DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 26     <-- 26 -->        PDF

vost neskeletnih tala najveća kod 13—25°/o sadržaja vode. Pri tome uvijek
se misli na slobodnu vodu u tlu.


Nosivost koherentnih tala, dakle, u direktnoj vezi je sa količinom momentalne
vlage u tlu. To je ključna spoznaja zanemarivanjem koje dolazi u
šumarskoj operativi do golemih direktnih i indirektnih šteta na tlu sa isto
tako velikim gospodarskim i ekološkim posljedicama.


U Hrvatskoj je, prema anketi 1989. godine na poslovima sakupljanja i
privlačenja drva angažirano 667 adaptiranih poljoprivrednih traktora, 275
zglobnih, 32 forvardera, te 30 gusjeničnih traktora. Svi kotačni traktori opremljeni
su standardnim pneumaticima. Seve r i dr. (1989) tvrde da je
rast snage i mase traktora u šumarstvu pratio rast dimenzija pneumatika, pa
je srednji tlak na dodirnoj plohi gume i tla ostao isti ili je čak smanjen.
Primjena balon guma ili udvojenih kotača, što bi za posljedicu imalo sniženje
jediničnog tlaka, u eksploataciji šuma kod nas nije poznata, osim eksperimentalno.


Direktne štete na šumskim tlima su lako uočljive plastične deformacije
izazvane sabijanjem čestica tla ili, prodori kotača u dubinu ako se traktori
koriste kada je tlo zbog povećane vlage u području loma ili u tekućoj fazi.
U potonjem slučaju tlo se fizički i fiziološki destruira izbacivanjem iz prirodnog
položaja ili miješanjem formiranih horizonata tla, a uz to se kida i
oštećuje korjenov sustav. Zavisno o površini koja se gazi uz sve navedeno,
u prirodnim sastojinama oštećuje se više ili manje sloj prizemnog rašća
i grmlja.


Wilper t i dr. (1992) navode da je pri uporabi harvestera uz razmak
vlaka od 40—45 m sabijanje tla utvrđeno na 60% površine trase ili 10°/» površine
sječine. Ekološki opravdanim intenzitetom smatraju sabijanje na 5°/o
površine trase ili 0,9% sječine.


Pri uporabi harvestera i forvardera sabijanje je zabilježno na 90°/o trase
(20% sječine), a ekološki opravdanim uzimaju u ovom slučaju 11—20°/o trase
ili 3,4°/» sječine.


Obzirom da je u eksperimentu bilo više varijanti rada na sječini je zabilježeno
ukupno 4,3% ploštine sječine s teškim oštećenjem tla. Uz to oštećeno
je, prema procjeni, 1% stabala (Wilper t i dr. 1992).


Na nagibima vlaka i traktorskih puteva otplavljuje se tlo. Na eroziju
znatno utječe geološka podloga svojom tvrdoćom, erodibilnošću i vodopropusnošću.
Za primjer Rebul a (1991) bilježi na najvećim nagibima na
vapnencu otplavljivanje od 0,35 m:l tla po dužnom metru vlake. Na osjetljivijoj
fiišnoj podlozi maksimum iznosi 0,9 m:i po dužnom metru vlake.


Šumsko tlo, nadalje, izvrgnuto je djelovanju teško razgradivih motornih
ulja, sredstava za podmazivanje i sredstava iz hidrosustava vozila, koja dospijevaju
nehotično ili, zbog niskog stupnja ekološke svijesti, hotimično u
šumski prostor. Njihovim djelovanjem mijenja se kemizam tla i vode u tlu
što može izazvati dalekosežne gospodarske i ekološke posljedice.


Problem nosivosti šumskih tala i šteta na tlu kod nas tretiraju Krpa n
(1983, 1984, 1985), Petreš (1986), Sever & V ranko vic (1989), Sever
i dr. (1989), To manić i dr. (1989) i M a r t i n i ć (1992).


U ovom radu prezentirani su rezultati istraživanja nekih direktnih šteta
na tlu pri radu zglobnog (LKT-80) i adaptiranog poljoprivrednog traktora


24