DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 121     <-- 121 -->        PDF

UNPROFOR
Mr. Cedric Thornberry
zamjenik šefa misije
i direktor za civilne poslove
Ilica 207
4)000 ZAGREB


Od početka SRPSKE agresije na Republiku Hrvatsku (1991, g. do danas)
inženjeri i tehničari šumarstva i drvne tehnologije nastojali su svojim radom
ublažiti posljedice barbarskog uništavanja prirode, šume i drugih stoljećima stvaranih
i čuvanih spomenika kulture i ukupne baštine hrvatskoga naroda.


Hrvatsko šumarsko društvo na svojoj 97. godišnjoj Skupštini održanoj 10.
prosinca 1992. g. a u više navrata na sjednicama Upravnog odbora, razmatrana
su stanja — posljedice u šumarstvu i preradi drva, ratom izazvanih. U radu
Skupštine sudjelovalo je 208 delegata, koji su izrazili mišljenjee i stavove 2.500
članova društva, i najneposredni´je interese 70.000 djelatnika zaposlenih u šumarstvu
i preradi drva Hrvatske.


Šumarski i drvno-tehnološki inženjeri i tehničari Hrvatske od 1846. godine
organizirani u staleško — stručno Šumarsko društvo, najizravnije su svojim
upornim radom utjecali donošenjem ZAKONA O ŠUMAMA i drugih normi, na
državne organe TROJEDNE KRALJEVINE HRVATSKE, Slavonije i Dalmacije,
bivše AUSTRO-UGARSKE (1846—1918.), kraljevine JUGOSLAVIJE (1919—1940.)
NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE (1941—1945.), bivše SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE (1945—1989.) i sadašnje suverene REPUBLIKE
HRVATSKE i na taj način dali su veliki doprinos za očuvanje naših
šuma uz primjenu šumarske znanosti i prakse u ostvarivanju mogućih ciljeva i u
dugoročnom razvoju šumarstva, čovjekovog okoliša i prerade drva — industrijske
i zanatske proizvodnje.


Putem znanstveno stručnog glasila »ŠUMARSKOG LISTA« koji neprekidno
izlazi 116 godina (od 1877. g.) domaća i stručna javnost u EUROPSKIM državama
i određenom broju država na drugim kontinentima (SAD, Kanada i dr.) upoznata
je sa dostignućima šumarske znanosti struke i prakse u Hravtskoj.


Od ukupne površine Hrvatske šume se nalaze na 40%, što je znatno iznad
europskog prosjeka. Raznolikost naših šuma ima značajan utjecaj na mikroklimatske,
ekološke i opće uvjete za održavanje biljnog i životinjskog svijeta
našeg i šireg područja.


Upravljanje i racionalno gospodarenje šumama obavlja se u skladu ZAKONA
O ŠUMAMA i drugih odgovarajućih propisa.


Šume i šumska zemljišta naše države su prirodna i obnovljiva bogatstva.
Šume su radi svoga gospodarsko-ekološkog značenja od posebnog interesa za
državu, i prema USTAVU REPUBLIKE HRVATSKE imaju njenu osobitu zaštitu.


Prema Zakonu o šumama Republike Hrvatske, (Narodne novine bro´j 51,90.)
sve bivše društvene šume su državne šume Republike Hrvatske. Državnim šumama
u Republici Hrvatskoj gospodari J. P. »Hrvatske šume«. Danas Javno
poduzeće »Hrvatske šume« (direkcija — uprave šuma — šumarije) dužno je uskladili
svoje programe i planove s postojećim Zakonom o šumama i odgovarajućim
odlukama nadležnih organa i u tim zadanim okvirima izvršavati tekuće
zadatke gospodarenja šumama.


207
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 122     <-- 122 -->        PDF

Stručnim službama Javnog poduzeća »Hrvatske šume« direkcije i uprava šuma:
Vinkovci, Osijek, Požega, Bjelovar, Sisak, Karlovac, Ogulin, Gospić i Split,
onemogućeno je operativno djelovanje na primjeni ZAKONA O ŠUMAMA i realizaciji
operativnih zadataka na teritoriji UNPA i RUŽIČASTIH ZONA, zato
predlažemo nadležnim organima UNPROFORA da odmah osiguraju nužne pretpostavke
za redovno izvršavanje zadataka stručnim službama Javnog poduzeća
»Hrvatske šume«.


Pretpostavljamo da bi se uz angažiranost UNPROFORA uspjelo sa šumarskim
organizacijama i lokalnim vlastima dogovoriti, kako pristupiti realizaciji
zadataka iz PROGRAMA — PLANOVA za zaštitu, uzgajanje i iskorišćivanje šuma
u navedenim zonama. Uvjereni smo da bi veći broj inženjera i drugih djelatnika
prihvatili ova´j naš prijedlog i zajedno sa stručnom službom J. P. »Hrvatske šume«
izradili odgovarajuće operativne planove, kojima se može osigurati potrajnost u
gospodarenju šumama na cijelom teritoriju Hrvatske.


Posebno želimo naglasiti da već više godina redovno pratimo propadanje
šuma u Europi i naših vrijednih šuma hrasta lužnjaka (u svijetu poznato drvo
pod nazivom Slavonska HRASTOVINA) i naročito ugrožene jele u vrlo visokom
postotku bolesnih stabala, i kada se primjenjuju redovne stručne intervencije
i druge mjere.


Nije potrebno nikome dokazivati koliko su šume više ugrožene ako se ne
primjenjuju znanstveni — stručni i zakonom utvrđeni postupci u gospodarenju
šumama, što je sada slučaj sa 40% šuma Hrvatske, koje se nalaze na teritoriju
takozvanih ZONA.


Šume i agroekosustavi značajno su opterećeni različitim otrovima, a stanje
oštećenosti naših šuma vrlo je blizu stanju u industrijski razvijenim europskim
zemljama. Neki dijelovi šuma su potpuno uništeni eksplozijama skladišta municije
(Bedenik, Delnice), u dijelovima šuma na granici ružičastih i UNPA zona
stradalo je mnogo vrijednih šuma — stabala od mina, granata, a pouzdano se
zna da su bespravno vršene sječe u Baranji, Spačvi, Međustrugovima, Banovini,
Kordunu, Lici, Dalmatinskoj zagori i Dubrovačkom području i time još više je
ugrozilo opstanak ovih naših šuma, generacijama šumarskih stručnjaka čuvanih
i uzgajanih.


Zaštitne šume, Nacionalne parkove, Rezervate — Plitvička jezera, Paklenicu,
Kopački rit, Prašnik i niz drugih ugroženih prirodnih, kulturnih i općih vrijednosti
hrvatskoga naroda, nužno je bez odlaganja zaštiti svim raspoloživim sredstvima
i osigurati izravnu primjenu Zakona Republike Hrvatske.


Napominjemo da nismo utvrdili konačne visine šteta zbog srpske agresije
u šumarstvu i preradi drva — no već do sada prikupljeni podaci govore o izravnim
štetama u šumarstvu više stotina milijuna dolara, a neizravne (ako
množimo sa najnižim koeficijentom) visine šteta iznosa više milijardi dolara.
Evidentirane i procjenjene štete u drvnoj industriji također iznose više milijardi
dolara.


Stručne službe nadležnih organa i dalje rade na utvrđivanju šteta. S teritorija
UNPA i RUŽIČASTIH ZONA još uvijek nemamo potrebne podatke — informacije
i zato nismo u mogućnosti objektivno utvrđivati stanja i posljedice u
šumama i drugim objektima.


Očekujemo izravniju suradnju između nadležnih organa UNPROFORA i HRVATSKE
i konkretna rješenja koja će omogućiti operativno djelovanje u cilju
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 123     <-- 123 -->        PDF

zaštite šuma, okoliša, ic unapređenja i razvoja šumarstva i prerade drva na ci


jelom
teritoriju Republike Hrvatske.
Ovim pismom šumarska struka želi iskazati svoju spremnost za izravniju
suradnju na utvrđivanju rješenja za primjenu zakona i dostignuća šumarske
i drvnotehnološke znanosti i prakse u granicama Republike Hrvatske.


Predsjednik
Upravnog odbora
Adam Pavlović, dipl. inž., v.r.


Ad. 4d-h) Potrebna objašnjenja i odgovore za naevdena pitanja dao je Ivan
Maričević i nakon toga su prihvaćeni prijedlozi:


— Nastaviti aktivnosti preko odvjetnika i neposredno za ubrzanje sudskog
postupka za iseljenje Tehnološkog fakulteta i Knjižnice grada Zagreba iz Šumarskog
doma. Također je potrebno i dalje inzistirati na rješenjima u Šumarskom
domu, koja će prvenstveno biti u funkciji unapređenja šumarske i drvno tehnološke
struke.
— I u 1993. godini osigurati doprinos HŠD-a za redovnije tiskanje časopisa
DRVNE INDUSTRIJE.
— Pisma prof. dr. Ivana Mikloša i dr. Jakova Marinovića su pročitana i nakon
rasprave prihvaćeni su prijedlozi da nije nužno organizirati posebne aktivnosti
jer su s tim problemima upoznati nadležni organi određenih institucija, a
i pojedine osobe po želji autora pisama.
— Nabava i distribucija tisaknica — obrazaca za potrebe šumarskih organizacija
sve je više upitna iz više razloga. Stručna služba HŠD-a inicirala je
određene razgovore sa Stručnom službom J. P. »Hrvatske šume« i očekujemo
pozitivnija i racionalnija rješenja toga problema.
— Rasprava o prethodnim problemima za organiziranje 150-obljetnice Hrvatskoga
šumarskog društva u 1996. godini, obvezala je Stručnu službu i predsjednika
da za slijedeću sjednicu pripremi određene teze za raspravu.
Na kraju sjednice prihvaćen je prijedlog da se na ulazu u zgradu stavi nova
tabla sa naznakom IT i punim nazivom naše organizacije.


Zapisnik sastavio: Predsjednik
Ivan Maričević, dipl. inž. v. r. Adam Pavlović, dip. inž. v. r.