DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 55     <-- 55 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESSIONAL PAPERS
UDK 634.09 Sum. list CXVII (1993) 53


ALTERNATIVNE MOGUĆNOSTI U MALIM POLJODJELSKIM
GOSPODARSTVIMA — ŠUMARSTVO, PRERADA DRVA I SPOREDNI
ŠUMSKI PROIZVODI


Rudolf SABADI*


SAŽETAK: U Hrvatskoj je privatan zemljoposjed pretežit i ne
prelazi prosjek od oko 2,6 ha po poljoprivrednom domaćinstvu.
Jednako tako se u privatnom posjedu nalazi oko 0,5 milijuna ha
šuma, izrazito loše kakvoće. Promjenama do kojih je došlo raspadom
Jugoslavije pojavljuje se potreba radikalnog mijenjanja poljoprivredne
politike i strukture privatnog šumoposjeda. Razvoj
malog kombiniranog gospodarstva poljoprivreda-šumarstvo pokazao
se vrlo zdravim u europskim zemljama. Na malom šumoposjedu
(od 8—250 ha) drvna pričuva je vrlo visoka, gotovo u normalama.
Pristup Hrvatske Europskoj gospodarskoj zajednici zahtijevat
će od Hrvatske da svoju poljoprivrednu politiku prilagodi
pravilima te zajednice. U tom smislu korisno je podsticati alternativne
šumarske programe pri razvoju manjih poljoprivrednih
gospodarstava.


Ključne riječi: Kombinirano poljoprivredno šumarsko
gospodarstvo; Poljoprivredno-šumarska politika.


Alternative Possibilites in small Agroforestry Holings — Forestry, Wood Working
and Forest by Products


Summary


In Croatia small farm holdings prevail, not reaching the average beyond 2.6
ha per farm holding. In the same way in private posession is 0.5 milion hectares
of forests, significantly in bad shape. Changes brought by dismantling of Yugoslavia
there is a necessity to change the agricultural policy radically, as well as
changing of structure of private woodland holdings. The development of combined
agroforestry farming has shown its advantages in European countries. In small
woodland holdings (8—250 ha) growing stock is significant, almost reaching normal
state. The joining of Croatia the EEC will require from Croatia to adapt its
agricultural policy to Community´s rules. In this sense it is useful to promote
alternative forest programmes in development of small agricultural farms.


Key words : Combined agroforestry farming; Agroforestry policy.


Prof. dr. Rudolf Fabadi, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 56     <-- 56 -->        PDF

UVOD — INTRODUCTION


O šumarstvu u privatnim poljodjelskim gospodarstvima u nas je prilično
teško govoriti na temelju nekih iskustava ili proučavanja dosadašnjeg razvoja
iz više razloga.


Prvo, iprivatni poljodjelski posjed sam po sebi u Hrvatskoj gotova je
neznatno malen ako ga gledamo prema pojedinim gospodarstvima. Rezultata
popisa iz 1991. gdje je u pitanjima bilo predviđeno da se snimi i veličina
posjeda te način korištenja zemljišnih površina, još nema, a u podacima iz
popisa 1981. godine takve klasifikacije zemljišta nema. Poznato je na temelju
tih starih podataka, da u Hrvatskoj imamo oko 2,03 milijuna ha privatnog
poljoprivrednog zemljišta (oko 63,3% od ukupnog poljoprivrednog zemljišta),
a da je od toga oko 1,6 milijuna ha obrađena poljoprivredna površina. Od
ukupnih oko 2,1 milijuna ha šuma oko 0,5 milijuna ha ili oko 24% su privatne
šume. Prema indirektnim podacima u Hrvatskoj imamo 533.628 poljoprivrednih
gospodarstava, pa je prosječna veličina posjeda negdje oko 3,8 ha
po domaćinstvu. Računica uprosječenja za šume ne bi vrijedila, jer nam je
poznato da velik broj poljoprivrednih domaćinstava ne posjeduje šume, tako
da bi prosječna veličina šuma po jednom domaćinstvu mogla biti grubo
ocijenjena, što se mora prihvatiti s velikim oprezom dok statistički podaci
popisa 1991. to ne potvrde ili odbace, sa oko 0,2—3 ha šuma po domaćinstvu.


Ako uzmemo u obzir da je ovakav malen posjed silno rasparceliran, tj.
da domaćinstva raspolažu s prosječno čak i s po 20 parcela, očigledno je
da je suvremena organizacija poljoprivredne proizvodnje na tržišnim načelima
u novim uvjetima vrlo problematična.


Zadovoljavajuće gospodarsko stanje privatnih poljoprivrednika svakako
da je tražiti u marljivosti tog svijeta, ali znano nam je da uvjeti na ovako
malom posjedu, rasparceliranom u bezbroj čestica, ne može omogućivati
egzistenciju od poljoprivrede, ako bi takva domaćinstva bila prisiljena živjeti
samo od rada na imanju. Pored toga, čitav niz mjera bivše države išao je
za tim da spašava tzv. društvenu poljoprivredu, koja je ostala uvijek na
rubu egzistencije, dok je te mjere izdašno koristio mali poljoprivrednik.


Oko 0,5 milijuna ha privatnih šuma, rasparceliranih u nekoliko stotina
tisuća šumskih parcela, počevši od veličine 10 ari do najviše 3—4 ha, predstavlja
najdegradiraniji dio hrvatskih šuma. Prema procjenama drvna pričuva
u tim šumama iznosi oko 70 m´Vha, što je po našem sudu vrlo optimistično
i valja primiti s velikim oprezom.


Najveće površine privatnih šumoposjeda nalaze se na području Dalmacije,
127 045 ha u ukupnoj površini šuma 457 333 ha, potom na području
Rijeke, 123 813 ha od ukupnih 412 369 ha. Najviše relativno učešće privatnih
šuma u ukupnim šumskim površinama je na području Hrvatskog zagorja
(78,75%), s tim da je takvo učešće vrlo visoko i na području Karlovca, Zagreba,
Varaždina i Siska. Najmanji udio privatnih šuma je na području negdašnje
Vojne krajine. Tako je, sadašnje stanje privatnog šumoposjeda na
području Istočne Slavonije (Osijek) i Like neznatno, maleno na području
Bjelovara.


Drugo, mjereno standardima srednjeeuropskih perfornianci u poljoprivredi,
pošto u Hrvatskoj bude dovršena transformacija na tržišnu privredu,
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 57     <-- 57 -->        PDF

vjerovatno je da će doći do potrebe za povećanjem poljoprivrednih posjeda
i do smanjenja broja parcela po jednom domaćinstvu. Ne ćemo ulaziti u
razloge zašto do takvog procesa nije došlo ranije, jer je to vrlo opsežno pitanje
i problem, koji je uostalom djelomično već i razjašnjen (Stipetić, V.).
Pod pretpostavkom da se takvi procesi od strane države podstiču, ne bi trebalo
biti daleko i vrijeme da poljoprivrednik zaželi, uslijed nesumnjive koristi
i diversifikacije, voditi kombinirano gospodarstvo poljoprivrede i šumarstva.
U tom pogledu naša iskustva nisu mjerodavna, jer se uvijek radilo
kako smo istakli, o neprirodnim gospodarskim sustavima i premalenom posjedu
te bez slobodnog tržišnog djelovanja. Posegnemo li za iskustvima naših
susjeda, Austrije kao zemlje koja nije u Europskom tržištu i SR Njemačke
koja tamo jest, vrlo ćemo brzo doći do zaključka, postupimo li kako se od
nas očekuje, da će naša poljoprivreda i mali selski šumoposjed postati značajnim
činiteljem nacionalnog razvoja. U Austriji srećemo vrlo uspješne selske
posjede sa oko 20—40 ha obradive poljoprivredne površine i sa 8—20
ha šume. Neke od tih šumoposjeda koje smo imali mogućnost vidjeti možemo
uvrstiti u uzorita gospodarstva, a prema nacionalnoj inventuri šuma,
u Austriji je u malom privatnom šumoposjedu drvna pričuva po 1 ha čak
oko 300 m;i/ha i više. To je više od dvostruke količine drvne pričuve po 1 ha
s kojom se neki naši stručnjaci hvale kao nekom čudu i posljedicama neke
posebne mudrosti. Prihodi privatnih malih kombiniranih poljoprivredno šumarskih
selskih gospodarstava su takvi da u ukupnim prihodima prihod od
šumarstva zauzima od petine do tri četvrtine prihoda gospodarstva. U Austriji
takva kombinirana gospodarstva pokazuju veću čvrstinu i odolijevaju
lakše posljedicama tržišnih kolebanja poljoprivrednih proizvoda. Nema sumnje
da će ulazak Austrije u Europsko tržište za mnoge poljoprivrednike značiti
priličan šok, od kojeg se mnogi ne će moći oporaviti, pa će vjerojatno
raslojavanje austrijskog sela i poljoprivrede biti ubrzano nastavljeno. Analogija
i primjer postoji u susjednoj Njemačkoj, koja je već u Europskom
tržištu. Dinamika kretanja vlasničkih odnosa u selskim poljoprivrednim domaćinstvima
pokazuje da se ubrzano nastavlja okrupnjivanje selskog posjeda,
samo u deset godina povećana je prosječna veličina poljoprivrednih
gospodarstava za preko 5 ha po gospodarstvu. Istovremeno se povećava u


šumovlasnički posjed po selskom domaćinstvu i za vjerovati je da će on
biti nastavljen.


U Francuskoj okrupnjivanje selskim posjeda znatno je sporije, jednako
tako i mali selski šumoposjed. Razlog je možda u konzervatizmu, visokoj
diversifikaciji proizvoda francuske poljoprivrede, a vjerojatno i presporo
mijenjanje poljoprivredne politike u Francuskoj, gdje se izgleda političari
više boje revolta poljoprivrednika od onih u drugim zemljama. Kako god
to bilo, Europa će, pod pritiskom SAD vjerojatno ubrzanije dokidati silne
poljoprivredne subvencije, što će pridonijeti transformaciji u poljoprivredi.
I opet valja naglasiti, da će šumoposjed u sastavu poljoprivrednog gospodarstva
predstavljati doknadnu sigurnost prema ćudima tržišta, pa je za
vjerovati da će nastojanja za nabavkom šumoposjeda ili njegova proširenja,
odnosno pretvaranja poljoprivrednih zemljišta granične proizvednosti u šume
biti užurbano nastavljen.


Analogijom bi trebalo očekivati da će takvi procesi započeti poslije domovinskog
rata u nas. Koliko će to brzo biti zavisi dakako o bezbroj čini


55
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 58     <-- 58 -->        PDF

telja i vrlo je nezahvalno praviti nekakve prognoze. Bitno je međutim, da
će razvoj bezuvjetno krenuti tim putem, posebice ako se država počne ba


„. onim zašto postoji: da stvara pogodnu poslovnu klimu za privredno
djelovanje subjekata na tržištu, koji jedini mogu i smiju donositi poslovne
odluke.


1. CILJEVI RAZVOJA MJEŠOVITOG POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKOG
MALOG SELSKOG POSJEDA
— THE AIMS IN DEVELOPMENT OF MIXED
AGROFORESTRY FARMING


Sadašnje stanje malog privatnog šumoposjeda pokazuje zabrinjujuću
ravnodušnost prema gotovo bezgraničnim potencijalima koje privatan mali
šumoposjed, u njegovim današnjim prostorima ima i može ostvarivati.


Ako su točni navodi nesigurnih izvora da privatan šumoposjed u Hrvatskoj
raspolaže:


Tip privatnih Površina Drvna pričuva
šuma 1000 ha 1000 itf
Type of private Area Growing stock
forests in 1000 ha in 1000 cu. m.


Visoke šume 167,2 11038,6
Panjače 242,2 8 603,3
Šikara 20,3 137,9
Makija 59,6 568,0
Šibljak 3,2 15,3


Ukupn o
492,5 21 163,1


Godišnji prirast tih privatnih šuma procjenjuje se na ciglih 963.725 rn´
bruto, što znači na oko 1,95 m´Vha, što nam se čini daleko previsoko, jer
prosječna drvna pričuva od oko 43 m´Vha teško da prirašćuje 5°o.


Kakvoća privatnih šuma sigurno je uvjetovana staništem na kojem one
rastu, a koje je većim dijelom inferiorno. Na 0,5 milijuna ha predstavlja,
čak ako bi se radilo o najlošijem staništu ogroman biološki i ekološki potencijal
koji mora pod svaku cijenu biti iskorišten. Podržavljenje privatnog
šumoposjeda bio bi kontraproduktivan, čak ako bi država i imala mogućnosti
da izvrši konverziju tih šuma u visoke, visokoproizvodne prirodne šume,
koje bi odgovarale konkretnim staništima. Pokazalo se naime pogodnim
da valja pod svaku cijenu podsticati privatnu inicijativu u podizanju i gospodarenju
šumama na manjim šumskim površinama, posebno ako takvo
gospodarenje omogućuje bolje izglede rentabiliteta privatnom poljoprivredno-
šumarskom seljačkom posjedu.


Prema naprijed iznijetom, ciljem razvijanja malog šumoposjeda u okvirima
složenog poljoprivredno-šumarskog gospodarstva bio bi formulacijakonsistentne podsticajne politike ka stvaranju okrupnjelih individualnih poljoprivrednih
posjeda, posebno kombiniranih sa šumoposjedom.


I opet moramo ustvrditi da nam u tom pogledu nedostaju iskustva, s
obzirom da u našim krajevima nikada nije postojala suvisla podsticajna šu


56
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 59     <-- 59 -->        PDF

marska politika, usmjerena na racionalno gospodarenje malim sumoposjedom.
Oduvijek su u našim krajevima znani samo porezi i oduzimanja, zabrane
i kazne, nikada savjest, pomoć i skrb.


Posljedice koje iz povećane proizvodnje industrijskog drva možemo očekivati
su po svojem multiplikativnom djelovanju po cijelo narodno gospodarstvo
ogromne. Osam m:! industrijske oblovine uzgojeno, posječeno i prerađeno
u Hrvatskoj donosi stalno zapošljenje za jednog radnika tijekom cijele
godine, posredno i neposredno. Smijemo li uopće maštati što bi sve
mogli načiniti, ako bi tijekom slijedećih 30—40 godina samo petinu privatnog
malog šumoposjeda preveli u visoku prirodnu šumu? Pri tom je potrebno
zapravo jako malo: treba malog šumovlasnika posavjetovati, skrbiti
!.e za nj da krene na konverziju i pri tom mu pomoći, malo s besplatnim
sadnim materijalom, participacijom u troškovima ili mu pomoći s mehanizacijom.
Ako ga još k tome oslobodimo od plaćanja poreza za vrijednost
njegova uloga u takve konverzije, vjerojatno ćemo dobiti u malom šuraoposjedniku
velikog borca za boljitak hrvatskih šuma. Nema sumnje da valja
isto tako porazmisliti u kojoj mjeri će sklonost takvog šumoposjednika
iz pasivnog promatranja prijeći u aktivno poduzetništvo s veličinom njegova
ukupnog posjeda i šumoposjeda kao dijela. Cilj unapređenja, kako to pokazuju
iskustva iz europskih zemalja, biti će postignut ako se poljoprivredniku
omogući da uz pomoć povoljnih kredita povećava svoj posjed, šumoposjed
posebno. Bila bi prevelika šteta da se društveni poljoprivredni posjedi
rasparceliraju. Daleko bi po naciju bilo povoljnije, poštujući vlasništva
koja imaju svoj pravni temelj, privatizirati takve posjede bez da se razbijaju
kao veleposjed, jer će time biti uništena elementarna proizvodnja po
naciju bitnih kultura, što može dovesti do ozbiljnih platnobilančnih trajnih
teškoća.


2. POSEBNI PROGRAMI — SPECIAL PROGRAMMES
Pošavši od pretpostavke da nacija ne će nasjesti neutemeljenim željama
da se razbije državni šumoposjed, sada jedinstveno ujedinjen u Javnom poduzeću
HRVATSKE ŠUME, već da će privatni šumoposjed podsticati najvećim
dijelom kroz intenzifikaciju postojećih 0,5 milijuna ha privatnog šumoposjeda,
te da će podsticati ekstenzivno proširenje šumskih površina time
što bi, kroz posebne projekte, podsticali pošumljivanja golih zemljišta i
marginalnih poljoprivrednih površina.


U tom smislu bi u prvom redu bilo prijeko potrebno odrediti otprilike
veličinu posjeda, mjereći ga europskim standardima, koji u postojećoj tržišnoj
konstelaciji omogućuje vlasniku pristojan prihod. Da bi poljoprivrednik
došao do takva posjeda, sa sadašnjh bijednih 3—10 ha, potrebna su kreditsredstva
uz podsticajnu kamatu na hipotekarnom načelu, da se omogući
okrupnjivanje.


Uz okrupnjivanje korisnik hipotekarnog kredita dakako treba stajati iza
programa gospodarenja. Pri tom valja također posebno promatrati pomoć
pri otkupu šuma radi složenog poljoprivredno-šumarskog gospodarenja. Pri
individualnim razmatranjima i shemama beneficija, poreskih olakšica, sudjelovanja
u troškovima, savjetovanju i skrbi, mora se svaki zahtjev stručno
posebno ispitati i odrediti prema svakom projektu, prema rizičnosti i troš


57
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 60     <-- 60 -->        PDF

kovima, kolika je pomoć potrebna i da li ju je moguće dati, te s kakvim
posljedicama.


3. TEHNIČKA PITANJA ALTERNATIVNIH PROGRAMA — TECHNICAL
ISSUES OF ALTERNATIVE PROGRAMMES
U okviru tehničkih pitanja i problema valja istaknuti da se u alternativnim
šumarskim programima pri složenom poljoprivredno-šumarskom malom
posjedu mogu razmatrati najrajličitiji projekti.


Započimamo dakako s uzgojem šumskih površina, visokog tipa, autohtonih
vrsta, koje odgovaraju konkretnom staništu i obećavaju najvišu moguću
proizvodnost, biljno-sociološku stabilnost, kao preduvjeta visoke rezistencije
takvih šuma od štetnog djelovanja različitih agenasa.


Mogući su dakako posebni programi, npr. uzgajanje božičnih drvaca, na
terenima pogodnim za to uzgajanje brzorastućih mekih listača u kratkim
ophodnjama za proizvodnju celuloze ili drvnih ploča.


Pored naprijed spomenutih tipično šumarskih ciljeva, moguće je pri alternativnom
gospodarenju uzgajanje ili prikupljanje šumskih plodova, sjemenja
i si.


Osim toga, moguće su alternativne djelatnosti temeljene na šumi i drvu,
kao što je drvorezbarstvo, drvotokarenje, izrada suvenira, igračaka i ukrasa
od drva ili sušenih plodova, češera, šišarki i si.


WOODLAND GRANT SCHEME


»Program pomoći za pošumljavanje zemlje« (Engleske) potpomaže privatnike
sa slijedećim iznosima:


1.
Za izradu programa radova za koje traži pomoć 1000 FRF (francuskih franaka);
2.
Za pošumljivanje površina bez šume ili sječina 6000 do 16000 FRF time da
prednost imaju listače i male površine za pošumljivanja, te za šumske
proplanke pripomoć može iznositi najviše 20% ukupne površine programa;
3.
Za njegu kultura pripomoć se kreće od 100 do 350 FRF ha/godišnje tijekom
pet godina počam od 11. godine starosti kulture. Prednost listače i
male površine. Ukoliko je šuma posebno značajna za okoliš pomoć može
iznositi do 450 FRF ha/godišnje;
4.
Za pošumljivanje poljoprivrednih površina dodjeljuje se posebna pomoć za
četinjače 4000 FRF/ha a za listače 6000 FRF/ha.
O. P.
* Pomoć je iskazana u francuskim francima, jer je izvor informacije francuski — FortHs de France
1992. No 358.