DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 51     <-- 51 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE — PRELIMINARY COMMUNICATION
l´DK 630*429.002 Šum. list CXVI (1992) 291


PRIMJENA IUFRÜ KLASIFIKACIJE NA RAZLIČITIM TIPOVIMA
OŠTEĆENJA ŠUME KALJE


Vladimir NOVOTNY


SAŽETAK: Oštećenost stabala procjenjivana je prema IVFRO
klasifikaciji proširenoj metodom komisije za šume Europske z.ajedinice
koja se odnosi na defolijaciju stabala (0—4) (P r pić, JB.,
1989.) na tri različite plohe u šumi »Kalje« (Savska nizina — jugozapadno
od rijeke Odre), u dvije šumske zajednice, u periodu od
dvije godine. Procjena oštećenosti provedena je iz dva razloga.
Prvi razlog je da se vidi mogućnost primjene IVFRO klasifikacije
u našim šumama, a drugi da se vidi da li je sušenje na tom području
nastavljeno ili je došlo do izvjesnog poboljšanja.


Ključne riječi: IVFRO klasifikacija, šumske zajednice,
procjena sušenja.


UVOD


IUFRO klasifikacija nastala je 1956. g. u Švicarskoj, a predložio ju je
Leibundgut . Prvenstveno je bila napravljena za uzgojne zahvate (njega
i proreda). Ta klasifikacija ima dvojaki karakter: biološki i gospodarski. U
biološkoj komponenti procjenjuje se visina, vitalitet i razvojna tendencija,
a u gospodarskoj vrijednosne klase, vrijednost stabala i dužina krošnje.
(P o 1 an s ky, B., Čižek, J., Jurca, J., M e z e r a, A., Vy s k o t, M., 1966).


IUFRO klasifikacija temeljena je na dekadskom sustavu, odnosno, upotrebljava
brojčano iskazivanje koje je moguće statistički obraditi, što joj
daje veliku prednost prema ostalim klasifikacijama.


Za nju se može reći da je relativno najobjektivnija od svih ostalih klasifikacija
slične vrste, jer sadrži neke granice tj. neke intervale kojih se
mora pridržavati prilikom klasificiranja stabala. Bez obzira na te činjenice
i kod ove klasifikacije veoma je teško precizno odrediti vitalitet i razvojnu
tendenciju samog stabla.


1. CILJ
Cilj ovoga rada je da se vidi mogućnost primjene IUFRO klasifikacije
u našim šumama, te da se dobije uvid u zdravstveno stanje šume »Kalje«,
na čijem području je ocjenjivana osutost krošanja prema IUFRO klasifikaciji.


* Vladimir Novotnv, dipl. inž., Šumarski institut, Jastrebarsko


ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 52     <-- 52 -->        PDF

2. MATERIJAL I METODA RADA
Mjerenje oštećenosti stabala obavljeno je u šumi Kalje, koja se nalazi
na području Šumskog gospodarstva Sisak, s desne strane željezničke pruge
Sisak—Zagreb. Cijelo to područje je prirodna depresija u kojoj šuma Kalje
zauzima najniži dio, a i u njoj se razlikuju mikro uzvisine i mikro udubine.
U najnižim dijelovima dolazi šumska zajednica johe sa trušljikom, ali razlika
od samo 5—10 cm uvjetuje promjenu vrste i sastojinc. Na tim nešto
višim dijelovima dolaze šumske zajednice poljskog jasena sa kasnim drijemovcem,
te lužnjaka i velike žutilovke sa rastavljenim šašem, dok na još
višim dijelovima (gredama) dolazi šuma lužnjaka i običnoga graba. (M e štrović
, Š., 1980). Klasifikacija je provedena na tri plohe (L-II, L-III i L-IV).
Sva stabla koja se nalaze u tim plohama označena su brojevima.


Plohe L-II i L-III predstavljaju zajednicu hrasta lužnjaka i velike žutilovkesa
rastavljenim šašem (Genisto elatae — Quercetum roboris caricetosum
remotae), a ploha L-IV predstavlja zajednicu hrasta lužnjaka i običnoga
graba (Carpino betuli — Quercetum roboris typicum). Te pokusne plohe postavljene
su 1985. i 1986. godine radi katastrofalnog sušenja lužnjaka i poljskog
jasena na tom području (Prpić, B., Vrankovič, A., Rauš, Đ.,
Matić, S., Pranjić, A., M e š t r o v i ć, Š., 1986).


Podaci su prikupljani 1987. i 1988. godine. Prilikom prvog prikupljanja
određivano je za svako stablo slijedeće:


Visinska klasa (od 100—300);


Klasa vitaliteta (od 10—30);


Klasa krošnje (od 4—6);


Stupanj propusnosti krošnje — osutost (od 0—4);


Vrh stabla (0 i 8);


Pojava živica (0 i 1).


Slijedeće, 1988. godine, uz postojeće visinske klase i klase vitaliteta mjeren
je samo stupanj propusnosti krošnje kako bi se moglo komparacijom
statistički obrađenih podataka utvrditi da li je došlo do izvjesnog poboljšanja
ili je sušenje nastavljeno (Novotny , V., 1988).


3. REZULTATI I DISKUSIJA
U tablici 1. prikazana je prorijeđenost (osutost) krošnje i prosjek osutosti
u obje godine mjerenja, vidi se da šumske zajednice na tom području
imaju tendenciju daljeg sušenja.


Na plohama L-II i L-III ukupan prosjek osutosti u 1988. godini veći je
nego u 1987. godini. Pošto znamo da su ekološke prilike staništa na tim plohama
iste, nije čudno da su podaci i dobiveni rezultati slični. Kod lužnjaka
sušenje stagnira, dok se poljski jasen u izvjesnoj mjeri popravio, ali zato
se joha i dalje intenzivno suši. Brijest se osušio u potpunosti. Situacija je
nešto bolja na zadnjoj plohi, gdje je stanje približno isto u obje godine mjerenja,
s tim da se kod lužnjaka i poljskog jasena opaža malo poboljšanje.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Tablica 1. Prorjeđenost krošnje — Crown thinning


Prorjeđenost krošnje
1987. godina 1988. godina


Plohi i Vrsta
1 2 3 4 suma
prosjek
1 2 3 4 : suma
prosjek
broj stabal; ä
hrast 0 5 129 14 148 3.06 0 35 92 21 148 2.91
LI I
jasen
joha
brijest
ukupno
0
(1
0
0
4
17
0
26
3
159
1
292
0
35
2
51
7
211
3
369
2.43
3.09
3.67
3.06
I
0
0
1
3
3
0
41
3
105
0
200
0
103
3
127
7
211
3
369
2.29
3.49
4.00
3.17
hrast 0 1 103 167 271 3.61 0 10 81 180 271 3.63
L-III
jasen
joha
brijest
vrba
0
0
0
0
0
6
i
0
62
58
2
1
6
11
0
0
68
75
3
1
3.08
3.07
2.67
3.00
1
0
0
0
19
0
0
0
30
27
2
0
19
48
1
1
68
75
3
1
3.02
3.64
3.33
4.00
ukupno 0 8 226 184 418 3.09 1 29 140 249 418 3.57
hrast 0 18 26 0 44 2.59 5 21 18 0 44 2.30
T.-TV
jasen
joha
brijest
grab
klen
0
0
0
0
0
21
24
1
202
5
16
16
5
230
28
0
4
0
11
0
37
44
6
443
33
2.43
2.55
2.67
2.57
2.85
5
0
0
7
0
20
19
1
197
8
11
21
5
228
25
1
4
0
11
0
37
44
6
443
33
2.22
2.66
2.67
2.55
2.76
D. voćke 0 0 7 0 7 3.00 0 0 7 0 7 3.00
ukupno 0 271 328 15 614 2.67 17 266 315 16 614 2.59


1 — stabla s oštećenjem krošnje od 0 do 10Vo
2 — stabla s oštećenjem krošnje od 11 do 25Vo
3 — stabla s oštećenjem krošnje većim od 26°/o
4 — šušci


Karakteristično je to, da se na sve tri phole joha nastavlja intenzivno
sušiti, dok se brijest osušio u potpunosti na plohama L-II i L-III, a u L-IV
je ostao jednako lošeg stanja kao i prilikom prvog mjerenja.


4. ZAKLJUČAK
1UFRO klasifikacija je jedna od mnogih kojom je moguće procjenjivati
oštećenosti stabala. Kod nas nije puno primjenjivana (nešto su prema njoj
radili K. Pintarić, D. Mlinšek, S. Izetbegovic i V. Hren). Smatramo
da bi je trebalo više upotrebljavati jer ima prednosti kao što su jednostavnost,
mogućnost statističke obrade i dobivanje vrlo objektavnih rezultata.


Zdravstveno stanje sastojina istraživanih ovom metodom na području
šume Kalje je sve lošije. Uzroci tome su višestruki: promjena nivoa podzemnih
voda, izgradnja ceste koja je uvjetovala zamočvarivanje, haranje gubara,
promjena klime i kisele kiše. Za saniranje zdravstvenog stanja sasto


293
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 54     <-- 54 -->        PDF

jina treba poboljšati stanišne uvjete, prvenstveno izgradnjom novih i pročišćavanjem
starih odvodnih kanala, radi uspostavljanja komunikacija poplavnih
i oborinskih voda sa rijekom Odrom.


LITERATURA


Leibundgut , H. (1956): Beispiel einer Bestaudesaualysa nach neuen Baumklassen.
Primjer sastojinske analize prema novim razredima drveća IUFRO
(Oxford) 23/10.


Leibundgut , H. (1956): Empfelung für die Baumklassenbildung und Methodik
bei Versuchen über die Wirhung von Waldpflegemassnahmen. Preporuka za
klasifikaciju stabala i metoda pokusa utjecaja mjera njega IUFRO (1956) slkt
23/10.


Meštrović , Š. (1980): Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu Kalje, Zagreb.


Novotny , V. (1988): Primjena IUFRO klasifikacije stabala u različitim stupnjevima
oštećenja šume »Kalje«, 1—74. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Diplomski rad — manuskript.


Polansky, B., Čižek, J., Jurca, J., Me zera, A., Vyskot, M., (1966): Pesteni
lesu, 1—514. Statni zemedelske nakladatlstvi, Praha.


Prpić , B. (1989): Propadanje šuma u SR Hrvatskoj i Jugoslaviji, Šumarski list,
235—241, Zagreb.


Prpić, B., V ranko vi ć. A., Rauš, Đ., Matić, S., Pranjić, A., Meštrović,
Š. (1986): »Utjecaj ekoloških i gospodarskih činilaca na sušenje hrasta
lužnjaka u Gospodarskoj jedinici »Kalje«, Šumskog gospodarstva Sisak«, Zagreb,
prosinac 1986.


Application of IUFRO Classification to Different Damage Types of the
Kalje Forest


Summary


Classification of tree damage according to IUFRO vas carried out in three
different surfaces in the Kalje forest (Sava valley — southwest of the river Odra)
vithin the period of two years. The classification was carried out for two reasons.
Firstly, for the possibility of applyng it in our forests; secondly, to see if the
dieback in the area continued, or there cam to som improviments.