DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 43     <-- 43 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE — PRELIMINARY COMMUNICATION
UDK 630*414.4 Sum. list CXVI (1992) 283


PRIMJENA PESTICIDA U HRVATSKOJ TIJEKOM 1990. GODINE


Katarina OPALIČKI*


SAŽETAK: U zagađenom ekosustavu u našoj Republici jošuvijek se primjenjuje velik broj pesticida često puta i nestručno
što ima štetne ekonomske i ekološke posljedice. Stoga u ovom
radu donosimo pregled kemijskih sredstava primjenjenih u 1990.
godini svrstanih prema otrovnosti (tabela 1.). Većina kemijskihsredstava koristi se u zaštiti šumskih sadnica a manji dio u
šumskim sastojinama. Većina primjenjenih otrova (74%) spadajuu III. ili IV. skupinu, manji dio (26%) u I. i II. grupu.


UVOD


Ograničavajući faktor u proizvodnji biomase predstavljaju biljne bolesti,
korovi i štetnici uz već poznate abiotske i antropogene faktore. Suzbijanje
ovih štetnih organizama još se vrši pretežno kemijskim sredstvima za zaštitu
bilja tj. pesticidima. Pesticidi se ne primjenjuju samo kod nas već i u drugim
zemljama, gdje se njihova primjena svakodnevno smanjuje u korist bioloških
i biotehničkih preparata. Prije desetak godina u SAD na biološke preparate
otpalo je 5—7",, od ukupne primjene sredstava za zaštitu bilja, a danas
ze ta slika posve drugačija. Danas biološka i biotehnička sredstva čine 70 —
—80"u od svih korištenih sredstava, a 20°0 su kemijska sredstva. U našoj
Republici zapaža se smanjena potrošnja pesticida u šumarstvu, ali ne zato
što je proširena primjena bioloških i biotehničkih sredstava, već zbog narušene
biološke ravnoteže i promjene u piramidi člankonožaca pod utjecajem
različitih zagađivača (polutanata).


U rasadničkoj proizvodnji (šumskih sadnica) lepeza pesticida koji se
primjenjuju je vrlo široka. Možemo reći da je ona gotovo izjednačena sa
brojem proizvedenih pesticida. Najviše se upotrebljavaju preparati za uništavanje
štetnih biljnih organizama, herbicidi i fungicidi. Za uništavanje ekonomski
štetnih insekata u šumskim sastojinama, koriste se pretežno insekticidi
iz grupe sintetičkih Piretroida. Najviše se primjenjuje Decis EC-25
(tekući koncentrat za emulzije). Biološki i biotehnički preparati su u eksperimentalnoj
fazi. Ispitivan je bioinsekticid »Foray« TM — koncentrat aktivnih
proteina kristala bakterije Bacillus thuringiensis var. kurstaki, na borovu
četnjaku (Cnethocampa pityocampa Schiff.). Ovaj preparat primjenjuje se
nerazrijeđen na ravnom terenu, a na brdovitom se razrijeđuje sa vodom.
Kod rotacionih raspršivača dodaje se 5 l/ha, kod hidraulične opreme 10 l/ha
vode i koriste diže od 6 (mikrona).


* Prof. dr. Katarina Opalički, Šumarski fakultet Zagreb