DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 84     <-- 84 -->        PDF

progresivne potrajnosli i konačno u princip potrajnosti sveukupnog korištenja,
sukladan sa suvremenim poimanjem polifunkcionalnog korištenja šume.


U biti, taj je princip logični krajnji rezultat uravnoteženosti odnosa: drvna
zaliha-prirast-etat, osnovnog principa Austrijske kameralne takse. Ovaj odnos
— prema Nenadić u (1939., str. 489) predstavlja


»osnovku nauke o uređivanju šuma. Doklegod bude šuma i šumarske
nauke, ostat će ove tri veličine temelj šumskog gospodarstva«.


9.
Umjesto zaključka citiramo misli poznatih uređivača o problemima prikazanim
u ovom radu, izrečenih prije 50, odnosno 75 godina. Razlog je jednostavan.
Aktualnije su danas nego li u vrijeme kada su izrečene.


»Trajnost prihoda šuma je elemenat kulture, koji traži od sadanje generacije
odricanje od koristi iz šume za dobro i sreću buduće generacije. Samo
ondje, gdje se ovaj princip u punoj mjeri uvažuje, može se govoriti o naprednom
šumskom gospodarstvu. Na žalost moramo napomenuti, da se naše
šumsko gospodarstvo radi prebrzih sječa starih sastojina od toga principa sve
više udaljuje ...« (Nenadić , Đ., 1939., str. 489).


U vrlo opširnom komentaru Naputka iz 1903. godine, A. Ker n na str.
8 piše:


»Kao što je pokojni šumar, nadzornik B o r o š i ć kao sastavljač toga
naputka, tako sam isto i ja bio svojedobno uvjerenja, da naputak treba ne
samo da stoji na visini nauke, nego da uvažava i sve principe teorije, nu danas
sam došao do uvjerenja, da njeko načelo može u teoriji biti sasvim ispravno,
nu da se ipak dade u praksi razno primjenjivati, a najbolja primjena
da je ona, koja uzima dovoljan obzir na stanje šuma, na organizaciju šumarske
službe, te na naučnu spremu i poslovnu vještinu onih organa, koji u dotičnoj
zemlji imaju uređenje šuma provesti«.


LITERATURA


Anu čin, N. P., 1962: Lesoustrojstvo, Moskva.
Bajtin , A. A., et comp., 1964: Lesoustrojstvo v zarubežnih stranah, Moskva.
Dimitz , 1888: Die österreichische Cameraltaxe. Centralblatt f. d. ges. F. XIV


Wien, str. 309—315.
Dimitz-Padežanin , 1888: Austrijska kameralna taksacija, Šumarski list, Za


greb, str. 432—438.
Doležal , B., 1964: Gasova uprava lesa, Bratislava.
Drasal , V. R., 1924: Prebiralni gozd, Šumarski list, Zagreb, str. 593—595.
D r n d e 1 i ć, M., 1971: Uređivanje šuma kroz polustoljeće 1919. do 1969. godine,


(separat), Šumarski simpozij (Prigodom 300-godišnjice Sveučilišta te 50-godišnjice
šumarske fakultetske nastave u Zagrebu), Zagreb.
Huf nagi, L., 1895: Preborna šuma, njezina normalna slika, drvna zaliha, prirast
i prihod, Šumarski list, Zagreb, str. 134—145.
Huf nagi, L.: Die Forsteinrichtung. Vademekum für die Forst- und Holzwirtschaft
I, Wien, str. 545.
Hufnagl-Veseli-Miletić, 1926: Praktično uređivanje šuma, Zagreb.
Jovanović , V., 1952: Uređivanje šuma. Udžbenik za srednje šumarske škole,
Sarajevo.