DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 108     <-- 108 -->        PDF

PREDAVANJE DR. JURE MEDVEDOVIĆA
O INDEKSIMA POVOLJNOSTI KLIME


(održano 1. travnja 1993. g. u Šumarskom domu)


Predavanju s raspravom bili su nazočni brojni šumarski stručnjaci i znanstvenici
Šumarskog fakulteta, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Šumarskog
instituta, Državnog hidrometeorološkog zavoda, zatim direktor Direkcije »Hrvatske
šume«, doministar za šumarstvo, jedan znanstvenik s dvostrukim doktoratom
i jedan akademik.


U raspravi nakon predavanja postavljena su mnoga pitanja na koja je predavač
odgovorio, a cijela se rasprava može razvrstati na »povoljnost klime u tri
karakteristična, međusobno udaljena područja, i to: Panonsko, Gorsko-kotarsko
i Južnodalmatinsko.


U panonskom dijelu Hrvatske, dominantan je indeks povoljnosti KL-13 (65%
povoljnosti od indeksa najveće povoljnosti, KL-10). Izgleda nevjerojatno, da je u
svijetu čuvena Slavonska hrastovina mogla izrasti u uvjetima osrednje povoljnosti.
Mogla je zato, jer je u Panonskoj nizini glavni ekološki činilac voda u tlu,
a ne klima. Klima je uvjetovala razvoj vegetacije stepa, gdje travnate biljke, kao
žitarice, završe životni ciklus prije ljetnih vrućina. Šumsko drveće se tada snabdijeva
vodom i iz tla, a ne samo iz atmosfere. U novije vrijeme, nakon meliorativnih
zahvata i regulacije vodotoka, promijenio se vodni režim staništa i time
više nije presudni ekološki činilac, već je to klima. Posljedice toga su propadanje
lužnjakovih sastojina, izostanak uroda sjemena i otežana obnova šuma.


U Gorskom kotaru nalaze se najvrednije visokoproduktivne šume, a indeksi
povoljnosti klime su od najnepovoljnijih do srednje povoljnih (10—50% od najveće
povoljnosti). Glavna vrsta drveća je jela. Jela u Gorskom kotaru raste u šest
različitih pluviotermičkih povoljnosti klime, i u svima je glavna vrsta šumske zajednice.
I druge vrste drveća rastu u više različitih povoljnosti, ali nisu svugdje
glavna, karakteristična vrsta asocijacije. U Gorskom kotaru je niska vrijednost
povoljnosti klime, a kako i ne bi bila uz tako puno kiše, a tako malo topline.
To ne smanjuje prirodnu vrijednost Gorskog kotara, jer kada je lijepo vrijeme,
onda njegova ljepota daleko nadilazi ljepotu svih prostora najpovoljnije klime.
Sav živi svijet može izdržati nepovoljne vremenske prilike na kojem živi, ali takav
život prilagodbe traži napor i gubitak jedinki. Među svim vrstama, jela ima po
nečem značajnom, poseban položaj. To je ICV = prosječna genetska masa po kromosomu
(Drušković, Biološki vestnik Br. 36, Ljubljana 1988). Od svih vrsta drveća
jela ima najvišu ICV vrijednost, koja iznosi 205,13 a za hrast kitnjak ta je vrijednost
samo 21,67. Navodi se usporedba s kitnjakom radi toga, što pojas kitnjakovih
šuma pripada indeksu najpovoljnije klime. Vrijednosti ICV se za sada ne
mogu dovesti u međuovisnost s klimatskim prilikama i zdravstvenim stanjem
jele, ali će se moći dovesti u vezu nakon sustavnih istraživanja šumske mikroklime
u Hrvatskoj.
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 109     <-- 109 -->        PDF

U južnoj Dalmaciji ima predjela u kojima, prema Karti pluviotermičkih indeksa
povoljnosti klime, vlada najpovoljnija klima. Poznavajući proizvodne mogućnosti
tih predjela, izgleda nemoguće prihvatiti ispravnost hipoteze o najvećoj
povoljnosti klime. Ali, južna Dalmacija ima jednu klimatsku posebnost, zbog koje
je nužno primijeniti korekcijske faktore pluviotermičkog (oborinsko-temperaturnog)
režima, a to su godišnji raspored oborina i učestalost vjetra. Oborine su nejednako
raspoređene kroz godinu, tako da oborina ima najmanje onda kada su
najpotrebnije, a to je doba aktivnosti vegetacije, a najviše ih ima u doba mirovanja
vegetacije. Učestalost i jačina vjetra je također nepovoljan ekološki činilac,
radi isušivanja i odnošenja tla. Osim izuzetno malih količina oborina, tj. sušnih
razdoblja u vrijeme vegetacije, izražena je još jedna pojava, a to je niska efikasnost
oborina. Prema međunarodnoj metodi koju primjenjuje Državni hidrometeorološki
zavod, neke količine oborina koje padnu u sušnom dijelu godine, ne
uračunavaju se u oborinski fond, ako je u trenutku padanja kiše temperatura
zraka bila iznad, a zračna vlaga ispod nekih određenih graničnih vrijednosti. Takva
metoda primjenjuje se radi toga, što u ljetnim mjesecima izvjesna količina oborina
nema učinak na vegetaciju, odnosno na stanje vlage u tlu. Za sada se ne
navode granične vrijednosti oborinskih temperaturnih i zrakovlažnih iznosa, ali
oni će biti svakako navedeni već nakon prve godine istraživanja sastojinske fitoklime
u Hrvatskoj.


Sudionici rasprave su suglasni da je ideja o indeksima povoljnosti klime značajan
doprinos u razvoju znanosti, ali je autor prihvatio sugestije da u povoljnost
klime uključi i druge klimatske elemente, kao što su to recenzenti i tražili*1 Djelo
je recenzirano kao »prethodno priopćenje« i zato autor treba daljnjim istraživanjima
podići indekse klimatskih povoljnosti do razine znanstvenog rada sa čvrstim
dokazima njihove ispravnosti u svim dijelovima Hrvatske.


*1 Indeksi povoljnosti klime objavljeni su u časopisu »Radovi«, Vol. 27, Br. 1,
Šumarskog instituta, Jastrebarsko.
Uredništvo
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 110     <-- 110 -->        PDF

IZ
HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


ZAPISNIK


25. sjednica Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva, održana 4.
ožujka 1993. godine u Zagrebu.
Prisutni: Adam Pavlović ,dipJ. inž., prof. dr. Branimir Prpić, dr. Nikola Komlenović,
Franjo Kolar, dipl. inž., Edo Kalajdžić, dipl. inž., Krešimir Erjavec, dipl.
inž., Viktor Wolf, dipl. inž., Nadan Sirotić, dipl. inž., Slavko Šarčević, dipl. inž.,
Oskar Piškorić, dipl. inž., Ivan Maričević, dipl. inž. i Vlatka Antonie.


DNEVNI RED


1.
Usvajanje Zapisnika 24. sjednice Upravnog odbora HŠD-a i Zapisnika 97. Skupštine
Hrvatskoga šumarskog društva.
2.
Rasprava i utvrđivanje Godišnjeg obračuna za 1992. godinu:
a) — Izvješće o poslovanju, Izvješće inventurne komisije i Pregled obračuna
prihoda i rashoda po mjestima aktivnosti.
b) — 1/vješće Nadzornog odbora.


3.
Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa rada za 1993. godinu i Financijskog
plana za 1993. godinu.
4.
Tekuća pitanja.
a) Šumarski dom, održavanje i prenamjena.
b) Suradnja na projektu Ressel — Slovenija, Austrija, Italija i Hrvatska.
c) Pismo UNPROFOR-u Mr. Cedric Thonberry-u.
d) Izvješće odvjetnika.
e) Ugovor o sufinanciranju časopisa Drvna industrija.
f) Pismo prof. dr. Ivana Mikloša i dr. Jakova Martinovića.
g) Tiskanice i dr., nabava — distribucija.
h) 150-obljetnica Hrvatskoga šumarskog društva.
Predsjednik Adam Pavlović , pozdravlja sve prisutne, konstatira da se na
sjednici mogu donašati punovažeće odluke i predlaže dnevni red na usvajanje.
Prihvaća se Dnevni red, kako je navedeno u pozivu za sjednicu.


Ad. 1.


Nakon kratkog osvrta Adama Pa vio vica i Ivana M a r i č e v i ć a na sadržaj
Zapisnika 24. sjednice Upravnog odbora i Zapisnika 97. Skupštine Hrvatskoga
šumarskog drštva, usvojeni su s tim da se u skladu Statuta i Programa rada,
te stavova i zaključaka organa Hravtskoga šumarskog društva utvrđuju neposredni
zadaci.