DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 114     <-- 114 -->        PDF

nika neposredno oko prerade i obrade
drva i gotovo 2 puta toliko tijekom daljnje
prerade i oplemenjivanja drvnih proizvoda.


Autor skreće pozornost da je ovaj potencijal
u Hrvatskoj jako ugrožen zbog
toga, jer šumima prijeti velika opasnost
od onečišćenja, sušenja i djelomičnog
propadanja. Zato R. Sabadi izrekom kaže
ovo: »Kako je za očuvanje obnovljivog
resursa — kao što su šume — potrebna
jasna šumarska politika, isto je tako potrebna
politika oko poboljšanja postojećih
šuma te proširenja površina pod šumom,
jer imamo goleme površine apsolutnog
šumskog zemljišta koje valja pošumiti«.


Tako je bilo kad je autor pisao ovu
knjigu. Danas je na žalost hrvatski šumski
potencijal jako smanjen zbog nametnutog
agresivnog rata jugoarmije i četnika
na Republiku Hrvatsku, pa se podaci
o drvnoj zalihi i prirastu u Hrvatskoj
mogu smatrati momentalno suviše
optimističnim.


U drugom poglavlju autor je obradio
računanje vrijednosti šuma, no izostavio
je zbog skraćivanja materije obračun
vrijednosti šumskih šteta.


Treće poglavlje posvećeno je poduzetništvu
u šumarstvu. Vrlo je jasna autorova
orjentacija prema tržišno orjentiranom
modelu gospodarstva za razliku
od dasadašnje dirigirane privrede. Iz
autorovih izlaganja proizlaze i jasni pogledi
o rješavanju aktualnih problema
u šumarstvu.


U četvrtom poglavlju R. Sabadi se
bavi ekonomikom silvikulture. On pokušava
vrednovati s ekonomskog gledišta
postupke u izradi gospodarskih osnova,
te u tom smjeru navodi vrlo korisna saznanja
o tome kako će se šumovlasnik,
unutar zakonski dopustivih radnji, ponašati
pri određenim uvjetima tržišta. Posebna
vrijednost ovog poglavlja leži u
obilju informacija o očekivanim reakcijama
šumovlasnika na različita promjenljiva
stanja u sveopćem narednom gospodarstvu.


U petom poglavlju autor opisuje osnove
poslovanja i to upravo onakve kakve
tek treba uvesti u nas s naročitim
naglaskom da je uz svaku poslovnu odluku
vezana i sasvim određena gospodarska
posljedica, kao: obaveza koju valja


o njezinom dospjeću izmiriti, trošak, trošenje,
invensticija, financiranje itd. Sve
je to popraćeno vrlo ilustrativnim primjerima
koji će moći čitateljstvu poslužiti
kao putokaz u rješavanju aktualnih
zadataka.
Šesto poglavlje se odnosi na financijsko
tržište i tržište kapitala s vrlo jednostavnim
i razumljivim izlaganjima.


U 7. poglavlju R. Sabadi govori o problemima
tvorbe realistične šumarske politike.
Iznosi svoja stajališta, ali je ponešto
skeptičan, jer smatra da je teško naći
mogućnost kontinuiteta sa starim poret


kom.


Osmo poglavlje je prikaz bogate literature
(s oko 200 knjiga, članaka i časopisa)
kojom se autor služio pri pisanju
ove knjige.


D. Klepac
redoviti član HAZU


DILEME SLOVENSKOG
ŠUMARSTVA


Gozdarski vestnik 02 92.


U Gozdarskom vestniku br. 2/1992. čak
četiri autora raspravljaju o suvremenoj
problematici slovenskog šumarstva. To
su:


Iztok Winkler : Denacionalizacija gozdov,


Franc P e r k o: Kam gredo zasebni gozdovi
Slovenije?


Eduard R e b u 1 a: Kako naprej? — Drugič,


Boštjah Anko: Gozdarstvo nove vloge
in stare povezave.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 115     <-- 115 -->        PDF

Prema statistici šuma za 1938. godinu1
Dravska banovina prostirala se na 1,576.418
ha, od čega je šume i šumskog zemljišta
bilo 708.035 ha (od toga neobrasloga samo
24.804 ha) ili 44,9% Po vlasništvu
sastav šumskog pos´jeda bio je


državni 3.166 ha,
gradski i općinski 3.779 ha,
seoski 678 ha,
agrarnih zajednica 18.398 ha
crkveni 18.328 ha,
ekspropriirani 21.954 ha,
privatni 607.229 ha.


Privatni šumski posjed, dakle, zauzimao
je 85,8" ,i ukupne šumske površine i bio
podijelejn na 138.602 posjeda do 50 ha
711 posjeda preko 50 ha, od čega jedan


sa 16.930 ha.


Dravska banovina bila je prema današnjoj
Državi Sloveniji manja za područje
Slovenskog Primorja ali se time
bitno ne mijenjaju prijeratni posjedovni
odnosi.


Prema dr. I.Winkleru dipl. ing.,šum.


— profesoru Biotehničkog fakulteta, površina
društvenih šuma iznosi 403.791 ha
time, da je za vraćanje predviđeno 183.465
ha ili 45" i. Time bi se udio »javnih šuma
« od današnjih 37% smanjio na 20%.
Stoga denacionalizeija šumskog posjeda
otvara mnoga pitanja od provedbe tog
postupka i obračuna do zapošljavanja
radnika u šumarstvu.
»Zbog velikih socijalnih i gospodarskih
promjena od časa nacionalizacije
do danas, vraćanje nacionaliziranih dobara
nije ni jednostavan ni samo administrativni
posao«, piše Winkler. Ne upuštajući
se u načelna pitanja denacionalizacije,
koja su prvenstveno političke naravi,
Winkler u svom članku želi upozoriti
na posljedice denacionalizacije za
daljnje gospodarenje sa šumama, na teškoće
u vraćanju nacionaliziranih posjeda
u naravi te probleme koje postavlja pove


l STATISTIKA SUMA I ŠUMSKE PRIVREDE
1938. — Ministarstvo šuma i rudnika. Odelenje za
vrhovni šumski nadzor, Beograd 1940.


ćana ili smanjena vrijednost pojedinog
šumskog kompleksa.


Prelaskom denacionaliziranih površina
u privatno vlasništvo smanjuje se mogućnost,
uza sve zakonske odredbe Zakona


o šumama, utjecaj javnih službi na gospodarenje,
jer će maloposjednik imati
pred očima samo svoje kratkoročne interese
a ne dugoročne kao ni one za višenamjenske
uloge šume u današnjici i
budućnosti. Druga je nepovoljna činjenica,
da već danas 25% privatnog šumskog
posjeda drže neseljaci, dakle vlasnici, koji
nisu životno vezani za šumu2, pa ni za
uzgojne mjere već samo za iskorišćivanje.
Prema slovenskom Zakonu o denacionalizaciji
izuzimaju se nekretnine koje
su u međuvremenu postali objekti koje
služe za državne potrebe, zatim zdravstva,
odgoja i školovanja, u istraživačke
svrhe i si. Za takve namjene ima i šuma,
koje se prema tome ne mogu vratiti u
naravi, kako bi trebalo po slovu Zakona


o denacionalizaciji. Kako bi prijašnji
vlasnik, ili njegovi nasljednici, trebali
dobiti vrijednost koja je bila u času nacionalizacije,
kako to sprovesti sa šumama.
»Vremenski razmak od nacionalizacije
do denacionalizacije dovoljno je dug,
da su se u šumama zbile promjene uvjetovane
razvojnim ciklusom«. U tom vremenu
izgrađene su mnoge ceste i vlake,
a povećana je i drvna zaliha što sve povećava
vrijednost šume. U obračun treba
uzeti i vrijednost meliorirativnih radova,
a šuma se u naravi ne može vratiti ni
kad je iskrčena za javne potrebe (ceste,
vojne i si.).


Franc P e r k o, magistar šumarstva u
Šumskom gospodarstvu Postojna, iznosi,
kako je moratorij za sječe po šumskim
gospodarstvima iz početka 1991. godine


2 U Sloveniji prije rata prevagivao je privatni
šumski posjed bez vlasništva tipa zemljišnih zajednica
ili seoskih šuma stoga što su bivši kmetovi
nakon segregacije feudalnog posjeda odmah i podijelili
dodijeljene šume. Posljedica toga zbog jakih
sječa bila je pogoršanje šumskog fonda. Našavši
se u lošijoj ekonomskoj situacijf pristupa se racionalnijem
gospodarenju sa šumama a početkom
ovog stoljeća, _ uslijed agrarne krize pošumljuje se
i dio dotadanjih ratarskih površina.


355
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 116     <-- 116 -->        PDF

povećao sječe bez doznake a smanjeni
su i uzgojni radovi u 1991. godini prema
1980—89; u prirodnom pomlađivanju na
18",, tog desetgodišta, sadnja na 37",, a
njega na 56° „. Dok je u petogodištu
1986—90. godišnje u prosjeku izgrađeno
98 km šumskih cesta u 1991. godini niti
kilometar! Naglašava, kako »vlasnici sijeku
nosioce funkcija tj. stabla, koje bi
kao osnovni nositelji sastojina morali
ostati«. U potvrdu toga navodi, da je
prosječno doznačeno stablo imalo masu
0,72 m:l a »srednji volumen nesmotreno
izabranog a nedoznačenog bio je 1,09 m:!«.
Postavlja se pitanje i održavanje grmolike
dedroflore koja ljeti služi pticama
za gniježđenje a zimi osigurava brst divljači.
Stoga »mislim, da se moramo nad
problemom privatnih gozdov uz vlasti i


šumovlasnike samokritički razmisliti i
šumari« završuje Perko svoj članak.


Dr Edvard R e b u 1 a, profesor Šumarske
škole u Postajni, u denacionalizaciji
vidi mnoge negativnosti. Tako se, npr.,
sa 43% vraćanja površine šuma smanjuje
materijalna (financijska) osnova za
školstvo i istraživački rad, povećavaju
se društvene potrebe za skrb za zaštitne,
socijalne i druge neproizvodne funkcije
šume i za održavanje zdravog životnog
okoliša; smanjuje se broj radnika kao
posljedica ukidanja šumskih gospodarstava
kojemu bi ostalo tek nekoliko
postotaka prvotnih površina i dr. Smatra,
da bi šumarstva od uređenja šuma
trebalo preći i na uređenje okoliša izvan
šume te mjesto da se veže s poljopriv


redom trebalo bi se vezati s turizmom,
lovstvom, skrbi za okoliš, čuvanje vodova,
zaštite od erozije i poplava, itd.


Dr Boštjan A n k o, profesor Biotehničkog
fakulteta, Odsjeka za šumarstvo,
također naglašava potrebu, da se šumarstvo
u školovanju odvoji od poljoprivrede
i veterinarstva (koji su sastavni dijelovi
Biotehničkog fakulteta). Nedopustivo
je »vezati šumu u razvojno-istraživalačke
programe samo kao sirovinske
baze« stoga »šumarstvo traži novi identitet
kojeg će razvijati na upravnom, izobrazbenom
i istraživačkom području«.
Za suvremeno, i buduće, šumarstvo dva
su puta: ili samostalno ili uključivanjem
u zaštitu okoliša. »Samostalni put vodi u
osamljenost (stoga) njegov razvoj nužno
vodi otvaranju i povezivanju sa srodnim
područjima kako bi stručna i laička javnost
istinski u šumi vidjela dobro općeg
značaja a šumarstvo kao njegovog skrbnika,
zagovornika i tumača«. Takova orijentacija
šumarstva povlači za sobom i
promjenu u visokoškolskom obrazovanju
šumara. Smanjivanje površina društvenih
šuma ima za posljedicu i smanjenje broja
šumarskih stručnjaka te je potrebna
preorijentacija i na druga područja., a
to je »čuvanje okoliša ... Doista, naše
šumarstvo je djelatnost za okoliš i u
svojoj osnovnoj filozofiji ono je tako već
dugo orijentirano«.


Takove su dileme slovenskog šumarstva.


Oskar Piškorić