DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 31     <-- 31 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE — PRELIMINARY COMMUNICATION
UDK 630*232 (Pinus sylvestris L.) šum. list CXVI (1992) 271


PREŽIVLJENJE I RAST BILJAKA OBIČNOG BORA (P. sylvestris L)


RAZLIČITIH STAROSTI


Stevo ORLIĆ*


SAŽETAK: U cilju istraživanja utjecaja starosti i načina
uzgoja sadnica običnog bora na preživljenje i rast i prirast u
kulturama 1971. g. osnovan je pokus na području Šumarije DugaResa. Komparativno se prate 4 varijante: 2+0, 1+2, 2+1 i 2 + 2
godina stare biljke. U dvadesetoj godini nakon osnivanja, najvišipostotak preživljenja i prosječan rast imaju sadnice 1+2 godina.
Nizak postotak preživljenja i najbrži rast imaju sadnice 2+2 godina.
Sadnice 2+1 godina imaju najsporiji rast.


1. UVOD I PROBLEM
Terenski pokus običnog bora sa sadnicama različite starosti osnovan
je u proljeće 1971. godine. Prvi rezultati iz ovog pokusa, razdoblje 1971.—1975.,
objavljeni su u Šumarskom listu 10—12/1977. (str. 436—440), a zatim za razdoblje
1976—1980. god. u Šumarskom listu 5—6/1984. (str. 209—212). Ovdje
ćemo prikazati rezultate iz 1990. godine, odnosno za 20-tu godinu nakon osnivanja
pokusa.


S obzirom da su u dva spomenuta rada dati osnovni podaci o pokusu
i metodi rada, ovdje dajemo samo slijedeće: Sadnice običnog bora su proizvedene
iz sjemena iste provenijencije i istog uroda sjemena, a uzgojene su
u rasadniku Instituta, i to:


Varijanta 1 — sadnice 2+0 godina
Varijanta 2 — sadnice 1+2 godina
Varijanta 3 — sadnice 2+1 godina
Varijanta 4 — sadnice 2+2 godina


Od svake varijante su korištene sadnice I. visinske klase, a pokus je
osnovan po metodi Latinskog kvadrata. Prikupljeni podaci iz pokusa su statistički
obrađeni: analiza varijance, F test i Duncan test.


2. REZULTATI POSLJEDNJE IZMJERE
Srednje vrijednosti varijanata o preživljenju — mortalitetu, totalnoj
visini, prsnom promjeru i drvnoj zalihi su prikazane u priloženoj tabeli na
grafikonu 1, 2, 3 i 4.


" Dr. Stevo Orlić, Šumarski institut Jastrebarsko
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Preživljenje -mortalitet


10 20 god.


s


1990.


1980


1975.


Visinski rast


20 god.


d.cm


20 god.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 33     <-- 33 -->        PDF

J*


(f)
c


>
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Tablica 1.


Prosječne vrijednosti podataka u 20-toj godini iz.a osnivanja pokusa


V a r i j a n t a : F test
Podatak 1 (2 + 0) 2(1 + 2) 3(2 + 1) 4(2 + 2) Prosjek Frač.

Prosječna visina, m 8,61 8,51 7,98 10,56 8,91 14,40**
Prosječni prsni promjer, cm 13,25 12,80 12,06 18,59 14,18 95,01**
Drvna zaliha, m3/ha 60,29 70,01 40,79 107,62 69,68 —


Relathni odnosi, "/c 86,5 100,5 58,5 154,4 100,0 —


Preživljenje (mortalitet), ´%> 55,0 65,5 53,8 30,8 51,8


SFK tab.: SVo — 3,86 i l´!i/e — 6,99


Duncan test: Za visinu Za prsni promjer
Varijanta: 3 2 14 3 2 14
Prosječna vrijednost: 7,98 8,51 8,61 10,56 12,06 12,80 13,25 18,59


Sredine nepodvučene crtkanom (li0/e), odnosno punom (5°/o) linijom statistički su
visokosignifikantno (**), odnosno signifikantno (*) različite.


2.1. Preživljenje — mortalitet
U proteklih 10 godina broj preživjelih biljaka nije se izmijenio jedino
kod varijante 4 (2+2) i iznosi 30,8%. Kod preostale tri varijante došlo je do
daljnjeg propadanja biljaka, najviše kod varijante 3 (2+1) za oko 34%, kod
varijante 2 (1+2) za oko 20% i kod varijante 1 (2+0) za oko 17%, pa u 20.
godini preživljenje iznosi 65,5% kod varijante 2 (1+2), 55,0% kod varijante 1
(2+0) i 53,8% kod varijante 3 (2+1).


I pored toga što je u pokusu vršena njega čišćenjem, glavni razlog daljnjeg
propadanja biljaka bila je konkurencija autohtone vegetacije (lijeska
i bujad). U toj konkurenciji najboljima su se pokazale biljke 2+2 godina
stare, koje od osnivanja imaju superioran visinski i debljinski rast u odnosu
na tri preostale varijante. Weis e (4) je došao do sličnog zaključka u Njemačkoj
s običnom smrekom.


2.2. Totalna visina
Sadnice 2+2 godina i dalje imaju najbrži visinski rast, a 2+1 godina
najsporiji. Odnosi među varijantama dobro se zapažaju s priloženog grafikona
visinskih krivulja. Prosječna visina biljaka po varijantama iznosi: 2+0
godina 8,61 m; 1+2 godina 8,51 m; 2+1 godina 7,98 m i 2+2 godina 10,56 m.
Razlike među varijantarnä u apsolutnom iznosu su gotovo identične s onima
iz 1980. godine i kreću- se od 2,0 do 2,5 m. Međutim, kad promatramo srednje
vrijednosti varijanata u relativnom odnosu onda su razlike manje za oko
20%. Očekivali smo" smanjenje razlika među varijantama iza 10-te godine,
ali se to nije dogodilo. Školovane, odnosno starije sadnice zadržavaju prednost
prema mlađima po intenzitetu rasta. Markov a (l)u SSSR-u s obič
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 35     <-- 35 -->        PDF

nim borom i Weis e (4) u Njemačkoj s običnom smrekom su došli do
sličnog zaključka.
F test i Duncan test su pokazali da su utvrđene razlike između 4. varijante
i tri preostale bile visokosignifikantne (1%).


2.3. Prsni promjer
S obzirom na prosječni prsni promjer u 20-toj godini razlike među varijantama
u apsolutnom iznosu su nešto veće nego u 10-toj (1980.) godini, a u
relativnom odnosu one su smanjene za preko 20%. Prosječni prsni promjer
varijanata iznosi: 2+0 godina 13,25 cm; 1+2 godina 12,80 cm; 2+1 godina
12,06 cm i 2+2 godina 18,59 cm.


F test je pokazao da su utvrđene razlike među varijantama bile visokosignifikantne
(1%). Duncan test je pokazao da je razlika između 4. te 2. i 3.
varijante bila visokosignifikantna (1%), a između 1. i 3. varijante signifikantna
(5%).


2.4. Drvna zaliha
Drvna zaliha je informativno obračunata na temelju srednjeg sastojinskog
stabla i broja stabala na ha uz korištenje drvnogromadnih tablica
Schwappach , 5). Drvna zaliha po varijantama iznosi: 2+0 godina
60,29 nr/ha; 1+2 godina 70,01 mVha; 2+1 godina 40,79 m´Vha i 2+2 godina
107,62 m:l/ha. U relativnom odnosu razlike među varijantama su osjetno izraženije
u korist 4. varijante nego obzirom na prsni promjer i visinu, a kreću
se od´35",, do 63%.


3. ZAKLJUČCI
Naši zaključci iz petogodišnjeg razdoblja (1971—1975.), odnosno desetogodišnjeg
razdoblja (1976—1980.) vrijede i u dvadesetoj godini (1990).


— Sadnice 1+2 godina i dalje imaju najviši postotak preživljenja i prosječan
visinski i debljinski rast.
— Sadnice 2+0 godina imaju nešto niži postotak preživljenja, a visinski
i debljinski rast im je podjednak kao kod sadnica 1+2.
— Sadnice 2+2 godina imaju nepromjenjen postotak preživljenja posljednjih
10 godina i dalje pokazuju superioran visinski i debljinski rast
prema ostale tri varijante.
— Sadnice 2+1 godina pokazuju najslabije rezultate, opadanje postotka
preživljenja i najsporiji visinski i debljinski rast.
LITERATURA


1.
Markova , J. A. 1987: Planting stock intensive forestry in the taga zone,
For, Abst. Vol. 49, No. 11, 1988.
2.
Orlić, S. 1977: Preživljenje i visinski prirast biljaka običnog bora (Pinussylvestris L.) različitih starosti. Šumarski list 10—12 str. 436—440.
3.
Orlić, S. 1984: Preživljenje i rast biljaka običnog bora (Pinus sylvestris L.)
različitih starosti, Šumarski list 5—6, str. 209—212.


ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 36     <-- 36 -->        PDF

I.
Weise, U. 1987: Results of transplant spacing experiment with various kinds
of Norway spruce planting stock in Baden Wiirtemberg, For. Abst, Vol. 49,
No. 8. 198d.
5.
´´ Mali šumarski priručnik, Zagreb, 1949.
Survival and Growth of Plants of Scotch Pine (P. sylvestris L) of Various Ages


Summary


In order to investigate the effect of age and the methods of cultivation of
transplants of Scotch pine on the survival, growth and increment in plantations
an experiment was laid down in the area of the Duga Resa Forest Office during
1971. Four variants were followed comparatively: 2+0, 1 + 2, 2 + 1 and 2 + 2 year-
old plants. In the twentieth year after the laying down of the experiment transplants
of 1 + 2 years had the highest percentage of survival and mean growth.
Transplants of 2+2 years had a low percentage of survival and the fastest growth.
Transplants of 2 + 1 years had the slowest growth.