DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Poput Podbrežnikog Popisa i Radoševićev je nepotpun, bar što se tiče
onih za jelovinu i bukovinu. Prema citiranoj publikaciji »Gorski Kotar«
na području Gorskog kotara 1935. godine bilo je u radu 71 pilana, od kojih
je na području općine Čabar i Delnice 23 pilana podignuto poslije 1891.
godine. Najstarija pilana, Bolfova u Brodu na Kupi, datira iz 1780. godine
time, da je radila i 1981. godine, godine izlaska Zbornika »Gorski Kotar«.
U Zborniku »Gorski Kotar« uz godine osnivanja i eventualnog prestanka
rada za neke nalaze i podaci o vrsti pogona ili kada su od vodenog prešle
na parni ili električni a djelomično i promjene vlasništva te razvoj drvne
industrije poslije 1945. godine.


Podbrežnikov popis pilana i drugi obrađivača drva izrađen je u vrijeme,
kada se takovi pogoni nisu mogli proizvoljno osnivati. Naime Zakon o šumama
od 21. prosinca 1929. godine u članku 88. odredio je: »Samo sa pristankom
bana mogu nadležne vlasti izdavati kao i oduzimati koncesije i
obrtnice odnosno dozvole za novogradnju, proširenje i za upotrebu svih
vrsta pilana i drugih postrojenja za preradu drveta.«


Komentatori tog Zakona u izdanju Ministarstva šuma i rudnika, koji
su i koautori istog, prof. dr. Josip Baie n i državni savjetnik dr. Stevan
S a g a d i n, uz taj propis daju ovu dopunu: »U § 88. imao je zakonodavac
nakanu da državna vlast i u pogledu davanja dozvola za novogradnju, proširenje
i upotrebu pilana i drugih postrojenja za preradu drvene surovine
provodi politiku, koja će biti u suglasnosti sa šumskim gospodarstvom.


Zato je potrebno, da opšta upravna vlast, pre donošenja odluke o gradnji
pilana i drugih postrojenja za preradu drveta, bude obaveštena, na koji
će način ta postrojenja nabavljati drvo. O tome se ima pribaviti mišljenje
i predlog nadležnog šumarskog stručnjaka, koja će opšta upravna vlast
prvog stepena predložiti banu ...


Pod drugim postrojenjima podrazumevaju se ona, koja se podižu da
sama nabave drvo od vlasnika šume i da ga prerade, u koliko ga ne dobivaju
od pilane, uz koju se podižu«.


POPIS DRVOINDUSTRIJSKIH PODUZEĆA U HRVATSKOJ — STANJE 1935. GOD.


Popis drvnoindustrijskih poduzeća u Hrvatskoj — stanje 1935. godine
u četiri skupine:


1. Pilanska prerada
2. Tvornice namještaja
3. Industrija raznih drvnih izrada
4.
Dopunski popis
1. Pilanska obrada
1.
A. D. za eksploataciju šuma, 8. Braunov paromlin d. d. — pilana,
Delnice Đurđevac
2.
Bačoga Josip, Vrbanja 9. Buchwald Bela i sinovi, Osijek
3.
Balen Nikola, Jablanovac Aleksandrova 10
4.
Drvna industrija banke i štedionice
10. Ćadež Josip, Ravna Gora
Gorskog kotara, Vrbovsko


5.
»Bilo«, industrija drva, Bjelovar 11. D. d. za trgov. i industr., Hercegovac
6.
Biškupić Ivan, Donje Pazarište 12. Deutscha Filipa sinovi, Zagreb,
7.
Braun Josip, Sušak — Delta Vrhovčeva 1
142