DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 46     <-- 46 -->        PDF

daju znatno veći broj sjemenčica od kulturnih biljaka (N. Zekić , 1983).
Tako na pr. pojedini korovi imaju u 1 kg sjemenki:


loboda (Alriplex patnici) — 4.500.000


štir (Amarantluis retroflexus — 3.500.000


osjak (Cirsium arvense) — 3.000.000.


Radi upoređenja, kod najvažnijih šumskih vrsta broj sjemenki u 1 kg
iznosi:


smreka (Picea abies) — 140.000


jela (Abies alba) — 22.000


crni bor (Pinus uigra) — 60.000


obični bor (Pinus silvestris) — 170.000


hrast kitnjak (Quercus petrea) — 300


bukva (Fagus moesiaca) — 4.500


grab (Carpimts betulus) — 23.000.


Korovi osim toga donose sjeme svake godine, a kod šumskih biljaka
razmaci su dugi i po više godina od uroda. Sjeme korova može podnjeti
i visoke i niske temperature, a klijavost mu je visoka (do 95%) i trajna (80
godina i više). Vegetativno se razmnažaju preko nadzemnih i podzemnih
organa. Korovi mogu poslužiti i kao indikatori staništa.


Velika izbojna i reproduktivna snaga korova opravdava njihovo kemijsko
suzbijanje. U odnosu na mehaničke metode suzbijanje herbicidima ima prednost
zbog manjih troškova i bolje efikasnosti, naravno uz pretpostavku da
se ono pravilno i pravovremeno provede.


TOKSIKOLOGIJA PESTICIDA


Toksično djelovanje pestieida na sve žive organizme: ljude, domaće
životinje, divljač, ptice, insekte, pčele te i same biljke. U pogledu toksičnog
djelovanja na žive organizme razlikujemo toksičnu i letalnu dozu. Toksična
doza je količina kemijskog spoja dovoljna da izazove trovanje, ali ne i smrt
živog organizma. Letalna doza je količina, koja unošena odjednom u organizam
izaziva smrt.


Letalna doza se najčešće izražava u vidu LD-n, srednje letalne doze. LD5i)
predstavlja količinu otrova dovoljnu da izazove smrt 50% individua, koje
su otrov unijele u organizam. Letalna doza se izražava u gramima odnosno
miligramima na 1 kg žive vage toplokrvnih životinja (ppm). Pri ocjeni toksičnosti
nekog pestieida osim LD-)0 treba raspolagati i čitavim nizom drugih
podataka kao na pr. način prodiranja u organizam, mehanizam, način i dužina
djelovanja, utjecaj klime na djelovanje, fitotoksičnost i dr.


Na bazi LD-(I svrstavaju se svi pesticidi u IV osnovne grupe otrova. Najveći
su otrovi sa najnižom LD-)(I vrijednosti i spadaju u I grupu, a najmanji;
su otrovne supstance sa najvišom \ rijednosti LD-(I i svrstani su u IV grupu
otrova (vidi tabelu 1.). Od primijenjenih pestieida tijekom 1990. godine, 26%
spada u I i II grupu otrova, a 74% u III i IV grupu otrova. Gotovo ni jedan
od rasadnićara ne obraća pažnju na oznake preparata, odnosno, na tou kojem