DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— kriterij j . Š afar a, koji kaže
»nijedno se stablo ne smije oboriti samo zato da šuma dobije drugi oblik
« (Šum. enciklopedija, sv. 111/1987: 45), i


— kriterij oblikovanosti krošnje, prema kojem
»pri odabiru za sječu, stabla treba doznačivati prema obliku habitusa
krošnje ovim redoslijedom: stabla s krošnjom oblika rodinog gnijezda, potom
s krošnjom oblika valjka, a samo iznimno s krošnjom oblika paraboloicla
«.. (Križance, R., 1987: 415—417).
Kriterij J. Š a f a r a uveli smo u doznaku zbog toga, da pri prevođenju
sastojina iz jednog u drugi oblik gospodarenja isključimo subjektivizam.
Svrha uvođenja trećeg kriterija je podizanje produkcije. U slijedu doznake
prema obliku habitusa krošnje, debljinski se prirast a time i produkcija
drvne mase stabala istih taksacijskih karakteristika povećavaju. Ona
najbolja, s krošnjom oblika paraboloida, treba ostaviti što dulje na panju,
ovisno o stanju asimilacijskog aparata u odnosu na ostale krošnje.
U pojedinoj godini obavljene su dvije doznake. Najprije je obavljena
»sanitarna« doznaka na cijeloj površini gosp. jedinice, a zatim redovita —
do propisanog etata — u sastojinama predviđenim Općom osnovom sječa
odnosno godišnjim planovima.
Doznačena stabla obilježavana su kolobrojem na žilištu i prsnoj visini.
Obilježavanje započinje svake godine od broja 1 i vodi se po odjelima —
sastojinama.
Po završenoj doznaci, obračunata je u manualima drvna masa doznačenih
stabala pa istim tarifama kao i kod premjerbe (inventura). Ukupni
iznosi po godinama i sastojinama su nakon kontrole izvršenih sječa uneseni
u »Kontrolnu knjigu« odnosno »Evidenciju sječa«.
Manuali doznake su za svaku godinu kronološki razvrstani i obrojčani
te zaključeni do propisanog roka. Po isteku ophodnjice deponirani su u
arhivu Uprave, tako da je kontrola prezentiranih podataka u svako doba
moguća.
Od dva uvriježena načina vođenja manuala doznake: unošenjem prsnih
promjera doznačenih stabala u manuale — po debljinskim stupnjevima crticama
(kao i u inventurama) ili pojedinačnim bilježenjem promjera kronološki
po rednom broju doznake, mi smo se opredijelili za drugi način.
Za usvojeni način doznake utrošak vremena terenskog rada dulji je od prvospomenutog,
no u daljnjoj obradi proširuje evidencijama sječa stupanj inlormativnosti
podataka o uspješnosti doznake, što je kod prvog načina u
vezi uzroka doznake pojedinog stabla isključeno.
Kod prvog načina bilježenja doznačenih stabala crticama, manual doz-.
nake je ujedno i manual evidencije sječa. Nakon obrade odmah pokazuje
debljinsku strukturu doznačenih stabala, a po obračunu drvnih masa i strukturu
iste. Postupak je prihvatljiv u manje više normalno razvijenim i zdravim
sastojinama. Međutim u sastojinama izloženim učestalom djelovanju
negativnih biotiekih i abiotičkih čimbenika, ovaj način vođenja doznake ne
daje cjelovitu sliku o pojavama, koje su značajno, a mjestimice i presudno,
utjecale na razvitak sastojina i na koje se gospodarenjem moglo tek djelomično
ili se uopće nije moglo gospodarskim mjerama utjecati.


263