DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 92     <-- 92 -->        PDF

šumarski priručnik da iz njega pogledom
u tablicu odredi promjer i tako dobije
predodžbu o debljini. Ova primjedba ne
odnosi se samo na Ž. Španjola nego i
na druge autore, koji će možda iz praktičnosti
mjeriti opseg mjesto promjera
(uvijek se ne može na raspolaganju biti
promjerka, a posebno ne ona preko 100
cm).


3. Pod naslovom »Interakcije metoda
rada, radnih uvjeta i proizvodnosti rada
pri sječi i izradi drva u proredama sastojina
« Ivan M a r t i n i ć prikazao je rezultate
istraživanja provedenih u jednodobnoj
47-godišnjoj sastojini kitnjaka,
bukve i graba u Bilo gori, u 26. odjelu
gospodarske jedinice Novigradska planina.
Proređivana je sastojina s »približno
750 stabala po ha«, prosječni prsni promjer
doznačenih stabala 20 cm. »Sastojina
se nalazi na brdovitom terenu, izrazito
ispresjecana strmim jarcima u
smjeru sjever — jug s rasponom nagiba
između 10 i 40 stupnjeva«. Za ispitivanja
za sječu i izradu korištena su 1542 stabla.
Autor je svojim istraživanja obuhvatio
radno vrijeme, radne uvjete, potrošnju
goriva i maziva, motornih ulja, opterećenja
radnika bukom motorne pile te
oštećenja stabala sječom i izvlačenjem.
Kako cilj ovog prikaza nije rekapitulirati
sve rezultate provedenih ispitivanja
to nam je konstatirati, da »svako posječeno
stablo ima za posljedicu jedno oštećeno
stablo«. Obaranjem se, navodi
autor, nepovratno oštećuje velik broj
stabala (lomovi, izvale) a privlačenjem
po vitalnost stabla najčešće lakša ili neznatna
oštećenja. Pitanje je, međutim,
da li je veća šteta ako se stablo prelomi
ili izvali ili ošteti na žilištu, pa i na
deblu. U prvom slučaju veći dio drvne
mase može se iskoristiti a u drugom
ozljeda može olakšati patogenih organizama
u stablo te ga, u krajnoj liniji, također
dovesti do propasti uz istodobno
stvaranje žarišta infekcije. Udio oštećenja
pojedinih dijelova stabla iznosi: žilišta
71%, korijena 4%, debla 20% i kroš


nje 5%, a po vrsti oštećenja 48% oguljena
kora, 37% zgnječena kora, i 13% lomizvala i 2%, lom grana.
»U usporedbi s konjskom zapregom,
privlačenje adaptiranim velikoserijskim
traktorom uzrokovalo je dvostruk o
(podvukao O. P.) brojnija oštećenja«
konstatira autor time da »obujam oštećenja
raste s većom mehaniziranošću
rada«. To znači, da u šumi mehanizacija
ima granice u koliko se ne želi u krajnjem
slučaju degradirati šumu. Stoga
vratiti u šumu i konja u čemu nismo
prvi. U Njemačkoj i Skandinavskim zemljama
radi već 3000 sprega uz upotrebu
»šumskih traktora«, a i u Francuskoj,
kako čitamo u časopisu Forets de France
et Action forestiäre (list za privatne šumoposjednike),
za privlačenje tanjih sortimenata
na pomoćno stovarište koristit
će se konji. Korišćenjem konja smanjuju
se troškovi privlačenja, zaštićuje tlo od
erozije i oštećenja žilišta debla jedna je
od tvrdnji. Zaprega konjske vuče troši
0,6 kW/h energije prema potrošnji šumskog,
dakle lakšeg, traktora od l,6kW/h.


4. Četvrti i sedmi članak je Đure R a uš
a : »Hortikultura ruralnog područja istočne
Slavonije u općinama Vinkovci,
Vukovar i Županja« te »Vegetacija ritskih
šuma uz rijeku Dravu od Varaždina
do Osijeka s težištem na varaždinske
podravske šume«.
U prvonavedenom članku, Hortikultura
ruralnog područja ..., autor je opisao
zelenilo, drvorede i perivoje u 70 sela od
ukupno 75 u navedene tri općine, danas
sela u Vukovarsko-srijemskoj županiji,
sa stanjem 1985. godine. Sva sela prikazana
su i kartografski. U tim nasadima,
prema zbroju autora, utvrđeno je 117
dendroflornih vrsta od čega tri povijuše
(glicinija — Wisteria sinensis, divlja vinova
loza — Vitis vinifera i dvornik —
Polygonatum baldschuanicum, svaka u
po jednom primjerku). S po jednim primjerkom
nalazi se još 34 vrsta, od dva
do 10 primjeraka 42 vrste itd. Najveći
broj stabala je pitomog oraha (65), obič