DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 91     <-- 91 -->        PDF

GLASNIK ZA SU.
Vol.


Zagreb,


Dvadeset i osma knjiga Glasnika za
šumske pokuse Šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu kao godišnjak za 1992.
godinu izašla je iz tiska u studenome iste
godine. Svi rukopisi, osim Bibliografije
ZlŠ-a, datumirani su s primitkom 15.
srpnja 1991. godine, tj. trebalo je preko
jedne godine da stignu do čitatelja. Sadržaj
ove 316 stranica opsežnog Voi. Glasnika
sadrži:


Nikola Lukič : Utjecaj strukturnih
promjena jednodobnih bukovih sastojina
na visinski i debljinski prirast,


Željko Š p a n j o 1 : Zaštita prirode u
općini Rab,


Ivan M a r t i n i ć : Interakcije metode
rada, radnih uvjeta i proizvodnosti
rada pri sječi i izradi drva u proredama
sastojina.


Đuro R a u š : Hortikultura ruralnog
područja istočne Slavonije u općinama
Vinkovci, Vukovar i Županja.


Uroš G o 1 u b o v i ć : Istraživanja ekonomskih
posljedica sušenja jele u Gorskom
kotaru (Tip I-C-40),


Milan Glavaš i Marija Halambck
: Mikoze hrasta lužnjaka i kitnjaka,


Đuro R a u š : Vegetacija ritskih šuma
uz rijeku Dravu od Varaždina do Osijeka
s težištem na varaždinske podravske
šume,


Uroš Golubović: Istraživanje količinskih
i vri´jednostnih gubitaka u obo-
Ijenim sastojinama hrasta lužnjaka, te


Đuro R a u š : i Josip V u k e 1 i ć : Bibliografija
radova istraživača Zavoda za
istraživanja u šumarstvu Šumarskog fakulteta
u Zagrebu za razdoblje 1986—
—1990.


1. Nikola Luki č svoja istraživanja
proveo je u tri gospodarske jedinice na
Papuku (Južni Papuk, Nastavno-pokusnog
šumskog objekta Duboka Velika i SekuV1SKE
POKUSE


28.
1992.


linečka planina) te jedne na podbrežju
Papuka (Slatinske prigorske šume). »Rezultati
istraživanja se odnose na bukove
jednodobne sastojine u pojasu klimazonalnih
bukovih šuma panonskog dijela
Hrvatske (Fagetum croaticum pannonicum
Horv. 1938) (str. 25) starosti mladih
u dobi od 9 do 21 godine, srednjodobnih
starosti od 57 do 82 godine i starih od
104 do 126 godina.


Rezultat i istraživanja:


— tečajni godišnji visinski prirast
bukve vrhuni u dobi od 18 godina i iznosi
0,56 m, a prosječni visinski prirast
vrhuni u dobi od 28 godina i iznosi
0,428 m;
— tečajni godišnji debljinski prirast
bukve vrhuni u dobi od 28 godina i iznosi
0,409 cm, a prosječni debljinski prirast
vrhuni u 39. godini s 0,117 cm.
2. »Zaštita prirode u općini Rab« Željka
Španjola do sada je prvi temeljiti
rad s područja zaštite prirode pristupačan
i najširoj javnosti. Što više i prvi
koji je na osnovu kompleksnih istraživanja
predložio objekte koje treba izdvojiti
iz redovnog gospodarenja ili na bilo
koji drugi način postupanja s njima, kako
bi ostali svjedoci vremena do prirodnog
kraja svog životnog kruga. Predlaže
ukupno 21 lokalitet (među njima i već
postojeće rezervate) koje bi trebalo tretirati
po Zakonu o zaštiti prirode, četiri
stabla crnike i više biljnih vrsta. Maksimalni
promjer stabla crnike na 1,30 m
iznosi 131 cm. Autor je debljine stabala
odredio mjerenjem opsega, pa je te dimenzije,
obzirom na karakter rada (znanstveni
rad), trebalo tako i iskazati, ali
isto tako trebalo je te dimenzije navesti
i s promjerom. Zašto? Zato, što se kod
nas debljine, za razliku od Francuske,
iskazuju promjerom a tko danas ima
Nenadićev Šumarski kalendar ili Mali
177
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 92     <-- 92 -->        PDF

šumarski priručnik da iz njega pogledom
u tablicu odredi promjer i tako dobije
predodžbu o debljini. Ova primjedba ne
odnosi se samo na Ž. Španjola nego i
na druge autore, koji će možda iz praktičnosti
mjeriti opseg mjesto promjera
(uvijek se ne može na raspolaganju biti
promjerka, a posebno ne ona preko 100
cm).


3. Pod naslovom »Interakcije metoda
rada, radnih uvjeta i proizvodnosti rada
pri sječi i izradi drva u proredama sastojina
« Ivan M a r t i n i ć prikazao je rezultate
istraživanja provedenih u jednodobnoj
47-godišnjoj sastojini kitnjaka,
bukve i graba u Bilo gori, u 26. odjelu
gospodarske jedinice Novigradska planina.
Proređivana je sastojina s »približno
750 stabala po ha«, prosječni prsni promjer
doznačenih stabala 20 cm. »Sastojina
se nalazi na brdovitom terenu, izrazito
ispresjecana strmim jarcima u
smjeru sjever — jug s rasponom nagiba
između 10 i 40 stupnjeva«. Za ispitivanja
za sječu i izradu korištena su 1542 stabla.
Autor je svojim istraživanja obuhvatio
radno vrijeme, radne uvjete, potrošnju
goriva i maziva, motornih ulja, opterećenja
radnika bukom motorne pile te
oštećenja stabala sječom i izvlačenjem.
Kako cilj ovog prikaza nije rekapitulirati
sve rezultate provedenih ispitivanja
to nam je konstatirati, da »svako posječeno
stablo ima za posljedicu jedno oštećeno
stablo«. Obaranjem se, navodi
autor, nepovratno oštećuje velik broj
stabala (lomovi, izvale) a privlačenjem
po vitalnost stabla najčešće lakša ili neznatna
oštećenja. Pitanje je, međutim,
da li je veća šteta ako se stablo prelomi
ili izvali ili ošteti na žilištu, pa i na
deblu. U prvom slučaju veći dio drvne
mase može se iskoristiti a u drugom
ozljeda može olakšati patogenih organizama
u stablo te ga, u krajnoj liniji, također
dovesti do propasti uz istodobno
stvaranje žarišta infekcije. Udio oštećenja
pojedinih dijelova stabla iznosi: žilišta
71%, korijena 4%, debla 20% i kroš


nje 5%, a po vrsti oštećenja 48% oguljena
kora, 37% zgnječena kora, i 13% lomizvala i 2%, lom grana.
»U usporedbi s konjskom zapregom,
privlačenje adaptiranim velikoserijskim
traktorom uzrokovalo je dvostruk o
(podvukao O. P.) brojnija oštećenja«
konstatira autor time da »obujam oštećenja
raste s većom mehaniziranošću
rada«. To znači, da u šumi mehanizacija
ima granice u koliko se ne želi u krajnjem
slučaju degradirati šumu. Stoga
vratiti u šumu i konja u čemu nismo
prvi. U Njemačkoj i Skandinavskim zemljama
radi već 3000 sprega uz upotrebu
»šumskih traktora«, a i u Francuskoj,
kako čitamo u časopisu Forets de France
et Action forestiäre (list za privatne šumoposjednike),
za privlačenje tanjih sortimenata
na pomoćno stovarište koristit
će se konji. Korišćenjem konja smanjuju
se troškovi privlačenja, zaštićuje tlo od
erozije i oštećenja žilišta debla jedna je
od tvrdnji. Zaprega konjske vuče troši
0,6 kW/h energije prema potrošnji šumskog,
dakle lakšeg, traktora od l,6kW/h.


4. Četvrti i sedmi članak je Đure R a uš
a : »Hortikultura ruralnog područja istočne
Slavonije u općinama Vinkovci,
Vukovar i Županja« te »Vegetacija ritskih
šuma uz rijeku Dravu od Varaždina
do Osijeka s težištem na varaždinske
podravske šume«.
U prvonavedenom članku, Hortikultura
ruralnog područja ..., autor je opisao
zelenilo, drvorede i perivoje u 70 sela od
ukupno 75 u navedene tri općine, danas
sela u Vukovarsko-srijemskoj županiji,
sa stanjem 1985. godine. Sva sela prikazana
su i kartografski. U tim nasadima,
prema zbroju autora, utvrđeno je 117
dendroflornih vrsta od čega tri povijuše
(glicinija — Wisteria sinensis, divlja vinova
loza — Vitis vinifera i dvornik —
Polygonatum baldschuanicum, svaka u
po jednom primjerku). S po jednim primjerkom
nalazi se još 34 vrsta, od dva
do 10 primjeraka 42 vrste itd. Najveći
broj stabala je pitomog oraha (65), obič
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 93     <-- 93 -->        PDF

ne smreke (61), šljive (56), bagrema (52),
obične breze (49), žalosne vrbe (69), srebrnolisne
lipe (46), azijske tuje (46), itd.
Od ostalih vrsta navodim još pančićevu
omoriku, ´japansku soforu, ginko i paulovniju.
Brojnost vrsta omogućuje i uvid
u mogućnost uspijevanja pojedinih vrsta
te je tako putokaz za izbor vrsta kod
budućih sadnji, obnova ili novih nasada.
Na više mjesta autor i sugerira izbor
vrsta. Tako npr., mjesto smreke (Picea
abies), koja se pokazala nepovoljnom vrstom,
predlaže sadnju piramidalnog pačempresa
ili piramidalne tuje (str. 197),
a kao preporuku možemo smatrati i rečenicu
da »vrlo lijepi primjerci cera pokazuju
dekorativna svojstva te vrste«
(str. 185). »Zanimljiva je listača sofora«


(str. 188) ali, s dodatkom, ne samo kao
dekorativno drvo nego i s medonosnim
cvjetovima i to u mjesecima srpanj/kolovoz
tj. u vrijeme, kada je oskudica na
drugoj pčeldnoj paši.


»Suvisla« istraživanja vegetacije ritskih
šuma uz rijeku Dravu od granice Slovenije
do ušća kod Aljmaša obavljao je
kontinuirano od 1985. godine do danas«
bilježi prof Rauš. Posebni poticaj bio je
gradnja hidroelektrana, jer se tim zahvatima,
gradnja kanala i akumulacionib
jezera, bitno mijenja i vodni režim. Tako
se od manjka ili viška podzemnih voda
suše bijela vrba, crna topola, bijela
joha i rjeđe bijela topola a uz njih nastaju
promjene i u nižoj vegetaciji. Prema
tome ova istraživanja na pojedinim
lokalitetima zabilježila su stanja, koja će
se u budućnosti i bitnije izmijeniti. Autor
je pronašao sedam prirodnih šumskih
zajednica i zabilježio kulture crnog oraha
(u dvije gospodarske jedinice b. varaždinskog
Šumskog gospodarstva ukupne
površine 144,93 ha) te vrba, topola, bagrema,
crne johe i običnog bora, dakako
sve na području ritskih šuma.


5. Dva članka ima i Uroš G o 1 u b ović.
Iz jednog, »Istraživanja ekonomskih
posljedica sušenja jele u Gorskom kotaru
(Tip I-C-40)« vidi se da je masa deblovine
do 24 m visine za 7% manja od
mase deblovine zdravog stabla s posljedicom
za 20,2%. manje pilanske oblovine
kao najvrednijeg sortimenta. Kako je
udio trupaca »F« kvalitete u oboljeloj
sastojini za oko 12% manji u odnosu na
zdrave to se u novčanom iznosu odrazuje
s manjkom od 15,4%.


»Istraživanja količinskih i vrijednosnih
gubitaka u oboljelih sastojina hrasta
lužnjaka« drugi je članak U. Golubovića.
Zaključak ´je istraživanja gubitaka
da »u slučaju sušenja hrastovih sastojina
ukupni količinski gubici na drvnoj masi
iznose 32,67% (oko 33%.), a vrijednosni
43,84%. (oko 44%), što je znatno i zabri


njavajuće«.


6. Milan Glavaš 1 Marija H a 1 a m-
b e k istraživali su »štetne gljive na lužnjaku
i kitnjaku nekoliko godina, i to u
njihovom cijelom arealu« i rezultate tih
istraživanja za »neke od gljiva utvrđenih
na bolesnim stablima obiju vrsta hrastova
« saopćili su u članku s naslovom
»MIKOZE HRASTA LUŽNJAKA I KITNJAKA
«. Neke od gljiva specifične su za
jedan, neke za drugi a određeni broj napada
obje vrste. Od pojedinih vrsta navodimo
traheomikozu Ophiostoma quercus
(Georgev.) Nannf. kao »prvu gljivu
koja naseljava ozljede živih stabala, panjeve,
čeone strane trupaca i druge ostatke
u šumi« prouzroku´jući plavilo bijeli
hrastovine. Ova se gljiva, između ostalih
stotinu, nalazi i na razvijenom žiru
odakle može prijeći i na ponik (mladu
biljku) uzrokujući njegovo venuće. Armilarillaria
mellea (Vahl. ex Fr.) Karst, uzrokuje
brzo trulež drva bijeli stojećih
sušaca i oborenog drva pa stoga treba
suha stabla što prije posjeći i drvo izvesti
iz šume. Tako i »na sve navedene
gljive (u članku) možemo utjecati jedino
toliko da gospodarskim mjerama podržavamo
što bolju vitalnost stabla i cijelih
sastojina. Jedino se izravno možemo
boriti protiv hrastove pepelnice« završne
su rečenice autora. Dodajmo i novost,
pa i zanimljivost, da je »prvi put