DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 86     <-- 86 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


Monografija
ŠUME U HRVATSKOJ
Oktav format, 340 stranica 280 ilustracija
Zagreb 1992.


Izdavači knjige »Šume u Hrvatskoj«
su Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
i »Hrvatske šume«, javno poduzeće
za gospodarenje šumama i šumskim
zemljištima Republike Hravtske.


Glavni i odgovorni urednik je prof,
dr. Đuro Rau š a članovi Uredništva
su dipl. inž. Josip D u n d o v i ć, prof,
dr. Milan Glavaš, dr. Nikola K o m1
eno vic, dr. Ante P. B. Krpan, prof,
dr. Ante Krstinić, prof. dr. Slavko
M a t i ć i prof. dr. Šime Meštrović,
tehnički i likovni urednik Rudolf Špan
j o 1.


Matrice za kartu šumskih zajednica
Republike Hrvatske izrađene su u Leksikografskom
zavodu »Miroslav Krleža«
a tisak Grafičkog zavoda Hrvatske u Zagrebu.


SADRŽAJ i AUTORI


Predgovor — dipl. inž. Ivan Tarnaj ,
ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Republike Hrvatske,


Uvod — Đ. Rauš,
Klima Hrvatske — Z. Seletković i


Z. K a t u š i n,
Šumska tla Republike Hrvatske pri kraju
XX. stoljeća — B. Mayer,


Biljni svijet hrvatskih šuma — Đ. Rauš ,


I. Trinajstić, J. Vukelić i J.
Medvedović,
Vegetacijska karta šumskih zajednica
Hrvatske — I. Trinajstić, Đ. Rauš,


J. Vukelić i J. Medvedović,
Uzgajanje šuma — S. M a t i ć i J. Skend
e r o v i ć,


Šumsko sjemenarstvo — S. Matić ,
Šumski rasadnici — A. Dokus, S. Orlić,
Ž. Orešković, M. Zgela, S.
Matić i M. O r š a n i ć,
Šumske kulture i plantaže — S. Mat i ć,


A. Dokuš i S. Orlić,
Oplemenjivanje šumskog drveća — A.
Krstinić, Ž. Borzan, J. Gračan,
I. Trinajstić, D. K a j b a, D. Mrva
i M. Gradečki,
Fiziologija i prehrana šumskog drveća


— N. Komlenović,
Uređivanje šuma — Š. Meštrović, A.
P r a n j i ć, Z. Kalafadžić, R. Križanec,
K. Bezak i D. Kovačić,
Iskorišćivanje šuma — A. P. B. Krpan ,
Zaštita šuma — M. Glavaš, M. Hara-
pin i B. Hrašovec,
Lovna fauna hrvatskih šuma — D. R aguž,
i M. Grube š i ć,


Zaštićeni prirodni objekti u hrvatskim
šumama — Đ. Rauš, Š. Meštrović,


I. Trinajstić, J. Vukelić, i Ž. Š p anjol,
Hrvatski biljni endemi — Ž. Borzan ,


A. L o v r i ć, i M. R a c,
Ekološka i gospodarska vrijednost šuma
u Hrvatskoj — B. Prpić,
Znanstvenoistraživačke ustanove i istra


živački rad — J. Gračan,
Pregled povijesti hrvatskih šuma i šumarstva
— O. Piškorić i J. Vukelić,


Hrvatsko šumarsko društvo — N. K o mlenović,
O. Piškorić i I. Marice
v i ć,