DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 118     <-- 118 -->        PDF

Biomasa kod razmaka stabala


3 m 2 m Primjedba:


lišća 8,38 ± 3,1 6,86 ± 1,71 Podaci su


točno


grančica 7,88 ± 3,9 10,54 ±1,18


drva 9,32 ± 5,0 9,77 ± 5,15 prepisani.


Svega 26,09 ± 13,1 27,16 ± 8,12


U zaključku članka autori naglašavaju, kako se posljednjih desetak godina
očitovala degradacija tala i vegetacije kao rezultanta nepovoljnih klimatskih uvjeta
te intenzivne i neprilagođene eksploatacije. Stoga je nužno uspostavljanje ravnoteže
između prirodnih resursa (edafski i vegetacijski) i potreba čovjeka za poljodjelskim
i šumskim proizvodima. Jedan od načina je i podizanje vjetrobrana koji
imaju meliorativni značaj ali i proizvodnju krmiva (lišća i grančica) te drva za
ogrjev. Izborom brzorastućih vrsta omogućuje se u vjetrobranima proizvodnja
biomase koliko i na savani s drvećem u istim ekološkim uvjetima. Acacia holosericea
zaslužuje pažnju zbog krmiva s proteinima korisnih za ovce i dobrog ogrjevnog
drva a Eucalyptus camaldulensis za proizvodnju motki i zbog visine stabala
u vjetrobranu.*


Oskar Piškorić


* Ferdo Zikmundovsk i zabilježio je, u šumarskom listu 1882. godine, postojanja Eucaliptus
globulusa (danas camaldunensis) na našem Jadranskom području od Lošinja do Budve. Jedno
stablo na Lošinju i tri izdanačka u Lumbardi osušila se sredinom ovog stoljeća. Zikmundovski navodi
i dva stabla u »perivoju Varaždinskih toplica«, od kojih je trogodišnje bilo 115 cem visoko a četverogodišnje
91 cm (isti S. 1. str. 214).
Rezultati pokusnih sadnji više trsta eukalipta prikazali su inž. O. Piškorić i inž. ž. Vrdoljak u
šumarskom listu 1956. godine.


336
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 119     <-- 119 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


GLASNIK
ZA ŠUMSKE POKUSE
Vol. 29 — 1993. godina


Dvadeset i deveti svezak Glasnika za
šumske pokuse Šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu u nakladi 1000 primjeraka
već polovinom mjeseca ožujka bio
je spreman za odpremu.


Sadrži devet članaka i to:
Hrašovec , B.: Prilog poznavanju
bioekologije insekata iz roda Balaninus
Germ., štetnika žira hrasta lužnjaka
(Qurcus robur L.) — str. 1—38.
Kajba , D.: Mogućnosti kloniranja
obične breze (Betula pendula Roth.) i crne
johe (Alnus glutinosa L.) (Gaertn.) —
str.´59—76.
K o v a č i ć, Đ.: Zakon rasta i numeričko
bonitiranje šuma — str. 77—132.
Šegulja, N. & Rauš, Đ.: Sto trajnih
ploha Republike Hrvatske (ekološka
istraživanja) — str. 133—148.
Kružić , T.: Izbor regresijskog modela
za izjednačavanje drvnogromadnih
tablica. — str. 149—198.
Benko , M.: Procjena taksacijskih elemenata
sastojina na infracrvenim kolornim
aerosnimkama. — str. 199—274.
Vukelić, J. & Rauš, Đ.: Fitocenološki
aspekt sušenja šuma u Turopoljskom
lugu. — str. 275—294.
M a t i ć, S. & Skenderović, J.:
Studija bioekološkog i gospodarskog rješenja
šume Turopoljski lug ugrožene propadanjem
(uzgojna istraživanja). — str.
295—334.
Rauš , Đ.: Fitocenološka osnova i vegetacijska
karta nizinskih šuma Srednje
Hrvatske. — str. 335—364.
Bez sjemena nema ni pomlađivanja
starih, iskorišćenih, sastojina pa tako ni


hrastovih. To se posebno očituje u naših
lužnjakovim sastojinama već duže vrijeme
a posebno u današnjici, jer, kako
konstatira mr. Tomislav Starčev i ć,1
»zbog znatnijeg narušavanja nizinskih
šumskih ekosistema lužnjakove sastojine
rijetko i slabo rađaju sjemenom«. Stoga
su aktualne teme istraživanja o šumskom
sjemenu, tako i B. Hrašovca o bioekologiji
štetnika hrasta lužnjaka, konkretno
žirotoča iz roda Balaninus. Hrašovec
je istraživanja proveo na području
Jastrebarskog, Turopoljskog i Varoškog
luga (potonji u Šumariji Vrbovec). Prema
tekstu autora (u Zaključcima) uzročnici
šteta bili su četiri vrste roda Balaninus
(10—25%), savijači Cydia sp. (10—
—12%), šumski glodavci (8—18%) i ostali
uzročnici (3—4%)2. Iz roda Balaninus
najbrojniji je bio B. glandium s udjelom
štete od 96% svih determiniranih imaga.
Još navodimo, da je »u laboratorijskim
uvjetima prehrana imaga B. glandium utvrđena
i na proljetnim pupovima« pa
»vjerojatno je da dio šteta koje nastaju
u sastojini u rano proljeće možemo pripisati
tim štetnicima«. Ujedno je utvrđeno
da ova vrsta prezimljuje u dva razvojna
stadija, prve zime kao ličinka a
druga kao imago. Od reduktivnih čimbenika
tek na 3% ispitanih ličinki i kukuljica
utvrđene su patogene gljive —
nekad su ih tamanile i svinje, dok su se
koristile žirovinu, danas se broj svinja
smanjio samo na divlje.


1 Starćević , T.: Prirodna obnova lužnjakovih
sastojina u uvjetima slabog i neredovitog uroda
sjemenom. Glasnik za šumske pokuse, vol. 26,
Zagreb 1990.


2 O štetama od glodavaca u šumama Križevačke
imovne općine u Šumarskom listu 1895. i 1989. godine
pisao je Josip pl. Aue .