DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 36     <-- 36 -->        PDF

UVOD


Razvitak preborne šume je trajni proces (po kojem se prebornoj šumi
pridaje atribut — trajna šuma). Ispravna predodžba o dinamici i tempu njena
razvitka može se steći samo kontinuiranim praćenjem promjena taksacijskih
elemenata i svih ostalih za razvitak šume relevantnih činitelja.


Dinamiku i tempo promjena razvitka, uređivanja šuma prati i prikazuje
u tri kronološki kontinuirane, no — iz praktičnih razloga — vremenski razlučene
periode, koje u uređajnom elaboratu nose sinonime »dosadanje gospodarenje
«, »stanje šume u vrijeme uređivanja« i »buduće gospodarenje«.


Dinamika i tempo razvitka prebornih sastojina, prosuđuje se na osnovu
proučenih promjena osnovnih pokazatelja razvitka između uzastopnih inventura
i međuodnosa taksacijskih elemenata utvrđenih u inventurama.


Među brojnim pokazateljima promjena, značajno mjesto zauzimaju konkretni,
direktno mjerljivi pokazatelji »dosadanjeg gospodarenja« — broj i
drvna masa posječenih stabala, evidentirani u tzv. »Kontrolnoj knjizi« ili
»Evidenciji sječa«.


Evidencija sječa je vrlo jednostavna informacija, čije vođenje ne zahtijeva
visoku stručnost ali pretpostavlja savjesnost i točnost u radu stručnjaka
na terenu i evidentičara u uredu, uz obostranu obvezu trajnog arhiviranja dokumenata
(manuala doznake i kontrolne knjige).


Prema Zakonu o šumama (N. N. br. 52/90) i Pravilniku (N. N. br. 42/85,
br. 36/89 i br. 6/91), evidencije sječe se obvezno vode u zakonski nužnom
obujmu. No, one se mogu voditi i s proširenim dijapazonom informacija.
To im povećava stupanj informativnosti kao pokazateljima promjena razvitka,
uspješnosti dosadanjeg i prognoze budućeg gospodarenja.


IDEJA


Ideja o vođenju kvalitativno informativnije evidencije sječa od postojeće,
propisane zakonskim minimumom, javila se tijekom dugogodišnjeg osobnog
odabira i obilježavanja stabala za sječu (doznake) kao i vođenja evidencije
sječa za NPŠO (Nastavno pokusne šumske objekte) Šumarskog fakulteta
u Zalesini.


Na realizaciju ideje utjecalo je nekoliko momenata:


— posebna namjena šume odnosno njena edukativna uloga u obrazovanju
budućih visokokvalificiranih šumarskih stručnjaka;
— namjera, da se doznake i evidencije sječa vode primjereno pravilnom
gospodarenju u sklopu suvremene teorije;
— spoznaja, da sumarni brojčani podaci ne pružaju dovoljno informacija
o uzrocima i posljedicama promjena tijekom razvitka sastojina, naročito
pri ekstremnim i negativnim biotičkim i abiotičkim pojavama;
— potreba, da se što brže upotpuni praznina nastala zbog brojnih izgubljenih
i propalih evidencija sječa tijekom prošlog rata, organizacijskih
promjena službe uređivanja šezdesetih godina (Drndeli ć M., 1971., str.
111—112) a naročito tijekom ovog rata;
34