DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 78     <-- 78 -->        PDF

3.
Iako je od postanka metode prošlo više od dva stoljeća (1788—1991.),
a od prve primjene u utvrđivanju šuma preko 180 godina (1810—1991.) te iako
većina autora smatra da metoda ima danas samo povijesnu vrijednost, ovim
osvrtom obilježavamo njen 200-godišnji jubilej zbog pionirske uloge koju
je odigrala i u našem šumarstvu, a posebno u uređivanju šuma.


Glede vremena u kojem je nastala, metoda je po osnovnim principima
u odnosu na suvremena uređajna saznanja vrlo napredna; a njenu pionirsku
ulogu potvrđuje pojmovna i bitna istovjetnost s danas primjenjivanim
entitetima.


1. Primijenjena stručna terminologija je nesumnjivo uz Prvi Zakon o
šumama od 1769. god. preteča današnjih stručnih pojmovnih formulacija:
— Površina šuma. Nužnost poznavanja površine za sječu zrelih sastojina
ukazuje na postojanje prostorne podjele po starosnom kriteriju izlučivanja.
— Normala (fundus instructus), vezana je uz nekoliko pojmovnih formulacija:
a) određivala se samo za stručno upravljanje i njegovane šume — što
danas odgovara pojmu gospodarske šume.


b) pri određivanju normale trebalo je uzeti u obzir mjesne prilike i stanje
šume uz stručno obrazloženje priloženo elaboratu. — Danas taj dio
uređajnog zapisnika zovemo Opis sastojina, jer uz brojčane pokazatelje sadrži
i opis relevantnih elemenata za gospodarenje koji se ne mogu brojčano
izraziti.


c) normala se obvezno utvrđivala za onu vrstu drveća, koja se na tretiranom
apsolutnom šumskom zemljištu može najbolje uzgojiti. Ova komponenta
normaliteta je prvi nagovještaj potreba uvođenja tipologije u uređivanje
šuma s vrstom drveća kao osnovnim kriterijem izlučivanja sastojina.


— Danas primjena ekološko-gospodarskih tipova pretstavlja jedan od nekoliko
mogućih znanstvenih temelja normaliteta, pa ovaj zahtjev smatramo
prvim pokušajima uvođenja gospodarenja na tipološkoj osnovi.
2. Uvodi u primjenu pojam i model normalne šume, definira vrijeme
zrelosti za sječu te načine određivanja odnosno računanja poprečnog dobnogprirasta, prosječnog godišnjeg sječivog prirasta i etata.
3. Princip polrajnosti prihoda na drvu temelji na osnovnom postulatu
uravnoteženosti: u normalnoj šuma sječe se prirast.
Prosječni godišnji prirast je osnovni regulator a diferencija konkretne
i normalne drvne mase dodatni pokazatelj sječnih zahvata. U toj kombinaciji
osiguravaju svakogodišnju sječu jednakih količina drvne mase u tretiranoj
šumi. Do danas se taj najstariji uređajni princip pojmovno i bitno
mijenjao tako, da je u konačnom obliku proširen na sve funkcije šume (princip
sveukupnog korištenja), a kalkulacija etata proširena na više jedinice
prostorne podjele.


4.
Općeniti oblik formule za etat za sve normalno-zališne metode