DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 91     <-- 91 -->        PDF

GLASNIK ZA SU.
Vol.


Zagreb,


Dvadeset i osma knjiga Glasnika za
šumske pokuse Šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu kao godišnjak za 1992.
godinu izašla je iz tiska u studenome iste
godine. Svi rukopisi, osim Bibliografije
ZlŠ-a, datumirani su s primitkom 15.
srpnja 1991. godine, tj. trebalo je preko
jedne godine da stignu do čitatelja. Sadržaj
ove 316 stranica opsežnog Voi. Glasnika
sadrži:


Nikola Lukič : Utjecaj strukturnih
promjena jednodobnih bukovih sastojina
na visinski i debljinski prirast,


Željko Š p a n j o 1 : Zaštita prirode u
općini Rab,


Ivan M a r t i n i ć : Interakcije metode
rada, radnih uvjeta i proizvodnosti
rada pri sječi i izradi drva u proredama
sastojina.


Đuro R a u š : Hortikultura ruralnog
područja istočne Slavonije u općinama
Vinkovci, Vukovar i Županja.


Uroš G o 1 u b o v i ć : Istraživanja ekonomskih
posljedica sušenja jele u Gorskom
kotaru (Tip I-C-40),


Milan Glavaš i Marija Halambck
: Mikoze hrasta lužnjaka i kitnjaka,


Đuro R a u š : Vegetacija ritskih šuma
uz rijeku Dravu od Varaždina do Osijeka
s težištem na varaždinske podravske
šume,


Uroš Golubović: Istraživanje količinskih
i vri´jednostnih gubitaka u obo-
Ijenim sastojinama hrasta lužnjaka, te


Đuro R a u š : i Josip V u k e 1 i ć : Bibliografija
radova istraživača Zavoda za
istraživanja u šumarstvu Šumarskog fakulteta
u Zagrebu za razdoblje 1986—
—1990.


1. Nikola Luki č svoja istraživanja
proveo je u tri gospodarske jedinice na
Papuku (Južni Papuk, Nastavno-pokusnog
šumskog objekta Duboka Velika i SekuV1SKE
POKUSE


28.
1992.


linečka planina) te jedne na podbrežju
Papuka (Slatinske prigorske šume). »Rezultati
istraživanja se odnose na bukove
jednodobne sastojine u pojasu klimazonalnih
bukovih šuma panonskog dijela
Hrvatske (Fagetum croaticum pannonicum
Horv. 1938) (str. 25) starosti mladih
u dobi od 9 do 21 godine, srednjodobnih
starosti od 57 do 82 godine i starih od
104 do 126 godina.


Rezultat i istraživanja:


— tečajni godišnji visinski prirast
bukve vrhuni u dobi od 18 godina i iznosi
0,56 m, a prosječni visinski prirast
vrhuni u dobi od 28 godina i iznosi
0,428 m;
— tečajni godišnji debljinski prirast
bukve vrhuni u dobi od 28 godina i iznosi
0,409 cm, a prosječni debljinski prirast
vrhuni u 39. godini s 0,117 cm.
2. »Zaštita prirode u općini Rab« Željka
Španjola do sada je prvi temeljiti
rad s područja zaštite prirode pristupačan
i najširoj javnosti. Što više i prvi
koji je na osnovu kompleksnih istraživanja
predložio objekte koje treba izdvojiti
iz redovnog gospodarenja ili na bilo
koji drugi način postupanja s njima, kako
bi ostali svjedoci vremena do prirodnog
kraja svog životnog kruga. Predlaže
ukupno 21 lokalitet (među njima i već
postojeće rezervate) koje bi trebalo tretirati
po Zakonu o zaštiti prirode, četiri
stabla crnike i više biljnih vrsta. Maksimalni
promjer stabla crnike na 1,30 m
iznosi 131 cm. Autor je debljine stabala
odredio mjerenjem opsega, pa je te dimenzije,
obzirom na karakter rada (znanstveni
rad), trebalo tako i iskazati, ali
isto tako trebalo je te dimenzije navesti
i s promjerom. Zašto? Zato, što se kod
nas debljine, za razliku od Francuske,
iskazuju promjerom a tko danas ima
Nenadićev Šumarski kalendar ili Mali
177