DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 124     <-- 124 -->        PDF

IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA


ZAPISNIK


26.
sjednice UPRAVNOG ODBORA Hrvatskoga šumarskog društva održane
27.
svibnja 1993. godine u Zagrebu.
Nazočni: Adam Pavlović, dipl. inž., mr. Božidar Pleše, Franjo Kolar dipl. inž.,
Edo Kalajdžić, dipl. inž., Davor Krakar, dipl. inž., Viktor Wolf, dipl. inž., mr. Vladimir
Bogati, dr. Nikola Komlenović, Nadan Sirotić, dipl. inž., Slavko Šarčević, dipl.
inž., dr. Mladen Figurić, Oskar Piškorić, dipl. inž., Slavko Horvatinović, dipl. inž.,
Ivan Maričević, dipl. inž., Vlatka Antonie i Branko Halapija, dipl. inž.


DNEVNI RED


1.
Usvajanje Zapisnika 25. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog
društva.
2.
Rasprava i usvajanje Izvješća i odluka o poslovanju za siječanj-ožujak 1993.
godine.
3.
Rasprava o pravovremenim pripremama za obilježavanje 150. obljetnice osnivanja
Hrvatskoga šumarskog društva i 120. obljetnice izlaženja Šumarskog
lista.
4.
Problematika uređivanja podrumskih prostorija i dvorišta Šumarskog doma:

projektiranje

izvođenje

uvjeti...
5.
Tekuća pitanja:

Kratko obrazloženje o pripremama za naše sudjelovanje na savjetovanju o
Josipu Resselu u Portorožu.

Rasprava o mogućem racionalnijem korišćenju Velike i Male dvorane kao
ČITAONICE za članove Hrvatskoga šumarskog društva.

Ukratko o sadržaju konačnog prijedloga ZAKONA o udruženjima građana
— i druga ...
Predsjednik Adam Pavlović, pozdravlja sve prisutne, konstatira da se na sjednici
mogu donositi pravovaljane odluke i predlaže dnevni red na usvajanje.
Prihvaća se dnevni red kako je navedeno u pozivu za sjednicu.


Ad. 1.


Kratki osvrt na sadržaj Zapisnika 25. sjednice Upravnog odbora dali su Adam
Pavlović i Ivan Maričević. U skladu stavova i zaključaka na toj sjednici
i Programa rada obavljena je priprema za ovu (26.) sjednicu.


Zapisnik je usvojen bez primjedbi.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 125     <-- 125 -->        PDF

Ad. 2.


Vlatka Antonie , iznosi važnije podatke o poslovanju za razdoblje siječanj-
ožujak 1993. godine. Posebnu pažnju skrenula je na dugovanja za Šumarski list
i neplaćanje računa za poslovni prostor u Šumarskom domu korisnik — Tehnološki
fakultet.


Ivan M a r ič e v i ć, ukratko je obrazložio zbog čega indeksi, kao pokazatelji
uspješnosti poslovanja u sadašnjim uvjetima planiranja i ostvarivanja ne mogu
bez posebnih analiza biti uvjerljivi — dovoljno jasni i objektivni. Tako na primjer
stavka prihoda za Šumarski list označena je s indeksom 554.04 kao posljedica ispostavljanja
računa početkom godine, a stavke prihoda po drugim osnovama kreću
se s indeksom od 15—100 s tim da u tom razdoblju nije bilo ostvarenja prihoda
po stavci 5. dotacija od Ministarstva znanosti, a svega s indeksom 15.34 označena
je stavka 2. prihodi od izdavačke djelatnosti, što je posljedica radikalnijih promjena
u organizaciji i poslovanju poduzeća »Hrvatske šume«.


Troškovi poslovanja također su označeni s velikim razlikama po pojedinim
stavkama i kreću s indeksima od 2—83. Praktično sva kretanja troškova su pod
kontrolom Stručne službe i pozitivno poslovanje kao i redovno održavanje Šumarskog
doma ne može za sada biti ugroženo.


Ukupni prihodi za siječanj-ožujak 1993. godine ostvareni su s indeksom 100,40,
materijalni rashodi s indeksom 46,23, a osobni rashodi s indeksom 39,39.


Nakon kraće rasprave prihvaćena su obrazloženja o uvjetima, rezultatima i
ocjenama o uspješnosti i mogućim daljnjim pozitivnim kretanjima u ostvarivanju
rezultata poslovanja (prihoda i rashoda).


Smatramo potrebnim napomenuti da se i u ovim okolnostima postižu zadovoljavajući
poslovni rezultati, jer za razliku od Tehničkog centra za drvo, sadašnji
korisnik toga i drugih poslovnih, prostora u Šumarskom domu Javno poduzeće
»Hrvatske šume« redovno plaća račune i kroz druge oblike i zajedničke aktivnosti
uspješno doprinosi pozitivnim rezultatima, koje ostvaruje Hrvatsko šumarsko
društvo. Osim toga u posljednjih nekoliko godina povećani su prihodi zahvaljujući
pripremama i uređenju tavanskih i podrumskih prostora, koji se do tada nisu
racionalno koristili kao potencijalni poslovni prostori.


Branko H a 1 a p i j a, govori o izvedenim radovima na objektu »Šumarski
dom« u 1993. godini.


Na proteklim sjednicama Upravnog odbora, nazočni članovi bili su redovito
obaviještavani o predviđenim aktivnostima tokom 1993. g. na objektu »Šumarski
dom«. Ovo je prilika da se upoznate s dosadašnjim realizacijama.


A — RADOVI NA KROVU — nakon razrađenog troškovnika i sprovedene licitacije
za radove na izmjeni pokrova krovne plohe, odabran je izvođač radova
»Krovorad« iz Zagreba. Trebalo je izvesti radove: zamjena dotrajalih eternit ploča
na dvorišnoj strani Perkovčeve ul. kao i dvor. strana trga Mažuranića, također
moralo se izmjeniti limeni opšav svih otvora i istaka na krovnim plohama, a
provjeriti se moralo i nosivi dio krovne plohe.


Radovi su u potpunosti izvedeni, vrlo stručno i savjesno:


— ugovoreni radovi = 30,657.755.— HRD
— izvedeni radovi = 30,927.382.— HRD
343
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 126     <-- 126 -->        PDF

B — UREĐENJE STOLARIJE II. KATA — izvode se radovi na popravcima
stolarije II. kata s ulične strane i dvorišne strane, kao nastavak prošlogodišnje
aktivnosti. Radovi su natječajem povjereni zadruzi »Solidarnost« iz Zagreba.


Ugovoreni su radovi u vrijednosti = 15,862.240.— HRD.
U ovom trenutku stolarsko-okivački radovi su pri završetku, a slijede ličilački
radovi.


C — UREĐENJE DVORIŠTA — ovi radovi nisu posebno ugovoreni, već je
sprovedeno detaljno čišćenje dvorišta unutar objekta, sve u sastavu radova na
krovu.


Ad. 3. i Ad. 4.


Uvodna obrazloženja za ovu točku dnevnog reda — »Rasprava o pravovremenim
pripremama za obilježavanje 150. obljetnice osnivanja Hrvatskoga šumarskog
društva i 120. obljetnice izlaženja Šumarskog lista« iznijeli su Adam Pavlov i ć,
Ivan Maričević i Branko H a 1 a p i j a. U raspravi je sudjelovalo više članova
Upravnog odbora.


Adam P a v 1 o v i ć, podsjeća prisutne da je na prošloj sjednici Upravnog odbora
usvojen prijedlog da Stručna služba i predsjednik pripreme: teze — radni
materijal za razravu o razlozima i ciljevima koji se žele postići obilježavanjem
spomenutih OBLJETNICA, te o potrebi da se izradi Nacrt PROGRAMA (okvirni)
sa dinamikom utvrđivanja konkretnih poslova i zadataka. Sadržaje, uvjete i vrijeme
predstavljanja ukupnih i posebnih znanstveno-stručnih ostvarenih vrijednosti
u šumarstvu i preradi drva — na važnijim područjima razvoja i unapređenja temeljnih
predpostavki za život i opstanak šume i hrvatskog čovjeka na tlu slobodne
i lijepe naše domovine Hrvatske, posebno razraditi.


Ivan Maričević , ispričava se što nije u pismenom obliku dostavio uz poziv
za sjednicu određena pitanja — dileme na koja bi trebalo odgovoriti prije nego
idemo u raspravu o konkretnim pitanjima — rješenjima koja bi nam osigurali moguće
rezultate koje želimo postići obilježavanjem 150. i 120. obljetnice u 1996.
godini.


Predlaže da usaglasimo važnije stavove kroz raspravu i to:Zašto već sada želimo (trebamo — moramo) organizirano pristupiti pripremama
za obilježavanje i u kom opsegu treba koristiti dokumentaciju Hrvatskoga šumarskog
društva od osnivanja 1846. godine samostalne šumarske sekcije u
okviru Hrvatsko-slav. gospodarskog društva i 1876. g. osnivanjem Hrvatsko-
slav. šumarskog društva, koje je sve do danas neprekidno djelovalo pod različitim
nazivima. (1919. g. Hrv. šum. društvo, 1922. g. Jugosl..., 1940. Hrv. šum.
društvo, 1946. Društvo inž. i tehn. NR Hrvatske ..., Savez inž. i tehn. šum. i drv.
industrije Hrvatske).

Zašto već sada pristupiti pripremama za izradu Programa — projekta sa naznačenim
zadacima i dinamikom priprema i ostvarivanja.

Koje stavove i odluke trebaju donositi organi — (Upravni odbor, Skupština)
Hrvatskoga šumarskog društva neovisno, a koja pitanja treba s drugim zainteresiranim
organizacijama institucijama rješavati.
— Hrvatsko šumarsko društvo, nosioc je cjelokupne organizacije za obilježavanje
150. i 120. obljetnice.


ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 127     <-- 127 -->        PDF

— Suorganizatori su:
— Hrvatske šume — direkcija — uprave

Šumarski fakultet (šumarski i drvno-tehnološki odjel)
— Šumarski institut Jastrebarsko
— CROATIADRVO — poduzeća.
— Pokrovitelj: predložiti da to bude na najvišoj državnoj razini.
— HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO
(1846.—1996.)
Pod tim radnim naslovom pripremati odgovarajuću dokumentaciju za pisanje
knjige srednjeg formata do 300 stranica.


— ŠUMARSKI LIST — svečani broj posebno uređen, u kojem bi se objavili glavni
govori — referati i svi važniji događaji koji obilježavaju i daju značaj OBLJETNICAMA.
— SKUPŠTINA HSD-a imenuje ODBOR za obilježavanje 150. i 120. obljetnice,
prihvaća PROGRAM za obilježavanje obljetnica, sve odluke UPRAVNOG ODBORA
verificira, po potrebi mijenja sadržaj ili ne potvrđuje.
— UPRAVNI
ODBOR do godišnje SKUPŠTINE obavlja sve poslove i donosi odluke
do imenovanja ODBORA za obilježavanje 150. i 120. obljetnice. I nakon
toga usklađivati će posebne i ukupne aktivnosti između održavanja SKUPŠTINA.
Ivan Maričević , posebno se osvrće na radni materijal »PROSLAVA 150.
GODIŠNJICE DJELOVANJA HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA« i predlaže
da se uz određene primjedbe i prijedloge prihvate polazišta za:


1. — Uređenje i nova namjena prizemnih prostorija HŠD-a i
2. — Uređenje i nova namjena dvorišta »Šumarskog doma« i podruma.
Branko Halapija , ukratko obrazlaže i čita sadržaj kako slijedi:


Približavajući se godišnjici djelovanja HŠD-a, zamisao je glavnog koordinatora
Društva, da se do tog svečanog čina sprovede u djelatnost novi način djelovanja
Društva, a također sprovede u izvedbu neki projekti koji bi dali veći značaj 150.
godišnjici.


U svezi toga, u daljnjem tekstu biti će pojašnjena ta zamisao, koja se ograničava
u ovom tekstu samo na objekt »ŠUMARSKI DOM« u Zagrebu. Projekt za realizaciju
je slijedeći:


1 — Uređenje i nova namjena prizemnih prostorija HŠD-a
2 — Uređenje i nova namjena dvorišta »Šumarskog doma«.


Da bi gornje predložene zamisli imale punu vrijednost i djelovanje, potrebno
je dovršiti u istom roku neke započete projekte — odnosno započete realizacije,
a to su:


a — uređenje podruma do trga Mažuranića za KLUB ŠUMARA.
b — uređenje i smještaj arhive HŠD-a, podrum do Vukotinovićeve
c — uređenje ostalog dijela podruma koji su preuzele »HRVATSKE ŠUME«


do Perkovčeve i dijela Vukotinovićeve
d — uređenje pročelja dvorišta objekta »Šumarski dom«.


Potrebno je naglasiti, da sve gore navedene projekte ili ideje mogu se vršiti
postepeno — etapno ili sve zajedno ovisno o načinu realizacije i pritjecanju sredstava,
ali moraju se završiti do 1996. godine.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 128     <-- 128 -->        PDF

1 — UREĐENJE .1 PRENAMJENA PRIZEMNIH PROSTORIJA HŠD-a


U sklopu sadašnjih prostorija HŠD-a a Lo bu tajništvo HŠD-a i uredništvo lista
»Šumarski list«, predviđaju se ovim projektom nove aktivnosti. U tom prizemnom
dijelu pokušati će se riješiti i organizirati rad čitaonice, klubske prostorije, sastanci,
čajna kuhinja, sanitarni čvor i tajništvo šumarskog Društva.


ČITAONICA prema ovoj zamisli bila bi otvorenog tipa. Osim dnevnog tiska
ovdje če se moći čitati i tjednici kao i sva stručna literatura. Prijedlog je, osim
domaćeg tiska u čitaonici će se moći čitati i strani tisak.


Prostorija čitaonice imala bi funkcionalnu podjelu, jedan dio bio bi predviđen
za čitanje dnevnog i tjednog tiska a drugi dio čitaonice predviđen je za stručnu
literaturu.


Čitaonica će zauzimati prostor sadašnje velike dvorane, naravno uz preinaku
i rješenje koje zahtijeva taj prostor (razmještaj stolova, rasvjete itd.).


KLUBSKA PROSTORIJA ŠUMARA je prostorija vezana uz čitaonicu, samo
sada bi klub radio sve dane u tjednu ili prema interesu članova društva. Klub
služi za sastanke članova društva, razgovor, druženje, diskusije i si.


PROSTORIJA za sastanke je zatvorenog tipa, služi samo za sastanke i okup
Ijanje uz određenu temu. Može se nazvati da je to rad po određenim sekcijama
društva.


ČAJNA kuhinja riješila bi se u sklopu sadašnje lokacije male čajne kuhinje.


GARDEROBA mora se pronaći prostor, vjerojatno prostorija uz ulaz.


TAJNIŠTVO društva kao i izdavanje ČASOPISA zadržale bi se dosadašnje
prostorije.


2 — UREĐENJE DVORIŠTA I PRENAMJENA


Za svečanu godišnjicu HŠD-a predviđa se uređenje dvorišnog prostora, koji
se nalazi unutar objekta »Šumarski dom«. Taj je prostor za sada neuređen, ne
služi određenoj namjeni te se može reći da je to zapostavljen i zanemaren prostor.


Dvorišni prostor opasuje objekt s tri strane, a sa sjeverne strane odijeljen
je od susjeda 2,5 m visokom ogradom od opeke. Veličina dvorišta 15/20 m nepravilnog
oblika.


Buduće uređenje dvorišta zahtjeva potpuno čišćenje istog — uklanjanje stabala
i rušenje postojećih drvarnica.
Prilaz u dvorište omogućio bi se centralnim stubištem kao i putem pomoćnih
stubišta objekta sve s razine podruma.


Prema zamisli dvorište treba riješiti za više namjena, a to znači uređen otvoren
prostor omogućio bi okupljanje ljudi prilikom određene svečanosti, slušanje
komornog koncerta, recitala, manjih igrokaza i ostvarenje izložaba na otvorenom.
U svakodnevnom korištenju (za lijepog vremena) omogućeno je čitanje, sjedenje i
razgovor na otvorenom prostoru umjesto u čitaonici. Taj prostor dijelom bi koristili
gosti ART CLUBA kao i ostali korisnici uređenog podrumskog prostora.


Rješenje prostora kao i namjena bilo bi rješeno na način da podsjeća da se u
ovom objektu nalazi društvo šumara i prijatelji. Nadalje rješenje mora prikazati i
spomenički značaj šumarskog društva kao jedne od cehovskih udruga.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 129     <-- 129 -->        PDF

Prostor dvorišta bio bi raspodijeljen na nekoliko funkcionalnih vrijednosti.
Uz objekt — Perkovčeva i Mažuranićev trg, omogućeno je sjedenje gostiju za
potrebe restorana i kluba, središnji pristup glavnim stubištem razdjeljuje prostor
na dva dijela i naglašava glavnu os. U toj osi riješiti će se i spomenički sadržaj.
Za potrebe recitala i scenskih događanja na sjevernoj strani postavljena je bina-
scena (tada je ostali prostor namješten za sjedenje). Nova namjena dvorišta kao
i uređenje cijele plohe nije dovoljno samo za sebe tj. da bi prostor dobio punu
vrijednost i kvalitetu na samom objektu morati će se izvesti radnje koje su i
prije bile zamišljene, a to su: uređenje dvorišnog pročelja, specijalno uređenje
visine pročelja podrumske visine, izmjena prozora na podrumskom dijelu, izmjena
vratiju, urediti ulaze i izlaze, rješenje rasvjete, ozvučenje, gromobran objekta.
MATERIJALI za uređenje — zidna obloga podruma u kamenu, ploha dvorišta
u kamenu i prefab, beton, kockama, bina od betona, drva ili kamena, fonlana-
kamen i voda, nadstrešnica — drvo, šindra, spomenički sadržaj — drvo, kamen,
zelenilo.
Nakon uvodnih napomena A. Pavlović, poziva prisutne da sudjeluju u raspravi
i da svojim mišljenjem i prijedlozima pozitivno utječu na pravovremenu i svrsishodnu
pripremu, kako bi u tijeku izrade PROGRAMA i konkretnih projekata što
uspješnije organizirali obilježavanje naših OBLJETNICA.


1. Oskar P i š k o r i ć, smatra da je potrebno neke zadatke u što kraćem vremenu
utvrditi i odrediti nosioce pojedinih zadataka, za pisanje POVIJESTI HRVATSKOG
ŠUMARSKOG DRUŠTVA (1846—1996), te referata, s prilozima o šumarstvu
i preradi drva u proteklim karakterističnim razdobljima i mogućim razvojnim
ciljevima u budućnosti, koji će se zasnivati na spoznajama šumarske znanosti,
struke, prakse i ukupnog utjecaja određenih organa i organizacija u različitim državnim
uređenjima na tlu hrvatske u proteklih 150 godina.
Na pitanja koja se odnose na pripreme za održavanje svečane sjednice, stručne
i slične skupove za PROSLAVU — obilježavanja tih obljetnica nije potrebno
već sada utvrđivati neposredne zadatke i njihove izvršioce, to treba učiniti svakako
prema PROGRAMU koji će se donijeti na godišnjoj Skupštini Hrvatskoga šumarskog
društva, koju planiramo održati u četvrtom tromjesečju ove godine.


Podsjeća prisutne, da su agronomi prije dvije godine obilježili 150. obljetnicu
Hrvatsko-slavonskoga gospodarskog društva koje je osnovala skupina privrednika
i uglednika Hrvatske, a među njima bio je određeni broj šumara, koji su 26. prosinca
1846. godine u okviru toga društva osnovali ŠUMARSKU SEKCIJU.


2. Slavko Š a r č e v i ć, slažem se s prijedlozima da se odmah pristupi izradi
odgovarajućih pisanih materijala, kako bi pravovremeno osigurali sredstva i sve
što je potrebno za tiskanje knjige — monografije o povijesti Hrvatskoga šumarskog
društva, svečanog broja Šumarskog lista i drugih dokumenata. Za te poslove
potrebno je angažirati naše istaknute stručnjake — članove i koristiti posebna
znanja i iskustva u dosadašnjem razvoju.
3. Bozo Pleše , danas ne treba ići u detalje, slažem se da se pristupi pripremi
za pisanje povijesti Hrvatskoga šumarskog društva i da se PROGRAM za obilježavanje
150. obljetnice o osnivanju HŠD-a i 120. obljetnice izlaženja Šumarskog
lista utvrdi i donese na godišnjoj skupštini. Mislim da treba računati sa troškovima
koji će biti dosta visoki, no to nebi smio biti problem, jer to je veliki događaj
za našu struku pa i Hrvatsku u cjelini.
347
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 130     <-- 130 -->        PDF

4. Nadan Sirotić , postavio je pitanje, da li ćemo našu stručnu organizaciju
prilagoditi ustrojstvu županija i predlaže da u skladu ukupnih aktivnosti odgovorimo
na to pitanje.
5. Nikola Komlenović, ne može biti rasprave o tome, da li ići na obilježavanje
već samo kako što uspješnije obaviti pripreme za taj veliki događaj.
Treba odmah pristupiti izradi Programa, koji bi između ostaloga obuhvatio pripreme
za:
— svečanu sjednicu
— pisanje određenih materijala ...
— podjelu priznanja
— postavljanje pomen ploča i...
— postavljanje izložbe
— prigodne manifestacije
— uređenje dvorišta, zgrade,
— i dr.
6. Mladen Figu r i ć, ovo razdoblje u kojem ćemo obavljati pripreme za ove
obljetnice treba maksimalno koristiti za promidžbu i afirmaciju istaknutih znanstvenika
— stručnjaka i našu struku. Potrebne su posebne akcije za gradnju Šumarskog
fakulteta, muzeja i adaptaciju postojećih objekata i po potrebi njihovu
prenamjenu.
Prihvaćen je prijedlog da u ovoj fazi priprema, UPRAVNI ODBOR samostalno
donosi potrebne odluke, koje će Skupština HŠD-a veriificirati eventualno promijeniti.


Zadužuje se radna grupa u sastavu Pavlovi ć, Prpić, Figuri ć, Horvatinović
i Maričević da obavljaju određene pripreme za aktivnosti između
održavanja sjednica Upravnog odbora a u skladu uvodnih izlaganja i objašnjenja,
rasprava, iznijetih mišljenja i prijedloga za obilježavanje 150. obljetnice od
osnivanja HŠD-a i 120. obljetnice izlaženja Šumarskog lista. Također su prihvaćena
polazišta za izradu dokumentacije i realizacije zadataka u cilju uređenja i nove
namjene prizemnih prostorija, podruma Šumarskog doma i dvorišta.


Pod ovim točkama dnevnog reda nakon kratkog obrazloženja A. P a v 1 o v i ć a
i I. Maričević a vodila se je rasprava o podrumskom prostoru do Trga Mažuranića,
koji se je trebao urediti prema ugovoru između HŠD-a i »ART CLUBA«.


Naš odvjetnik Igor Hraba r uputio je pismo gospodinu Francu Kaučiću


24. svibnja 1993. godine s tim da u roku 30 dana preda taj neuređeni prostor, jer
nije ispunio obveze po ugovoru. Također ga je upozorio da ćemo pokrenuti postupak
pred nadležnim sudom u Zagrebu.
U raspravi su sudjelovali Edo K a 1 a j d ž i ć, Davor K r a k a r, Nikola Komlenović..
. i nakon toga prihvaćen je prijedlog da se odgodi donošenje odluke
do slijedeće sjednice Upravnog odbora.


Ad. 5.


Ivan Maričević , ispričao je prof. dr. Branimira Prpića, što iz opravdanih
razloga ne prisustvuje ovoj sjednici, pa umjesto njega obavještava Upravni odbor
da se pripreme za savjetovanje o Resselu, koje će se održati 23. i 24. rujna u Portorožu
uglavnom uspješno obavljaju. Prema dogovoru s predstavnicima naših šu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 131     <-- 131 -->        PDF

marskih i drvnotehnoloških organizacija određeni broj stručnjaka sudjelovat će
u radu na tome skupu.


Prihvaćen je prijedlog da predsjednik i tajnik kao i naši članovi zaduženi za
izradu referata — izlaganja sudjeluju u radu savjetovanja na teret Hrvatskoga
šumarskog društva.


U Šumarskom listu broj 3—5/93, data je obavijest o toj međunarodnoj aktivnosti.


— Prihvaćen je prijedlog da se pristupi izradi Programa — odgovarajuće dokumentacije,
i potrebna obrazloženja o racionalnijem korišćenju Velike i Male
dvorane u prizemlju, a u skladu ukupnih dugoročnijih rješenja poslovnih prostora
u Šumarskom domu.
— Nakon kratkog obrazloženja KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O UDRUŽENJIMA
GRAĐANA kojega donosi Sabor Republike Hrvatske prihvaćen je prijedlog
da se obavljaju preliminarne pripreme za izradu STATUTA Hrvatskoga šumarskog
društva i da se u jesen organizira IZBORNA SKUPŠTINA HŠD-a.
Primljeno je na znanje da je naše glasilo Šumarski list referirano u najznačajnijim
institucijama.


Zapisnik sastavio: Predsjednik Upravnog odbora:
Ivan Maričević, dipl. inž., v. r. Adam Pavlović, dipl. inž., v. r.


PISCIMA NEKROLOGA


Prigodom proslave 130. godišnjice Hrvatskog šumarskog društva i 100. godišnjice
neprekidno izlaženje Šumarskom lista Savez inžinjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske odao je posebno priznanje 189.-orici šumara i
drvara te za 75 organizacija. Iskaz o odlikovanju objavljen je u Šumarskom listu
br. 1—211977., str. 98—101.


Prema tome, ako pisac nekrologa nema drugih izvora o priznanjima pokojniku
za njegov stručni, a i ostali javni rad, od šumarske struke može naći u navedenom
Iskazu.