DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 73     <-- 73 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI — REVIEWS
IJDK 630*95 »31« Sum. list CXVI (1992) 313


200-GODIŠMJICA PRVE METODE ZA RAČUNANJE ETATA
Radovan KRIŽANEC*


»Oni koji zaboravljaju prošlost
osuđeni su da je ponovno prožive«
G. Santayan a
SAŽETAK:
šuma može se
Povijestpodijelili
razvitka znanstvene
u nekoliko razdoblja.
misli u
Početak
uređivanjusvake obi


lježen je značajnim novim saznanjem koje je utjecalo


na unapređenje
šumskog gospodarstva. Jedno od tih razdoblja — razdoblje
razvitka normalno-zališnih metoda za uređivanje šuma — obilježeno
je pojavom prve metode za računanje etata — formulom
Austrijske kamelarne takse.


Glede uloge koju je odigrala svojom pojavom prije dva stoljeća
(1788. god.) kao i pozitivnim utjecajem na očuvanje šuma
dugom primjenom, u praksi (1810—1990.), zaslužuje kratku retrospektivu.


Ovu retrospektivu napisao sam potaknut sentencom G. S a n-
t a y an e, jer su se osnovni principi metode zadržali kao okosnica
uređivanja šuma kroz proteklih 200 godina, sve do naših
dana.


Ključne riječi: normalno-zališne metode, princip potrajnosti
prihoda, etat, Austrijska kameralna taksa.


1.
Prirodna baština — šuma, ozbiljno je ugrožena. Stupanj destrukcije
njene iskonske prirodne izgrađenosti poprimio je takve razmjere, da se o
problemima šumarstva raspravlja i u OUN.


U situaciji kad je šuma sve manje, a ljudski rod progresivnog nataliteta
i nadalje od šume očekuje sve više, pred šumarstvo, a posebno pred
uređivanje šuma, postavljen je kompleksan zadatak: zaustaviti destrukciju
i ponovno uspostaviti prirodnu ravnotežu.


U stalnom nastojanju da trajno očuva povjerenu prirodnu baštinu, uređivanje
šuma se oslanjalo na znanstvena saznanja o prirodnoj uravnoteženosti
šumskih sastojina i na tim principima izgradilo većinu uređajnih metoda.
Međutim, pritom su nova saznanja temeljena samo na rezultatima


´ Dr. Radovan Križanec, Šumarski fakultet Zagreb
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 74     <-- 74 -->        PDF

kratkoročnih pokusa bez praktički dokazanog krajnjeg rezultata u dugoročnoj
primjeni, odnosno bez jasne vizije šume u budućnosti, teško stjecala
»pravo građanstva« u uređajnoj teoriji i praksi.


Zbog toga se uređivanju šuma (još i danas) prigovara da je konzervativno
i da je ono — glede uloge i značaja ove discipline u šumskom gospodarstvu
— jedan od uzroka usporenog trenda promjena u osuvremenjivanju
gospodarenja šumom.


Ova konstatacija stvara privid da je uređivanje šuma kočnica napretka
šumskog gospodarstva. Konstatacija je po našem mišljenju ishitrena i površna,
jer ne uzima u obzir osnovna obilježja prirodnog razvitka šume iz
kojih proizlaze gospodarske zadaće uređivanja šuma.


Dugo trajanje proizvodnog procesa zahtijeva stabilnu organizaciju dugoročnog
rasporeda gospodarskih postupaka u vremenu. Velike površine prekrivene
šumom zahtijevaju postojanost prostorne podjele i rasporeda korištenja
sastojina u prostoru.


Prva, osnovna zadaća uređivanja šuma se prema navedenim obilježjima
šumskog gospodarenja sastoji u kontinuiranom dugoročnom planiranju i
trajnom vođenju gospodarenja.


Nužnost kontinuiteta dugoročnog planiranja i trajnog praćenja realizacije
planova ne može se kvalificirati kao konzervativizam.


Brojni biotički, abiotički i antropogeni faktori se u kompleksnoj interakciji
utjecaja na razvitak pojedinih stabala, sastojina kao i cijele šume
međusobno nadopunjuju, isključuju i po dominantnosti utjecaja neprekidno
mijenjaju. U takvoj situaciji, jedina pretpostavka uspješne organizacije i
vođenja gospodarenja od strane uređivanja šuma je kontinuitet praćenjarazvitka šuma. Ono mora u svakom momentu imati uvid u postojeći produktivni
potencijal šumskih resursa, kako bi moglo ispunjavati i drugu osnovnu
zaduću koja se sastoji u trajnom podržavanju uravnoteženosti između
produktivnog potencijala šume s jedne i zadovoljenja različitih potreba zajednice
koje se iz šume mogu polučiti po principu potrajnosti sveukupnogkorištenja, s druge strane.


Kontinuitet praćenja razvitka uz trajno podržavanje uravnoteženosti odnosa
šumske produkcije i sveukupnog korištenja ni u kom se slučaju ne
može poistovjećivati s konzervativizmom.


Stalno rastuće potrebe zajednice za sveukupnim korištenjem šumskih
resursa, uređivanje šuma ne može zadovoljavati samo podržavanjem uravnoteženosti
odnosa produkcije i korištenja na razini postojećeg stanja šume.


Povećavanje i proširivanje dijapazona korištenja šumskih resursa nameću
uređivanju šuma treću osnovnu zadaću koja se sastoji u stalnom podizanju,
proširivanju i optimalizaciji produktivnog potencijala šumskih resursa
(Klepac, D., 1987.).


U rješavanju ove zadaće uređivanje šuma nastoji iznalaženjem optimalne
veličine zalihe i njene strukture, najvećeg mogućeg prirasta i najpovoljnijeg
odnosa: drvna zaliha — prirast — etat u svim tipovima šuma i oblicima
gospodarenja postići razinu optimalne uravnoteženosti, jer samo u tom
slučaju može u potpunosti zadovoljiti princip potrajnosti sveukupnog korištenja.


314
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 75     <-- 75 -->        PDF

U sklopu ove zadaće, uređivanje šuma nije samo puki voditelj evidencije


o stalnom smanjivanju šumske površine, što se s obzirom na ovlaštenja ne
može zaustaviti.
Kontinuirano, maksimalno se zalaže za povećavanje šuma pravovremenim
pošumljavanjem postojećih i sječama određenih vrsta ogoljelih površina.


Realizacija navedenih osnovnih zadaća uređivanja šuma djelomično je
ograničena krutošću pozitivnih zakonskih propisa, koji su ponekad brana
kreativnosti prevoditelja radova (G a š p a r e v i ć, F., 1987.). Osim toga,
organizacija i način financiranja dugoročnih znanstvenih istraživanja, uvjeti
rada kao i zastarjelost opreme, nisu usklađeni s potrebama te je uređivanje
šuma prisiljeno koristiti postojeće provjerene metode, postupke i formule,
jer za uvođenje novih — s obzirom na neprimjerene okolnosti — nema
uvjeta.


Uz ograničene mogućnosti unapređenja realizacije osnovnih zadaća,
predbacivati uređivanju šuma da se u radu koristi linijom manjeg otpora,
a dugoročnu primjenu provjerenih metoda etiketirati konzervativizmom, nije
ništa drugo već osporavanje značaja i uloge ove discipline u šumarstvu, zatvaranjem
očiju pred činjenicama.


Da nije u pitanju konzervativizam, pokazati će i bez posebnih obrazloženja
ova retrospektiva postanka i primjene jedne od najstarijih metoda za
uređivanje šuma u nas.


2.
U povijesti razvitka znanstvene misli u uređivanju šuma nisu rijetki
slučajevi da su se izvjesne metode, postupci i formule vrlo dugo zadržali
u uređajnoj teoriji i praksi. Njihovo prihvaćanje i duga primjena u najširoj
praksi dokazuju da su bile temeljite, svrhovite i jamčile kontinuitet razvitka
i opstanka šuma. Jedna od takvih je i formula Austrijske kamelarne takse,
koju H. Knuche l (1950., str. 160) i naziva Opća formula za etat.


Formula je nastala iz nužde u vrijeme reformacije Josipa II., najstarijeg
sina Marije Terezije, poznate šumarskoj javnosti po prvom Zakonu o
šumama (1769. god.), koji se smatra i našom prvom Instrukcijom za uređivanje
šuma na hrvatskom jeziku.


U početku formula služi za određivanje vrijednosti šuma (od 1788. god.),
a nedugo zatim (od 1810. god.) počinje se primjenjivati i za računanje etata
u uređivanju šuma.


Postanak metode može se u najkraćim crtama opisati ovako:
Poslije smrti majke (1780. god.) Josip II. preuzima austrijsko prijestolje.
Postaje samovladar. Vlada autokratski bez Sabora. Odmah započinje
opsežne reforme u duhu prosvjetiteljskog apsolutizma. Prve mjere upravljene
su protiv crkve. Godine 1781. oduzima katoličkoj crkvi položaj državne
crkve (religio dominans). Slijedeće godine zatvara samostane i konfiscira
imovinu, jer isusovce (jezuite) smatra najjačom pro ture formacijskom snagom.
Prostrane konfiscirane površine šuma i poljoprivrednog zemljišta stavlja
pod državnu upravu. Oduzeta imanja uprava je procjenjivala i prodavala.
Pri procjeni dolazilo je do oprečnih postupaka i nesporazuma, jer se vrijednost
konfisciranih samostanskih šuma određivala po upotrebnoj vrijed
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 76     <-- 76 -->        PDF

nosti starih za sječu zrelih sastojina, pa se vrijednost mladih sastojina i vrijednost
zemljišta nije mogla procijeniti. To je potaknulo Josipa II. da od
stručnjaka zatraži mišljenje o načinu procjene vrijednosti šuma.


Od brojnih pristiglih mišljenja usvojeni su prijedlozi najviših činovnika
dvorske kancelarije Lerbacha, Kaschnitza, Erbe na, Aisnera i
Holzmeiste r a. Vrijednost šuma — prema njihovu prijedlogu — valja
procjenjivati po prihodnoj sposobnosti šuma, kapitaliziranjem šumske rente
za šume kao organske cjeline.


Izdvojeni prijedlog Holzmeistera , da se vrijednost šuma određuje
razlučeno po vrijednosti zemljišta i vrijednosti sastojina, (kako se i danas
računa vrijednost šuma) nije usvojen s obrazloženjem: šumska renta sadrži
oba prihoda (zemljišta i sastojine) koji se ne mogu razlučiti pa prema tome
ni vrijednost posebno izračunati.


Na osnovi carske odluke od 7. VII. 1788. god. o usvajanju spomenutog
prijedloga prve četvorice, dvorska kancelarija izdaje 12. VII. 1788. god. Uredbu
u obliku »normale« za procjenu vrijednosti samostanskih šuma. Kasnije


— sve do 1870. god. — procjenjivana je po toj Uredbi i vrijednost državnih
šuma namijenjenih prodaji a potom i vrijednost vlastelinskih šuma kod diobe
i izravnanja u pravima nasljedstva.
»Normala« je najveća moguća drvna masa stručno njegovane sastojine
u dobi sječe (fundus instruetus), ali one vrste drveća koja se na tom (apsolutno
šumskom) zemljištu može najbolje uzgojiti.


U Uredbi je »normala« definirana kao najveća količina drveta koju
stručno rukovođena šuma može svake godine dati, što izraženo stručnim
jezikom znači da je »normalu« pretstavljala drvna masa najstarije za sječu
zrele sastojine, koja je do dobi sječe postigla najveći prosječni godišnji sječivi
prirast.


Prosječni godišnji prirast određen kvocijentom »izmjerene drvne mase«
i »stručno utvrđene starosti« (ophodnja) tijekom koje je šuma postigla zrelost
za sječu, koristio se kao element obračuna vrijednosti.


Godišnji neto prihod jednak je umnošku prosječnog godišnjeg prirasta
i cijene drveta na panju, umanjen za godišnje upravne troškove. Kapitaliziranjem
neto prihoda određenim kamatnjakom dobivena je vrijednost šuma
(komercijalna zrelost).


Za nedovoljno njegovane, kao i za sječu još nezrele šume vrijednost se
određivala tako da je prethodno utvrđena »normalna drvna masa« i njezina
vrijednost u šumi zreloj za sječu uzrasloj na zemljištu istog boniteta, a zatim
vrijednost nenjegovane ili nezrele sastojine srazmjerno razlici drvne
mase i njezine vrijednosti od »normale«.


Iako je formula bila namijenjena računanju vrijednosti šuma, njena
pravilna primjena pretpostavljala je dobro poznavanje i što točnije definiranje
osnovnih parametara šume značajnih za pojmovno cjelovit stručni opis
njenog stanja u vrijeme procjene. Brojnost stručnih parametara potaknula
je šumarske stručnjake da onaj dio izvorne formule koji se odnosi na šumu
transformiraju u oblik primjenjiv i u šumarstvu. Njihova nastojanja ubrzo
postaju stvarnost.


Prvi pokušaj prilagodbe Austrijske kameralne takse za primjenu u šumarstvu
potječe od J. Bolima , 1805. (nadšumara iz Moravke). On je gra


316
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 77     <-- 77 -->        PDF

lički sa slikom pravokutnog trokuta — kojim se i danas u teoriji uređivanja
šuma prikazuje normalna drvna zaliha visoke regularne šume — analitički
dokazao da se kao normalna drvna zaliha visoke regularne šume (V)
može uzeti polovica drvne mase najstarije za sječu zrele sastojine


M„


V u (SI. 1).


V=F^3 =Fr_z-:


M" ,, M^-AJ. M, V /U


2


A


Si 1.


Iz slike se jasno vidi da su površina trokuta (puna linija) i površina
pravokutnika (crtkana linija) jednake.


Prijedlog J. Böh m a je od dvorske kancelarije najprije odbijen, a zatim
1810. god. usvojen i preporučen za primjenu.


Primjenom formule Austrijske kameralne takse u uređivanju šuma, započinje
epoha normalno-zališnih metoda uređivanja.


Povodom 100-godišnjice postanka metode, Dimit z (1888., str. 309—
—315) nakon detaljnog prikaza uvjeta nastajanja metode za računanje vrijednosti
šuma iz koje se razvila metoda Austrijske kameralne takse zaključuje,
da je metoda Austrijske kameralne takse


»postala izlaznom točkom sviju onih metoda uređenja šumskih prihoda,
koje se oslanjaju na normalnu zalihu, . . .«
te citira Karla He y er a koji kaže:


»da je austrijska kamcralna taxacija jedno od najdublje promišljcnih
djela, koje je i danas još, pošto se je šumarska znanost u svim granama
mnogo više obrazovala, svome tvorcu nedvojbeno prvo mjesto na polju uređenja
šumarskih prihoda osigurala«.


Prigodom 150-godišnjice metode, N e n a d i ć, D. ovu misao potvrđuje
i smatra osnovne principe metode trajnim aksionom (1939., str. 489), a mi
se prigodom 200-godišnjicc tome pridružujemo.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 78     <-- 78 -->        PDF

3.
Iako je od postanka metode prošlo više od dva stoljeća (1788—1991.),
a od prve primjene u utvrđivanju šuma preko 180 godina (1810—1991.) te iako
većina autora smatra da metoda ima danas samo povijesnu vrijednost, ovim
osvrtom obilježavamo njen 200-godišnji jubilej zbog pionirske uloge koju
je odigrala i u našem šumarstvu, a posebno u uređivanju šuma.


Glede vremena u kojem je nastala, metoda je po osnovnim principima
u odnosu na suvremena uređajna saznanja vrlo napredna; a njenu pionirsku
ulogu potvrđuje pojmovna i bitna istovjetnost s danas primjenjivanim
entitetima.


1. Primijenjena stručna terminologija je nesumnjivo uz Prvi Zakon o
šumama od 1769. god. preteča današnjih stručnih pojmovnih formulacija:
— Površina šuma. Nužnost poznavanja površine za sječu zrelih sastojina
ukazuje na postojanje prostorne podjele po starosnom kriteriju izlučivanja.
— Normala (fundus instructus), vezana je uz nekoliko pojmovnih formulacija:
a) određivala se samo za stručno upravljanje i njegovane šume — što
danas odgovara pojmu gospodarske šume.


b) pri određivanju normale trebalo je uzeti u obzir mjesne prilike i stanje
šume uz stručno obrazloženje priloženo elaboratu. — Danas taj dio
uređajnog zapisnika zovemo Opis sastojina, jer uz brojčane pokazatelje sadrži
i opis relevantnih elemenata za gospodarenje koji se ne mogu brojčano
izraziti.


c) normala se obvezno utvrđivala za onu vrstu drveća, koja se na tretiranom
apsolutnom šumskom zemljištu može najbolje uzgojiti. Ova komponenta
normaliteta je prvi nagovještaj potreba uvođenja tipologije u uređivanje
šuma s vrstom drveća kao osnovnim kriterijem izlučivanja sastojina.


— Danas primjena ekološko-gospodarskih tipova pretstavlja jedan od nekoliko
mogućih znanstvenih temelja normaliteta, pa ovaj zahtjev smatramo
prvim pokušajima uvođenja gospodarenja na tipološkoj osnovi.
2. Uvodi u primjenu pojam i model normalne šume, definira vrijeme
zrelosti za sječu te načine određivanja odnosno računanja poprečnog dobnogprirasta, prosječnog godišnjeg sječivog prirasta i etata.
3. Princip polrajnosti prihoda na drvu temelji na osnovnom postulatu
uravnoteženosti: u normalnoj šuma sječe se prirast.
Prosječni godišnji prirast je osnovni regulator a diferencija konkretne
i normalne drvne mase dodatni pokazatelj sječnih zahvata. U toj kombinaciji
osiguravaju svakogodišnju sječu jednakih količina drvne mase u tretiranoj
šumi. Do danas se taj najstariji uređajni princip pojmovno i bitno
mijenjao tako, da je u konačnom obliku proširen na sve funkcije šume (princip
sveukupnog korištenja), a kalkulacija etata proširena na više jedinice
prostorne podjele.


4.
Općeniti oblik formule za etat za sve normalno-zališne metode


ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Konkretna drvna zaliha — Normalna drvna zaliha
Etat = Prirast + — 7——;"". (1)
Vrijeme izjednačenja
se kod pojedinih autora razlikuje po načinu na koji je određivan pojedini


član formule. U biti onatrijske kamelarne takse:
odgovara najjednostavnijem obliku formule AusVK
VN
E = i,. + (la)
u
u kojoj pojedini simboli imaju slijedeće značenje:


E = godišnji etat glavnog prihoda


iv = godišnji prirast svih sastojina u šumi


VK = konkretna drvna zaliha


V\- = normalna drvna zaliha (fundus instruetus)


u = ophodnja (ili a = vrijeme izjednačenja zaliha VK i VN-).


»Osnovna misao« — prve metode za računanje etata — »je zdrava i od
vječne trajnosti za osiguranje prihoda šuma« (Đ. N e n a d i ć, 1939., str.
489). Njeni temeljni principi su jasni i logični. U svakoj šumi može se predvidjeti
za sječu prirast, više ilii manje od prirasta, ovisno o stanju šume i
odnosu konkretne i normalne drvne zalihe.


U šumi gdje je konkretna drvna zaliha jednaka normalnoj, etat je jednak
prirastu. Kad je u šumi konkretna drvna zaliha veća od normalne
(VK > VN) sječe se više od prirasta, a u obrnutom slučaju (VK < VN) manjeod prirasta. Ovako određen etat jamči potrajnost prihoda na drvu.


Ovi osnovni principi metode Austrijske kameralne takse — kako smo
to i uvodno naglasili — usvojeni su i u uređaj noj praksi zadržani tijekom
protekla dva stoljeća, tako da su i danas okosnica suvremenih metoda uređivanja
šuma (D. Klepac, 1961, str. 28 i dr.).


5.
Sve normalno-zališne metode teže jedinstvenom cilju — uspostavljanju
normalnog stanja šume. Pritom polaze od pretpostavke, da se normalno stanje
može postići ako se u šumi uspostavi normalna drvna zaliha. Prevođenjem
konkretne drvne zalihe na normalnu, bit će osiguran princip potrajnosti
prihoda na drvu, izražen izračunatim etatom. Prevođenje valja obaviti
u tzv. »vremenu izjednačenja« drvnih zaliha.


Konkretna drvna zaliha prevodi se u normalnu na dva načina, pa se
metode dijele u dvije skupine: metode užitnog faktora i prirasne metode
(Klepac , D. 1952, str. 241—242). Međusobno se razlikuju po tome što normalnu
drvnu zalihu i godišnji etat određuju primjenom različitih formula.
Po tome se svrstavaju i u »metode formula«.


Metode užitnog faktora (»užitnog postotka«) (Paulsen, Hundeshag
e n, Mantel, M a s s o n) računaju etat po općoj formuli


EK = VK 0,0p (2)


Etat = konkretna drvna zaliha X užitni faktor (2a)


319
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 80     <-- 80 -->        PDF

u kojoj je užitni faktor definiran Hundeshagenovom formulom


Ex Normalni etat ili normalna masa najstarijeg dob. raz.
°.0p = t = (3)
VN Normalna drvna zaliha
Oba parametra određuju se iz prirasno-prihodnih tablica.


Prirasne metode (Austrijska kameralna taksa 1788., Hub er, Karl, C.
Heyer, G. Heyer, Breymann, Tomić, Gehrhardt, Flury i
dr.) računaju etat po općoj formuli (1), istovjetnoj formuli Austrijske kameralne
takse (la), u kojo je u = a:


VK —VN
E = iv 4 (lb)
a


Iz osnovnog razmjera Hundeshagenove metode


EK : VK = EK : VN (4)


koji se može prikazati i odnosom


Ex : EK = VN : VK (4a)
izvodi se formula za računanje etata po metodi užitnog faktora, oblika istovjetnog
formuli lb:
(EK —EN) (VK—Vx)


— (4b)
^r~-—v7-~


VK —V*


EK = ES !- (5)
v.\
EN ´


Iako su formule (lb) i (5) istovjetnog oblika i obje određuju isti etat
glavnog prihoda, one se međusobno bitno razlikuju, jer pojedini članovi nisu
međusobno istovjetni.


Prvi član formule (lb) je osnovni indikator veličine sječnog zahvata —
tečajni prirast konkretne drvne zalihe (iv). U formuli (5) prvi član predstavlja
normalni etat (E\), koji će se na osnovi užitnog faktora (»užitnog


E.\ p
postotka«) *= određenog iz prirasno-prihodnih tablica užiti, ali
od konkretne drvne zalihe. Ovako određen normalni etat


Ex p
E V v


=-T; = - IOO


je u suprotnosti s valjanim gospodarenjem, jer se pri računanju etata ne
polazi od tečajnog prirasta konkretne drvne zalihe šume, nego od optimalnog
produktivnog potencijala, kao da se šuma već nalazi u normalnom stanju
i da je produktivni potencijal, koji predstavlja glavni cilj kojemu se
teži, već postignut.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Vrijeme izjednačenja drvnih zaliha (a) u nazivniku drugog člana for-
Vx 100


mule (5) izraženo je indirektno kvocijentom a = _ " — ti. reciproč-


Ev p


nom vrijednošću faktora.


Ono se ne izabire kao kod drugih metoda na osnovi stanja šume nego
se smatra jednakim broju normalnih godišnjih etata (EN) koji se mogu
užiti od normalne drvne zalihe (V\) ili broju normalnih godišnjih priraštaja


p


normalne zalihe, čiji zbroj predstavlja etat EN- = V\ ~~


Nedostatak izvorne formule Austrijske kameralne takse (la) u kojoj je
vrijeme izjednačenja drvnih zaliha (VK = VN) bilo jednako ophodnji (u), popravio
je Kar l (1838). On vrijeme izjednačenja (a) izabire ovisno o veličini
drvnih zaliha i stanja šume.


Kasnije G. Heye r vrijeme izjednačenja drvnih zaliha računa iz razlike
usvojenog etata i izmjerenog prirasta formulom:


VK —V»


a = (6)


ER — iv


Formulu bi valjalo aktualizirati i iskustvene procjene o vremenu potrebnom
da se u šumama zahvaćenih sušenjem uspostavi prvobitno stanje
zamijeniti ovim jednostavnim ali egzaktnim pokazateljem. Njegovom primjenom
povećati će se točnost prognoze razvitka, a dugoročno zacrtanom
cilju gospodarenja, glede moguće alternacije prevoditelja radova, zajamčiti
realizacija.


Iz bogate literature saznajemo da su pokušaji poboljšanja metode Austrijske
kameralne takse obilježili jednu značajnu epohu razvitka znanstvene
misli u uređivanju šuma. No težnje za poboljšanjem metode


»imaju često svoj izvor više u zabludama i šablonskom primjenjivanju
metoda u praksi, nego li u samoj biti toga metoda«. (Đ. Nenadić , 1939.,
str. 487). To pokazuje i analiza izvedenica razvijenih iz formule Austrijske
kameralne takse. Brojni autori (Paulsen 1795., Ch. Carl Andre —
otac 1811., F. X. Hub er 1812., Hundeshagen 1821., Emil A. Andre


— sin 1823., H. Karl 1838., Karl Heyer 1848., Mantel 1852., Breymann
1855., Feistmantel 1856., Gustav Hever 1862., M a s s o n
1875., A. Tomić 1833., L. Huf nagi 1911., Miklitz 1916., A. K e r n 1916.,
Gehrhardt 1923., Flury 1923., D. Klepac 1952., 1961., Doležal 1964.,
Širne k 1964., Križane c 1984—85.) uspjeli su poboljšati kvalitetu i točnost
određivanja pojedinih elemenata izvorne formule, ali — do danas —
ni jedan nije uspio promijeniti netom istaknute osnovne bitne principe
metode.
6.
Osnovni principi metode Austrijske kameralne takse kao i većina na
istim principima izvedenih formula, imaju karakter vremenskog uređivanja
šuma. Osnivaju se na masi i prirastu — realnim pokazateljima obračuna
etata i slobodnom izboru sastojina za sječu.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Od četiri temeljna pitanja o etatu: kada, gdje, koliko i kako sječi, od


govaraju na dva: koliko sječi i kada sječi, Ne propisuju ni mjesto sječe,


niti način sječe. Sloboda izbora mjesta i načina sječe razlogom su da su se


normalno-zališne metode dugo zadržale u praksi.


U literaturi nalazimo vrlo različite, često i oprečne oejene primjene ovih


principa u praksi, što znači da nisu konačno valorizirani.


Zabinjavajuće stanje šuma nameće i danas potrebu primjene principa


slobodnog izbora sastojina za sječu u okvirima donesenih planova, jer trend


sušenja i prostorni raspored oštećenih stabala onemogućuju strogu primjenu


propisa o redoslijedu i načinu sječa.


U interesu brze sanacije i obnove, valjalo bi izrazito oštećene sastojine
izlučiti u posebne računske jedinice (uređajne razrede), a prevoditelju radova
— u cilju iznalaženja najboljih rješenja — omogućiti slobodu izbora
mjesta i načina sječe.


Iako je u teoriji prevladalo mišljenje da se normalno-zališne metode
mogu upotrijebiti za kontrolu etata izračunatog po kojoj drugoj metodi (J udeich
1885., Wagner 1928., Abetz 1935., Baader 1945., Nenadić
1929., Šenšin 1934., Šurić 1948., Knuchel 1950., Miletić 1951.,
Klepa c 1965.), ove su metode u praktičnom uređivanju našle široku primjenu.


Prostor nam ne dozvoljava detaljniju analizu, pa o primjeni ovih metoda
dajemo samo sažetak.


Formulu Austrijske kameralne takse i njene izvedenice nalazimo u Naputku
od 1881. god., Naputku od 1903. god., Uputstvima od 1931. god., Privremenim
uputstvima od 1946. god. i svima ostalima do zadnjeg važećeg
Pravilnika od 1985. godine.


Primjenu formule Austrijske kameralne takse odnosno njenih osnovnih
principa nalazimo u brojnim službenim propisima za uređivanje šuma zemalja
kojih se šumarstvo razvijalo pod utjecajem »njemačke škole«. U svima
se sječni zahvati osnivaju na godišnjoj potrajnosti prihoda definiranog
etatom izračunatim ili obvezno kontroliranim po formuli Austrijske kameralne
takse ili njenim izvedenicama.


U Sloveniji Drasa l (1924., str. 594) koristi pri uređivanju prebornih
šuma Snežnika formulu Austrijske kameralne takse.


U Bosni i Hercegovini prva Instrukcija od 1909. propisuje Metodu dobnih
razreda uz primjenu formule Austrijske kameralne takse i Feistmantelovih
prirasno-prihodnih tablica (Mihajlo v I. 1963., str. 226, Drndeli ć


M. 1971., str. 108), a u Instrukciji od 1920. god. je za određivanje etata u
privatnim i neuređenim šumama propisana modificirana formula W a s znera.
(V e s e 1 y D. 1922., str. 293—296).
Uz razne modifikacije normalno-zališnih metoda, etat se određivao i primjenom
drugih metoda uređivanja, kao npr. po Winklerovoj varijanti Kontrolne
metode — ali se izračunati etat obvezno kontrolirao formulom Austrijske
kameralne takse (Miletić , Ž. 1951., str. 270).


Ideja o metodi i pojam »Austrijska kamerama taksa« potiču — prema
Nenadić u (1939., str. 487) iz Čehoslovačke. Naime, u pokrajinama bivše
Austrije, šumarstvo je u Češkoj i Moravskoj najnaprednije, šume su najbolje
izgospodarene, a metoda Austrijske kameralne takse najviše primjenjivana.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Od stranih Instrukcija spominjemo prvu (1856. god.) i drugu Uredbu
(1878. god.) za uređivanje državnih šuma Austrije, Uputstva pokrajine Baden
od 1912. god. Uredbu za uređivanje državnih šuma Prusije od 1938. god.,
ruske Instrukcije od 1911—1914. i 1926. god. itd.


A. A. Bajti n (1964., str. 147, 192) navodi, da se u SAD i Njemačkoj
do šezdesetih godina etat računao po formuli Austrijske kameralne takse i
njenim izvedenicama od Heyera i Gehrhardta.
N. P. An u či n (1962., str. 531—532) smatra, da normalno-zališne metode
imaju veliko teoretsko značenje jer omogućuju utvrđivanje pravilnog odnosa
između prirasta i zalihe. Po normalno-zališnim metodama je vrlo »udobno«
utvrđivati omjer korištenja šume u prebornom gospodarenju.
Sličnog mišljenja je i H. Knuche l (1950., str. 160—163), suprotnog Ž.
Mileti ć (1950., str. 35). Njegov zaključak o pokušaju rješavanja pitanja
etata preborne šume primjenom normalno-zališnih metoda je negativan.


Ovaj zaključak kasnije demantiraju Novi sistem uređivanja prebornih
šuma D. Klepc a (1961.) i Ekološko-gospodarski tipovi šuma D. Cestar a
i suradnik a (1963—1990.). U njima su osnovni principi potrajnosti jedan
od temeljnih principa na kojima se metode osnivaju itd.


8.
Potrajnost prihoda pretstavlja — uz vrijeme zrelosti za sječu — jedan
od najstarijih znanstveno dokazanih temeljnih postulata uređivanja šuma.
Poznat je od 1738. godine, kad je Buf f on pred francuskom Akademijom
istupio s prijedlogom znanstvenog rješenja pitanja potrajnosti (Ugreno vić,
A. 1951., str. 15). Kroz proteklih 250 godina taj se princip u zemljama
naprednog šumarstva vrlo uspješno primjenjuje. I u Hrvatskoj, princip potrajnosti
je neprekidno prisutan u teoriji i praksi.


Međutim, u novije vrijeme pojavljuju se tendencije liberalizacje principa
potrajnosti prihoda, naročito za sastojine zahvaćene sušenjem ili poremećene
prirodne uravnoteženosti. U prijedlogu liiberalizacije ističe se da u
uređajnoj praksi nije nužna primjena principa potrajnosti prihoda u klasičnom
smislu.


U situaciji kada je šuma sve manje, a ljudski rod od šume zahtijeva i
očekuje sve više, prijedlog je mač s dvije oštrice i velikim koeficijentom
rizika.


O principu prihodne i produktivne potrajnosti i značaju potrajnog šumskog
gospodarenja vrlo opširno i kritički piše Ugrenović , A. (1922., str.
149—154, 273—285). Autor smatra da bi svaki pokušaj napuštanja potrajnosti


— u praksi značio upropašćivanje naših šuma a u znanosti
— njenu negaciju.
U istom godištu Šumarskog lista još opširniji priikaz pitanja potrajnosti
daje Mileti ć Ž. (1922., str. 314—324, 384—392). O tom faktoru vode računa
i najmodernije metode tog vremena. Eliminacija, negiranje potrajnosti ili neprimjenjivanje
u praksi, oduzela bi nam pravo da se nazivamo obrazovanim
šumarima.
Pokušaji prilagođivanja principa potrajnosti stanju šuma i vremenu u
kojem se ostvaruju, pronalaze nove valorizacije i atributivna obilježja. Princip
potrajnosti prelazi najprije u princip stroge potrajnosti, zatim u princip


323
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 84     <-- 84 -->        PDF

progresivne potrajnosli i konačno u princip potrajnosti sveukupnog korištenja,
sukladan sa suvremenim poimanjem polifunkcionalnog korištenja šume.


U biti, taj je princip logični krajnji rezultat uravnoteženosti odnosa: drvna
zaliha-prirast-etat, osnovnog principa Austrijske kameralne takse. Ovaj odnos
— prema Nenadić u (1939., str. 489) predstavlja


»osnovku nauke o uređivanju šuma. Doklegod bude šuma i šumarske
nauke, ostat će ove tri veličine temelj šumskog gospodarstva«.


9.
Umjesto zaključka citiramo misli poznatih uređivača o problemima prikazanim
u ovom radu, izrečenih prije 50, odnosno 75 godina. Razlog je jednostavan.
Aktualnije su danas nego li u vrijeme kada su izrečene.


»Trajnost prihoda šuma je elemenat kulture, koji traži od sadanje generacije
odricanje od koristi iz šume za dobro i sreću buduće generacije. Samo
ondje, gdje se ovaj princip u punoj mjeri uvažuje, može se govoriti o naprednom
šumskom gospodarstvu. Na žalost moramo napomenuti, da se naše
šumsko gospodarstvo radi prebrzih sječa starih sastojina od toga principa sve
više udaljuje ...« (Nenadić , Đ., 1939., str. 489).


U vrlo opširnom komentaru Naputka iz 1903. godine, A. Ker n na str.
8 piše:


»Kao što je pokojni šumar, nadzornik B o r o š i ć kao sastavljač toga
naputka, tako sam isto i ja bio svojedobno uvjerenja, da naputak treba ne
samo da stoji na visini nauke, nego da uvažava i sve principe teorije, nu danas
sam došao do uvjerenja, da njeko načelo može u teoriji biti sasvim ispravno,
nu da se ipak dade u praksi razno primjenjivati, a najbolja primjena
da je ona, koja uzima dovoljan obzir na stanje šuma, na organizaciju šumarske
službe, te na naučnu spremu i poslovnu vještinu onih organa, koji u dotičnoj
zemlji imaju uređenje šuma provesti«.


LITERATURA


Anu čin, N. P., 1962: Lesoustrojstvo, Moskva.
Bajtin , A. A., et comp., 1964: Lesoustrojstvo v zarubežnih stranah, Moskva.
Dimitz , 1888: Die österreichische Cameraltaxe. Centralblatt f. d. ges. F. XIV


Wien, str. 309—315.
Dimitz-Padežanin , 1888: Austrijska kameralna taksacija, Šumarski list, Za


greb, str. 432—438.
Doležal , B., 1964: Gasova uprava lesa, Bratislava.
Drasal , V. R., 1924: Prebiralni gozd, Šumarski list, Zagreb, str. 593—595.
D r n d e 1 i ć, M., 1971: Uređivanje šuma kroz polustoljeće 1919. do 1969. godine,


(separat), Šumarski simpozij (Prigodom 300-godišnjice Sveučilišta te 50-godišnjice
šumarske fakultetske nastave u Zagrebu), Zagreb.
Huf nagi, L., 1895: Preborna šuma, njezina normalna slika, drvna zaliha, prirast
i prihod, Šumarski list, Zagreb, str. 134—145.
Huf nagi, L.: Die Forsteinrichtung. Vademekum für die Forst- und Holzwirtschaft
I, Wien, str. 545.
Hufnagl-Veseli-Miletić, 1926: Praktično uređivanje šuma, Zagreb.
Jovanović , V., 1952: Uređivanje šuma. Udžbenik za srednje šumarske škole,
Sarajevo.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Judeich , F., 1885: Die Forsteinrichtung, Dresden.


Kern , A., 1898: Uređenje prebornih šuma, Šumarski list, Zagreb, str. 300—326.


Kern , A., 1916: Praksa uređenja šuma uopće, a kod zem. zajednica napose.


Klepac , D., 1952: Uređivanje šuma s oplodnom sječom, Glasnik za šumske pokuse,
Zagreb.


Klepac , D., 1959: Etat, Šumarska enciklopedija, Zagreb, str. 365—366.


Klepac , D., 1961: Novi sistem uređivanja prebornih šuma, Polj.-šum. komora,
Zagreb.
Klepac , D., 1965: Uređivanje šuma, Zagreb.
Klepac , D., 1987: Prirast, Šumarska enciklopedija, str. 63—75, Zagreb, sv. 3.
Klepac , D., 1987: Uređajni elaborat, Uređivanje šuma, Metoda uređivanja šuma,
Šumarska enciklopedija, Zagreb, str. 547—556, sv. 3.


Knuchel , H., 1950: Plannung und Kontrolle im Forstbetrieb, Aarau.


K ratsch-Reichstadt , E., 1939: 150 Jahre österreichische Kameraltaxationsmethode,
Tharandter forstliches Jahrbuch, Heft 2.
K r i ž a n e c, R., 1984: Nekoliko novih formula za računanje etata glavnog prihoda
u visokim regularnim šumama, Šumarski list, Zagreb, br. 9—10.
Križanec , R., 1985: Jedinstvena opća formula za računanje etata glavnog prihoda
u visokim regularnim šumama, Glasnik za šumske pokuse, Vol. XXIII,
Zagreb.
L a e r, W. et S p e i d e 1, G., 1959: Forsteinrichtung. Grundlagen der Forstwirt


schaft, Hannover.


L o g e r, L., 1946: Uređivanje Šuma, Šumarski priru.nik II, Zagreb, str. 900—928.


Matić , V., 1968: Uređivanje šuma I i II (skripta), Sarajevo.
Matić , V., 1983: Normalna šuma, Šumarska enciklopedija, sv. 2, Zagreb, str.
498—508.
Mihajlov , I., 1961, 1963: Ureduvanje na šumite I i II, Skoplje.
M i k 1 i t z, Th., 1916: Bestandeswirtschaft und Altersklassenmethode, Wien u. Leip


zig.
Miletić , Ž., 1950, 1951: Osnovi uređivanja prebirne šume I i II, Beograd.
M i 1 e t ić, Z., 1954, 1958: Uređivanje šuma, Beograd.
Mi t scherlich , G., 1952: Der Tannen-Fichten (Buchen)-Plenterwald, Freiburg.
N e n a d i ć, Đ., 1929: Uređivanje šuma, Zagreb.
Nenadić , Đ., 1939: Austrijska kameralna taksa i njen 150-godišnji jubilej. Šu


marski list, Zagreb, br. 8—9.
O rlov, M. M., 1928: Lesoustroistvo. Tom III, Leningrad.
Šafar , J., 1948: Preborna šuma i preborno gospodarenje, Zagreb.
Šenšin , A. J., 1934: Uređenje šuma, Beograd.
Š i m e k, J., 1964: Entwurf einer waldgerechten Methode zur Berechnung des End


nutzungsetat. Algemeine Forst und Jagdzeitung, Heft 6.


Ugrenović , A., 1922: Potrajnost šumskog gospodarenja, Šumarski list, Zagreb,
" str. 149—154, 273—285.
Ugrenović , A., 1951: Šuma u svijetlu nauke, JAZU, svez. 2, Zagreb.
V e s e 1 y, D., 1922: Upotreba austrijske kameralne takse za izračunavanje etata,
Šumarski list, Zagreb.


Enciklopedija Leksikografskog zavoda sv. 3, Zagreb 1967, str. 211, 299.


Povijest šumarstva Hrvatske 1846—1975, Zagreb 1976.


Naputak za izmjeru, procjenu i uređenje gojitbe šuma imovnih obćina u hrv.-
slav. krajiškom području, List zemaljske uprave za hrv.-slav. Vojnu krajinu
od 16. srpnja 1881.
Naputak za sastavak gospodarstvenih osnova odnosno programa šuma stojećih
pod osobitim javnim nadzorom od 23. travnja 1903. godine.
Uputstva za uređivanje državnih šuma od 1931. godine, Zbornik šum. zakona i
propisa II. dio, 1932, str. 289—402.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Uputstva za doznaku stabala i određivanje prihoda u prebornim šumama, Beograd
1937.
Privremena uputstva za uređivanje šuma od 1946. godine.
Opća uputstva za uređivanje šuma od 1948. god. Šumarstvo br. 1—2, Beograd 1948.
Pravilnik o izradi šumskoprivrednih osnova, osnova gospodarenja i programa za
unapređivanje šuma, Narodne novine br. 13/1976, Zagreb.


Pravilnik o načinu izrade šumskogospodarskih osnova područja, osnova gospodarenja
gospodarskim jedinicama i programa za gospodarenje šumama, Narodne
novine br. 19/1981, Zagreb.


Pravilnik o načinu ..., Narodne novine br. 42/1985, Zagreb.
Zakon od 15. lipnja 1873. o imovnih općinah u hrvatsko-slavonskoj krajini.
Zakon o šumama od 26. ožujka 1894. god. koje u Hrvatskoj i Slavoniji stoje pod


osobitim javnim nadzorom.
Zakon o šumama od 21. prosinca 1929. godine. Zbornih šumarskih zakona i propisa
I. dio, Ministarstvo šuma i rudnika 1932.
Opći zakon o šumama od 21. prosinca 1947. godine. Službeni list FNRJ broj 106,


dana 13. prosinca 1947. godine.
Osnovni zakon o šumama od 1961. godine.
Izmjene i dopune Osnovnog zakona o šumama od 1961. Narodne novine, 1965. g.
Zakon o šumama (Republički) od 1967. g. Narodne novine br. 19/67 i 28/1967.
Zakon o šumama iz 1977. godine, Narodne novine br. 20/1977.
Zakon o šumama iz 1983. goodine, Narodne novine br. 54/1983; Ispraci, Narodne


novine br. 5/84; Izmjene i dopune, Narodne novine br. 32/87, 47/89, 41/90.
Zakon o šumama iz 1990. godine, Narodne novine br. 52/1990. i na osnovu ovog
Zakona donesene izmjene i dopune Pravilnika od 1985. godine, Narodne novine
br. 6/1991. godine.


200 Jahre seit der ersten Etatrechnungsmethode


Zusammenfassung


Die Geschichte des wissenschaftlichen Denkens in der Forsteinrichtung kann
in einige Epochen geteilt sein. Der Anfang jeder ist durch ein neues Wissen gekennzeichnet
und hat die Forstwirtschaft gefördert. Eine der Epochen — die Zeit
der Entwicklung der Normalvorratsmethoden — wurde durch die Erscheinung
der esten Etatrechnungsmethode gekennzeichnet, der Formel der österreichischen
Kameraltaxe.


Wegen der Rolle die sie vor zwei Jahrhunderte (1788) spielte, und ihrer positive
Einflußes auf den Waldschutz (1810—1990), hat diese Methode eine kurze
Retrospektive verdient.


Diese Retrospektive habe ich auf Anregung von G. Santayana geschrieben,
weil die Prinzipien der Methode als Grundplan der Forsteinrichtung im Laufe
der vergangenen 200 Jahre bis heute geblieben sind.


Schlüsselworte : Normalvorratsmethode, Haubarkeitsprinzip, Etat, Österreichische
Kameraltaxe