DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 131     <-- 131 -->        PDF

DružLvo pako samo primilo je kao i prošlih godinah od visoke kr zem. vlade
iz zemaljskih sredstava novčanu podpovu od 600 for. za promicanje družtvenih
svrha, a 190 for. za izdavanje »Lugarskog Viestnika« kao priloga družtvenog
časopisa.


Broj družtvenih članova povećao se je i ove godine, te družtvo broji danas
7 začastnih članova, 56 članova utemeljitelja, 33 podupirajuća člana, 335 članova
I, razreda, 664 članova II. razreda i 46 predbrojnika. Ukupno 1121 članova. U minuloj
godini izgubismo pako neumitnom smrću mnogogodišnjeg družtvenog predsjednika
i utemeljiteljnog člana, umirovljenog kr. šum. ravnatelja Milana Dursta;
kr. kot. šumara Josipa Žandovskoga, te začastnog člana našega družtva Josipa
Wesselya, umir. c. kr. ravnatelja šum. akademije i vrhovnog nadzornika domaena
u Beču; zatim lugara ogulinske imov. obćine Mihajla Zeca. Slava im1


Nadalje mi je čast izviestiti si. skupštini, da družtvo naše podržava iste odnose
naprama inim družtvima, kao i dosele.


Za porabu urednika »Šum. lista« drže se i nadalje časopisi, što sam ih imao
čast navesti u prošlogodišnjem tajničkom izvještaju.


Za popunjenje družtvene knjižice nabavljeno je ukupno 20 svezaka.


Osim toga darovali su za družtvenu knjižnicu p. n. gg.: Vatroslav Rački, kr.
zem. šum. nadzornik, »Hrvatski šumarski koledar« za g. 1898, dr. Mihovil Mohorovičić
»Vihor kod Čazme«, te hrv. naravoslovno družtvo u Zagrebu u izmjenu za
»Šum. List« 4 svezka svojega glasnika.


Što se družtvene knjižnice tiče, čast mi je priobćiti slav. skupštini, da će se
ista prenieti u dvoranu »šumarskog doma« i predati porabi gg. družtvenih članova.
Odnosni ormari jur su naručeni. A pošto će nabava istih pasti na teret gradjevnih
i uredjenih troškova šumarskog doma, to mi je čast umoliti si. skupštinu za dozvolu,
da predsjedničtvo družtva smije upotrebiti tu priliku, te sporazumno sa
uprav, odborom za popunjenje družtvene knjižnice nabaviti na teret troška za
gradnju i uredjenje »šum. doma«, knjiga i djela do visine od 500 for.


Družtveni časopis »Šumarski list« i prilog mu »Lugarski Viestnik« tiskaju se
u 1150 primjeraka, nu počam od 1. siečnja 1899, povećati će se naklada na 1200
primjeraka.


Prelazeći na izvještaj o imovinskom stanju našega družtva čast mi je priobćiti
si. skupštini, da se imovina družtva sastoji u sliedećem:


1. družtvena sgrada »Šumarski dom« u vriednosti od for, 130.000
2. šumarski muzej u vriednosti od for. 20.000
3. pripomoćna zaklada družtva u iznosu od for. 4.907,56
4. 10 kom. 3% zem. vj. srećka for. 1.000,—
for. 155.907,56


Na protiv tomu stoji dugovina družtva i to:


zajam brodskoj im. obć. for. 70.000


tražbina pripomoćne zaklade u iznosu for., 4.907,56


for. 74.907,56


371