DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 136     <-- 136 -->        PDF

čine uzoraka šumskog sjemena iz nizinskih
sastojina hrasta lužnjaka, zatim sastojina
jele i smreke naših dinarida do
mirisnih šuma primorskih borova mediterana
za koje je napisano više od trideset
tisuća primjeraka dokumenata itd.


Diljem lijepe nam naše domovine nema
šumarije u kojoj nije poznata djelatnost
i rad kolege Borisa i nekadašnjeg
Zavoda za kontrolu šumskog sjemena, te
je nama — njegovim nasljednicima os-


IVAN HRSKA
dipl. inž. šum.


(1907—1991)


Naš dragi kolega Ivan — Ivo Hrska
napustio nas je 7. listopada 1991. godine
u Karlovcu u kojem je i rođen 27. prosinca
1907. godine. Umro je u vrijeme kada
je na mladu Hrvatsku državu napadala
tadanja jugoslavenska armija a od kojih
nije bio pošteđen ni Karlovac. Tako je i
posljednji ispraćaj pokojnog Ive na karlovačkom
groblju Dubovac obavljen pod
prijetnjom topovskih i inih hitaca te se
na groblju uz kćerku gđu Pleško našla
tek skupina njegovih bivših kolega i suradnika
iz Šumskog gospodarstva, sada
Uprave šume, u Karlovcu a nad otvorenim
grobom zahvalio se na njegovom radu
i u ime kolega oprostio Mr Ivan
M r z 1 j a k, upravitelj Uprave šuma Karlovac.


Kolega Hrska u Karlovcu je završio,
osnovnu školu i gimnaziju, a šumarstvo
na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u
Zagrebu apsolvirao je 1930/31. šk. godine.
S radom u struci počeo je tek 1. ožujka
1935. godine u taksaciji Brodske imovne
općine u Vinkovcima odakle je nakon godinu
i mjesec dana premješten Đurđevačkoj
imovnoj općini za upravitelja Šumarije
Novigrad. Pred kraj 1940. godine premješten
je za kotarskog šumarskog re-


tala još veća obveza za nastavak njegove
pionirske djelatnosti. Dragi kolega Boris,
neka Vam ova kamenita mediteranska
Trsatska gruda pruži pod ovim čempresima
vječni smiraj.


Za sve što je naš dragi kolega Boris
učinio za razvoj hrvatskog šumarstva i
znanstvenoistraživačkog rada, neka mu je
vječna slava i hvala.


Mr. Karmelo Poštenjak


ferenta u Karlovcu na kojoj dužnosti ostaje
do kraja listopada 1942. godine kada
je postavljen za upravitelja Šumarije
u Novoj Gradiški, tada već podržavljene
istoimene imovne općine. Na toj dužnosti
dočekao je i kraj drugog svjetskog
rata, a za lirsku to je početak čestih premještanja
i na različite dužnosti.


Prvo premještanje glasilo je za upravitelja
šumskih manipulacija u Okučanima
i u Donjem Rajiću da već 1. siječnja
1946. godine nastupa dužnost upravitelja
Manipulacije u Đurđenovcu. Dva mjeseca,
studeni i prosinac, 1946. godine radi
kao referent u ZEMŠUMPOH-u u Karlovcu
(Zemaljskom šumskom poduzeću Hrvatske)
u Karlovcu a zatim do kraja mjeseca
travnja 1947. godine kao šumarski
referent u Kotarskom narodno-oslobodilačkom
odboru u Karlovcu. Slijede mjesla
i dužnosti upravitelja Šumarije u
Đurđevcu (do 30. kolovoza 1948.), referada
u Šumskom gospodarstvu »Garjevica«
u Bjelovaru a od 1. lipnja 1949. godine
šefa proizvodnje u Šumskom gospodarstvu
»Kalnik« u Koprivnici. Od 1. rujna
1950. godine ponovo je u Bjelovaru. Najprije
na dužnosti šefa proizvodnje u Šum.
gospodarstvu, zatim od 1. lipnja 1954. do


30. prosinca 1955. na dužnosti šumarskog
inspektora a od 1. siječnja 1956. godine
opet u Šum. gospodarstvu u Sekciji za
uređivanje šuma. U Bjelovaru ´je do kraja
veljače 1958. godine kada odlazi za šu