DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 96     <-- 96 -->        PDF

ski rat u Zagrebu je kupio, na Staroj
Pešćenici, ulici ispod željezničke pruge,
neku kuću s malim stanovima, dakle sa
slaboimućnim stanarima. Prvi čin kao
kućevlasnika bio je, da je snizio stanarinu!


3.
U zborniku su našla mjesto i dva rada
akademika Mirka Vidakovića (i
suradnika), jedan za »čuvanje genskih
resursa šumskog i hortikulturnog drveća
i grmlja u Hrvatskoj« i drugi o »podizanju
klonskih sjemenskih plantaža hrasta
lužnjaka...«


Početak brige o genskim resursima
šumskog drveća na međunarodnom planu
datira od 1971. godine a provodi se
preko organizacije FAO. Ta briga je potaknuta
zbog sve intenzivnijeg iskorišćivanja
šuma te ugroženosti šume od raznih
vanjskih utjecaja (zagađenost zraka,
urbanizacija itd.). Autor je izložio načine
čuvanja genskih resursa, što je do sada
učinjeno kod nas te sastavio popis ugroženih
vrsta s gradacijom I. (najugroženije)
do III. — »vrste, njdhove rase ili
grupe stabala koje predmijevamo da će
im se areal u budućnosti smanjiti« (str.
147). Navedimo neke vrste prema preg


ledu na str. 150. U I. grupi ugroženosti
nalazi se Pinus nigra ssp. dalmatica,
Abies alba i Populus nigra; u II. grupi
su pojedine grupe stabala ili populacija


Picea abies, pa Betulalus nigra »thevestina«
nus avium i još neke;
među inim, Quercusbur (Qu. robur var.
je u II. grupu), Acerpseudoplatanus.


pubescens, Popu(
žuti jablan), Pruu
trećoj grupi su,
ilex i Quercus rotardiflora
uvršten
platanoides i A.


Kako »unutar nekoliko decenija postoje
problemi prirodne obnove lužnjakovih
sastojina«, jer je urod žira vrlo nepravilan
s peridiocitetom punog uroda i
preko deset godina, to se za osiguranje
dovoljnih količina sjemena pristupilo osnivanju
klonskih sjemenskih plantaža,
za sada, kako se izvješćuje u odnosnom
radu, na području, bivših, Š. G. »Krndija
« i Š. G. »Papuk«.


Osim ovog Zbornika A. Levakovića
život i rad kao šumara u posebnoj knjizi
prikazan je i Josipa Kozarca.


Oskar Piškorić


3 Josip B a 1 e n : Josip Kozarac, o tridesetoj
godišnjici njegove smrti. Izdalo Jugoslavenskom šumarsko
udruženje, Zagreb 1936.


Dr. Lojze Čampa:
BRANKO KOROŠEC: GOZDOVI


SLOVENIJE


Slovenska literatura o šumarstvu bogatija
je za još jednu knjigu — povijesnu
monografiju Branka K o r o š c a :


GOZDOVI SLOVENIJE SKOZI ČAS —
prostorske registrature in mapiranja
gozdov do leta 1828.


Svrha i sadržaj monografije proizlaze
iz bivšeg istraživačkog programa Instituta
za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije.
Jedno od istraživanja bilo je usmjereno
u proučavanje povijesti, šumarske
geodezije i kartografije. To je istraži


SKOZI CAS


vanje bilo povjereno Branku Korošcu,
poznatom slovenskom povjesničaru —
kartografu, koji je rezultate svog višegodišnjeg
sistematičnog i detaljnog rada na
tom području sakupio i oblikovao u književno
djelo koje je sada objavljeno. U
tu je svrhu bilo potrebito otkriti, obraditi
i pripremiti mnogo, do tada još nepoznatih
arhivskih gradiva u zemlji i
izvan nje, koja se odnose na sadašnji slovenski
nacionalni i kulturni prostor. Knjiga
je dakle objavljena u zaista pravom




ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 97     <-- 97 -->        PDF

trenutku kada se šumarska struka poistovjećuje
s nespornim povijesnim činjenicama
i ravnopravnim ulaskom u društvo
razvijenih naroda.


Ovo književno djelo predstavlja važan
doprinos povijesti šumarstva u slovenskom
nacionalnom prostoru; pored kronološkog
prikazivanja posebno naglašava
tehničko-kartografski vidik razvoja šumkih
karata, šumskoposjedničkih mapa i
nacrta, razvoja šumskog katastra te šumskogospodarskih
nacrta. Svrha istraživanja
je upozoriti na šumu u povjesno-razvojnom
smislu i u izražajnosti ihnografske,
horografske i topografske kartografije,
u zemljišnoporeskim operatima, katastrima
te istovremenim pojedinačnim
predstavljanjima veleposjedničkih topografskih
mapa. Za znanstvenu je javnost
važna prije svega mnogoslojevitost kartografskog
prikazivanja, te isto tako i opisivanje
povijesnih prilika u kojima se
razvijala šumarska, geodetska i kartografska
djelatnost. Nesumnjivo je da je
iskusnom autoru uspjelo predstaviti doista
bogatu i zanimljivu dokumentaciju,
stručnu i znanstvenu izražajnost tradicije,
uz dovoljno izvornih kritičkih procjeno
naše prošlosti objektivno postavljene
u šira i za današnje vrijeme važna povijesna
događanja.


Sadržaj knjige podijeljen je na opisni
dio sastavljen iz šest poglavlja povijesno-
razvojnih sukcesija, i na dio koji se
odnosi na karte, na 36 karata (u boji i
crno-bijelih) s komentarima. Knjiga ukupno
sadrži preko 150 stranica s prijevodima
sažetaka na jezike susjednih država,
te pregledom svih dostupnih izvora
gradiva i literature. Potrebito je napomenuti
da za knjigu postoji veliko zanimanje
i u susjednim državama s obzirom da
se radi o nekadašnjem zajedničkom prostoru.


Predstavljeno književno djelo u danom
je opsegu i sadržaju nadmašilo prvotni
okvir dogovora o ishodišnom istraživanju.
Sadržajno predstavlja novost


svojevrstan način analitičkog prosuđi


vanja načina mapiranja i kartiranja šuma
prije pojave tzv. terezijanskog katastra
u Sloveniji.


U slovenskoj historiografiji dosada nismo
poznavali djelo koje bi šumu i šumarstvo
obrađivalo i sa stajališta interdisciplinarne
znanosti — kartografije. Upravo
u tome je i šire značenje tog djela
čijim je objavljivanjem nesumnjivo učinjen
novi korak ka širenju spoznaja o
tom povijesnom i stručnom segmentu šumarstva
u Sloveniji.


Obrađeno gradivo u knjizi jednako je
zanimljivo (i poučno) i za srodna područja
koja obrađuju prostor (geodeziju, katastar,
poljoprivredu, uređivanje prostora,
urbanizam, zaštitu okoline, prirodno
i kulturno naslijeđe i drugo). Vrijednost
knjige je utoliko veća što je u studijskoj
pripremi drugi dio te analitičke rasprave
koji obrađuje razdoblje nakon nastanka
zemljišno-poreskog katastra sve do
treće agrarne reforme nakon 1945. g.


Knjigu je izdao ČZP Kmečki glas u
Ljubljani, Celovška 43´, u travnju 1993. g.
u nakladi od 1000 primjeraka. U izdavačkom
poduzeću ju je moguće još naručiti.


Knjigu toplo preporučujemo prije svega
djelatnicima na području šumarstva,
djelatnicima na već gore spomenutim
srodnim područjima, povjesničarima, geografima,
arhivarima, općinama, kulturnim
radnicima, nastavnicima i svima ostalima
koje će knjiga privući.


Knjiga je posebno zanimljiva i za hrvatske
čitatelje i to ne samo za stručnjake
već i za sve one koji se zanimaju za
povijesne događaje na više od 500 km
dugoj slovensko-hrvatskoj državnoj granici.


Ljubljana, travanj 1993.


Dr. Lojze Čampa, dipl. inž. gozd., Institut
za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški
fakulteti v Ljubljani, Večna pot
2, Slovenija