DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Opis gospodarske


(Stanje


1. Naziv:
2. Položaj: a) zemljopisni
b) mjesni


c) šumskogospodarski


d) šumskogospodarska oznaka


3. Površina - produktivna
- ukupna
4. Edafski faktori:
5.
Topografski faktori: a) nadmorska visina
b) ekspozicija
c) inklinacija
6. Klimatski faktori: a) tip klime
b) sred. god. temperat.
c) sred. relat. vlaga zr.
d) sred. kol. god. obor.


7.
Vegetacijski faktori: a) zona
b) pojas
c) potpojas
d)razred
e) red
f) sveza
g) asocijacija
8.
Tipološka jedinica: a) područje
b)zona
c) tip
9. Bonitet po tablicama
Šurič-Pranjić
Taksacijski elementi:
a) broj stabala po hektaru (N)
b) omjer smjese po broju stabala
c) temeljnica po hektaru (G)
d) drvna masa po hektaru (V)
e) omjer smjese po drvnoj masi
f) srednji prsni promjer ds


jedinice »Belevine«


1.1.
1990.)
Tablica 1.
Belevine


Gosp. jedinica Belevine je NPŠO (nastavno pokusni
šumski objekt) Šumarskog fakulteta u Zalesini, u
Gorskom kotaru (R Hrvatska) na 45°26´ geogr. širine
i na 14°53´ geogr. dužine istočno od Greenwicha.
Udaljena je od Zagreba 130 km, a nalazi se neposredno
uz naselje Zalesina.
Oblast prebornih šuma, Goransko-primorsko šumsko-
gospodarsko područje, Šumsko gospodarstvo
Delnice.
Gosp. jedinica: Belevine, odjeli 1-17 i Dedinski vrh,
odjel 18


258,24 + 17,93 = 276,17 hektara
275,54 + 18,40 = 293,94 hektara


Matični supstrat: karbonski konglomerati i pješčenjaci
na kojima su razvijena distrična smeđa tla, bruni
podzoli i podzoli, naročito izraženi na karbonskim
konglomeratima.


720 - 870 m


W -S - SW
0 - 20°


Prema Köppenu: C-klima, tipa ,,cfsbx"
Prema Thornthwaitu: područje perhumidne
klime
Prema Bertoviću: područje šuma bukve i jele (Fagetum
croalicum abictetosum).


6,7°


81%
2074 mm


Fagion illyricum
Fagetum croaticum
Abieti fagetum illyricum


Vaccinio piceetea Br.-Bl. 1939
Vaccinio piceetalia (Pavl. 1928) emend. Br.-Bl. 39.
Piceion excelsae (Pavl. 1928)
Šuma jele s rebračom (Blechno-Abietetum Horv.
1938/1950).
1 - Dinarsko
C - jele, bukve i smreke
40


Jela + Smreka Bukva + Ostalo Ukupno
II II III III II


Jela+Smreka Bukva + Ostalo Ukupno
213 163 376
0,57 0,43


29.32 7,27 36,59 m2/ha
395,96 67,07 463,03 mVha
0,86 0,14
41,8 23,6 35,2 cm