DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 128     <-- 128 -->        PDF

nova. Prema tome nastala je i potreba, da se dosadašnja družtvena pravila prerade
i zamiene novima, koja će Vam se, veleštovana gospodo, danas na pretres
predložiti.


Nu ovogodišnja glavna skupština dobiva još veću važnost time, što je ove


godine šumarska nauka prenesena na kr. sveučilište Franje Josipa I. u Zagrebu.


Prenosom šumarske nauke na spomenutu visoku školu, ne samo da se priznaje


važnost šumarskoga stališa i unapredjuje šumarska znanost u domovini našoj,


već se time i našoj družtvenoj upravi otvara polje za daljnji rad u pogledu pro


micanja interesa velikog diela naših družtvenih članova«.


Po tom pak proglasi predsjednik skupštinu otvorenom, te umoli g. šum.
pristava Nikolu Abramovića , da vodi zapisnik glavne skupštine, a gg. Rob.
Fischbacha i H. Gr und a, da ga ovjerove.


Nakon toga pročitao je družtven tajnik Andrija Boroši ć izvještaj o radu
upravljajućeg odbora o poslovnoj godini 1897/8.


Izvještaj družtvenog tajnika glasi kako sliedi:


Slavna skupštino!


Prije nego li predjem na izvještaj o radu upravljajućeg odbora u poslovnoj
godini 1897/8. čast mi je izvjestiti slavnu skupštinu, da je družtveno predsjedničtvo
u smislu zaključka prošlogodišnje glavne skupštine preporučno podastrto
visokoj kr. zem. vladi, odjelu za unut. poslove, predlog družtvenog člana M. Radoševića,
glede unapredjenja ribarskih odnošaja u zemlji.


Prelazeći na rad družtv. upravlj. odbora, čast mi je izviestiti da je upravni
odbor od minule glavne skupštine u svemu obdržavo 6 odborskih sjednica, a
osim toga sastajao se je građevni odbor družtva, izabran iz sredine upravljajućeg
odbora, u sjednice svagda, kad je to potreba zahtjevala.


Kako ste gg. skupštinari iz sjedničkih zapisnika, koji se u družtvenom časopisu
redovitu objelodanjuju, razabrati mogli, bio je upravljajući odbor, a napose
gradjevni odbor ove godine uporno zaokupljen radom oko gradnje šumarskoga
doma, uredjenja šumarskoga muzeja, te sastavka novih družtvenih pravila.


U prvom redu bila je skrb družtvene uprave, da za gradnju šumarskoga doma
namakne potrebitu novčanu glavnicu.


Radi toga obratila se je družtvena uprava na slavno zastupstvo brodske imovne
obćine u Vinkovcih molbom, da družtvu za gradnju doma podieli jeftin zajam
u iznosu od 70.000 for.


Zastupstvo slavne brodske imovne obćine odazvalo se je toj molbi družtva
i podilelilo nam zajam u zamoljenom iznosu od 70.000 for. uz 4**/o kamatae i 2*Vo
amortizacije, koji je zaključak visoka kr. zem. vlada blagonaklono i odobriti
blagoizvoljela.


U smislu sastavljene odplatne osnove ima se taj zajam izplatiti u 54 polugodišnja
obroka u iznosu od 2100 for.


Dosada su izplaćena dva obroka i to: na dne 28. siečnja i 21. veljače 1898., prvi
obrok za vrieme od 28. siečnja, odnosno 21. veljače do 1. srpnja 1898. u iznosu
od 1742 for. i drugi obrok na 1. srpnja 1898. u iznosu od 2100 for.


Pripomenuti mi je podjedno, da je radi osiguranja odplatc zajma brodska
imovna obćina uknjižena na družtvenoj sgradi za ukupnu tražbinu od 70.000 for.