DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Utjecaj doznake na promjenu strukture drvnih masa ili drvne zalihe može
se utvrditi, ako se doznačena (i prosječna) drvna masa kao dio drvne zalihe
razvrsta i prikaže po istoj debljinskoj strukturi kao i drvne mase sastojina
ili drvna zaliha gospodarske jedinice.


U tu svrhu treba krajem svake godine razvrstati doznačena i posječena
stabla po sastojinama, vrstama drveća i vrstama prihoda u debljinske stupnjeve
od 5 cm, kakvi se primijenjuju u uređajnoj praski Hrvatske. Za svaku
sastojinu odrede se drvne mase po istim tarifama, kao i u inventurama, zbroje
po debljinskim stupnjevima i izrade šumari za gosp. jedinicu. Podaci se
unose u odgovarajuće obrasce i obvezno grafički prikažu.


Na obvezno grafičko prikazivanje strukture realiziranog etata, odlučili
smo se na osnovi dosadašnjih spoznaja o svrhovitosti ovog postupka kod analiza
struktura etata po broju stabala, opisanih u radu (Šum. list 1—2/93).


Grafičke slike struktura doznačenih i posječenih drvnih masa, nesumnjivo
povećavaju informativnost brojčanih podataka evidencija sječa i zajedno
s grafikonima posječenog broja stabala omogućuju realnu ocjenu uspješnosti
provedenih doznaka.


Pritom, međutim, treba voditi računa o razlici oblika distribucija između
posječenog broja stabala i posječenih drvnih masa iste sastojine.


Distribucije doznačenog i posječenog broja stabala nisu jednoznačne. 0vise
o koncepciji doznake i strukturi populacije, a najviše o vrsti prihoda.
One mogu biti unimodalne, bimodalne i hiperbolične. Strukture posječenog
broja stabala oblikom ukazuju na nazočnost nenormalnih pojava i dominaciju
njihovih utjecaja na razvitak. Mijenjaju oblik paralelno s porastom intenziteta
nenormalnih pojava. Unimodalni oblik s porastom intenziteta nenormalne
pojave postupno prelazi u bimodalni, ordinata lijeve kulminacije se
povećava i uz ekstremne vrijednosti pojave (kalamiteta, katastrofe) distribucija
poprima hiperbolični oblik.


Strukture posječenih drvnih masa su bez, obzira na oblik distribucijeposječenog broja stabala, istovjetnog — Gaussovog zvonolikog oblika.


Da dokažemo ovu tvrdnju, iznosimo nekoliko slučajeva iz gosp. jed. Belevine,
iz kojih će zainteresirani lako ocijeniti zakonitost raspodjele posječenih
drvnih masa po debljinskoj strukturi.


Primjere iznosimo po načelu iz velikog u malo ili slijedom od normalnih
struktura do različitih varijanti oblika.


Doznačene i posječene drvne mase prikazat ćemo i analizirati po vrstama
prihoda (GRP = glavni redoviti prihod; GIP = glavni izvanredni prihod;
GSP = glavni slučajni prihod i GP = ukupni glavni prihod). U smislu statistike,
to su tri stratificirana uzorka i njihov zbroj kao ukupni uzorak (GP).
Svi se distribuiraju po zakonitostima normalne razdiobe, bez obzira na oblik
populacije. (Zbog vrlo malog učešća GIP, ovaj prihod promatrat ćemo grafički
zajedno s GRP i GP).


Navedeni redoslijed prikazivanja struktura po stratumima izabran je zato,
što pravilnost oblika distribucija posječenih drvnih masa ovisi o veličini
uzorka i učešća pojedinog prihoda u strukturi.


Što su uzorak i učešće GRP veći, oblik distribucije je bliži normalnoj
i obrnuto. Sa smanjenjem uzorka doznaka ili povećanjem učešća GRP u


268