DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 88     <-- 88 -->        PDF

vara stvarnosti, jer je taj tečaj bio DVOGODIŠNJI.


3. U poglavlju »iskorištavanje šuma«
nalazi se niz statističkih podataka od
»strukture drvne mase po vrstama drveća
u Hrvatskoj, strukture izrađenih sortimenata
prema namjeni u državnim šumama
« u 1990. godini ili »razvoja brojnog
stanja motornih pila u iskorišćivanju
šuma u razdoblju 1977—1989. godine«,
itd. Autor je dao i pregled »eksploatacijskih
parametara traktora« ali i fotografiju
»razornog djelovanja traktora na
slabonosivim tlima nizinskih poplavnih
šuma«.
Možemo vidjeti i fotografiju konja
samaraša tj. koji na samarima iznose
ogrjevno ili kratko drvo iz sječine do
pomoćnog stovarišta. U okviru teksta
»pregleda povijesti hrvatskih šuma i šumarstva
« nalazi i foto iz početka izvlačenja
hrastovog trupca konjima. Ta slika
nesumnjivo asocira isključivo na prošlost.
Međutim prema časopisu »La foret
francaise et 1 Action forestiere« (1992)
konj se danas vraća u šumu za izvlačenje
posebno tanjih sortimenata.


4. U »zaštiti šuma« najznačajni štetnici
entomofaune i bolesti razdvojeni
su i opisani odvojeno za kontinentalne
šume i šume Jadranskog područja, te
slijedi prikaz štetnika i bolesti šumskog
sjemenja te »integralne zaštite šuma«.
Zašto u literaturi nije navedena knjiga
prof. dr. Zl. Vajd e Integralna zaštita
šuma, izašla 1971. godine?
5. Koga zanima stanje lovne divljači
i mogućnosti odstrela naći će ga u prikazu
»Lovna fauna hrvatskih šuma«.
Dva su statistička pregleda, jedan za sva
lovišta a jedan za lovišta poduzeća »Hrvatske
šume« za stanje 1990. godine. Šumarstvo
gospodari na svega 10% površina
svih lovišta, ali se u njima nalazi
pretežni dio visoke divljači, oko 50%, uz
izuzetak srneće koje se nalazi nešto ispod
10%; fazana u državnim lovištima
tri je postotka od ukupnog broja u svim
lovištima, a zeca i trčke samo 2%. Priložena
je i statistika trofeja iz Hravtske
nagrađenih na Međunarodnoj izložbi lovačkih
trofeja 1981. godine u Zagrebu.


Tekst je dopunjen s 25 vrlo efektnih
fotografija, visoke i niske divljači sve u
boji osim dvije,zatim čeke i lovačkog
dvorca »Spačva« pod snijegom od deset
autora.


6. U »Zaštićenim prirodnim objektima
...« navedeni su 7 i ukratko opisani
nacionalni parkovi a od specijalnih rezervata
šumske vegetacije navedena su
32 a opisana 15. Naveden je i Velebit —
park prirode i svjetski rezeravat biosfere,
te planina Biokovo. Ovome je dodan i
popis zaštićenih pojedinih biljnih i životinjskih
vrsta.
Tekstu o planini Biokovo treba dodati,
da za nju postoji i posebna periodika
— ACTA BIOCOVICA — koju je
pokrenuo prirodoslovac fra dr. Jure R a-
di ć u okviru Instituta »Planine i more«
u Makarskoj. U drugom svesku A. B-a,
ložena je i statistika trofeja iz Hrvatske
vio je svoja istraživanja »hrastova blokovskog
područja (str. 1—103) i sadrži
radove više šumara (I. S p a i ć a, M. V idakovića,
P. Fukareka, Ž. Vrdoljaka,
V. Šabića i M. Rukavine).


A.B. su omogućila da se nakon 30 godina
rezultati istraživanja šumske vegetacije
Biokova, na osnovu 36 primjernih
ploha, koje su u okviru tadašnjeg Instituta
za eksperimentalno šumarstvo
JAZU-a obavili D. J e d 1 o v s k i i Ž.Vrdol
j ak.
Tekst o park-šumi Jankovac korigira
se time da »stara šuma obične bukve«
zauzima manji dio i to u gornjem dijelu
i okvir je proplanka i jezgra. Veći dio
su sastojine starosti oko 100 godina uzgojene
nakon sječe za osiguranje potrebnog
drva za staklanu vlasnika tog dijela
papučkih šuma grofa Jankovića.


7. Kao koautor »Pergleda povijesti hrvatskih
šuma i šumarstva« naglašavam
da je osnovna težnja, radi ograničenosti
prostora, ograničena na periodizaciju ne
samo po vremenu nego i prostoru od 17.