DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 51     <-- 51 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE — PRELIMINARY COMMUNICATION
l´DK 630*429.002 Šum. list CXVI (1992) 291


PRIMJENA IUFRÜ KLASIFIKACIJE NA RAZLIČITIM TIPOVIMA
OŠTEĆENJA ŠUME KALJE


Vladimir NOVOTNY


SAŽETAK: Oštećenost stabala procjenjivana je prema IVFRO
klasifikaciji proširenoj metodom komisije za šume Europske z.ajedinice
koja se odnosi na defolijaciju stabala (0—4) (P r pić, JB.,
1989.) na tri različite plohe u šumi »Kalje« (Savska nizina — jugozapadno
od rijeke Odre), u dvije šumske zajednice, u periodu od
dvije godine. Procjena oštećenosti provedena je iz dva razloga.
Prvi razlog je da se vidi mogućnost primjene IVFRO klasifikacije
u našim šumama, a drugi da se vidi da li je sušenje na tom području
nastavljeno ili je došlo do izvjesnog poboljšanja.


Ključne riječi: IVFRO klasifikacija, šumske zajednice,
procjena sušenja.


UVOD


IUFRO klasifikacija nastala je 1956. g. u Švicarskoj, a predložio ju je
Leibundgut . Prvenstveno je bila napravljena za uzgojne zahvate (njega
i proreda). Ta klasifikacija ima dvojaki karakter: biološki i gospodarski. U
biološkoj komponenti procjenjuje se visina, vitalitet i razvojna tendencija,
a u gospodarskoj vrijednosne klase, vrijednost stabala i dužina krošnje.
(P o 1 an s ky, B., Čižek, J., Jurca, J., M e z e r a, A., Vy s k o t, M., 1966).


IUFRO klasifikacija temeljena je na dekadskom sustavu, odnosno, upotrebljava
brojčano iskazivanje koje je moguće statistički obraditi, što joj
daje veliku prednost prema ostalim klasifikacijama.


Za nju se može reći da je relativno najobjektivnija od svih ostalih klasifikacija
slične vrste, jer sadrži neke granice tj. neke intervale kojih se
mora pridržavati prilikom klasificiranja stabala. Bez obzira na te činjenice
i kod ove klasifikacije veoma je teško precizno odrediti vitalitet i razvojnu
tendenciju samog stabla.


1. CILJ
Cilj ovoga rada je da se vidi mogućnost primjene IUFRO klasifikacije
u našim šumama, te da se dobije uvid u zdravstveno stanje šume »Kalje«,
na čijem području je ocjenjivana osutost krošanja prema IUFRO klasifikaciji.


* Vladimir Novotnv, dipl. inž., Šumarski institut, Jastrebarsko