DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 53     <-- 53 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESSIONAL PAPERS
UDK 674+311.11 (497.13) Sum. list CXVII (1993) 139


DRVNOINDUSTRIJSKA PODUZEĆA
U HRVATSKOJ 1935. GODINE


Oskar PIŠKORIĆ*


SAŽETAK: U časopisu »Industrijska odbrana« 1935. godineobjavljen je popis drvnoindustrijskih poduzeća u tadašnjoj Jugoslaviji,
Kako je taj časopis danas teško dostupačan, to je ovdjedat popis onih, koja su se nalazila na području Republike Hrvatske.
Popis u Industrijskoj odbrani djelomično je pogrešan a i nepotpun.
U tom popisu ne nalazi se najveći broj poduzeća na području
Gorskog Kotara, te se ovim člankom nadopunjuje.


Ključne r i j eć i: Drvnoindustrij ska poduzeća, popis,
Hrvatska.


UVOD


Dr. inž. Franjo Podbrežni k izdavao je, u Beogradu, mjesečnik »INDUSTRIJSKA
ODBRANA«. Godine 1935. jedan dvobroj, 3—4, posvetio je
drvarskoj industriji i trgovini pod naslovom »Aktuelni problemi naše
drvarske privrede«. To je vrijeme izlaska iz svjetske privredne krize
koja je kulminirala 1930. godine, a u našem šumarstvu i drvnoj industriji
očitovala se s gotovo potpunim zastojem rada. To najbolje svjedoče i cijene
oblovina na panju za koje imamo objavljen jedan primjer i u Šumarskom
listu iz 1934. godine (str. 496); postignute prodajne cijene na panju iznosile
su 1927. godine 174 din., 1928. 193 din, 1929. 250 din., 1930. bez prodaje,
a 1931. godine postignuta je cijena od svega 54 dinara!


U traženju odgovora kako bi se mogla razrješiti aktualna problematika
drvarske privrede Inž. Podbrežnik je zatražio odgovore na ova pitanja:


I.
Da li se osjeća potreba jače planske organizacije drvne industrije u
Jugoslaviji,
II.
da li je za reguliranje drvnog tržišta u unutrašnjosti i u inozemstvu
dovoljan samo reprezentativan Centralni odbor ili je potrebna »jača«
komercijalna organizacija, kao što je npr. »Prizad«,
III.
da U je potrebno provesti jaču unutrašnju potrošnju drva i na koji
način,
IV.
da li je kod nas potrebna specijalna propaganda drva.
* Oskar Piškorić, dipl. inž. šum. u m., Avenija Vukovar 224/IV, 41000 Zagreb


ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Odgovori na postavljena pitanja registrirana su i komentirana i u Šumarskom
listu1.


1. Popis poduzeća, koja obrađuju ili prerađuju drvo te onih koja samo
trguju drvom, dan je u obliku »Priloga « tekstualnom dijelu ovog dvobroja.
Poduzeća su podijeljena na:
1. pilane, i izradu tehničkog drveta,
2. Fabrike namještaja,
3. Industrija raznih drvnih izrada, i
4. Trgovina drvom. (Nazivi prema originalnom tekstu).
Poduzeća su iskazana abecednim redom za cijelo područje tadanje Jugoslavije
uz naznaku mjesta i banovine. Navod banovine je važan, jer su
time otklonjene nedoumice, da li je određeno mjesto u današnjoj jednoj
ili drugoj državi. Tako, npr., navedena je pilana u Perušiću, ali u bosanskom
Perušiću nedaleko Rogatice; pilana u mjestu Gradac kod Raše u Drinskoj
je banovini ali na području Srbije.2


Nazivi poduzeća i pilana prenijet je baz promjena iz »Industrijske odbrane
«, ali je nepotpun i s nekim pogreškama. Zapažene su ove pogreške:


a) Pod r. br. 3. pilana se nije nalazila u Jablanovcu nego u Jablancu.
Prema IMENIKU MJESTA" Jablanovac se nalazi samo kod Zaprešića, dakle
u Hrvatskom Zagorju. Jablanac, točnije uvala Stinica, s velebitskim šumama
povezan je cestom, a neko vrijeme radila je i žičara;


b) pod r. br. 76. poduzeće »Predović« d. d. Zagreb nije moglo imati
adresu Vrhovčeva 38, jer je to bila kratka ulica (danas produžena Draškovićeva
ulica od Hatzove do Branimirove) nego br. 18. ltd.


U »Popisu« za neka drvnoindustrijska poduzeća navedene su samo njihove
središnjice a ne i mjesta u kojima se nalaze pilane. To su:


a) pod r. br. 1—16 i 3—17 navedeno je poduzeće »Drach« d. d. samo s
pilanom u Đurmancu a ne i onom u Capragu, danas Sisak-Predgrađe, na
lokaciji današnje rafinerije nafte te u Virovitici;


b) pod r. br. 59. tj. za poduzeće »Našička«, tvornica tanina i paropilana


d. d. nisu navedene pilane u Ljeskovici i Novoselcu te pilana i tvornica
tanina i dr. u Sušine — Đurđenovcu;
c) pod r. br. 62 — pilana poduzeća »Nihag« d. d. bila je u Garešnici,
točnije u Garešničkom Brestovcu;


1 Ing. O. Piškorić : Kojim putem? (Prilog našoj šumarskoj politici) Š. 1.


59. (1935), br. 9—10., str. 458—461.
2 U Drinskoj banovini bilo je 37 kotareva od kojih 16 u Bosni a ostali na području
Srbije, Krajnji kotarevi Bili su Fojnica, Travnik, Zenica, Žepče, Tuzla i Brčko.
Sjedište banovine bilo je u Sarajevu. (Popis na posebnim listovima)
:! (Sastavili B. Đorđević i B. Vasić): Imenik mesta u Jugoslaviji. Izdanje »Službenog
iista« SFRJ? Beograd 1973.


140
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 55     <-- 55 -->        PDF

d) pod r. br. 76 — za pilanu Đure Predovića potrebno je dodati, da se
nalazila pokraj Vrbovca (u Đurđišću);


e) pod r. br. 115 — pilana poduzeća »Vibro« d.d. nalazila se u Virovitici.


Pilana poduzeća Drach d. d. sagrađena je za rezanje sirovine iz vlastitog
šumskog kompleksa, kupljenog od virovitičkog posjeda kneza Schamburg-
Lippe na sjevernoj strani Bilo gore; taj je kompleks nakon iskorišćenja
kupila Đurđevačka imovna općina i osnovala gospodarsku jedinicu Špišić


— Bukovica/´ Pilana Našičke u Novoselcu sagrađena je za iskorišćivanje
po dugoročnom ugovoru za zapadni dio državne šume Garjevica dok je iz
istočnog dijela državnog posjeda Garjevice eksploataciju obavljalo poduzeće
»Nihag« d. d. »Virbo« je pak bilo imalo dugoročni ugovor za iskorišćivanje
državnih šuma u Bilogori, prvotno Šumarije Ivanovo selo koja je
kasnije premještena u Viroviticu.
U ovom opisu ne nalazi se veći dio pilana u Gorskom kotaru te ga dopunjavamo
»Dopunskim iskazom« zahvaljući pomoći mr. Tomislava H e s-
k i j a iz Vrbovskog i publikacije GORSKI KOTAR (Delnice, 1981). Ni tim
Iskazom sigurno nisu obuhvaćene sve pilane, pa se mole čitatelji da ga,
prema svome saznanju dopune. Dopune najkasnije dva mjeseca po izlasku
ovog broja Šumarskog lista, a prispjeli podaci bit će objavljeni uz naznaku
izvora. U obzir dolaze samo one pilane ili tvornice koje su radile 1934. godine
tj. do godine na koju se odnosi Podbrežnikov Popis.


Popis trgovina ovdje je izostavljen iz razloga što za njih nisu iskazani
dodatni podaci tj. podaci s kojim su sortimentima odnosno proizvodom
poslovali. Točnije, da li su predmet trgovanja bili samo ili pretežno sortimenti
koje su izrađivale i izvan pilanske prerade kao željeznički pragovi,
stupovi ili rudničko drvo, koji se nabavljeni, pa i neposredno prerađivani,
od kupca, u šumi. Takovih je prodaja bilo iz seljačkih šuma, pa i šuma
zemljišnih zajednica. Takav je, npr., u zagrebačkom kotaru bio N. Galeković,
koji je 1934. godine na stablimičnoj prodaji hrastova u šumi Gardun
i Dolenica zemljišne zajednice Stupnik kupovao samo tanja stabla iz kojih
je izrađivao željezničke pragove.


2. Popis pilana u Hrvatskoj objavljen je i 1891. godine u Šumarskom
listu (str. 552—555)"´. U njemu su navedene i godine osnivanja pilane. Radošević
je razlučio pilane »koje su proizvađale, ili još proizvađaju, jelovu i
bukovu rezanu građu« i na one »koje još danas proizvađaju hrastovu rezanu
građu u Hrvatskoj i Slavoniji«. Uz popis pilana objavljeni su i podaci
o količini izvezene građe (trupaca i polutki) »iz šuma bivše brodske i petrovaradinske
pukovnije« od 1875. do 1889. godine.
Prema Radoševićevom popisu u radu su bile 55 pilane za jelovinu i
bukovinu a za daljnje četiri navedeno je, da su izgorjele; prve pilane datirane
su s 1830. godinom. Za hrastovinu postojalo je 36 pilana s najstarijom
iz 1862. godine.


´´ Barana c Slobodan: Šumsko gospodarstvo imovnih opština (1919—1930.
godine). Izdanje Miinslarstva šuma i rudnika, Beograd 1933, str. 47.


5 Mijo Radošević : vlastelinski šumar: Pabirci za šumarsku povijest
hrvatsko-srpskih šuma. Šumarski list XV (1991) br. 12., Izkazi str. 552—555.


141
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Poput Podbrežnikog Popisa i Radoševićev je nepotpun, bar što se tiče
onih za jelovinu i bukovinu. Prema citiranoj publikaciji »Gorski Kotar«
na području Gorskog kotara 1935. godine bilo je u radu 71 pilana, od kojih
je na području općine Čabar i Delnice 23 pilana podignuto poslije 1891.
godine. Najstarija pilana, Bolfova u Brodu na Kupi, datira iz 1780. godine
time, da je radila i 1981. godine, godine izlaska Zbornika »Gorski Kotar«.
U Zborniku »Gorski Kotar« uz godine osnivanja i eventualnog prestanka
rada za neke nalaze i podaci o vrsti pogona ili kada su od vodenog prešle
na parni ili električni a djelomično i promjene vlasništva te razvoj drvne
industrije poslije 1945. godine.


Podbrežnikov popis pilana i drugi obrađivača drva izrađen je u vrijeme,
kada se takovi pogoni nisu mogli proizvoljno osnivati. Naime Zakon o šumama
od 21. prosinca 1929. godine u članku 88. odredio je: »Samo sa pristankom
bana mogu nadležne vlasti izdavati kao i oduzimati koncesije i
obrtnice odnosno dozvole za novogradnju, proširenje i za upotrebu svih
vrsta pilana i drugih postrojenja za preradu drveta.«


Komentatori tog Zakona u izdanju Ministarstva šuma i rudnika, koji
su i koautori istog, prof. dr. Josip Baie n i državni savjetnik dr. Stevan
S a g a d i n, uz taj propis daju ovu dopunu: »U § 88. imao je zakonodavac
nakanu da državna vlast i u pogledu davanja dozvola za novogradnju, proširenje
i upotrebu pilana i drugih postrojenja za preradu drvene surovine
provodi politiku, koja će biti u suglasnosti sa šumskim gospodarstvom.


Zato je potrebno, da opšta upravna vlast, pre donošenja odluke o gradnji
pilana i drugih postrojenja za preradu drveta, bude obaveštena, na koji
će način ta postrojenja nabavljati drvo. O tome se ima pribaviti mišljenje
i predlog nadležnog šumarskog stručnjaka, koja će opšta upravna vlast
prvog stepena predložiti banu ...


Pod drugim postrojenjima podrazumevaju se ona, koja se podižu da
sama nabave drvo od vlasnika šume i da ga prerade, u koliko ga ne dobivaju
od pilane, uz koju se podižu«.


POPIS DRVOINDUSTRIJSKIH PODUZEĆA U HRVATSKOJ — STANJE 1935. GOD.


Popis drvnoindustrijskih poduzeća u Hrvatskoj — stanje 1935. godine
u četiri skupine:


1. Pilanska prerada
2. Tvornice namještaja
3. Industrija raznih drvnih izrada
4.
Dopunski popis
1. Pilanska obrada
1.
A. D. za eksploataciju šuma, 8. Braunov paromlin d. d. — pilana,
Delnice Đurđevac
2.
Bačoga Josip, Vrbanja 9. Buchwald Bela i sinovi, Osijek
3.
Balen Nikola, Jablanovac Aleksandrova 10
4.
Drvna industrija banke i štedionice
10. Ćadež Josip, Ravna Gora
Gorskog kotara, Vrbovsko


5.
»Bilo«, industrija drva, Bjelovar 11. D. d. za trgov. i industr., Hercegovac
6.
Biškupić Ivan, Donje Pazarište 12. Deutscha Filipa sinovi, Zagreb,
7.
Braun Josip, Sušak — Delta Vrhovčeva 1
142
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 57     <-- 57 -->        PDF

13.
»Dia« d. d. za eksploataciju šuma,
Zagreb, Mažuranićev trg 2
14.
Dimitrijević Dragoljub, Lokve
15.
Domovinsko d. d., Zagreb,
Smičiklasova 8
16.
»Drach« d. d. industrija drva Zagreb,
pilana Đurmanec
17.
Draskovic Ivan, Bjelovar
18.
Dugo selo d. d. za ind. drva, Zagreb,
Marulićev trg 18.
19.
Eisslera sinovi d. d., Vinkovci
20.
Engel Josip, Sisak
21.
M. First, p. i gr. grad. materijala,
Velika Gorica
22.
Frank J. & Komp., Osijek,
Radićeva 18
23.
Jurinac Franjo i dr., Čazma
24.
Fuhrman Marko, Sunja
25.
Grgurić Bartol, Lokve
26.
Grgur Braća, Lokve
27.
Guttmann S-H d. d., Belišće
28.
Hajdin N., Vrbovsko
29.
Harsch Braća, Vukovar
30.
Holjević Antun, Ravna Gora
31.
Horvat Vili, ind. drva, Koprivnica
32.
Horvat Pavao, Osijek, Podgoračka 13
33.
Hren i Herzog, Vinkovci
34.
Hribar Nikola, Velika Gorica
35.
Impregnacija drva, Zagreb,
Marulićev trg 18., p. Karlovac
36.
Ind. pr. Stj. Puceka sinovi, Sv. Ivan
Zelina
37.
Hurinac Fr. i dr., Čazma
38.
Jugoslov. d. d. za trg. drva, Zagreb,
Kraljice Marije 27
39.
Katalinić D., Otočac
40.
Kerhin Milan, Zdenčina
41.
Kninska industr. drva d. d.,
Zagreb, Vlaška 60
42.
Krešić Bernardo, ind. drva, Osijek,
Desatičina 28
43.
Križ Franjo, Prezid
44.
Kertaš i Vajda, Virovitica
45.
Lončarić Josip ml., Skrad
46.
Lovrenc Rudolf, Krapina
47.
Majnarić Ivan, Delnice
48.
Mamula Ivo, industr., Jasenak p.
Ogulin
49.
Mance Bogoljub, Vrbovsko
50.
Mence Josip, Kupjak, p. Skrad
51.
Braća Manester, Crikevnica
52.
Minanović Dragutin, Grabovik, p.
Štrigova
53.
Mihić Malo, Babina Greda (Drinska
ban.?)
54.
Miletić Doka, Osijek, Vukovarska
130.
55.
Miškalović Anton, Lipik
56.
Murković Mate, Sušak, Post. pr. 107
57.
Narodna šumska d. d., Zagreb,
Kustošija 2
58.
Narodna industrija drva Gorskog
kotara d. d., Sušak 74
59.
Našička tvor. tanina i paropilana
d. d., Zagreb, Marulićev trg 18
60.
Neuberger d. d. za trgov. i industriju,
Zagreb, Hatzova 12/11
61.
Neumann Franjo, Zagreb,
Žerjavićeva 6.
62.
Nihag d. d., Zagreb, Zrinjski trg 7
63.
Normanci d. d., Osijek
64.
»Oreščanin« d. d., Zagreb,
Podvožnjak
65.
»Oroslavija« d. d., Zagreb, Zrinjski
trg 8/II
66.
Parna pilana grof Draskovic,
Trakošćan p. Bednja
67.
Parna pilana i tv. sanduka d. d.,
Josipdol (Sušak)
68.
Parna pilana Pečarević Martin,
Vrata
69.
Pavlović Dragutin, Sušak
70.
Petrinjska parna pilana, Zagreb,
Zrinjski trg 7
71.
Petrović N. G., Karlovac
72.
»Pilot« d. d., Zagreb, Radnička 21
73.
Pleše Ivan i drug, Lokve
74.
Popović i Kraker, Sisak
75.
Popović M., Sisak, Zagrebačka
76.
Predović d. d., Zagreb, Vrhovčeva 38
77.
Predović Đuro, Đurđišće
78.
Premrou, Sušak
79.
Prolašić Mirko, Osijek, Vukovarska
105
80.
Radaković K. Rad., Sušak
81.
»Radnik« d. d., Sunger p. Mrkopalj
82.
Rado Braća, Kotoriba
83.
Ratković i drug., Senj
84.
Reiss M., Letovanić
85.
Rujevac, Zagreb, Gajeva 35
86.
Schillinger Teodor, Zagreb,
Strosma´jrov trg 2
87.
Schmidt Viktor i drug., Slavonska
Požega
88.
Schwarz Hinko i sinovi, Križevci
89.
Slatinska ind. drva d. d., Zagreb,
Jelačićev trg 4
90.
»Slaveks« d. d., Zagreb i pilana u
SI. Brodu
91.
»Slavija« d. d., Zagreb, Zrinski trg 9
92.
Slavonija d. d. Draganić
93.
»Slavonija« d. d., Zagreb, Savska 25
94.
Spreiser Ferdinand i sinovi, Osijek,
Neumanova 4
95.
Stadelman Pero, Velika Kopaonica
96.
Statin Ivan, Novi Vinodol
97.
Steiner Mirko, pilana i tv. sanduka,
Vukovar
98.
Steiner Mirko, Vukovar
99.
Šumsko d. d., Moslavina Popovača
100. Šutej A., Zagreb, Slovenska 17
101. Šverljuga Vinko, Fužine
102. Tatalović i Marović, Drežnica


ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 58     <-- 58 -->        PDF

103.
Tehničko promet, preduz. M. First,
Velika Gorica
104.
Tomšić Slavko, Slav. Požega
105.
Topliček Mirko, Banova Jaruga
106.
Tvornica parketa i paropila d. d.,
Zagreb
107.
Tvor. parketa i pilana d. d.,
Karlovac, Mihanovićeva 2
108.
Turk Franjo, Čabar
109.
Tusar Mate, Lekenik
110.
Una d. d. za ind. drva, Zagreb, ul.
23.
listopada 1843. br. 3
111.
Verner Josip, Vujnović selo, Gomirje
112.
Vilhar d. d., Sušak, Delta
113.
»Virbo« d. d. za ekspl. drva, Zagreb,
Trg Kralja Petra 3
114.
Wolf Ivan, industrija drva, Sušak
115.
Vrečko Antun, Varaždin
116.
Vučjak d. d., Zagreb, Maksimirska
110.
117.
Braća Vuković, Žuta Lokva
118.
Vuković i drug., ind. drva, Jezerane
119.
Vuksan M. R., Ogulin
120.
Zipser Nikola, Jastrebarsko
2. Tvornice namještaja
1.
Bothe i Ehrmann d. d., Zagreb,
Savska 25.
2.
Božić J., trg. namještaja, Osijek,
Županisjka 2
3.
Ćelanski Josip, ing. pokuć.,
Koprivnica
4.
Franke Franjo i sin, Brod n/S
5.
Grünhut Josip i sinovi, Osijek,
Vinkovačka 3
6.
Javor d. d., Zagreb, Praška 10.
7.
Kaizer Rudolf, Osijek, Čepinjska 6
8.
Kohn L. F., Zagreb, tv. pokućstva
9.
Košincel braća, stolarija, Varaždin,
Draškovićeva 8
10.
Krapinska tv. pokućstva i paropilana
d. d., Đurmanec
11.
Kruljac Josip i sinovi, Nova Gradiška
12.
Medanić Iva, brodogradnja i stolar,
radnja, Bakar
13.
Pospišil Josip, Osijek, Vinkovačka c. 4
14.
Prva dalm. tvor. pokućstva, Split,
Marmontova 13
15.
Stolarska i kolarska industrija d. d.,
Zagreb, Miramarska 18
16.
Thonet — Mundus, Varaždin,
Zagrebačka 29
3. Industrija raznih drvnih izrada
1.
Viktor Barun Allnoch, tv. štapova,
Samobor
2.
Ban Mara i dr., fabrika štapova
i metli, Krapina
3.
Benedik Bernard, ind. drvenih
štapova, Glina
4.
Benić Mirko, tv. roleta i čel. kapaka,
Zagreb, Padovčeva 3
5.
Bezjak Slavko, bačvar, Zagreb,
Šenoina 23
6.
Brnčić i Korpar, bačvari, Zagreb,
Ljubljanska 7
7.
»Carbofag« d. d., Zagreb, Ilica 25
8.
Crni vrh d. d. za ekspl. šume, Zagreb,
Maksimirska 101
9.
»Croatia« d. d., tv. sanduka, Vrbovsko
10.
»Croatia« d. d. za ind. drva, Zagreb,
Zrinjski trg 7
11.
D. D. za drvarenje, tv. štapova,
Pakrac
12.
D. d. za eksploataciju drva, Zagreb,
Trg Kralja Petra 3
13.
D. d. za ekstrakciju hrastovog
ekstrakta, Županja
14.
D. d. za proizvodnju hrastovog
ekstrakta, Zagreb, Mihanovića 28
15.
Deminić Marin, izrada bačava, Split,
Zvonimirova 21
16.
»Dom« d. d. za drvene gradnje,
Zagreb, Kustošija 2
17.
»Drach« industr. drva, Zagreb,
Gajeva 35
18.
Drvorezbarska tvornica d. d.,
Vrbovsko
19.
Državna pletarska škola, Opuzen
20.
Drž. stručna zanatska škola. Sinj
21.
Falzari i sinovi, ind. drv. stolica,
Samobor
22.
Gans Antun, ovi. graditelj, Sisak
23.
Ernest Goldštajn i Ko., Osijek,
Desatičina 37.
24.
Haberman Dragutin, Vinkovci
25.
Hart] Ivan, trg. i produc. drva,
Zagreb, Radnička
26.
Heim Adolf, trg. i ind. drva, Zagreb,
Gajeva 20
27.
Herz Aleksandar, produc. drva,
Zagreb, Petrova 32
28.
»lis«, ind. lesa, Šibenik
29.
»Istok«, brodogradilište, Šibenik
30.
Jelaska Kajo i sin, tv. namještaja
Split
31.
Kovačka industr., Varaždin
32.
»Marjan«, pomorsko-industrijsko d.d.
Split
33.
Mengeš Mijo, proizv. drv. remenica,
Osijek, Strosmajerova 109
34.
Mijatović i Berger, Đakovo, Fedjijeva
7


ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 59     <-- 59 -->        PDF

35.
Miler S. sinovi, proizv. biljara,
Zagreb, Vlaška uf.
36.
Neretvanska pletar. zadruga, Opuzen
37.
Penkala tv. d.d. proizvod sitne drvne
robe, Zagreb, Branimirova 43
38.
»Pitagora« tvor. drvene robe, Zagreb,
Boškovićeva 25, tv. Karlovac
39.
Platzer Lavoslav, tv. sanduka, Osijek
40.
Prva jug. tvor. drvenih čepova,
Karlovac
41.
Prva jug. tv. ukočenog drva d. d.,
Sušak
42.
Ravnogorska drvna industrija d. d.,
Ravna Gora
43 Rendelli Josip, tv. parketa, Karlovac


44.
Serbića G. nasljednici, tv. žaljuzina
itd., Zagreb
45.
Stipanić Hinko naslj., Slav. Požega
46.
Stock Brandy, Medicinal, Slav.
Požega
47.
Saut Franjo, proizv. košara,
Dubrovnik
48.
Štern David, Đulaves
49.
Šumsko gospodarstvo d. d., Vinkovci
50.
Tazner J., proizv. sir. štapova,
Petrinja
51.
»Travers« d. d. ind. želj. pragova,
Zagreb, Smičiklasova 18.
52.
M. Trstenjak, tv. ormara za led,
Zagreb, Jurkovićeva
53.
Tvornica četaka i drv. robe Baković
d.
d., Velika Gorica
54.
Turcica R. sinovi, Zagreb. Jurišičeva
22/11
55.
Blücca Huga naslj., Vukovar, ul.
Glavne pošte
4. Dopunski popis
U Opčini Čabar


1.
Ghyczi, Kaiman, Gerovo
2.
Ghyczi, Liwi, Lividraga
3.
Kovač, Karl, Čabar
4.
Kovač, Petar, Zamost
5.
Malinarić, Miha, Zamost
6.
JVIuhovič, Milan, Mandli
7.
Ožbolt, Viktor, Gornji Žabari
8.
Troha — Majzel, Anton, Goraći —
Kozji vrh
9.
Vilhar, Aleksandar, Periz — Donji
kraj
10.
Vilhar, Š., Prezid — Mlake
11.
Žagar — Spotnjak, Franjo, Prezid —
Milanov vrh.
U Opčini Delnice
(po mjesnim zajednicama)


M.Z. Lokve
1.
Crnkovič, Josip, Ferdinand i Mirko,
Mrzla vodica
2.
Grgurič, Valentin, Lokve
3.
Pintar, Slava, Srednji jarak
4.
Pleše, Anton, Pod brdom u Homeru.
M. Z. Fužine, Vrata i Lič
1.
Padavič — Šarčevi, Mato, Ivan i Luka,
Lug na potoku
2.
Kauzlarič, Švob i Mihaljevič,
Benkovac pod Zvirnjakom
3.
Rošič, Martin, Vrata
4.
Svrljuga, Bartol, Stjepan i Vinko, Lug
na potoku
5.
»Vilhar«, d. d., Fužine.
M.Z. Crni Lug
1.
Abramović Jakova sinovi, Velika Voda
2.
Cenčič, Viktor, Crni Lug
3.
Crnkovič, Jakov, Crni Lug
4.
Magušta, Ivan, Malo Selo
5.
Rivolta, Crni Lug.
M.Z. Brod na Kupi
1.
Bolf, Ivan, Matija i Anton, Gusti Laz
kod Broda na Kupi
2.
Crnkovič, Vlado, Kuželj
3.
Cygroski, N. i Kauzlarič, Nikola
Kupica
4.
Mrle, Franjo i Ivan, Turki
5.
Rački Josip i Katarina i Štefančič,
Jakov i Josip, Krivac
6.
Šumarija u Brodu na Kupi.
M.Z. Delnice
i.
Bolf, Ivan i Ante, Delnice
2.
Cividini Leopold, Delnice
3.
Finger, Josip, Delnice
4.
Geber, Emil, Zalesina
5.
Majnarić, Ivan i Veka, Delnice.
M. Z. Kupjek i Skrad
1.
Bolf, Anton i Nikola, Kupjak
2.
Lončaric, st. i ml., Skrad
3.
Šneler, Antun i Matija, Gornja Dobra.
M. Z. Mrkopalj i Sunger
1.
Grgurič, Rude, Mrkopalj — Poljica
2.
Lipovac, Stjepan, Brestova Draga
3.
Marinić, Ivan, Begovo Razdoblje
4.
Petrić, Fran i Ivan, Donji Bukovac
5.
»Primorska industrija« d. d., Zagreb,
Mrkopalj.
M. Z. Ravna Gora
1.
Barlovič, Marija i Viktor, Ravna
Gora


ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 60     <-- 60 -->        PDF

2.
Bujan, Ivan i sinovi, Leskova Draga
3.
Čadež, Josip, Ravna Gora
4.
Geber, N. Ravna Gora
5.
Holjević, Pavao i Anton, Ravna Gora
6.
Herljević, Josip i Julko, Stara Sušica
7.
Juretić, Vinko, Anton st. i Anton ml.,
Leskova Draga
8.
Leš, Franjo, i dr., Ravna Gora
9.
Leš, Frederik, Ravna Gora
10.
Novak, Ivan, Ravna Gora
11.
Pilana Ravnogorske banke, Ravna
Gora
12.
Šilić, Ignac i Paulina, Ravna Gora
13.
Volta, N., Stara Sušica
14.
Braća Deutsch, tvornica drvne
galanterije, Ravna Gora
U općini V b o v s k o


1.
Bačić, N., Gomirje
2.
»Cer«, d. d., Gomirje
3.
Desković, N. Gomirje
4.
Heski, Eduard, Lipovac
5.
Hreščak, N., Vrbovsko
6.
Jakšić, Ilija, Srpske Moravice
7.
Knapš, Ivica, Blaževci
8.
Koretić, Robert, Srpske Moravice
9.
Kratohvil. Tomo, Krathovili
10.
Lisac, Mate Gladi
11. Mamula, Joso, Srpske Moravice
12 Mamula, Jovo, Hambarište
11 Manastir Gomirje, Gomirje
54.
Mrvoš, Simo, Tičevo
15.
Mrvoš, Vlado, Ribnjak
16.
Neuberger, N., Jelenski jarak
17.
Petrović, Đuro, Srpske Moravice
18.
Petrović, Vladimir — Vlajko, Žakulc
19.
Pintar, Josip, Vrbovsko
20.
Štajduhar, Jače, Gornja Presika
21.
Vučinić, Milan, Tići
22.
Vučinić Rajkov, Nikola, Mlinari
23.
Vučinić, Simo, Mlinari
24.
Vilhar, Dušan, Zapeć.
U općini Koprivnica


1.
Krapinec, Nikola, mlin i pilana,
Koprivnički Bregi.
NAPOMENA. Podjela na općine prema
stanju do 1993. godine. U 1935. godini navedene
općine bile su kotarevi uz napomenu,
da je Gomirje bilo u kotaru Ogulin
a Koprivnički Bregi bili su u sastavu
grada Koprivnice.


Timber products industry — firms in Croatia in 1935


Summary


In the journal »Industriijska odbrana od 1935.« a list of wood industry firms
in the then Yugoslavia was published. As this journal is hard to obtain at the
present time, this article presents a list of firms which were located in the region
of the Croatian Republic. The list published in the »Industrijska odbrana« was
partly incorrect and also incomplete. The list did not include the majority of firms
located within the Gorski Kotar region, and this article completes the list.


Key words : Timber products industry — firms, list, Croatia