DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 45     <-- 45 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE — PRELIMINARY COMMUNICATION
UDK 630*231.5 Sum. list CXVII (1993) 131


PROBLEM SUKCESIJE VEGETACIJE NA POŽARIŠTIMA ALEPSKOGA
BORA (Pinus halepensis Mili.) U HRVATSKOM PRIMORJU


Ivo TRINAJSTIĆ*


SAŽETAK: Analizirana je sukcesija vegetacije na požarištimaalepskoga bora (Pinus halepensis Mili.) u Hrvatskom Primorju, te
ustanovljeno da se poslije požara odraslih borovih sastojina s bogatom
produkcijom sjemena alepski bor vrlo brzo obnavlja, pa i
širi na opožarene površine na kojima i nije rastao. Kad mladu
borovu sastojinu ponovno zahvati požar, zbog toga što nema produkcije
sjemena, bor se ponovno ne obnavlja, već se na opožarenoj
površini razvija makija u sastavu koje dominiraju vrste
Erica arborea i Arbutus unedo (as. Erico-Arbutetum). Takve se sastojine
zadržavaju kao trajni stadij kroz, duže vremensko razdobljei u njih se alepski bor vrlo teško useljava. Međutim, takve su sastojine
mnogo otpornije na požar nego li sastojine alepskog bora.


Ključne riječi: Pinus halepensis, šume alepskoga bora,
požar, sukcesija vegetacije, as. Erico-Arbutetum, Hrvatsko Primorje.


UVOD


Posljednjih desetak godina duž obale i po otocima Hrvatskoga Primorja
došlo je do velikih šumskih požara u kojima su najvećim dijelom izgorjele
mnogobrojne sastojine alepskoga bora, bilo da su bile podignute kao
kulture, bilo da su se razvile spontano. Isto tako, u posljednjih nekoliko
godina, u ratom zahvaćenom priobalnom pojasu, naročito u Župi dubrovačkoj
i u Konovalima izgorjele su preostale borove sastojine. Kako su uz
šume alepskoga bora izgorjeli i drugi, na požar osjetljivi oblici vegetacije,
sve je to dovelo do znatne destrukcije poznatoga, našeg primorskog krajolika,
što se nepovoljno odražavalo na kvalitetu turističke ponude.


Šume alepskoga bora u svom čitavom arealu na obalama Sredozemnog
mora izuzetno su osjetljive na požar i skoro redovito od njega stradavaju.
Međutim, sam alepski bor se pomoću požara obnavlja i širi. Naime, kad
od požara strada stara sastojina, na požarištu vrlo brzo nikne pomladak
bora iz sjemena što ga češeri prilikom hlađenja mogu razbacati i na velike
udaljenosti. Tako bor vrlo brzo ponovno obraste spaljenu površinu i šuma
se vrlo brzo počinje obnavljati. Ako je požarom šuma alepskoga bora zahvaćena
usput i neka druga površina područne vegetacije, npr. šuma crnike


* Prof. dr. Ivo Trinajstić, Šumarski fakultet, Zagreb


ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 46     <-- 46 -->        PDF

ili neki od gariga, što je česti slučaj, bor se poslije požara proširi i na
takve površine. Zbog takvoga načina širenja alepski bor, kao što je poznato,
spada u skupinu »pirofita« — biljaka koje se rasprostranjuju posredstvom
\ atre.


S obzirom na rasprostranjenost alepskoga bora duž Hrvatskoga Primorja
(obale i otoka), možemo čitav njegov areal na tom prostoru podijeliti
u tri značajna dijela (Trinajsti ć 1988). U svakom je od njih osjetljivost
alepskoga bora na požar različita.


U najsjevernijem dijelu areala u Hrvatskom Primorju alepski bor je
saden i podignute su mnogobrojne njegove kulture, ali se bor dalje sam
uglavnom ne širi, pa i stare kulture zadržavaju u prostoru oblik kakav su
imale i prilikom podizanja. Takvu situaciju susrećemo u onim dijelovima
submediteranske zone u kojima alepski bor još može uspijevati, te u opsegu
as. Orno-Quercctum ilicis u dijelu eumediteranske zone. Da bi tu borova
šuma planula mora biti direktno potpaljena (npr. loženje vatre u šumi
namjerno potpaljivanje).


Drugi dio areala alepskoga bora poklapa se više-manje s čistim, vazdazelenim
šumama crnike, as. Myrto-Quercetum ilicis, gdje se alepski bor,
kad je jednom zasađen, dalje širi sam neovisno od čovjekova utjecaja i
njegove se kulture tijekom vremena, u fitocenološkom smislu približavaju
prirodnim šumskim zajednicama. Navedene sastojine osjetljive su na požar
tijekom suhoga dijela godine, kad su i temperature najviše.


Treći dio areala alekskoga bora poklapa se u bioklimatskom smislu s
najtoplijim i najsušim dijelom Hrvatskoga primorja, a obuhvaća srednje
i južno dalmatinske otoke i dijelove poluotoka Pelješca. U vegetacijsko-
litogeogralskom smislu pripada to područje stenomediteranskoj zoni sveze
CAeo-Ccrcuonion (Trinajstić 1984, 1984a). U tom se dijelu svoga areala alepski
bor ponaša kao potpuno autoktona vrsta, bez obzira da li su ga prvotno
prenijeli Grci (usp. Beug 1961, 1962, 1967) ili je možda u nekom od refugija
preživio glacijaciju (usp. Trinajsti ć 1972, 1975). Tu se alepski bor prirodno
regenerira i poslije požara i poslije sječe, te izgrađuje šumske zajednice
Querco ilicis-Pinetum halepensis (L o i s e 1 1971, 1976) i Junipero phoeniceae-
Pinetum halepensis (Trinajstić 1988) na vapnencima, te as. Erico
manipiiltflorae-Pinetum halepensis (Krause et al. 1963; usp. De Marco
i Canev a 1984) na dolomitima. Upravo u tom dijelu Hrvatskoga Primorja
alepski bor je najosjetljiviji na požar i upravo je u tom dijelu i prije stradavao
od požara.


SUKCESIJA VEGETACIJE NA POŽARIŠTIMA ALEPSKOGA BORA


Analizom opožarenih površina (požarišta) alepskoga bora na niz lokaliteta
u Hrvatskom Primorju (Makarska, Pelješac, Dubrovnik, Brač, Korčula,
Lastovo, Biševo), mogli smo na samom terenu ustanoviti dva oblika
požarišta. U jednom su slučaju požarom bile zahvaćene stare sastojine, dok
su u drugom slučaju bile požarom zahvaćene mlade sastojine, nikle iz sjemena
opožarenih starih sastojina, pa u svezi s time možemo razlikovati
i dva oblika sukcesije vegetacije.


132
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Sukcesija vegetacije na požarištima starih sastojina alepskoga bora


Kad u požaru izgori stara borova šuma s odraslim, visokim stablima
punim češera bogatih sjemenom, izgorjela površina biva zasijana sjemenom
plodnih stabala, kako je to uvodno istaknuto. Sjeme je u češeru dobro
zaštičeno od visoke temperature, pa kad se takav češer počinje hladiti,
naglo se otvara i razbacuje sjeme, koje tada pada na već ohlađeno tlo pokriveno
pepelom. Nakon prve kiše nikne gusta, ali niska zeljasta masa,
najčešće jednogodišnjih biljaka, a već slijedećeg proljeća može se uočiti
pomladak bora. Nakon nekoliko (3—5) godina bor skoro u potpunosti prekrije
površinu u obliku guste, mlade šume. Sama brzina razvitka šume zavisi
jedino od brzine rasta bora, a on na dubljim tlima i ravnim terenima
raste brže, a na kamenitim tlima i strmim terenima sporije. Iako je takav
razvitak sukcesija vegetacije, to se ne bi moglo smatrati sukcesijom u fitocenološkom
smislu.


Sukcesija vegetacije na požarištima mladih sastojina alepskoga bora


Često se događa i danas, a to se je skoro redovito događalo i u prošlosti,
da mladu borovu šumu, koja se je razvila na požarištu stare borove
sastojine i koja još ne stvara sjeme, ponovno zahvati požar i potpuno je
uništi. Takav požar potpuno eliminira bor iz opožarene površine, a kako
nije bilo produkcije sjemena ne može doći do brze regeneracije šume. Tu
kao rezultat poslije prve kiše iz podzemnih dijelova i zeljastih i drvenastih
biljaka nikne obilna zelena masa u kojoj dominira trava Brachypodium
retusum. Takva zelena masa može poslužiti i kao dobra paša, pa se je paljenje
šume i makije za dobivanje paše koristilo u Mediteranu odavno, a
negdje se koristi još i danas.


Iz podzemnih organa drvenastih biljaka razvijaju se mnogobrojni izbojci,
pa tijekom vremena (kroz 3—5 godina) skoro u potpunosti zarastu
površinu na kojoj se razvijaju. Za kojih 10-ak godina površina je potpuno
i homogeno obrasla, ali samo grmolikim elementima vegetacije gariga. U
flornom sastavu tako formiranoga oblika vegetacije počinju sve više dominirati
vrste Erica arborea i Arbutus unedo, u stvari drveta, te potiskuju
prave grmove kao što su vrste roda Cistus, Rosmarinus officinalis i si. Tako
se oblikuje poseban tip makije koji na velikom prostoru Mediterana, pa
tako i u Hrvatskom Primorju pokazuje vrlo ujednačen florni sastav.


Takve se sastojine, u opsegu areala šuma alepskoga bora mogu susresti
na mnogo mjesta u Hrvatskom Primorju, a njihovu je genezu do nedavno
bilo teško objasniti, jer njihov postanak i razvitak nitko od istraživača
nije povezivao s dvostrukim požarom. U fitocenološko-sintaksonomskom
smislu mogli bismo takve sastojine priključiti as. Erico-Arbutetum,
pa kako dosad još nisu floristički analizirane, izvršiti ćemo to ovom prilikom.


As. Erico-Arbutetum (Krause et al.) Allier et Lacoste 1980.


U novije je vrijeme makija u sastavu koje dominira kombinacija vrsta
Erica arborea i Arbutus unedo opisana kao »Erica arborea-Arbutus unedo
Ges.« (Kraus e et al. 1963), odnosno kao posebna asocijacija Erico-Arbute
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Tablica 1


Ass. Erico-Arboretum (Krause et al.) Allier et Lacoste 1980


Broj snimke: 1 2 3 4 5 6
Nalazište Korčul a Lastovo
Veličina snimke m2 100 100 100 100 100 100
Karakteristične vrste asocijacije:
Erica arborea (loc.)
Karakteristične vrste sveze
(Oleo-Ceratonion):
2.3 3.3 3.4 1.2 2.3 3.3
Pistacia lentiscus
Myrtus communis
Pmus halepensis (juv.)
Prasium majusCeratonia siliquaOlea sylvestrisPhillyrea angustifoliaJuniperus phoeniceaJuniperus macrocarpa
1.2
+
2.3
(+)
++ .2
+ .2
1.2
+ .2
+
+ .2
+
+ .2
+ .2
1.2
+ .2
+
+ .2
+
+
+ .2
1
+
1
2
1.2
1.1
+
Karakteristične vrste reda
(Quercetalia ilicis) i
razreda (Quercetea ilicis):
Arbutus unedo
Phillyrea media
Quercus ilex
Lonicera implexaJumperus oxycedrusSmitax asperaAsparagus acutifolius
Viburnum tinus
Pistacia terebinthus
Carex distachyaAsplenium onopteris
3.3
2.2
++ 2
+ .2
3.4
2.3
+
1.2
+
+ .2
2.3
1.2
+ .2
+ .2
1.2
+ .2
+ .2
+ .2
+ .2
4.4
1.2
+
+ .2
12
+ 2
+ .2
+
1.2
+
+
2.2
+ .2
+ .2
+
Pratilice:
a Elementi razreda
Erico-Cistatea
Cistus monspeliensisCistus salvifolius
Cistus incanus
Erica manipulifloraDoricnium hirsutum
+ .2
+ .2
+ .2 1.2
+ .2
(+)
+
+
3.4
+ .2
1.2
1.3
3.3
+ .2
2.3
+ .2
+
b Ostale
Brachipodium retusum
Colutea arborescens
Carex halleriana
Coronilla emeroides
Anemone hortensis
Micromeria Juliana
3.3
+
2.3 2.3
(+)
2.3 3.4
1.2
+ .2
+
1.3
2.3
+ .2
+ .2
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 49     <-- 49 -->        PDF

tum (Allier i Lacoste 1980). Ona se kao trajni stadij zadržava dugi
niz godina i uglavnom je razmjerno dobro otporna na požar. Kako se u
flornom sastavu takvih sastojina susreću mjestimično i vrste Cistus salvi]
olius i C. incanus, priključivane su one često as. Cisto-Ericetum arboreac
(Horvatić 1958).


As. Enco-Arbutetum proučavana je u Hrvatskom Primorju na otocima
Korčuli i Lastovu, a florni sastav te zajednice prikazan je na tablici 1. koja
je sastavljena na temelju 6 fitocenoloških snimaka. Snimke 1—4 potječu iz
jugozapadnoga dijela otoka Korčule, a snimke 5 i 6 iz istočnoga dijela otoka
Lastova. I u jednom i u drugom slučaju navedena se je zajednica razvila
sukcesijom nakon požara neposredno pred drugi svjetski rat (1938, 1939
godine).


Sama je zajednica izgrađena od malenoga broja vrsta, pa na temelju
toga možemo zaključiti da požar kao ekološki faktor djeluje eliminatorno
za mnoge vrste. Šumske drvenaste vrste (drveta) kao što su Quercus Hex, Pi
nus halepensis, Erica arborea, Arbutus unedo, Junipersus phoenicea, J. macrocarpa,
J. oxycedrus, Phillyrea media, Viburnum tinus i Pistacia terebin-
Ihus razvijene su u obliku grmova, zbog velikoga broja izbojaka iz panja
i sporoga rasta. Alepski bor izuzetno teško osvaja teren, jer je sklop grmlja
vrlo gust, a crnika nije konkurentna zbog jako izraženoga perioda suše.


Pravi grmovi kao što su vrste roda Cistus (C. monspeliensis, C. salvifolius,
C. incanus) i Erica manipuliflora ukazuju na značenje vegetacije
gariga u sukcisiji šumske vegetacije.


RASPRAVA


Ako bismo sukcesiju šumske vegetacije na požarištima alepskoga bora
istakli kao problem, to bi se u prvom redu odnosilo na sukcesiju vegetacije
na opožarenim površnima starih borovih sastojina. Kako je već spomenuto,
razvitak mladih borovih sastojina na takvim površinama teče vrlo
brzo, ali su one povećanjem biomase bora ponovno sve osjetljivije na požar.
Budući da značenje šuma alepskoga bora u nas nije jasno definirano,
naročito u šumsko-gospodarskom smislu, zasada ne postoje oblici njihove
efikasne zaštite protiv požara. Još preostale površine takvih šuma koje i
nisu malene, mogu tijekom ljeta planuti u bilo koje vrijeme i na bilo kojem
mjestu, zbog najrazličitijih uzroka.


Opredijeli ii se društvo za vrednovanje šuma alepskoga bora, morati
će im dati odgovarajuće mjesto u šumarskoj znanosti i praksi, te poduzeti
odgovarajuće mjere za zaštitu starih sastojina, ali i sve mjere njege i
zaštite mladih sastojina razvijenih na požarištima. Ukoliko se u dogledno
vrijeme nešto ne poduzme, »priroda« će se pobrinuti sama — umjesto borovih
šuma u krajoliku će dominirati Erico-Arbutetum! I ta zajednica pruža
izvanredan estetski ugođaj, naročito zimi, kad su mnoge od vrsta u punome
cvatu. Ona može poslužiti i za brst kozama, za paljenje vapna, i napokon,
ne mora služiti ničemu. Ovo posljednje je obično značajka niskoga
stupnja organizacije gospodarstva.


135
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 50     <-- 50 -->        PDF

ZAKLJUČAK


Na temelju dosadašnjih istraživanja onih površina šuma alepskog bora
koje su stradale u požarima možemo doći do zaključka da se stare borove
šume poslije požara obnavljaju same sjemenom iz plodnih stabala koja
su stradala u požaru. Kad požar ponovno zahvati tako nastalu mladu šumu,
bor je za duže vrijeme eliminiran i na takvom se požarištu, preko stadija
»Brachypodium retusum« razvija naročita makija koja pripada as. Erico-
Arbutetum. Ta se makija javlja kao stabilni i dugotrajni razvojni stadij.


U pogledu dalje sukcesije u smjeru razvitka šumske vegetacije mogli
smo ustanoviti da se u sastojine as. Erico-Arbutetum vrlo teško useljava
alepski bor, a isto tako i crnika, pa će u slučaju potrebe pošumljavanja
takvih površina biti potrebna interevncija čovjeka.


LITERATURA


Allier, C. & A. Lacoste, 1980: Maquis et groupement vegetaux de la serie
du chene vert dans le bassin du Fango (Corse). Ecologia Medit. 5: 59—82.
Beug, J. H., 1961: Beiträge zur postglazialen Floren- und Vegetationsgeschicte
in Süddalmatien: Der See »Malo Jeezro« auf Mljet. Flora 150: 600—656.


Beug, J. H., 1962: Ueber die ersten anthropogenen Vegetations Veränderungen
an Hand eines neuen Pollendiagrams vom »Malo Jezero« auf Mljet. Veröff.
Geobot. Inst. ETH Stiftig Rubel 37: 9—15.


Beug, H. J., 1967: On the forest history of the Dalmatian coast. Rev. Paleobot.
Palynol. 2: 271—279.


De Marco , G. & G. Caneva , 1984: Analisi sintassonomica e fitogeografica
comparata di alcune significative cenosi a Pinus halepensis Mill, in Italia.
Not. Fitosoc. 19(1): 155—176.


Ho r vatic , S., 1958: Tipološko raščlanjenje primorske vegetacije gariga i borovih
šuma. Acta Bot. Croat. 17: 7—98.
Krause, W., W. Ludwig & F. Seidl, 1963: Zur Kenntnis der Flora und
Vegetation auf Serpentinstandorten des Balkans. Bot. Jahrb. 82(4): 337—403.
L o i s e 1, R., 1971: Series de la vegetation propres en Provence aux massifs des
Maures et de l´Esterel. Bull. Soc. Bot. Fr. 118: 203—236.
L o i s e 1, R., 1976: La vegetation de l´etage m´editerraneen francais. These Doct.
Sc. Marseille, 384 p.
Tr in a j stić , L, 1972: O biljnogeografskom značenju jadranskog dijela areala
vrste Convolvulus cenorum L. Ekologija 7 (1—2): 99—112.


Tr in a j stić , I., 1975: Ueber das Problem der Glazial-Refugien der immergrünen
xerothermen Vegetation auf der Adria-Küste der Balkanhalbinsel. Problems
of Balkan flora and vegetation: 79—91. Sofia.


Trinajstić, L, 1984: Vegetacija sveze Oleo-Ceratonlon Br.-Bl. u jadranskom
primorju Jugoslavije. Acta Bot. Croat. 43: 167—173.


Trinajstić , I., 1984a: Sulla sintassonomia della vegetazione sempreverde della
classe Quercetea ilicis Br.-Bl del litorale adriatico jugoslavo. Not. Fitosoc.
19(1): 77—98.


Trinajstić , I., 1988: O problemu sintaksonomske pripadnosti šuma alepskog
bora — Pinus halepensis Miller u jadranskom primorju Jugoslavije. Glas.
Šum. Pokuse 24: 233—245.
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Problem of succession of the vegetation on places of burned alepo pine
(Pinus halepensis Mill.) forests in Adriatic litoral of Croatia


Summary


On the basis of the researches made so far on the surface areas of the alepo
pine (Pinus halepensis Mill.) forests ravaged by fire, it can be concluded that the
old forests of pine are regenerated after fire by themselves with seeds from cone
bearing trees burnt in fire. But when such a newly developed young forest is
cought by fire, pine trees are eliminated from the place of fire where, through
the stage »Brachypodium retusum«, a special macchia is developed which belongs
to the ass. Erico-Arbutetum. This machia appears as a stable and long-lasting development
stage.


With regard to the further succession in the direction of developing of forest
vegetation, it could be seen that the alepo pine penetrates with difficulty into the
stände of the ass. Erico-Arbutetum the same as the holm-oak (Quercus ilex), so in
case that reforesting of such areas becomes necessary the human intervention
will be required.