
rezultati dobro reprezentiraju rezultati nitu »tatiitieki otigurani/
stvarno «tanje /nemoguće izvođenje zaključaka
results good represent the results are not statistically secured/
real situation /conclusions are not possible


Tab. -Table 1: Pogodnosti metoda inventarizacije ostećenosti šuma i veličine
površinskih jedinica inventarizacije - Appropriateness of forest
decline nventory methods according to the inventory units area
size (prema -ace. Traenkner & Troycke 1988)
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 66     <-- 66 -->        PDF

ventarizacije pomoću acrosnimki cjelokupnim prekrivanjem terena, obzirom
na veličinu jedinica inventarizacije, vidi se iz Tab. 1 (Traenkne r
& Troycke 1988).


U Hrvatskoj se inventarizacija oštećenosti šuma opažanjima na terenu
sustavno provodi na gotovo cijeloj površini od 1987. godine, metodom koja
se zasniva na metodi Komisije Europske zajednice, a koja je prihvaćena
gotovo u cijeloj Europi (P r p i ć i dr. 1988, Hidebrandt & Gross
1989).


Uz pomoć šumarske privrede primijenjena je i inventarizacija oštećenosti
šuma pomoću ICK aerosnimki na dosta velikim površinama šuma jugozapadne
Hrvatske i slavonske Posavine (K a 1 a f a d ž i ć i dr. 1993). Te
inventarizacije omogućuju i potanku analizu ovisnosti oštećenosti šuma i
čimbenika okoliša. Ovdje ćemo navesti rezultate o odnosu oštećenosti šuma
i biljnih zajednica, te sukcesije biljnih zajednica, kao i prirodnih i izgrađenih
linijskih objekata u šumama kao što su kanali, prometnice, vodotoci, a
koji su dobiveni interpretacijom ICK aerosnimki šumskog bazena »Spačva«.


Prve aerosnimke ujedno su i trajni dokument nultoga stanja. Višenamjenskim
korištenjem ICK acrosnimki moguće je sniziti troškove. Naročito
je moguće korištenje istih aerosnimki za potrebe uređivanja šuma, što
dokazuju i iskustva stečena vi Hrvatskoj.


AEROSNIMANJE 1 METODA FOTOINTERPRETACIJE —


— AERIAL PHOTOGRAPHY AND PHOTOINTERORETATION METHOD
Na području šumskog bazena »Spačva« uzduž prosjeka VI. i XXIV. u
smjeru sjever-jug i presjeka 15 u smjeru istok-zapad, izvršeno je 20. 7. 1989.
godine aerosnimanje u ukupnoj dužini od 49,08 km (SI. 1). Snimljeno je
djelomično ili u potpunosti 157 odjela na 99 aerosnimki. Srednje mjerilo
snimanja iznosilo je 1:6123. Primijenjena je aero-foto kamera Zeiss LMK
305/32, te ICK film Kodak Aerochrome 2443.


Razvijeni dijapozitivi snimljenih aerosnimki isporučeni su posredstvom
Republičke Geodetske uprave 9. 2. 1990. godine, što znači preko 6 mjeseci
iza obavljenog snimanja. Uzrok zakašnjenja je dugotrajni postupak izdavanja
aerosnimki za upotrebu prema ondašnjim propisima o ONO. Isto tako
prema propisima snimke su po završetku radova pohranjene u Republičkoj
geodetskoj upravi u Zagrebu. Navodimo ove rokove, te nerazumne propise
koji smanjuju zanimanje za primjenu modernih tehnologija u praksi i koje
bi u novom zakonodavstvu trebalo mijenjati. Propisi naročito onemogućuju
kasnije multidisciplinarno korištenje aerosnimki, jer jednom pohranjene
snimke vrlo se teško ponovno dobivaju na uporabu.


Na osnovi terenskih opažanja stabala u raznim stupnjevima oštećenosti,
te njihovog kasnijeg pronalaženja na aerosnimkama, ustanovljen je način
preslikavanja na aerosnimkama te načinjen fotointerpretacijski ključ.
Interpretirane su vrste: hrast lužnjak (Quercus pedunculata Ehrh.), poljski
jasen (Fraxinus angustifolia ssp pannonica Soo & Simon), obični grab (Carpimts
betuius L.) te ostale vrste kao ostale listače (OL).


Na snimkama su izlučeni stratumi, na osnovi značajki koje se uočavaju
na aerosnimkama kao što su npr. veličina krošnje, sklop, vrste drveća, smje


284
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 67     <-- 67 -->        PDF

285
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 68     <-- 68 -->        PDF

sa, oštećenost i si. U svakom stratumu interpretiran je broj krošanja (stabala)
u ovisnosti o njegovoj površini. Jednoličan raspored interpretiranih
krošanja po stratumu postignut je pravokutnim točkastim rasterom. Metoda
rastera, odnosno oblik i veličina uzorka izabrani su na osnovi prethodnih
istraživanja (Kalafadžić i dr. 1990).


Za svaki stratum izračunati su pokazatelji oštećenosti sastojina prema
prijedlogu autora (Kalafadži ć & Kuša n 1990). Za ustanovljivanje
ovisnosti oštećenosti i određenih čimbenika okoliša pogodan pokazatelj je
srednja oštećenost (SO) računata po formuli


Zfi-X;
SO% = gdje je


f; = broj stabala i-tog stupnja oštećenosti
Xj = sredina intervala i-tog stupnja oštećenosti u postotnoj skali stupnjeva
oštećenosti


(0 = 0—10%, 1 = 11—25%, 2.1 = 26—40",,, 2.2 = 41—60",,,
3 = 61—100%, 4 = > 100%)


Formula pomoću složene aritmetičke sredine, s brojem stabala u pojedinom
stupnju oštećenosti kao težinom, daje srednji stupanj oštećenosti
u pojedinom stratumu.


REZULTATI FOTOINTERPRETAC1JE — PHOTOINTERPRETATION
RESULTS


Stupatij oštećenosti sastojina glede biljne zajednice i njihovu sukcesijuForest decline status according to the plant communities and their succession


Uzduž prosjeka VI. i XXIV. terestrički je određeno prostiranje biljnih
zajednica u dva navrata 1970. i 1989. godine. Ujedno je ustanovljena sukcesija
šumske vegetacije u istom razdoblju (R a u š 1990). U istražiavnom području
ustanovljene su biljne zajednice:


1.
Tipična šuma hrasta lužnjaka i običnog graba (Carpino betuli-Quercetum
roboris typicum Rauš 1971)
5.
Šuma hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i žestiljem (Genisto elatae-
Quercetum roboris aceretosum tatarici Rauš 1971)
6.
Šuma hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem {Genisto
elatae-Quercetuni roboris caricetosum remotae Ht.1938)
8.
Tipična šuma poljskog jasena (Leucoio-Fraxinetum angustifoliae typicum
Glav. 1959)
10.
Tipična šuma crne johe s trušljikom (Frangulo-Alnetum glutinosae typicum
Rauš 1971)
11.
Šumske čistine, bare


ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Tablica-TVzWe2
STUPANJ OŠTEĆENOSTI SASTOJINA OBZIROM NA BILJNE ZAJEDNICE


Stand damage classes according to the plant communities


Biljna zajednica Stupanj oštećenostl -Damage class
Plant community 1
11-25%
2.1
26-40%
Ukupno -Total
m % m % m %


1 3917 36.3 6877 63.7 10794 35.6
5 6715 47.0 7585 53.0 14300 47.2
6 795 20.9 3015 79.1 3810 12.6
8 320 100 320 1.1
ukupno-total 11747 17477 29224 96.5
11 429 1.4
vodotoci/ceste -breams/roads 646 2.1
UKUPNO-TOTAL 30299 100.0
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Tablica -Table 3


STUPANJ OŠTEĆENOSTI SASTOJINA OBZIROM
NA SUKCESIJU BILJNIH ZAJEDNICA


Stand damage class according to the succession
of plant communities


Prijelaz biljne
zajednice iz -u


Plant community
change from -to


I
5-1 m
6-1 m
11-1 m


ukupno m


total %


II
8-5 m
8-6 m
10-5 m
10-6 m
11-6 m


ukupno m


total %


m


6-5 m
,


Stupanj oštećenosti


Damage class


1 2.1
11-25% 26-40%
20 600
70 485
315
90 1400


6.0 94.0
80
390
170


55
235
80 1150


6.5 93.5
3800 1815


67.7 32.3
U terestrički određen profil biljnih zajednica uneseni su fotointerpretacijom
dobiveni podaci o oštećenosti sastojina, te su određeni udjeli pojedinačnih
stupnjeva oštećenosti sastojina po biljnim zajednicama (Tab. 2, Graf.
1). Ustanovljeno je da su stabla najoštećenija u šumi lužnjaka s velikom
žutilovkom i rastavljenim šašem (6), a najmanje u šumi hrasta lužnjaka s
velikom žutilovkom i žestiljem (5). Tipična šuma hrasta lužnjaka i običnog
graba (1) nalazi se u sredini.


Rezultate fotointerpretacijom ustanovljenog stupnja oštećenosti sastojine
na mjestima gdje je došlo do sukcesije biljne zajednice prikazuje Tab.


3. i Graf. 2. U tablici su promjene u biljnim zajednicama svrstane u tri grupe
glede stupanja promjene vlažnosti promatranih bijnih zajednica. Na osnovi
dobvenih rezultata može se zaključiti:
1. Promjena biljne zajednice od vlažnijeg, prema bitno sušem vodnom
režimu staništa (grupa I.), uvjetuje izrazito povećanje površina s višim stup


ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Graf. 2


Odnos oštećenosti i sukcesije biljnili zajednica


Damage class


njem oštećenosti sastojina (stupanj 1 =6.0%, 2.1 =94%). To je slučaj ako
biljne zajednice šuma hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i žestiljem (5),
te šuma hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem (6) i
pošumljenje čistine i bare prelaze u tipičnu šumu hrasta, lužnjaka i običnog
graba (1).


2. Promjene izrazito vlažnih u suše biljne zajednice (grupa II.) uvjetuje
također izraziti povećani udio sastojina viših stupnjeva oštećenosti
(stupanj 1 = 6.5%, stupanj 2.1 = 93.5%). To je slučaj kada tipična šuma poljskog
jasena (8) i tipična šuma crne johe s trušiljkom (10), te pošumljenje
bare i čistine prelaze u šumu hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i žestiljem
(5) i šumu hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem
(6).
3. Tamo gdje se vlažnija biljna zajednica mijenja u nešto sušu, ali još
uvijek dosta vlažnu zajednicu (grupa III.) nalazimo pretežno manje stupnjeve
oštećenosti sastojina (stupanj 1:67.7%, stupanj 2.1:32.3%). To je slučaj
ako šuma hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem
(6) prelazi u šumu hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i žestiljem (5).
Prirodni i izgrađeni linearni objekti u šumama i stupanj oštećenosti
Presence of natural and man-made linear objects in forests and their
damage status


Uz određene prirodne ili po čovjeku načinjene linijske objekte, određen
je površinski udio pojedinih stupnjeva oštećenosti na širini od 100 m
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Tablica-Table4


POVRŠINSKI UDIO STUPNJEVA OŠTEĆENOSTI UZ LINIJSKE OBJEKTE


Vrsta
linijskog Interpretirano
objekta Interpreted


linear ob jeli


km
ha


1. Isušene bare - Ameliorated marshes 1.9 38
2. Javni putevl - Public roads 9.2 92
3. Kanali -ChaneUs 12.2 244
4. AutoputUpovac-Zagreb -Highway 16.5 330
5. Prirodni vodotoci - Natural streams 29.5 590
6. Šumske ceste - Forest roads 26.6 532
Odnos oštećenostl i prirodnih te umjetnih


Stupanj oštećenostl


Stand damage class


1 2.1
11-25% 26-40%
površinski udio u %


area percentage


9.0 91.0
28.3 71.7
32.3 67.7
54.5 45.5
62.1 37.9
64.1 35.9


Graf. 3


linijskih objekata


y
H Stupanj
oštećenostl
Linijski objekti - Linear objects


Damage class
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 73     <-- 73 -->        PDF

s obje strane tih objekata. Na taj način nastojalo se ustanoviti utjecaj tih
objekata na stupanj oštećenosti okolnih šumskih sastojina.


Analizirane su šumske površine uz tzv. šumsku magistralu (asfaltiranu
cestu s postranim dubokim kanalima), uz šumske ceste, prirodne vodotoke,
isušene bare, iskopane kanale, te autoput Lipovac-Zagreb.


Uočena je povezanost stupnja oštećenosti šume i vrste prirodnih ili umjetnih
linijskih objekata uz koje se te šume nalaze (Tab. 4. i Graf. 3). Uz
isušene bare, asfaltirane ceste s dubokim postranim kanalima, te uz prokopane
kanale oštećenja su vrlo velika. Uz šumske ceste i prirodne vodotoke
oštećenost je manja. Veličina oštećenja vjerojatno ovisi o intenzitetu zahvata
u prirodne hidrološke uvjete. Manje oštećenosti uzduž autoputa Lipovac-
Zagreb, koji je izgrađen 1948. godine, mogu se eventualno tumačiti kvalitetnim
projektiranjem i izgradnjom, bez prevelikog narušavanja prirodnih
uvjeta ili/i mogućnost privikavanja tadašnjih sastojina, starih oko 50 godina,
na novonastale uvjete.


ZAKLJUČAK — CONCLUSION


Interpretacijom ICK aerosnimki mogu se dobiti statistički osigurani podaci
oštećenosti šuma za razmjeno male površinske jedinice, za sastojine.
Osim toga moguća su istraživanja utjecaja pojedinih čimbenika okoliša na
stupanj oštećenosti šuma.


Interpretacijom ICK aerosnimki šumskog bazena »Spačva« uz trenutno
stanje oštećenosti šuma na snimljom području (20. 07. 1989) ustanovljene
su i određene povezanosti stupnja oštećenosti i nekih stojbinskih i sastojinskih
čimbenika, te značajki okoliša, kao što su: biljne zajednice i njihova
sukcesija, te vrste prirodnih i umjetnih linijskih objekata u šumama. Potanko
tumačenje uočenih pojava nije u domeni inventarizacije oštećenosti
šume, nego bi istraživanja uočenih pojava trebalo nastaviti u timskom radu
znanstvenika i specijalista koji se bave proučavanjem uzroka oštećenosti
šuma.


LITERATURA — REFERENCE


C i e s 1 a, W. M. (1989): Aerial Photos for Assesment of Forest Decline — A Multi


national Overview, Journal of Forestry 87 (2): 37—41.
Hildebrandt , G. & K. Gros s (1989): Inventarizacija i opažanje sadašnjih
oštećenja šuma u SR Njemačkoj. Šum. list 113 (11—12): 279—298.
K a 1 af a d ž i ć, Z. & V. Kuša n (1990): Definiranje stupnja oštećenosti šumskog
drveća i sastojina. Šum. list 114 (10—12): 517—526.
Kalafadžić, Z., V. Kušan, Z. Horvatić & R. Fintić (1990): Određivanje
stupnja oštećenosti šuma šumskog bazena »Spačva« interpretacijom
ICK aerosnimki. Studija. Zavod za istraživanja u šumarstvu. Zagreb.
kalaladžić, Z., V. Kušan, Z. Horvatić &R. Pernar (1993): Inventarizacije
oštećenosti šuma u Republici Hrvatskoj primjenom infracrvenih
kolornih (ICK) aerosnimki. Glas. šum. pokuse posebno izdanje4: 163—172.
Landauer , G. & H. H. Voss (ed.) (1989): Untersuchungen und Kartierung
von Waldaschaeden mit Methoden der Fernerkundung (Abschlussdokumentation
— Teil A), DLR, Oberpfaffenhofen.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Prpić, B., N. Komlenović & Z. Seletković (1988): Propadanje šuma
u SR Hrvatskoj. Sum. list 112 (5—6): 195—215.
Rauš , Đ. (1990): Sukcesija šumske vegetacije u bazenu »Spačva« u razdoblju
1970—1989. god. Šum. list 114 (9—10): 341—356.
Traenkner , H. (1985): Integrierte Waldzustandserfasung. IUFRO Conference:
Inventorying and Monitoring Endangered Forests. Zuerich: 273—276.
Traenkner, H. & A. Troycke (1988): Der Einsatz von CIR-Luftbild Programmen
in Bayern. AFZ (1—3): 17—20.


Forest Damage Status and Certain Environmental Factors in »Spačva«
Forest Region (Croatia)


Summary


At first it was stated that the forest decline inventory methods using CIR
AP-s with full coverage deliver statisticaly secured data for small inventory units,


e. g. forest stands. This data enable conclusions about dependence of damages
on environmental factors. The terrestrial sample methods are more appropriate
for big inventory unist (Tab. 1).
Performing the forest decline inventory in the forest region »Spačva« (Fig. 1)
using CIR aerial imagery (date 20., 07. 1989, film Aerochrome Infrared 2443 Kodak,
Camera LMK 305/23 Zeiss Jena, mean scale 1 : 6123, strip lenght 49,8, number of
P-s 99) a connection between damages and certain environmental factors was
observed. The interpreted species were: pedunculate oak (Quercus pedunculate!
Erh.)< narrow-leated ash (Fraxinus angustofolia ssp pannonica Soo & Simon),
hornbeam (Carpinus betulus L.) and other deciduons species together.


Terrestrially cartographed forest plant communities (1) Carpino betuli-Quercetum
roboris typicum Rauš 1971, (5) Genisto etatae-Quercetum roboris aceretosum
tatarici Rauš 1971, (6) Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum remotae Ht.
1938, (8) Leucoio-Fraxinetum angustifoliae typicum Glav. 1959, (10) Frangulo-Alnetum
glutinosae typicum Rauš 1971, (11) forest clearings & marches, where compared
with demages. It was found that (6) is the most and (5) the least damaged,


(1) is somehwere between (Tab. 2, Graph. 1). The plant communities succession
determined by two successive observation in the terrain (1970 & 1989) was compared
with damages found on AP-s. The most damaged were the forest stands
where moist plant communities change to dryer ones (Tab. 3, Graph. 2).
The damage status was determined along natural and man-made linear
objects in forest. Along meliorated marshes, public rouds and channels the damages
are high, along natural streams and simple forest roads are much smaller.
The moderate damages along the higway Lipovac — Zagreb are probably due to
the undisturbed natural hidrology and´or the accomodation possibility of younger
stands to environmental changes (Tab. 4., Graph. 3).


Ke y words : lowland oak forests, Spačva (Croatia), forest decline, plant
communities succession of vegetation, photointerpretation, CIR-aeroal photography.