DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 35     <-- 35 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE — PRELIMINARY COMMUNICATION
UDK 630*232:551.58.002 Sura. list CXVII (1993) 253


PRIMJENA PLUVIOTERMIČKIH INDEKSA POVOLJNOSTI KLIME
ZA ŠUMSKU VEGETACIJU


Juraj MEDVEDOVIĆ*


SAŽETAK: Pluviolermički indeksi povoljnosti klime za šumsku
vegetaciju mogu se uspješno primijeniti za brojna ekološka
istraživanja u šumarstvu. Prikazan je način primjene za utvrđivanje
vrijednosti općekorisnih funkcija šume, zdravstvenog stanjašumskih sastojina i energetske bilanse tipova šuma. Za svaku navedenu
mogućnost primjene, prikazane su dosadašnje znanstvene
spoznaje suvremenih istraživača i prijedlozi za daljnja istraživanja,
u očekivanju novih vrijednih spoznaja.


K l j u č n e r i j e č i: Pluviotermički indeksi povoljnosti klime
za šumsku vegetaciju, općekorisne funkcije šume, zdravstveno
stanje, energetska bilanca.


PREDGOVOR


U časopisu Šumarskog instituta »RADOVI« Vol. 27, Br. 1, 1992., objavljen
je članak autora J. Medvedovića s naslovom »Pluviotermički indeksi
povoljnosti klime za šumsku vegetaciju« i karta indeksa Hrvatske, u višebojnom
tisku, u mjerilu 1:1,350.000. Recenzenti članka prof, dr B. Prpi ć
sa Šumarskog fakulteta, Zagreb i mr J. Milkovi č iz Državnog Hidrometeorološkog
zavoda, Zagreb, ocijenili su članak kao »prethodno priopćenje
«, u kojem se prikazuje originalna ideja, ali se preporučuje autoru da
u daljnim istraživanjima uključi i druge klimatske elemente kao što su
relativna vlažnost zraka, isparavanje, učestalost i jačina vjetra.


Autor indeksa ne samo da prihvaća preporuke recenzenata, već im i
zahvaljuje na njihovom doprinosu u stvaranju novog pojma važnog za daljnja
znanstvena istraživanja životnih prilika šumskih staništa.


Odmah nakon objave članka o indeksima povoljnosti klime, nekoliko
uglednih šumarskih znanstvenika zatražilo je od autora obrazloženje o nesuglasju
između, s jedne strane vrijednosti indeksa povoljnosti klime, i s druge
stanja vegetacije, odnosno šumske proizvodnje u nekim dijelovima Hrvatske.
U Šumarskom domu je 1. travnja ove godine održano predavanje s raspravom
o indeksima, a sadržaj rasprave je objavljen u »ŠUMARSKOM LISTU«
Br. 3—5, 1993. godine.


Iako je nedostatak indeksa u tome što su utvrđeni na temelju samo
dva klimatska elementa (temperature i oborine), ipak su, prema zaključku


* Dr Juraj Medvedović, Šumarski institut Jastrebarsko
253
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 36     <-- 36 -->        PDF

na raspravi, značajan korak u razvoju šumarske, odnosno ekološke znanosti.
U skoroj budućnosti indeksi povoljnosti klime moće će se definirati svim
važnijim klimatskim elementima i pojavama, jer je već započelo prikupljanje
podataka a i osnivanje klimatoloških postaja u šumskom okruženju.


Prvi radovi o pluviotermiji imali su za cilj da prikažu ideju o najvećoj
i najmanjoj povoljnosti klime, zatim mogućnost prikaza vrijednosti više
klimatskih elemenata jednim brojnim izrazom, kao i njihov učinak na šumsku
vegetaciju. Relativne vrijednosti pojedinih indeksa u rasponu između
indeksa najveće i najmanje povoljnosti klime objavljeni su u »ŠUMARSKOM
LISTU« Br. 9—10, 1992. godine.


UVOD


Već i sadašnji stupanj razvoja ideje o pluviotermičkim indeksima povoljnosti
klime za šumsku vegetaciju može imati primjenu za brojna prethodna
istraživanja. Jedna mogućnost primjene je istraživanje »karakterističnog
« (tipičnog) sastava biljnih vrsta šumskih zajednica u »karakterističnim
« (tipičnim) povoljnostima klime. Druga mogućnost je istraživanje biomase
pojedinih biljnih vrsta jedne šumske zajednice u različitim povoljnostima
klime, zatim istraživanje odnosa klime i reljefa ili podzemnih voda
te mnoga druga.


Budući da se biomasa biljaka u različitim povoljnostima klime već istražuje
(ŠUMARSKI INSTITUT), a prvi će rezultati biti objavljeni u 1993.
godini, za sada se prikazuje primjena samo za utvrđivanje općekorisnih funkcija
šuma, zdravstvenog stanja šumskih sastojina i energetske bilance tipova
šuma.


OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUME


Općekorisne funkcije šume ili općekorisnost je dobrobit koju šuma
samim svojim postojanjem čini čitavom živom svijetu. Ne samo u šumi, već
i na nešumskim, od šume udaljenim prostorima, šuma utječe na stanje u
atmosferi, na formiranje opće klime i mikroklime, na očuvanje izvorišta
čiste vode i na mnoga druga zbivanja koja čuvaju životni prostor u prirodnom
obliku. Sveukupna vrijednost dobrobiti svih šuma je toliko velika, da
se ne može ni sa čime mjeriti, ali vrijednost pojedinih njenih dijelova je moguće
utvrditi, parcijalno, za svaki njen dio zasebno, što je i nužno, jer se
oni bitno razlikuju prema svojoj izravnoj koristi za okolni prostor.


Do sada su primjenjivane razne metode temeljene na znanstvenim spoznajama,
a nakon što je dr. Branimir P r p i ć, redovni sveučilišni profesor
na Šumarskom fakultetu u Zagrebu objavio članak pod naslovom »O vrijednosti
općekorisnih funkcija šume«, u Šumarskom listu br. 6—8, 1992.,
moguće je objektivnije utvrditi stvarnu općekorisnost šume. Primjenom
opisane klasifikacije i ocjene vrijednosti općekorisnosti, šumarski stručnjaci
mogu za neki određeni predjel, za dio šume, tj. za neku šumsku sastojinu,
odrediti stvarnu vrijednost izraženu mjerljivim pokazateljem.


Uz potpuno prihvaćanje i podršku klasifikacije i ocjena autora B. Prpića
predlaže se da se u klimatskoj funkciji šume ocjene 1—3 odrede pre


254
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 37     <-- 37 -->        PDF

ma novoustanovljenom pojmu »Pluviotermički indeksi povoljnosli klime za
šumsku vegetaciju« (J. Medvedović, 1992). Primjena indeksa za ocjenjivanje
klimatske općekorisnosti šume je prikazana u tablici br. 1.


Tablica 1.


Ocjene vrijednosti klimatske općekorisnosti šuma prema indeksima povoljnosti
klime


Ocjene Pluviotermički indeksi
Vf
povoljnosti
:getaciju
klime za šumsku
1
2
3
KL-8,
KL-5,
KL-1,
KL-9,
KL-6,
KL-2,
KL-10,
KL-7,
KL-3,
KL-18,
KL-11,
KL-13,
KL-4,
KL-19
KL-12
KL-14,
KL-16,
KL-15
KL-17,


Raspodjela indeksa na ocjene od 1—3, temelje se na uvjerenju da je
klimatska općekorisnost šume nekog područja veća što su klimatske prilike
tog područja nepovoljnije. Zato su indeksi najveće nepovoljnosti klime
(KL—1 ... i KL—19) uključeni u ocjenu 3, a indeksi najveće povoljnosti
(KL—8 ... i KL—12) uključeni su u ocjenu 1. Pretpostavimo da je potrebno
utvrditi vrijednost općekorisnosti šume na nekoj površini kojoj se mijenja
dosadašnja namjena radi izgradnje npr. autoputa. Radi prenamjene
šumske površine, šumarstvu treba isplatiti naknadu (između ostalog i) za
općekorisnost šume, i to u visini njene vrijednosti. Klimatska vrijednost
može se odrediti tako, da se iz karte indeksa očita pripadnost indeksu povoljnosti
klime mjesta za kojeg je određena prenamjena, i iz tablice br. 1
očita se odgovarajuća ocjena. Za ostale funkcije koriste se ocjene prema
klasifikaciji autora B. Prpića.


Još samo preostaje obrazložiti uvjerenje, zašto višu ocjenu dobivaju
područja u kojima vlada nepovoljnija, a nižu ocjenu područja u kojima je
klima povoljnija. To je zbog toga što u nepovoljnijim klimatima šuma »više
znači« za sav okolni živi svijet, a njena obnova na nekom drugom mjestu
određenom radi prenamjene je teška i skupocjena. U povoljnijim klimatima
šuma manje utječe na opću povoljnost klime i lako se obnavlja.


ZDRAVSTVENO STANJE ŠUMA


Zdravstveno stanje šuma je u novije vrijeme znatno narušeno (B. P rpić,
N. Komlenović, Z. Seletković, J. Medvedović, 1988).
Zasad gotovo i nije moguće razgraničiti uzroke narušavanja zdravlja, odnosno
propadanja šuma, jer se šume nalaze pod utjecajem prirodnih promjena
(promjena opće klime) i neprirodnih uvjeta životne sredine (industrijsko
i prometno onečišćenje, hidromelioracije). Kada bi uspjeli razgraničiti
utjecaje, mogli bi djelotvornije intervenirati u iznalaženju najpovoljnijeg
načina gospodarenja šumama u novonastalim životnim prilikama.


Jedna mogućnost za razgraničenje prirodnih, i to klimatskih utjecaja
od ostalih, je Karta pluviotermičkih povoljnosti klime za šumsku vegeta
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 38     <-- 38 -->        PDF

čiju. To bi se moglo učiniti lako, da se prvo izradi Karta šumskih zajednica
Hrvatske u istom mjerilu kao što je karta indeksa (1:1 350 000, i to kao
transparent matrica), te da se te dvije karte međusobno preklope. Ako se
usporedbom karata utvrdi da se jedna šumska zajednica nalazi na području
više različitih indeksa povoljnosti klime, znači da se radi o zajednici
ili širokoj klimatskoj (ekološkoj) amplitudi, ili se ona ponegdje nalazi tamo
gdje joj nije prirodno mjesto. To se također ne može odmah saznati.
Zato je potrebno izraditi i treću kartu — Kartu zdravstvenog stanja šuma
u Hrvatskoj. Preklopimo li sve tri karte, za očekivati je da ćemo uspjeti
raci međuovisnost između različitih povoljnosti klime, areala šumskih zajednica
i zdravstvenog stanja. Različite razine zdravstvenog stanja unutar
jedne šumske zajednice vjerojatno će biti razgraničene granicama između
različitih indeksa povoljnosti klime. Ako će se ova očekivanja ostvariti
saznat ćemo da je razina zdravlja posljedica njene pripadnosti različitim
pluviotermičkim režimima. Dakako da na zdravlje djeluju i drugi čimbenici,
no njih ćemo lakše sagledati kada izdvojimo klimu kao presudnog
ekološkog čimbenika u rasprostranjenosti šumskih zajednica.


ENERGETSKA BILANCA TIPOVA ŠUMA


Pojam energetike je u šumarstvu vezan uz količinu energije koju sadrži
oranska materija proizvedena u šumi procesom asimilacije. Takav oblik
energije je u materiji fiksiran i pasivan, a koristi se tek nakon eksploatacije
šuma za izradu statičkih elemenata (građevinarstvo, pokućstvo),
za kemijsku preradu (celuloza) i za proizvodnju topline (ogrijev). No, osim
takve energije u šumi postoji još jedan oblik energije — to je energija života
u šumi, energija pretvorbe nežive, anorganske materije u živu, organsku,
kao i energija koja se oslobađa biološkom razgradnjom organske materije
na mjestu njenog postanka, u šumi.


Energija života u šumi ima svoj izvor u energiji Sunca. Šumsko drveće
i sav biljni svijet prihvaća energiju Sunca, ali ne jednako, a i ne koristi ju nejednako.
Kada bi mogli spoznati kako omogućiti najpovoljniju raspodjelu
energije u šumu koja je pokretač i poslijediea životne energije, kao i one
koja nastaje razgradnjom, mogli bismo prirodne procese usmjeriti na povećanje
biljne proizvodnje uz očuvanje stabilnosti prirodnih resursa.


Energetsku bilancu moguće je spoznati na način da se prvo utvrdi
energetski režim pojedinih šumskih zajednica, odnosno ekološko-gospodarskih
tipova šume. Energetski režim može se utvrditi mikroklimatskim istraživanjima
primjenom nove melodc i novih mjernih instrumenata (J.
Medvedović , 1991). U tu su svrhu već osnovane mikroklimatske stanice
na Medvednici, Bilogori i u dolini rijeke Česme. Čim se dobiju prvi
rezultati mjerenja, provest će se aerofotosnimanja infrakolor filmom. Energetski
režim će biti prikazan infra-kolornim učinkom i brojčanim izrazom
vrijednosti mikroklimatskih elemenata, koji su rezultanta energetskih zbivanja.
Lako će se nakon toga izraditi energetska bilanca.


Vjerojatno će se saznati odgovor na pitanje: zašto se ne može svugdje
postići »normala« (D. Cestar , et al., 1979, 1982), kao što je to primijećeno
u dijelovima nekih gospodarskih jedinica (Sljeme-Medvedgradske šume,
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Zapadni Papuk), iako je njihova primjena bila uspješna na teritoriji gotovo
cijele Hravtske.


Kada će se utvrditi energetska bilanca tipova šuma na reprezentativnim
objektima (mikroklimatske stanice), primijenit će se pluviotermički indeksi
povoljnosti klime i karta indeksa za prikaz prostorne raspodjele energije u
šumama, jer su indeksi posljedica energetskog djelovanja Sunca na Zemlju.


ZAKLJUČCI


Pluviotermički indeksi povoljnosti klime za šumsku vegetaciju mogu se
najuspješnije primijeniti za utvrđivanje:


1. Općekorisnih funkcija šume,
2. Zdravstevnog stanja šume,
3. Energetske bilance tipova šuma.
LITERATURA


Cestar, D., Hren, V., K o v a č e v i ć, Z., M a r t i n o v ić, J., Pelcer, Z.
(1979): Ekološko-gospodarski tipovi šuma Slavonskog gorja. »Radovi« br. 39,
Šumarski institut, Jastrebarsko. Zagreb.


Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinuvić, J., Pelcer, Z.
(1982): Ekološko-gospodarski tipovi šuma Hrvatskog Zagorja. »Radovi« br. 48,
Šumarski institut, Jastrebarsko. Zagreb.


Medvedović , J. (1988): Intensität des Tannenabsterbens unter verschiedenen
ökologischen Bedingungen Nordkroatiens. 5. IUFRO Tannensymposium. Zvolen.


Medvedović , J. (1991): Microclimatic research using new methods and new
measure instrument. 10. Svjetski kongres šumarstva. Pariz.


Medvedović , J. (1992): Pluviotermički indeksi povoljnosti klime za šumsku
vegetaciju. »Radovi« vol.27, br. 1. Šumarski institut, Jastrebarsko. Zagreb.


Medvedović , J. (1992): Karla pluviotermičkih indeksa povoljnosti klime za
šumsku vegetaciju. »Radovi« vol. 27, br. 1, Šumarski institut, Jastrebarsko.
Zagreb.


Prpić , B. (1975): Posljedice promjene šumske fitoklime u ekosustavu poplavne
šume hrasta lužnjaka. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, posebno
izdanje, knjiga II, Centar za znanstveni rad. Vinkovci.


Prpić, B., Komlenović, N., Sei e tko vi ć, Z. (1988): Propadanje šuma u
Hrvatskoj. Šumarski list br. 5—6. Zagreb.


Prpić , B. (1992): O vrijednosti općekorisnih funkcija šume. Šumarski list br.
6—8. Zagreb.


Sekcija za uređivanje šuma Požega (1985): Osnova gospodarenja za gospodarsku
jedinicu »Zapadni Papuk« (I i II). Požega.


Sekcija za uređivanje šuma Zagreb (1987): Osnova gospodarenja za gospodarsku
jedinicu »Sljeme-Medvedgradske šume. Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Application of Fluvial — Thermic Indexes of Climate Favourability for Forest


Vegetation


Summary


Pluvial-thermic indexes of climate favourability for forest vegetation can be
successfully applied to numerous ecological investigations in forestry. The article
presents a method of application for determination of the value of generally beneficial
functions of a forest, state of health of forest stands and energetic balance
of forest types. For every listed possibility for application scientific achievements
of modern investigation are shown up to the present time and proposals made
for further investigations in anticipation of new achievements.


Key words : Pluvial-thermic indexes of climate favourability for forest
vegetation, general beneficial forest functions, state of health, energy balance.