DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Budući da sc potonje odnosi i na sumu za koju se vodi evidencija sječa,
(o nas je — uz već navedeno — potaknulo, cla od 1959. godine, od kada smo
bili uključeni u rad Uprave NPŠO Zalesina vodimo manualc doznake na drugi
način. Ovaj rad je rezultat vođenja doznake i evidencije sječa od tada do danas,
na drugi način.


EVIDENCIJA POSJEČENIH DRVNIH MASA PO GODINAMA


Evidencija sječa drvnih masa po godinama za gosp, jedinicu NPŠO Belevine
obuhvaća vremensko razdoblje od 1947—1991. godine, tj. 45 godina, kako
je to prikazano u tablici 1 i na grafikonu slike 1.


Posebno je evidentirana crnogorica (grafikon a), a posebno bjelogorica
(grafikon b). Smreka je zbog malog učešća pribrojena jeli, a iz istih razloga
tvrde listače bukvi.


Evidencija sječa sastoji se iz tri kvalitativno različita dijela.
Od 1947.—1950. tj. od početka vođenja evidencije poslije rata (u kojem
su do tada vođene evidencije propale) do inventure 1950 51. kad je objekt
preuzeo Šumarski odjel Šumarskog fakulteta od NOO kotara Rijeka, u kontrolnoj
knjizi evidentirana je samo ukupno posječena drvna masa po godinama
i odjelima bez obzira na vrstu prihoda. Prema količini posječene drvne
mase po odjelima razvrstali smo je slobodnom procjenom na redoviti i slučajni
prihod.
Za razdoblje od 1951.—1958. god. iz uredno vođenih i arhiviranih manuala
doznake evidentirali smo oba prihoda (redovni i slučajni).
Od 1959. god. do danas osobno smo vodili doznaku i evidenciju sječa po
vrstama prihoda (redoviti, izvanredni, slučajni) i uveli evidenciju po uzrocima
doznake (grom, izvale, prelomi, šušci, ad stabla, rak, imela i dr.).


Grafikon na si. la može se podijeliti u dva dijela. Za prvi dio svojstvene
su velike oscilacije realiziranog godišnjeg etata. U drugom dijelu uspješno je
ostvareno načelo godišnje potrajnosti prihoda.


Za razdoblje od 1947.—1950. karakteristične su izrazito jake sječe, naročito
u 1948. godini, kad su šume podnijele najveći teret ekonomske blokade
bivše Jugoslavije od strane bivšeg SSSR-a. Samo u ovoj gosp. jedinici posječeno
je 1948. god. pet godišnjih etata (vidi si. la). To je kasnije (1951.—
—1958.) kompenzirano niskim godišnjim etatima realiziranim u sanitarnim
sječama (propisanim Osnovom gospodarenja) zbog zatečenog izrazito lošeg
stanja sastojina.


Od 1958. do 1963. godine objekat je u ingerenciji šumskog gospodarstva
u Delnicama s pravom Fakulteta za održavanje terenske nastave, a potom do
1969. god. ponovno u sklopu NPŠO. U razdoblju od 1958.—1963. god. nije
prekidan kontinuitet znanstvenih istraživanja.


Pojačane sječe u prvoj polovici ophodnjice 1959.—1969. svedene su smanjenim
etatima u drugoj polovici u granice propisane Osnovom gospodarenja.
Od ponovnog preuzimanja objekta (1963. godine) kao i u posljednje dvije
ophodnjice (1970.—79. i 1980.—89.) dotadašnje uređivanje i gospodarenje po
Instrukciji od 1937. godine zamijenjeno je suvremenijom metodom. Šume
se uređuju i gospodare po Novom sistemu uređivanja prebornih šuma D.