DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Ledolom katastrofalnih razmjera zimi 1971./72. god. u cijeloj regiji, uzrokom
je izrazito hiperboličnog oblika strukture posječenog broja stabala crnogorice
u 1972. god. Saniranjem posljedica »sanitarnom sječom« povećalo
se učešće GSP u ukupnom etatu po drvnoj masi na 82%, To se na grafikonu
strukture posječenih drvnih masa odrazilo u izrazitoj spljoštenosti distribucije
i nepravilnoj veličini ordinata histograma po debljinskim stupnjevima.
Osim toga, visoke ordinate u nižim debljinskim stupnjevima (12,5—22,5 cm)
dokazuju da distribuciji nedostaje lijevi krak, što u ostalim distribucijama
nije slučaj. Ova pojava pokazuje da je u nemjerenom dijelu sastojine ispod
taksacijske granice desetkovan vrlo velik broj stabalaca. Na grafikonu su
izostale njihove drvne mase, koje nismo ni određivali. Ova je katastrofa ostavila
dugotrajne posljedice na optimalnost struktura sastojina.


ZAKLJUČAK


1. Iskustvo stečeno dugogodišnjim odabirom stabala za sječu i vođenjem
evidencije sječe, može se sažeti u nekoliko slijedećih zaključaka:
— Evidencije posječenih drvnih masa nisu ništa drugo nego retrospekcija
podataka najodgovornijeg stručnog rada u gospodarenju šumama — odabira
i obilježavanja stabala za sječu (doznake) i u struci bi trebale imati isti
ponder kao i doznake. Ovo ističemo zbog toga, jer su oba postupka bez alternative.
— Kontinuitet vođenja evidencija sječa zajamčen je uz dva uvjeta: postojanost
prostorne razdiobe šume za koju se evidencije vode i što dulje
vrijeme stručnog djelovanja istog stručnjaka provedeno na istom šumskom
objektu.
— Evidencija sječa su vrlo jednostavne informacije, vođenje kojih ne
zahtijeva visoku stručnost ali pretpostavlja savjesnost i točnost u radu stručnjaka
na terenu (korektno vođenje manuala doznake) i evidentičara u uredu,
uz obostranu obvezu trajnog arhiviranja dokumenata i podataka.
— U nepotpunim, netočnim ili djelomično izostalim evidencijama sječa
drvnih masa, nalazimo praznine ili »sive zone« koje uzrokuju prekid kontinuiteta
praćenja promjena razvitka šume, pravilnog gospodarenja i valjanog
uređivanja i nanose šumskom gospodarstvu materijalne i stručne štete.
2. Iz prezentiranih evidencija posječenih drvnih masa po godinama, ophodnjicama
i cijelog promatranog razdoblja (1959.—1989.), proizlaze slijedeći
zaključci:
— Evidencije o posječenim drvnim masama treba obvezno voditi po vrstama
prihoda, a podatke analizirati i interpretirati brojčano i grafički po
debljinskoj strukturi. Na taj se način proširuje dijapazon primjene podacima
evidencija.
— Strukture posječenih drvnih masa se bez obzira na oblik poligona
frekvencija posječenog broja stabala, distribuiraju po zakonitostima normalne
razdiobe.
— Svojstvo istovjetnosti oblika distribucija posječenih drvnih masa je
jedna ali vrlo značajna i višestruko korisna spoznaja za uspješnu analizu
i ocjenu odnosa strukture realiziranog etata i drvne mase jedinice prostorne
razdiobe, gdje je sječa izvršena.