DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 132     <-- 132 -->        PDF

Osim toga ima družtvo knjižnicu u vriednosti od 3.200 for. i pokućtva u
vriednosti od 100 for.


Sto se napose pripomoćne zaklade tiče, napomenuli mi je, da u smislu družlvenih
pravila odredjena glavnica od 5.000 for. namaknuta, te stoga odpada u buduće
obveza družtvene uprave, da 1/4 čistog prihodu družtva pripaja toj zakladi.


Završujući time ovaj izvještaj, čast mi je umoliti slavnu skupštinu, da ga izvoli
na blagohotno znanje uzeti.


Izvještaj družtvenog tajnika primila je skupština na znanje i prešla na daljnju
točku dnevnog reda, na ime, na ustanovljenje proračuna za g. 1899. — Proračun
družtva izkazuje u g„ 1899. prihod od 9909 for. i razhod od 8719 for., te ga je
skupština u cielosti prihvatila.


Nakon toga uzeta su u pretres navosastavljena družtvena pravila. Življa debata
razvila se je o tom, da li ima šumarsko družtvo u buduće nositi dosadanji
naslov »hrvatsko-slavonsko« ili samo »hrvatsko šumarsko družtvo«, te je skupština
konačno većinom glasova zaključila, da se pridrži dosadašnji naslov družtva.
Za tim je skupština u cielosti prihvatila po družtvenoj upravi predložena nova
družtvena pravila, koja će sc podastrieti kr. zem. vladi na potvrdu.


Nadalje je skupština na predlog družtvenog člana Dragutina Nanicini a
zaključila, da se sa budućom skupštinom spoji poučni izlet u Bosnu, te je prepustila
družtvenoj upravi, da izabere mjesto, gdje će se buduća skupština održati
i da ustanovi putnu osnovu za naumljeni izlet u Bosnu.


Kad se je prešlo na posljednju točku dnevnog reda, (predloge gg. skupštinara),
pročitan je predlog družtvenog podpredsjednika, kr. odsječnog savjetnika g. Ferde
Zikmundovskya , da družtvo s obzirom na to, što Njeg. ces. i kr. apostolsko
Veličanstvo naš premilostivi kralj ove godine slavi 50-godišnji jubilej svoga sretnoga
vladanja, osnuje za djecu svojih članova šumarskoga stališa, koja se kane
posvetiti šumarskoj nauci, jedan štipendij od godišnjih 300 for. Taj štipendij ima
nositi naslov »jubilarni štipendij h r v. -s 1 a v. šumarskog družtva
za polazak hrv. šumarske akademije«. Predlog družtvenog predsjednika
prihvatila je skupština jednoglasno i popratila ga burnim: Živio!


Pošto je time dnevni red izcrpljen bio, zaključi presv. gospodin predsjednik
skupštinu ovim riečima.


»Veleštovana gospodo! Pošto je dnevni red naše ovogodišnje glavne skupštine
izcrpljen, smatram si svojom ugodnom dužnošću, da zastupniku vis. kr. zemaljske
vlade presv. g., kr. banskom savjetniku dru. Ivi Malin u izrazim u ime hrv.-
slav. šum. družtva smjernu zahvalnost, što je Nj. Presvietlost izvoljela svojim
posjetom našu glavnu skupštinu odlikovati. Koliko mi je znano, prvi je to put, da
je vis. kr. zem. vlada blagoizvoljela izaslati svojega predstavnika na skupštinu
hrv.-slav. šumarskoga družtva. Blagodarnost naša s toga je tim veća, jer nam je
to ne samo znakom, da vis. kr. zemaljska vlada budno prati rad našega družtva
i da ga odobrava, nego namjeono i zalogom boljoj budućnosti šumarstva i šumarskog
stališa domovine naše.


Čast mi je nadalje našim milim gostima, kao i ostalim zastupnicima prijateljskih
družtava i korporacija zahvaliti se, što nas izvolješe svojim posjetom počastiti,
moleć ih podjedno, da izvole svojim opunomoćiteljem izručiti naš prijateljski
pozdrav.


Bože daj, da se do godine opet vidimo i naš rad nastavimo!