DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 130     <-- 130 -->        PDF

Sama odplata zajma posve je osjegurana prihodom družtvene sgrade, pošto će
najamnina nositi godišnju svotu od 5016 for. a osim toga imade družtvo bezplatne
prostorije za sebe i za šumarski muzej.


Družtvena sgrada prosta je od poreza 18 godina. Osjegurana je kod osjegurajućeg
družtva »Croatia« na 100.000 for., a šumarski muzej napose na 20.000 for., a
odnosna osjegurnina plaćena je već unaprcd za 5 godina.


Kao što je slavnoj skupštini iz prošlogodišnjeg tajničkog izvještaja poznato,
rukovodi gradnju šumarskoga muzeja posebni gradjevni odbor, u kojem su vel.
gg. družtveni podpredsjednici F. Zikmundovskv, J. Havas, te gg, odbornici R.
Fischbach, H. Grund i D. Trötzer i kao gradjevni vještak gosp. gradjevni savjetnik
Kuno Waidman. Pošto će mandat toga odbora doskora t. j . dovršenjem gradnje
družtvene sgrade izteći, neka mi bude dozvoljeno, da u ime družtva izrazim spomenutoj
gospodi srdačnu zahvalnost za njihov trud, što su ga u taj posao uložili.


Istu hvalu dugujemo i gg. družtvenim članovima prof, Ivanu Partašu i Bartolu
Plešku, koji su rukovodili radnje oko uredjenja šumarskoga muzeja, zatim visokoj
kr. zem. vladi, odjelu za bogoštovje i nastavu, za bezplatno na porabu ustupljeni
nam cvietni nakit prigodom otvorenja šum. doma i muzeja, nadalje presv. g.
Miroslavu grofu Kulmeru i slavnom hrv.-slav. gospodarskom družtvu u Zagrebu
za bezplatno ustupljene nam prostorije u svrhu pohrane muzealnih predmeta,
slavnoj brodskoj imov. obćini za jeftino pruženi nam zajam, te konačno vel. g.
odsječnom savjetniku kr. zem. vlade F. Zikmundovsky-u, kot. šumaru Ljud. Brosingu
u Ogulinu za darovane šumarskom muzeju predmete.


Neka im svima bude izražena srdačna hvala!
Veleštovana gospodo! Kao što je presvietli gospodin družtveni predsjednik
jur naglasiti izvoljeo, spaja družtvena uprava velike nade sa osnućem šumarskoga
doma.
Ponajglavnija je pako ta, što uprava sjegurno računa, da će se time znatno
podići čisti prihod družtva, koji će se moći upotrebiti za promicanje družtvenih
interesa, a imenito za podpore udova i siročadi družtvenih članova, osnuće družtvenih
stipendija i ine tomu slične svrhe.


U tom smjeru moći će družtvena uprava još obsežnije djelovanje razviti, ako
ju i gg. družtveni članovi redovitom uplatom družtvene članarine pripomogla
budu.


Da se pako pri tom što bolji uspjeh poluči, namjerava družtvena uprava ustrojiti
poput inih družtava počastna mjesta t. zv. družtvenih povjerenika,
kojim će biti zadaća, da u svojem okrugu ubiru družtvenu članarinu, pribavljaju
družtvu novih članova i u obće promiču družtvene interese.


A obzirom na znatne pogodnosti, što će ih naše družtvo postupice u sve to
većoj mjeri moći pružati družtvenim članovom bila bi sveta dužnost svakog šumara
i lugara u domovini našoj, da već s obzira na svoju obitelj družtvu pristupi.


Veleštovana gospodo! Mi učinismo svoju. Gradnjom šumarskoga doma udarismo
budućem razvoju i životu hrv.-slav, šumar, družtva čvrsti temelj, a zadaća
je mladjih da na tom temelju dalje zidju u probit družtva i hrvatskog šumarstva!


Prelazeći na dalnji izvještaj o radu upravljajućeg odbora, čast mi je izvjestiti
slavnoj skupštini, da je upravlj. odbor podielio minule godine na podporama medju
udove i sirotčad družtvenih članova ukupno 150 for. i to 100 for. iz prihoda pripomoćne
zaklade, a 50 for. iz redovitih družtvenih prihoda.


370