DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 111     <-- 111 -->        PDF

Ali. 2.


Stručna služba za ovu točku dnevnog reda dostavila je odgovarajuću dokumentaciju
u prilogu poziva za sjednicu. U tijeku rada sjednice kratki osvrt o
poslovanju 1992. godini i mjestima ostvarivanja zadataka dali su Adam P a v 1 o-
v i ć, (van Maričević i Vlatka Antonie.


Nakon rasprave i pročitanog Izvješća Nadzornog odbora prihvaćeni su predloženi
dokumenti kako slijedi:


Izvješće o poslovanju za 1992. godinu


U prilogu poziva za 25. sjednicu Upravnog odbora Hrvatskoga Šumarskog
društva dostavili smo Vam:
Izivješće o obavljenom popisu sredstava i izvora sredstava sa stanjem na dan


31. prosinca 1992. godine, Prijedlog za otpis dužnika za 1992. godinu i Obračun
prihoda i rashoda po mjestima aktivnosti Hrvatskoga šumarskog društva za 1992.
godinu. O izvršenju financijskog plana s pokazateljima u vremenu od 1. siječnja
do 31. prosinca 1992. godine i s Izvješćem Nadzornog odbora biti će te upoznati
u tijeku rada sjednice.
Za 1992. godinu ostvaren je ukupan prihod u odnosu na plan s indeksom
332,29, a ukupni rashodi s indeksom 291,32. Indeksi koji pokazuju kretanja ostvarenih
prihoda po pojedinim stavkama u 1992. godini iznosili su od 100—1.058,
a prihodi po stavkama koji su bitno utjecali na rezultate iznosili su između 125—
—598 indeksa.


Prihod od pretplate i prodaje Šumarskog lista uglavnom je ostvaren na početku
godine i to je jedan od razloga da je ostvarenje sa nižim indeksom (125,07),
a dok je po stavci 3 — prihodi od zakupnina ostvareno s indeksom 339,09, što je
približno ostvarenju ukupnog prihoda. Računi za zakupnine ispostavljaju se svakog
mjeseca u godini.


Ostvareni rashodi u odnosu na plan za 1992. godinu također su se kretali s
većim odstupanjem i to s indeksom od 102,40—462,06. Veće odstupanje je kod
stavke 12 (amortizacija) s indeksom 1.235,96 na koje se nije moglo bitno utjecati
poslovnim odlukama.


Stavka 7 (troškovi investicijskog održavanja ostvareni s najvišim indeksom
(462,06), a to je rezultat intenzivnijeg održavanja Šumarskog doma u odnosu na
ranije godine. Stavka 9 (troškovi tiskanja Šumarskog lista) ostvareni su indeksom
132,16 — zahvaljujući realnijem planiranju i avansiranjem.


Sve važnije stavke rashoda na koje se moglo utjecati poslovnim odlukama,
kretali su se u očekivanim iznosima (indeksima).


S korisnicima poslovnog prostora u Šumarskom domu, osim Fakulteta kemijskog
inženjerstva i tehnologije, uglavnom uspješno rješavamo zajednička pitanja,
koja se odnose na plaćanje računa i održavanje zgrade. S Fakultetom kemijskog
inženjerstva i tehnologije još uvijek se vodi sudski postupak za naplatu
zakupnina i za iseljenje. Institut za razvoj i međunarodne odnose zbog određenih
financijskih problema nije bio u mogućnosti u više navrata plaćati račune.


U tijeku 1990. i 1991. godine IRMO je investirao u potkrovlju određena
financijska sredstva što je regulirano posebnim Ugovorom u skladu Odluke Upravnog
odbora HŠD-a. Dio tih financijskih sredstava utrošen je za investicijsko
održavanje krovišta i direktnu zaštitu konstruktivnih elemenata potkrovlja, pa je
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 112     <-- 112 -->        PDF

naknadnim Odlukama Upravnog odbora HŠD-a izvršena kompenzacija zakupnina,
i na taj način osigurano plaćanje računa.


S korisnikom »Hrvatske šume« koje koriste poslovni prostor bivšeg SlZ-a,
Tehničkog centra za drvo, Poslovne zajednice celuloze, ambalaže i papira i Exportdrva,
Ugovorima su regulirani međusobni odnosi o zakupnini i održavanju
objekta.


Potrebno je konstatirati da je do većih odstupanja u ostvarivanju po pojedinim
stavkama, kako u ukupno ostvarenom prihodu i ukupno ostvarenim rashodima
u odnosu na plan, došlo uglavnom zbog nepovoljnih opće poznatih uvjeta
(rast cijena, usluga, inflacije i si.) u kojima se realiziraju poslovni zadaci. Prema
obračunu prihoda i rashoda po mjestima aktivnosti imamo slijedeća ostvarenja:


1.
Stručna služba HŠD-a ukupni prihodi iznose 28,090.179.— HRD, a ukupni
rashodi 19,416.576.— HRD s ostatkom viška prihoda 8,673.603.— HRD.
2.
Šumarski list ukupan prihod 3,850.148.— HRD, a ukupni rashod 9,492.340.—
HRD s negativnim rezultatom 5,642.192.— HRD.
3.
Vlastita djelatnost — ukupan prihod 2,994.577.— HRD a ukupan rashod
1,718.561.— HRD, s ostatkom 1,276.016.— HRD.
Prihodi i rashodi po mjestima aktivnosti raspoređeni su u odnosima 35:50:15.
Negativna razlika u iznosu od 5,642.192.— HRD za »Šumarski list« rezultat je
povećanih troškova usluga i u visini pretplate. Vlastita djelatnost koja se odnosi
na promet i distribuciju tiskanica bila je i u 1992. godini ograničena zbog opće
poznatih teškoća u poslovanju, a mnogi korisnici naših usluga i dalje sve više
koriste usluge drugih poduzeća. Zajedno s odgovarajućom stručnom službom
»Hrvatskih šuma« nastojimo pozitivno rješiti problem nabave i distribucije tiskanica.


IZVJEŠĆE
Komisije za popis sredstava i izvora sredstava
sa stanjem na dan 31. prosinca 1992. godine


Izvješćujemo Upravni odbor HŠD-a da je komisija u sastavu:


1. inž. Oskar Piškorić, predsjednik
2. inž. Pavle Vojt, član
3.
Slavica Slonje, član
obavila popis sa stanjem na dan 31. prosinca 1992. godine i to:


1.
Popis je obavljen u vremenu od 16. prosinca do 31. prosinca 1992.
2.
Popisano je slijedeće:
— Osnovna sredstva
— Sitan inventar u upotrebi
— Novac u blagajni
— Sredstva zajedničke potrošnje

Potraživanje iz obveze
— Izvori sredstava i izvanbilančne evidencije.
3.
Stvarno stanje osnovnih sredstava odgovara knjižnom stanju.
4.
Stanje na žiro računu iznosi 2,807.512.— HRD.


ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 113     <-- 113 -->        PDF

rt ,0
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 114     <-- 114 -->        PDF

200
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 115     <-- 115 -->        PDF

5. Stanje u blagajni iznosi 22.947.— HRD.
6.
Nenaplaćena potraživanja od kupaca iznose 113.357.— HRD.
7.
Sumnjiva i sporna potraživanja iznose 3,894.170.— HRD.
Komisija predlaže da se nenaplaćena potraživanja od kupaca u iznosu od
113.357.— HRD otpišu na teret rashoda za 1992. godinu. Za sumnjiva i sporna
potraživanja pokrenut je redovni postupak za naplatu preko suda.


Amortizacija osnovnih sredstava obračunava se po propisima iz Nomenklature
za amortizaciju. Revalorizacija sredstava vrši se prema koeficijentu za revalorizaciju.


Prijedlog za otpis dužnika za 1992. godinu


1. PNS — UED Bratislava
13.430.— HRD
2.
Institut Varšava Poland 13.430.— HRD
3.
University Wachington 13.430.— HRD
4.
Erdeszeti Sopron Hungary 13.430.— HRD
5.
Posestvo »Snežnik« Kočevska R. 14.879.— HRD
6.
Skupština općine NovaGradiška 5.000.— HRD
7. Gozdno gospodarstvo Postojna
14.879..— HRD
8.
Institut za eksp. Trsteno 5.000.— HRD
9.
»ŠUMA« Zagreb 5.000.— HRD
10.
Centralna ek. knjižnica Ljubljana 14.879.— HRD
113.357.— HRD


IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


Dana 04. ožujka 1993. godine Nadzorni odbor u sastavu:
Slavko Šarčević, dipl. inž., predsjednik
Valerija Vukelić, dipl. inž., član
Rudolf Herljević, dipl. inž., član


pregledali su materijalno-financijsku dokumentaciju za vremensko razdoblje od


1.
siječnja do 31. prosinca 1992. godine i ustanovili da se:
Blagajnički dnevnik vodi uredno na temelju postojećih dokumenata, te da
se blagajnički maksimum ne prekoračuje.
Za sve ulazne i izlazne račune postoji propisana dokumentacija.
U tijeku godine slale su se opomene za nenaplaćene račune.
Inventurna komisija je obavila popis osnovnih sredstava, novca, izvore sred


dstava i ostala potraživanja i obveze.
Inventurne liste se nalaze u prilogu Izvješća komisije, a kojega je prihvatio
Nadzorni odbor.
Nenaplaćena potraživanja u iznosu od 113.357.— HRD treba otpisati na teret


rashoda za 1992, te da se i dalje vodi računa o naplati tih dugovanja.
Problem spornih i sumnjivih potraživanja je i dalje prisutan.
Na sumnjivim potraživanjima vodi se nenaplaćena zakupnina od Fakulteta


kemijsog inžinjerstva i tehnologije u iznosu od 3,894.170.— HRD.
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 116     <-- 116 -->        PDF

Za ta dugovanja se i dalje poduzimaju mjere naplate preko Suda — putem
našeg odvjetnika Jasne Drezge.
Nadzorni odbor konstatira da je prijedlog Godišnjeg obračuna izrađen u
skladu sadržaja pregledane dokumentacije.


Prihodi i rashodi za 1992. godinu


PRIHODI
Preneseni višak prihoda iz protekle godine 139.685.— HRD
Prihodi od Ministarstva znanosti 1,905.354.— HRD
Prihodi od vlastite djelatnosti 30,773.795.— HRD
Ostali prihodi 2,116.070.— HRD


Ukupno prihodi 34,934.904.— HRD


RASHODI
Materijalni troškovi i amortizacija 20,558.799.— HRD
Osobni rashodi 10,068.678.— HRD


Ukupno rashodi 30,627.477.— HRD


Ostatak prihoda 4,307.427.— HRD


Prijedlog za raspodjelu ostatka prihoda


Za prijenos u iduću godinu 4,307.427.— HRD


Nadzorni odbor dostavlja izvještaj Upravnom odboru Hrvatskog Šumarskog
društva s prijedlogom da ga u cijelosti prihvati.


Ad. 3.


Adam Pavlović , podsjetio je prisutne da su Nacrt Programa rada za 1993.
godinu kao i polazne osnove Financijskog plana za 1993. godinu prihvaćeni na


97. Skupštini Hravtskoga šumarskog društva, pa predlaže da se odmah otvori
rasprava.
Potrebna dodatna obrazloženja prijedloga financijskog plana za 1993. godinu
dali su Vlatka Antoni e i Ivan M a r i č e v i ć. Nakon kraće rasprave prihvaćeni
su predioženi Program rada i Financijski plan, te određene sugestije za razradu
pojedinih zadataka, osobito onih ko´ji se odnose na rješavanje problema održavanja
i racionalnijeg korištenja prostora u Šumarskom domu u interesu unapređenja
i razvoja šumarske i drvno-tehnološke znanosti i struke i njene opće društvene
(promičbe — propagande) afirmacije.


PROGRAM RADA ZA 1993. GODINU


Hrvatsko šumarsko društvo i Šumarska društva programiraju svoje posebne
i zajedničke aktivnosti, utvrđuju ciljeve i zadatke na temelju odredbi i sadržaja
STATUTA, Zakona o društvenim organizacijama i drugih odgovarajućih normi
i odluka u skladu dostignuća šumarske i drvno-tehnološke znanosti i prakse te
općih uvjeta u Republici Hrvatskoj.
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 117     <-- 117 -->        PDF

Ciljeve i programirane zadatke Hrvatskoga društva (Skupština, Upravni odbor,
Nadzorni odbor i drugi oblici organiziranja) ostvarivati će neposrednim organiziranjem
(angažiranjem) svojih članova po potrebi i drugih znanstvenika i
stručnjaka za određena pitanja. Za racionalnije organiziranje redovnih i posebnih
aktivnosti svakako treba koristiti bogata iskustva više generacija iz prethodnih
razdoblja od 1846. g. dalje.


Područja aktivnosti:


— Unapređivanje, uspostavljanje i razvijanje dugoročnije suradnje s organizacijama
poduzećima— institucijama šumarstva, industrije drvne tehnologije,
celuloze, kemije, te prometa drvnim proizvodima, Javnim poduzećem »Hrvatske
šume«, Šumarskim fakultetom, Šumarskim institutom i s drugim znanstveno
stručnim organizacijama — institucijama.
— Neposrednije i intenzivnije razvijati suradnju na relacijama Upravni odbor
Hrvatskoga šumarskog društva i šumarskih društava. Inicirati osnivanje ŠD
na područjima, gdje to ne čine potencijalni članovi — stručnjaci.
— Što veći broj članova društva angažirati u akcijama i njihov neposreddniji
utjecaj na sadržaj po količini i kvaliteti rada izvršnih organa.
— Stalno pratiti primjenu znanstvenih, stručnih i drugih rješenja i uvjete
za njihovu primjenu u šumarstvu i industriji prerade drva i zanatstvu.
— Organizirati više stručnih i popularnih predavanja, savjetovanja i razgovora
na teme šumarske znanosti i prakse: Problematika proizvodnje, razvoja
šumarstva i prerade drva; »Propadanje šuma — uzroci i posljedice«; »Primjena
suvremenih metoda rada u našim djelatnostima — kompjutorizacija i dr.; Čovjek,
društvo — šuma priroda i dr.
— Posebnim aktivnostima izvršnih organa Hrvatskoga šumarskog društva i
Društva posredno i neposredno utjecati na donošenja odluka nadležnih državnih
i drugih organa, kojima će se zaustaviti procesi koji ugrožavaju šumu i čovjekov
okoliš. Prema najnovijim istraživanjima (podacima) zdravstveno je stanje šuma
vrlo loše.
— Unapređivanje i razvijanje izdavačke djelatnosti dugoročni je zadatak svih
naših organizacija — potrebno više zajedničkih akcija za realizaciju ambicioznih
ciljeva. Šumarski list znanstveno-stručno i društveno glasilo Hrvatskog društva
uspješno se izdaje 116 godina i postoje svi uvjeti da se ti poslovi — zadaci
ostvaruju i u narednom razdoblju. Potrebno je aktualizirati pripreme za izdavanje
Šumarskog priručnika i drugih stručnih publikacija.
Utvrđivanje zajedničkih zadataka zbog izgrađivanja bibliotečno-informacijskog
sustava za potrebe naših djelatnosti, i dalje raditi na uređivanju stručne
knjižnice Hrvatskoga šumarskog društva.


— Pristupiti izradi projektnog zadataka, kojim bi se određeni dio prostora
u Šumarskom domu namjenio za popularizaciju šumarstva i prerade drva. Organizirano
pristupiti utvrđivanju zadataka za obilježavanje 150. godina osnivanja
Hrvatskog i rada šumarskog društva 1846—1996. i 120 godina izlaženja Šumarskog
lista (1877—1996.).
— Nastaviti sa redovnim zadacima na održavanju zgrade Šumarskog doma.
Pristupiti adaptaciji podruma, prema usvojenim projekcijama prenamjene.
— Sa predstavnicima Tehnološkog fakulteta i Grad. knjižnice u što kraćem
vremenu doći do sporazuma o njihovom iseljenju kako hi se pristupilo rekonstrukciji
i prenamjeni prostora u Šumarskom domu prema našim programima.
203
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 118     <-- 118 -->        PDF

— Raditi na unapređivanju rada stručne službe Hrvatskoga šumarskog društva
za obavljanje tekućih poslova, a posebno na izradi podloge za redovne aktivnosti
organa Hravtskoga šumarskog društva zbog realizacije mogućih ciljeva
zadataka naznačenih i u ovom progrmu.
— Unapređivati, uspostavljati i razvijati suradnju s organizacijama inženjera
i tehničara i đr. u zemlji i inozemstvu.
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 1993. GODINU


A. PRIHODI Planirano
1. Prihodi od pretplate i prodaje Šum. lista separata i oglasa 11,552.800.— HRD
2. Prihodi od vlastite djelatnosti 9,000.000.— HRD
3. Prihodi od zakupnina 130,000.000.— HRD
4. Ostali prihodi 6,000.000.— HRD
5. Dotacije od Ministarstva znanosti 7,000.000.— HRD
6. Preneseni višak prihoda iz 1992. godine 4,307.427.— HRD
Ukupni prihodi 167,860.227.— HRD


B. RASHODI
I. MATERIJALNI TROŠKOVI
1. Materijal za održavanje čistoće, kane. mat. i dr. 3,441.600.— HRD
2. Sitan inventar 3,441.600.— HRD
3. Knjižnica, stručna literatura, publikacija i dr. 5,000.000.— HRD
4. Utrošena energija 4,200.000.— HRD
5. Poštansko-telefonski troškovi 3,800.000.— HRD
6. Transportne usluge 2,500.000.— HRD
7. Troškovi investicijskog održavanja 57,903.627.— HRD
8. Komunalne naknade 2,500.000.— HRD
9. Troškovi tiskanja Šumarskog lista, separata i prijevoda 21,815.000.— HRD
10. Ostale neproizvodne usluge 1,500-000.— HRD
11. Izdaci za reprezentaciju 2,800.000.— HRD
12. Amortizacija 4,500.000.— HRD
13. Ostali materijalni troškovi 3,200.000.— HRD
14. Naknade za usluge SDK 1,700.000— HRD
15. Premija osiguranja 2,800.000.— HRD
16. Dnevnice i putni troškovi 2,200.000.— HRD
17. Autorski honorari 2,000.000.— HRD
Ukupn o materijalni troškovi i amortizacija 124,860.227.— HRD


II. OSOBNI RASHODI
18. Plaće 35,000.000, HRD
19. Porezi i doprinosi na plaće 7,000.000, HRD
20. Pomoći i dotacije 1,000.000, HRD
Ukupno osobni rashodi 43,000.000.— HRD


Ukupno rashodi 167,860.227.— HRD
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 119     <-- 119 -->        PDF

Ad. 4.


Ad. 4a) Na prijedlog Adama Pavlovića Branko Halapija, dipl. inž. dao je
kratko Izvješće i prijedloge o građevinskim aktivnostima HŠD-a na objektu
»ŠUMARSKI DOM« za 1993. godinu, koja glasi:


Na 23. sjednici Upravnog odbora HŠD-a održanog 15. rujna 1992. godine, pod
točkom 4. raspravljalo se o mogućim aktivnostima HŠD-a tijekom 1993. godine.


Da podsjetim: predviđena je daljnja aktivnost na zaštiti objekta »ŠUMARSKI
DOM«, što znači izvesti sve potrebne radove uz osigurana novčana sredstva,
a morali bi se izvesti slijedeći radovi:popravak krova na dvorišnoj strani, uz te radove urediti kompletnu limariju
objekta
— uređenje pročelja s dvorišne strane objekta
— čišćenje prostora dvorišta — to je priprema za uređenje dvorišta
— posebna aktivnost je uređenje podrumskih prostorija
— gromobran objekta.
Od radova koji su preostali iz 1992. godine, preostalo je uređenje II. kata —
prozori i vrata, na način kao što su uređeni prizemlje i I. kat objekta. Za tu
potrebu izvršene su tehničke pripreme, napravljeni troškovnici za sve radove,
te s tim radovima može započeti nakon licitacije radova. Tajništvo HŠD-a izradilo
je prijedlog za uređenje krova, zatim za uređenje pročelja dvorišta kao i
čišćenje dvorišta. U tom smislu razrađeni su troškovnici za te radove, na osnovu
kojih su određene približne vrijednosti tih radova.


Rezultati su slijedeći:


— popravak krovne plohe
21,100.000.— HRD
— čišćenje dvorišta
2,200.000.— HRD
— uređenje pročelja dvorišta
55,600.000.— HRD
— uređenje II. kata, prozori
11,200.000.— HRD
Gore navedene vrijednosti utvrđene su danom 17. II. 1993. godine, te imaju
vrijednost izraženu u DEM po srednjem tečaju koji iznosi 687 HRD za 1 DEM.


Problematika gromobrana — Prema važećim pozitivnim propisima za RH,
svaki visoki objekt kao i javni objekt mora imati propisnu gromobransku instalaciju.
To znači mora se izvesti projektna dokumentacija, prikupiti suglasnosti
i tada realizirati projekt.


Predviđeni troškovi su slijedeći:


— projektna dokumentacija i suglasnosti
500.000.— HRD

izvedba gromobranske instalacije 14,000.000.— HRD
Ovo izvješće stavlja se Upravnom odboru na razmatranje i diskusiju kao i
na konačnu odluku o opravdanosti izvedbe i prioritetu izvođenja.


U raspravi je sudjelovalo više prisutnih i nakon obrazloženja, koja je dao
han Maričević prihvaćeno je Izvješće s posebno naglašenim stavovima koji potvrđuju
polazne osnove sadržane u ranije prihvaćenoj Koncepciji o rekonstruk


205
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 120     <-- 120 -->        PDF

čiji i prenamjeni prostora u objektu Šumarskog doma, a usvojenoj na 21. sjednici
Upravnog odbora HŠD-a održanoj 27. veljače 1992. godine u Zagrebu.


Prihvaća se obrazloženje J. P. »Hrvatske šume« za uređenje podrumskog
prostora, što je ugovorom o zakupu regulirano. To se odnosi na podrumski prostor
do Perkovčeve i Vukotinovićeve ulice, koji je ranije koristio Institut za drvo
(TCD).


Ranije sklopljene ugovorne obveze o uređenju podrumskog prostora do Trga
Mažuranića potrebno je uskladiti s odgovarajućim interesom šumarske i drvnotehnološke
struke, što znači i općim hrvatskim interesom.


Ad. 4b) Ivan Maričević, ukratko se osvrnuo na aktivnosti koje se odnose na pripreme
za organiziranje Savjetovanja povodom 200-godišnjice rođenja Josipa Ressela.
Prihvaćen je zaključak da se naši predstavnici po potrebi uključuju u pripremu
za održavanje Savjetovanja, koje će se održati 23. i 24. rujna 1993. godine
u Portorožu. Putne troškove i dnevnice treba osigurati u Financijskom planu
kao i naknadu autorima za pisanje referata i prijevod na njemački jezik (engleski).


Ad. 4c) Pročitano je pismo, koje smo dostavili na adresu UREDA ZA UNPROFOR.
U raspravi su naglašene pozitivne ocjene o sadržaju pisma i uvjerenje da i
tim dokumentom svjedočimo o vremenu u kojem su direktne štete i posljedice
srpske agresije na tlu Hrvatske evidentne nerazumne i nenadoknadive.


Ured za UNPROFOR
Markov trg 7


41000 ZAGREB


Predmet: Hrvatsko šumarsko društvo


PISMO UNPROFORU — dostavljamo


Upravni odbor Hrvatskoga šumarskog društva na svojim redovnim sjednicama
u protekle dvije godine vodio je rasprave o stanjima i posljedicama u
šumarstvu i preradi drva nastalim zbog srpske agresije na Republiku Hrvatsku.


U priloženom pismu naznačeni su sadržaji koji upućuju na zajedničku aktivnost
državnih i stručnih organa i organizacija Republike Hrvatske s odgovarajućim
organima UNPROFORA.


Predlažemo da Vaša stručna služba dostavi ovo pismo na adresu UNPROFORA
uz određeni komentar i prijedlog o daljnjim postupcima.


Znanja radi dostavili smo predmetno pismo na adrese:


1. Ministarstvo za poljoprivredu i šumarstvo Republike Hrvatske, Trg D. Iblera
9, Zagreb
2. »Hrvatske šume« direkcija, UF Fj. Vukotinovića 2, Zagreb.
Tajnik
Ivan Maričević, dipl. inž.