DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 97     <-- 97 -->        PDF

AKTUALNO


ZAŠTITA PRIRODE U HRVATSKOJ — NEKE OBLJETNICE, STANJE


I OŠTEĆENJA, NEODLOŽNI ZADACI


UVOD


U ratnim vremenima koje proživljavamo nije suvišno, da se naše čitatelje i
ustanove podsjeti na neke aktualnosti iz zaštite prirode, od kojih mnoge zaslužuju,
u ovoj godini, prisjećanje i pozornost, a to su:


— obljetnice i objavljivanje nekoliko zapaženih publikacija te preporuka,
konvencija i deklaracija iz područja zaštite prirode,


— pregled donedavnoga stanja razreda i vrsta (kategorija) zaštićenih prirodnih
objekata
u Republici Hrvatskoj i
— oštećivanja prirodnih objekata, akcije i neodložni zadaci.


OBLJETNICE I PRIKAZI NEKIH PUBLIKACIJA I DOKUMENATA


U prošloj 1991. godini gotovo je promakao spomen na 30-godišnjicu skromne
ali zapažene knjižice »Zaštita prirode u Hrvatskoj«, koju je priredila
grupa autora, a izdao Zavod za zaštitu prirode u Zagrebu (1961.) i o kojoj je
dat kratak osvrt i u našem časopisu1. N 109 stranica (džepnog formata), s oko
70 (crno-bijelih) slika i na prvoj našoj Karti zaštićenih ili evidentiranih rezervata
i spomenika prirode u Hrvatskoj, autori su opisali povijest i stanje zaštite prirode
u ondašnjoj SR Hrvatskoj, Uz ostalo se spominju i prvi članci s područja
zaštite prirode u Šumarskom listu, i to: god. 1882. o posebno lijepom stablu hrasta
lužnjaka u Budinačkoj šumi i god. 1892. o platanama u Trstenu.


Pred 30 godina konferencija UNESCO-a na njezinu 12. zasjedanju prihvatila
je Preporuku za zaštitu ljepote i karaktera krajolika i predjela (Pariz 1962.). Slijede
Konvencije o močvarama koje su međunarodno važne, osobito kao prebivališta
ptica močvarica (Ramsar 1971.) i Konvencija o zaštiti svjetske kultre i prirodne
baštine (Pariz 1972.). Da bi se naglasila međunarodna važnost zaštite prirode
ali i sve većih ekoloških problema, OUN je donijela Deklaraciju o prirodnoj
čovjekovoj okolini (Stockholm 1972.)


U povodu tih, za zaštitu prirode, važnih međunarodnih akcija bivši Republički
zavod za zaštitu prirode izdao je reprezentativnu publikaciju pod naslovom
»Prirodne znamenitosti Hrvatske« (Zagreb 1972.), koja upravo bilježi
svoju 20-godišnjicu izlaženja. Kakav je sadržaj i kolika privlačnost te knjige
za čitateljstvo najbolje svjedoči njezino, ponešto dopunjavano i poboljšavano, već


VI. izdanje (Zagreb 1990.)... tiskano u A-4 formatu, sa 142 stranice teksta, 232
fotografije i 6 karata u boji.
1 R. Kevo: Zaštita prirode u Hrvatskoj, šumarski list, 7—8, Zagreb 1961
str. 326.


337
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Prema službenom Registru posebno zaštićenih objekata prirode u Hrvatskoj
(Zagreb, 31. XII. 1986.) i po podacima u spomenutoj knjizi, do ljeta 1990. godine,
ustanovljeno je ovakvo ... stanje zaštitnih kategorija i broj zaštićenih prirodnih
objekata u Republici Hrvatskoj:


I.
STROGI REZERVATI 2 objekta
II.
NACIONALNI PARKOVI 7 objekata
III.
PARKOVI PRIRODE 6
IV. SPECIJALNI
REZERVATI
a) šumske vegetacije 35 objekata
b) botanički 10
c) zoološki 2 objekta
d) ornitološki 20 objekata
e) ihtiološki 2 objekta
f) u
moru 2 "


V. PARK-ŠUME
20 objekata
VI.
ZNAČAJNI KRAJOLICI 53
VII.
SPOMENICI PRIRODE
a) geografski i geološki 10
b) geološko-paleontološki 1 objekt
c) paleontološki 4 objekta
d) geomorfološki 28 objekata
e) rijetki primjerci drveća i njihove skupine 20


VIII.
HORTIKULTURNI SPOMENICI
a) parkovi 75 objekata
b) arboretumi 2 objekta
c) botanički vrtovi 4
d) pojedinačna stabla i njihove skupine 51 objekt
IX.
SPOMEN PODRUČJA I SPOMEN OBJEKTI
a) spomen područja 28 objekata
b) spomen objekti 8


X.
POJEDINE BILJNE I ŽIVOTINJSKE VRSTE
a) pojedine biljne vrste 44
b) pojedine životinjske vrste 376
Jedna od najstarijih i višestruko važnih znanstvenih, kulturnih i odgojnih
kategorija zaštićene prirode jesu nacionalni parkovi. U zemlji i u svijetu oni su
oduvijek privlačili najveću pozornost. U novije vrijeme u nas su posvećena nacionalnim
parkovima dva zapažena djela2. O prvom, autora P. Vidakovića (1989),
priredili smo poseban napis, a sada dajemo... osvrt na predstavljanje i sadržaj
knjige Ive Bralića »Nacionalni parkovi Hrvatske«.


Dana 22. listopada 1990. godine u velikoj dvorani »Školske knjige«, nakon
pozdravnih i uvodnih riječi predstavnika Izdavača, Antuna Zibara i dipl. ing.
Mihe Miljanića — javnosti su predstavili vrlo atraktivnu knjigu: »Nacionalni parkovi
Hrvatske« njezin recenzent prof. dr. Milan Meštrov i autor Ivo Bralić, prof,
geografije.


2 O. Piškorić: U 1990. godini dvije knjige o nacionalnim parkovima, ibid.,
6—9, Zagreb 1991, str. 405—407.


338
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 99     <-- 99 -->        PDF

IZDAVAČI: IRO »Školska knjiga« Zagreb i Republički zavod za zaštitu prirode
SR Hrvatske u Zagrebu (sadašnji Zavod za zaštitu okoliša, prirode i prirodne
baštine R. Hrvatske, Zagreb).
Objavljivanje knjige financijski su pomogle svih sedam Uprava nacionalnih
parkova u Hrvatskoj.


TISAK: CGP Delo, Ljubljana.
Knjiga je tiskana na hrvatskom, engleskom, francuskom, njemačkom i talijanskom
jeziku.


I. izdanje — listopad 1990. g., u nakladi od 10.000 primjeraka i uz cijenu od
380,00 din.
II. poboljšano izdanje — kolovoz 1991. g., u nakladi od 5.000 primjeraka, na
hrvatskom, njemačkom i talijanskom jeziku i uz cijenu od 850,00 din.
FORMAT: 20,5 x 28,5 cm, tvrdi uvez s naslovnim slikama u boji.
OPSEG: 160 stranica, uključivši 157 color fotografija, 3 tablice i 18 kartografskih
priloga u boji.
SADRŽAJ: Predgovor autora (str. 7.)
Što je nacionalni park — Pojam, kriterij i uloga nacionalnih parkova
(str. 9—11.)
Nacionalni park Plitvička jezera (str. 14—35.)


" Paklenica (str. 36—51.)


Risnjak (str. 52—65.)
" Mljet (str. 66—79.)
" Kornati (str. 80—101.)
" Brijuni (str. 102—117.)
" Krka (str. 118—139.)


Velebit (str. 140—159.)
Važnija bibliografija (str. 160.)


U ovoj privlačnoj naglašeno popularno-stručnoj publikaciji skupljeni su najvažniji
podaci i spoznaje o svih sedam nacionalnih parkova u Republici Hrvatskoj,
kojih redoslijed u sadržaju i opisima u knjizi odgovora i slijedu njihovoga zakonskog
proglašavanja.


U logičnoj svezi s tematikom knjige, uvodno se objašnjava pojam, kriteriji
i ulogu nacionalnih (narodnih) parkova kao jedne od vrhunskih i svjetski najpoznatijih
kategorija suvremene zaštite prirode i čovjekova životnog okoliša. Naglašava
se njihova poznata znanstveno-edukacijska, kulturno-povijesna, turističko-
rekreacijska i estetska funkcija; objašnjava potreban režim zaštite i korištenja
te upozorava na probleme i konflikte koja postoje ili se mogu pojaviti s tim u
svezi.


Opisi pojedinih nacionalnih parkova sadrže geografske i ostale prirodne značajke,
koje su važne za njihovu individualnu i općenitu zaštitnu karakterizaciju,
a te su osobitosti geološko-litološke, klimatske, geomorfološke, hidrološke, pedološke,
florističke, vegetacijske, faunističke i slične naravi. U skladu s osnovnom
namjenom publikacije i izletničko-turističkim zanimanjem i zahtjevima, navode
se i specifične kulturno-povijesne, estetske i slične osobitosti. U tom su cilju posebno
izdvojene i naglašene korisne informacije i sugestije koje zanimaju većinu
posjetilaca, a te su npr. pristupni pravci, prometnice, mogućnosti smještaja
i boravka, režim posjeta i razgledavanja te naglašene privlačnosti i zanimljivosti
objekata i lokaliteta u svakom po´jedinom narodnom parku.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Plitvička jezera, prvi su i naš najstariji nacionalni park,
koji je (nakon 1928.) zakonom ponovno proglašen 1949. g.
na površini od 194,79 km2. Osnovna osobitost i vrednota
nacionalnog parka je 16 većih i mnogo manjih jezera (s oko
2 km2 površine), koja su u 135 m visokom i oko 10 km dugačkom
nizu međusobno stepeničasto odvojena sedrenim
barijerama s bezbrojem slapova i brzica rijetke ljepote.
Jezera pretstavljaju znanstveno vrlo zanimljiv, jedinstven
i vrlo osjetljiv prirodan biodinamički sustav, kojeg okru


žuju i štite prostrane bukove i bukovo-´jelove šume prašumskog izgleda (Čorkova
uvala). Osim florističkih i vegetacijskih poznate su i zoološke (vuk, medvjed, oko
!26 vrsta ptica i dr.«, speleološke i dr. značajke. Hotelski i svi ostali turistički
objekti i sadržaji u nacionalnom parku bili su poznati, vrhunski i na svjetskoj
razini, no nakon terorističkih prepada i pustošenja pružaju žalosnu sliku vandalizma
i zločina nad sveukupnim vrijednostima Plitvica.


Paklenica je već god. 1929. uživala status »zaštitnoga
nacionalnog parka«, a ponovno je zakonski proglašena nacionalnim
parkom 1949., na površini od 36,17 km2. Zaštićeno
područje zanimljivo je po mnogobrojnim različitim
krškim fenomenima. Među njima se ističu veličanstveni
klanci (kanjoni) potoka Velika i Mala Paklenica, koji su
duboko usječeni u karbonatni velebitski masiv, s okomitim
vrletima i liticama čak preko 400 m visokim (Anića
kuk). Istaknute prirodne i turističke atraktivnosti izmjenjuju
se na prerezu od brdskoga mediteranskog i submediteranskog podnožja,
preko gorskog, do vršnog pretplaninskog pojasa i bioklimata južnog Velebita.


Risnjak, šumovit gorski masiv s istoimenim najvišim
vrhom (1528 m) i njegovim okolišem na površini od 30,14
km2, proglašen je nacionalnim parkom (švicarskog tipa)
god. 1953. Vapnenačko-dolomitna i silikatna podloga uvjetuju
izrazit reljef i vrlo dojmljive krške pojave (npr.
kukove, škrape, ponikve, uvale, polja u kršu) i tome odgovarajući
floristički sastav te lokalni i visinski raspored


IRISNJAK
šumskoga, livadnog i ostalog raslinstva. Risnjačka vegetacija
tipičan je predstavnik gorskih i pretplaninkih pred


jela Hrvatske i Dinarida, a prirodna je biljnogeografska veza između Alpa i Bal


kanskih planina. Osim
bogatog i raznovrsnoga biljnoga svijeta, nacionalni park


se ističe i faunom i ljepotama iskonske prirode.


Mljet. Zapadni dio ovog vrlo privlačnoga j južnodalmatinskog
otoka bio je 1948. proglašen »zaštićenom prirodnom
rijetkošću«, a god. I960., na površini od 31 km2, nacionalnim
parkom. Glavni motivi za to bili su: slikovito Veliko
i Malo ´jezero — zapravo vrlo razveden morski zaljev s površinom
169 ha i dubinom 29—46 m, zatim bujnost očuvanih
vazdazelenih mediteranskih šuma (crnike i alepskog
bora) te kulturno-povijesna i znanstvena baština (Polače,
otočić na V. jezeru s benediktinskim samostanom i crk


vomćsv. Marije iz 12. stoljeća).
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 101     <-- 101 -->        PDF

Kornati, najrazvedenija i »najgušća« otočna skupina
Jadrana i evropskoga Sredozemlja, nakon zaštite (1967.)
kao rezervata prirodnih predjela — proglašeni su g. 1980.
nacionalnim parkom. Zaštićeni teritorij obuhvaća oko 147
otoka, otočića i hridi (površine oko 69 km2) i cea 155 km2
okolnog podmorja pa je to u´jedno i rnarinski nacionalni
park. Za razliku od oskudne kopnene cvjetane, raslinstva
(kamenjare, pašnjaci) i životinjskoga svijeta, akvatorij tog
vrlo slikovitog »labirinta mora i kamena« odlikuje se bo


gatom florom (oko 346 taksona) i faunom (oko 295 vrsta i podvrsta) i osobito
dobro razvijenim zoocenozama uzduž vanjskih otočnih obala i impozantnih kliiova,
što se okomito ruše u more.


Brijuni, zapadnoistarska otočna skupina od 14 otoka (7,3
km2 površine) s okolnim morem, bili su isprva u zaštitnoj
kategoriji rezervata prirodnih predjela, a god. 1983. proglašeni
su nacionalnim parkom na površini od 36,3 km2.
Izrazita su sinteza prirodne i kulturne baštine, koju obilježavaju:
autohton i vrlo bogat alohton biljni i životinjski
svijet; povijesni nalazi počevši od srednjeg neolitika oko
(3000 g. prije n.e.), spomenici i rezidencije rimskih, bizantijskih
i ostalih vlastodržaca te konačno suvremeni reprezen


tativni hoteli A-kategorije (Neptun, Istra, Karmen) i ostali objekti i sadržaji
ekskluzivne namjene.


Krka. Nakon svojevremene zaštite u kategoriji »prirodnih
rijetkosti« i »značajnog krajolika« (1948.) i poslije nemilih
zaštitarskih sporova i akcija (1953.), uslijedilo je godine
1985. proglašenje za nacionalni park, na površini od
142,2 km2, od čega su 25,6 km2 vode. Osnovni objekti zaštite
su hidrološki i geomorfološki: kanjonska dolina, sutjeske,
tjesnaci, vodopadi, sedrena slapišta, riječna jezera
i dr., ostaci submediteranske šumske i kamenjarske vegetacije,
bogata herpetofauna (vodozemci i gmazovi), ornito


i´auna (ptice) a osobito ihtiofauna (17 vrsta riba) po kojoj se rijeka Krka zasad
ubraja među najzanimljivije evropske rijeke. Između kulturno-povijesnih spomenika
osobita pejzažna draž ovog prostora je otočić s crkvom i samostanom na
Visovačkom jezeru.


Osim sedam spomenutih hrvatskih nacionalnih parkova, u knjizi je dolično
predstavljen i Velebit, jer su u tijeku pripreme, da se za najljepše i znanstveno
najzanimljivije predjele toga velebnog visokogorskog i pretplaninskog masiva
predloži status nacionalnog parka. Smatra se, da bi tim proglašenjem bile u Hrvatskoj
iscrpljene mogućnosti osnutka novih narodnih parkova.


Opisi svih nacionalnih parkova i Velebita ilustrirani su izvornim fotografijama
u boji, autori kojih su desetak naših istaknutih majstora snimatelja (V.
Pfeifer i dr.). Taj ilustracdjski dio »nosi« knjigu, osobito je zoran, privlačan i dokumentacijski
uvjerljiv.


Osim nepodijeljenog priznanja i pohvala zamisli, sadržaju i uspješnom završetku
ove knjige, dodajmo i nekoliko dobronamjernih pripomena i prijedloga
za očekivana slijedeća izdanja ove vrijedne i zapažene publikacije.


341
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 102     <-- 102 -->        PDF

Jö4
* ./.
Bijele stijene


Snimiu: F. Kušan
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 103     <-- 103 -->        PDF

ZASLUŽNI HRVATSKI ZNANSTVENICI


pedagozi, istraživači i pioniri
zaštite prirode


Akademik, prof. dr. IVO PEVALEK
(1893—1967.)1


Botaničar, istraživač sveukupne flore,
a osobito gljiva, algi i mahovina sedrotvoraca.
Od 1926 .do 1959. redovni profesor
na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu,
a 1959—1963. na osamostaljenom
Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Predlagač osnutka nacionalnog
parka Plitvička jezera.


Prof. dr. IVO HORVAT (1897—1963.)2


Botaničar, začetnik fitocenoloških istraživanja
i kartiranja šumske i ostale
vegetacije. Od 1940. redovni profesor na
Filozofskom fakultetu, a od 1947. na Veterinarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Predlagač osnutka nekoliko rezervata
i nacionalnog parka Risnjak.


Prof. dr. FRAN KUSAN (1902—1972..)"


Botaničar, začetnik istraživanja flore
lišajeva, ljekovitog bilja i vegetacije. Od


1 M. Anić: Akademik prof. dr. Ivo Pcvalek, šumarski
list, 1967, str. 262—264.
2 V. Glavač: Prot. dr. Ivo Horvat, šumarski
list 1963, str. 340—345.
3 S. Bertović: Prof. dr. Fran Kusan, šumarski
list, 1973, str. 412—420.


1929. do 1945. predaje na Filozofskom fakultetu,
a od 1945. ´je redovni profesor
na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu. Osnivač »Botaničkog
vrta ljekovitog bilja« i »Velebitskoga
botaničkog vrta« u Modrić docu.


um
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 104     <-- 104 -->        PDF

U tekstu bi svakako trebalo uvrstili imena barem trojice zaslužnih prirodoslovaca,
pionira zaštite prirode i prcdlagača nacionalnih parkova — Ive Pevaleka,
Josipa Poljaka i Frana Kušana. Možda bi se moglo dodati 1—2 stranice s portretima
(životopisima) tih i nekolicine najzaslužnijih istraživača i zaštitnika prirode
(npr. L. Adamović, D. Hire, I. Horvat, M. Kaman, V. Redenšek, V. Vouk i dr.).


Većinom zastarjele i netočne nazive biljnih zajednica trebalo bi uskladiti
s važećom znanstvenom iitocenološkom nomenklaturom. Ujedno bi trebalo dosljedno
lučiti orografsko-vegetacijske termine: brdski, gorski, pretplaninski i planinski,
s obzirom na njihov jasno određen prostorni raspon i obuhvat.


Premda su izgledom dopadljive, većinu karata trebalo bi ispraviti jer su u
nekim važnim kartogral´sko-tehničkim pojedinostima nepregledne i nepotpune.
Uvažavajući praktične i znanstvene kriterije i razloge, navedenu bibliografiju
bi svakako trebalo dopuniti s nekoliko važnih izvornih tematskih publikacija.


»Nacionalni parkovi su za ranoga područja pa i zemlje postali dio njihova
identiteta — obavezni dio predodžbe i ´znak prepoznavanja´. I zato se u načinu
njihove zaštite, korištenja i prezentacije, u cjelokupnom odnosu prema nacionalnim
parkovima, očituje i kultura jednog naroda«. U tom smislu knjiga Ive Bralića
;>Nacionalni parkovi Hrvatske« višestruko je dobrodošla i važna, ´jer...


— vrijedan je poticaj upoznavanju i zaštiti hrvatskih prirodnih vrijednosti
i ljepota, prigodom 62. godišnjice (1928/29 — 1991.) osnutka naših prvih nacionalnih
parkova (Plitvička Jezera, Bijele Stijene i Štirovača),
— dolično predstavlja Hrvatsku pred Evropom i Svijetom, sa stvarnim porastom
spoznaja i svijesti u očuvanju naših prirodnih spomenika, izvora (bogatstava)
i čovjekova životna okoliša,
— dopadljivo je i poučno popularno-propagandno štivo za mnogobrojne turiste,
planinare, posjetitelje i sve ljubitelje, korisnike i čuvare prirode, te
— snažno ´jača svijest o našoj jedinstvenoj prirodno-kulturnoj baštni i potrebi
njezinog očuvanja u teškim i odlučnim trenucima domovinske borbe za
svojnost i suverenost Hrvatske.
OŠTEtTVANJA PRIRODNIH OBJEKATA, AKCIJE I NEODLOŽNI ZADACI


Poznata 100-godišnja tradicija, različite aktivnosti i publikacije neosporno pokazuju,
da je Hrvatska u području zaštite prirode postigla najbrojnije i na´jvrijednije
rezultate u gotovo svim kategorijama zaštićene prirode na teritoriju bivše
SFRJ3.


Godinu izdanja opisanih knjiga o hrvatskim nacionalnim parkovima i prirodnim
znamenitostima obilježila su i dva velika povijesna događaja: prvi slobodni
višestranački izbori za samostalnu demokratsku Hrvatsku (22. 4. 1990.) te
ničim izazvan početak prljavoga neobjavljenog rata (17. 8. 1990.) srpsko-četničkih i
YU-armijskih horda na sve što je hrvatsko. U toj agresiji ujedinjeni velikosrpski
homoidi danomice dokazuju, da je u policijskoj državi koja se raspala i koju uzalud
uporno žele obnoviti, neostvarivo poštivanje bilo kojeg univerzalnog principa
humanosti, kulture, civiizacije i sličnih vrednota. Svjedoci smo činjenice, da u
takvim okolnostima... čovjeka, bilo koju povijesno-kulturnu vrednotu pa tako


:! Zaštićena prirodna baština Jugoslavije, izd. SIV-a, knj. IIa i IIb, Beograd
1978.


344
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 105     <-- 105 -->        PDF

ni prirodu i životni okoliš ... ne mogu očuvati nikakovi »zvanični« dogovori i obaveze,
ustavi, domaći zakonski propisi i uredbe pa ni svečano supotpisane međunarodne
konvencije, deklaracije i slični internacionalni dokumenti4.


To zorno dokazuju ne samo mnogobrojne uništene ili oštećene vrhunske
kulturno-spomeničke nego i prirodno-zaštitne kategorije objekata u Hrvatskoj.
Među prirodnim se (po zasad dostupnim podacima) ističu ... nacionalni parkovi
Plitvička jezera (ujedno i spomenik svjetske baštine), Krka, Paklenica, MljetKornati; parkovi prirode Kopački rit (ujedno i zoološki rezervat), di´jelovi Lonjskog
polja, Biokova i Velebita (koji je ujedno i svjetski rezervat biosfere), Kupčina
i Konavoski dvori; rezervati šumske vegetacije Velika Plješevica, Čorkova
uvala, Prašnik, Muški bunar i Lokrum; ornitološki rezervat Krapje Dol; park-
šuiiic Jasikovac, Vukovarska ada, Osmoliš-Brsečine i Marjan; značajni krajolici
Kotar-Stari ga´j, Rijeka Dubrovačka, Slušnica, Gacka i Zrmanja; parkovi u gradovima
Bilje, Ćepin, Dalj, Karlovac, Kneževo, Lipik, Našice, Nuštar, Osijek, Petrinja,
Tenja, Virovitica i Zadar... te kruna ujedinjenoga srpsko-crnogorskog
bezumlja i vandalizma — arboretum Trsteno!


Uprava šuma Bjelovar, Šumarija Bjelovar, šumski predjel Bedenik.
Izgled mlade mješovite sastojine hrasta kitnjaka i običnog graba, nakon
eksplozije vojnog skladišta, studeni 1991. godine.


(Snimio: mr. K. Postenjak)


´< U republikama i pokrajinama bivše SFRJ bilo je proglašeno nekoliko stotina
zakona, uredbi i sličnih akata iz djelatnosti zaštite prirode i srodnih područja
(usp. P. Ungar: Zbirka propisa i drugih dokumenata o zaštiti i unapređenjučovjekove okoline, Zagreb 1979. i dr.).
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 106     <-- 106 -->        PDF

Osim djelomično poznatih uništenih ili oštećenih objekata zaštićene prirodne
baštine zasad, razumljivo, nema odgovarajućih podataka o golemim razaranjima
i štetama, koje je počinila i svakodnevno počinja YU-soldatetska u našim gospodarskim
šumama, različitim kulturama, u životinjskom svijetu, atmosferskim
prilikama, rijekama, jezerima i vodenim akumulacijama, jadranskom podmorju,
obradivim tlima i u ostalim biološko-ekološkim sastavnicama naše prirode. O
svemu tom osobito se malo zna iz privremeno okupiranih krajeva, koji su zasad
izvan kontrole hrvatskih vlasti.


Važno je i ohrabruje, da su se u reagiranje i stalno obavještavanje domaće
i svjetske javnosti o razaranjima i uništavanju hrvatskog okoliša i njegovoj obnovi
snažno uključili... dnevni tisak, emisi´je HRTV, naše znanstvene, strukovne,
gospodarske, odgojne i različite društvene organizacije te strukovni časopisi i
glasila3. Među mnogobrojnim takvim djelatnostima vrijedno je zabilježiti seriju
predavanja, koju je (između veljače i travnja o. g.) organiziralo Hrvatsko ekološko
društvo pod zajedničkim naslovom »POSLJEDICE RATA NA OKOLIŠ U
HRVATSKOJ« s ovom tematikom, odnosno naslovima:


1. Slikom i riječju o obilasku kriznih područja s ekipom »Greenpeace«
2. Ratne štete u okolišu izazvane kemikalijama
3. Ekocidi i kulturocid nad arboretumom Trsteno
4. Ratno-teroristička razaranja industrije Siska i njezinog okoliša
5. Posljedice rata na Šibenik i nacionalni park »Krka«
6. Ranjeni Zadar i njegov okoliš
7. Baranja i Kopački rit u ratu
8. Ratom razoreni okoliš Slavonije.
Takve ekološke i slične zaštitarske akcije vrlo su aktualne, a vrijeme je, da
odgovorne i zainteresirane institucije (npr. Javno poduzeće Hrvatske šume, fakulteti
i instituti zagrebačkog i ostalih hrvatskih sveučilišta, Ministarstvo zaštite
okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i dr.), ukoliko nisu, započnu ili nastave
smišljenu sveobuhvatnu inventuru lokaliteta i evidenciju svih nastalih šteta
u slavonskom, primorskom i drugdje ratom oštećenom hrvatskom okolišu. Pritom
svakako treba, da provedena snimanja i kartiranja u oštećenim šumama i
stojbinama1´, budu sveobuhvatna, pouzdana i ekonomična7. Tako prikupljeni i suvremeno
obrađeni podaci7 dragocjeni su i neodložno potrebni. Oni će moći vrlo
korisno poslužiti u ukupnoj procjeni šteta, odštetnim zahtjevima, prostornom
planiranju, izgradnji, planiranju pojedinih grana i sveukupnog gospodarenja i
mnogim drugim poslijeratnim potrebama i zadacima.


3 Šumarski list, Zagreb 1991, CXV, 10—12, str. 443—448, 466, 565.


Priroda, Zagreb 1991, LXXXI, 1, str. 39; ibid., 2, str. 2—3, 27—28; ibid., 5—6,


str. 1—3, 5, 36—37; ibid., 1992, LXXX, 7—8, str. 3, 5, 27—29, 41—44, 9—10,


str. 1, 5, 8—9, 15, 25—28.


Ekološki glasnik, Zagreb 1990, I, 7—8, str. 1, 34; ibid., 1991, II, 1—2, str.


3, 53, 3-4, str. 3.


Geološki vjesnik, Zagreb 1991, 44, str. 331—340.


Radovi — Šumarski institut Jastrebarsko, Zagreb


5 Hortikultura, Zagreb 1990, LVII, 3—4, str. 31.


7 Šumarski list, Zagreb 1991, CXV, 10—12, str. 509—520; ibid., 1992, CXVI,
1—2, str. 97—101.


346