DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 108     <-- 108 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


POVRATAK I ZAŠTITA MRKOG MEDVJEDA U ALPAMA


Povratak mrkog medvjeda (Ursus arctos L.) u Alpe je moguć i ostvarljiv.
To je zaključak dvodnevnog skupa koji je održan 8. i 9. siječnja 1992. godine u
Linderhofu (Njemačka) u organizaciji Wildbiologische Gesellschaft München (WGM).


Učesnici skupa bili su stručnjaci iz sedam europskih zemalja na čijim se
područjima prostire masiv Alpa. To su Francuska, Švicarska, Austrija, Italija. Njemačka,
Slovenija i Hrvatska. Hrvatska doduše nije alpska zemlja, a!i je za ovaj
poduhvat reintrodukcije medvjeda posebno značanja budući da je uz Sloveniju
jedina zemlja u neposrednoj blizini Alpa koja ima prirodnu i stabilnu populaciju
medvjeda. Lovni stručnaci i znanstvenici koji su prisustvovali radu skupa
predstavljat će okosnicu međunarodnog tima koji treba u djelo sprovesti zamisao
povratka medvjeda u Alpe.


Slika 1. Učesnici skupa u Linderhofu u Bavarskim, alpama


Povrat i zaštita medvjeda u Alpama nije samo moguć već i izuzetno važan.
Stoga se i prišlo izradi jednog cjelovitog projekta koji se s ovim skupom u Bavarskim
Alpama praktički i počeo realizirati. Točnije rečeno, projekt je zapravo
samo nastavljen, ako imamo u vidu uspjeli pokušaj naseljavanja medvjeda i/.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 109     <-- 109 -->        PDF

Gorskog kotara u šume Donje Autsrije, odnosno činjenicu da medvjedi iz Slovenije
spontano prelaze u odgovarajuća staništa susjedne Austrije i Italije.


Skup u Linderhofu bio je maksimalno sažet i, za naše prilike, visoko produktivan.
Program dvodnevnog rada bio je tako koncipiran da je prvi dan bio predviđen
za kratko predstavljanje potencijalnih staništa medvjeda u pojedinim zemljama,
odnosno prisutnim populacijama ove divljači u nekima od njih, a drugi
dan izradi samog programa reintrodukcije medvjeda.


1. FRANCUSKE ALPE
Posljednji mrki medvjed u francuskim Alpama registriran je 1940. g. Još
1988. g. izrađen je projekt za ponovno naseljavanje medvjeda. Kao najprikladnije
područje za to smatra se oblast Vercorsa nedaleko Grenobla. Riječ je o površini
veličine 2.000 do 3.000 km2, koja je rijetko naseljena (10 stanovnika/km2). Dosadašnja
istraživanja su ukazala na nekoliko ključnih problema koji stoje na putu
uspjeha naseljavanja. To su: velika ispresjecanost područja šumskim prometnicima,
nomadsko pašarenje (oko 20.000 ovaca) te uznemiravanje zbog vršenja intenzivnog
lovljenja divljači, posebno divljih svinja. Uz angažiranje tamošnjeg
Parka prirode do 1991. u okviru projekta izrađene su brojne ekološke, sociološke
i ekonomske studije. Smatra se da će do početka same akcije naseljavanja morati
još proći nekoliko godina.


2. ŠVICARSKE ALPE
Na području Egadina u Švicarskim Alpama medvjed je bio prisutan još početkom
ovog stoljeća. Postoje tri potencijalna staništa za prihvat medvjeda. To
su Tessin, Graubünden i područje uz francuku granicu. Interes za naseljavanje
ove krupne zvijeri Švicarskoj raste, ali još do danas nema konkretnih rješenja.


3. TALIJANSKE ALPE
U gorju Brenta živi još nekoliko jedinki izvorne populacije medvjeda ograničene
na relativno mali prostor. Primijećeno je da u posljednje vrijeme izostaje
priplod, što uzrokuje daljnji negativni trend razvoja populacije. Uz istraživanje
koja su u toku provodi se i intenzivna zaštita tako da su antropogeni utjecaji
minimalizirani. Planom je predviđena hitna intervencija unošenjem jedinki
sa strane (osvježenje krvi), iz Slovenije i Hrvatske, kako bi se spasila postojeća
populacija od potpunog izumiranja.


4. DONJOAUSTRUSKO-STAJERSKE ALPE
To je od svog alpskog masiva najpovoljnije područje za povrat i opstoj medvjeda
u Alpama. Posljednjih dvadesetak godina od kako se u Hrvatskoj i Sloveniji
povećala gustoća populacije medvjeda pojedina grla spontanim premještanjem
naseljavaju ovaj dio Austrije. Usporedo s time sve su prisutnije i štete od
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 110     <-- 110 -->        PDF

HE ">,..
., : . . .,. .
Shka 2. Na putu povratka u Alpe mrkom medvjedu stoje brojne prepreke


(Snimio: A. Frković)


medvjeda. One se prvenstveno očituju u uzimanju hrane na hranilištima za krupne
papkare, odnosno u rušenju tih lovnotehničkih objekata. Ovaj dio Austrije već
ima iskustva s unošenjem medvjeda. Kao što je u uvodu istaknuto godine 1989


e lada medvJedica u Gorsk™


ez3 aR f t ´"fr n kotaru i ispuštena u šumski


AUStriJi 199L g d0nijela je na svi-iet


Tadi Akci ,UH r° J--* * -ladun


C1C tCCe P° d VodstVOm WWF"a AustriJe i ima


stvtm podloT´ dobru znan-


Karten je još jedno pogodno austrijsko područje u koje također medvjedi


Jpr odnim putem do]aze 1Z S]ovenije Ran.je su t. primjerci redovno sireV^%


posljednje vnjeme pnsutnost medvjeda je stalna, pronađeni su aktivni brlozi
i primijećeni su i mladunci uz medvjedice. I tu je primjetan porast šteta prvenstveno
na ovcama. Prošle godine stradalo je 89 ovaca.


5. JULUSKE I KARNISKE ALPE U FRIAULU
To je jos jedno područje koje je naseljeno medvjedima pridošlicama iz Slovenije.
Daljnji pndolazk medvjeda otežava promet na autocesti kod Tarvizia
gdje je nedavno stradao jedan manji medvjed. U trokutu Slovenija - Friaul -
Kärnten u posljednje vrijeme obitava jedna mala ali stabilna populacija mrkog
medvjeda. e


350
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 111     <-- 111 -->        PDF

6. SJEVERNA SLOVENIJA
Povećana gustoća populacije medvjeda u Sloveniji omogućila bi pojačanu migraciju
medvjeda na sjever u Austriju i Italiju, što je dijelom već i prisutno.
Međutim, usporedo s povećanjem brojnosti povećale bi se i štete od medvjeda
sto bi izazvalo dodatne probleme s kojima treba računati. Do sada su ovdje prekobrojna
grla izlučivana odstrelom. Da bi se ubrzao proces spontane migracije
valjalo bi smanjiti odstrel, smanjiti dodatnu prehranu medvjeda te osigurati koridore
prema Austriji i Italiji. S tim u vezi potrebno je osigurati nankadu za očekivane
veće štete a buduće cestovne prometnice tako položiti da što manje naruše
prirodne migracijske pravce.


7. SLOVENSKO-HRVATSKO SREDIŠNJE PODRUČJE
To je područje u kojem obitava značajna populacija mrkog medvjeda sa zadovoljavajućom
gustoćom naseljenosti. Radi se o lovnim područjima u kojima se
provodi planski odstrel i odgovarajuća prihrana medvjeda. Štete su prisutne na
domaćoj stoci i poljoprivrednim kulturama. Ovo je područje najveći potencijalni
donator mrkog medvjeda za naseljavanje Alpa. Za ponovno naseljavanje medvjeda
u Alpe koristiti će se i u buduće dva načina:


— prirodno širenje jedinki povećanjem gustoće populacije u graničnom području
Slovenije spram Austrije i Italije,
— hvatanje jedinki u Hrvatkoj i Sloveniji i transport živih u prikladne revire.
Drugi dan skupa imao je za cilj utvrđivanje određenih pitanja za provedbu
tako ambicioznog projekta. Uz učešće svih prisutnih iskristalizirano je slijedećih
14 grupa pitanja:


1. Osiguranje životnog prostora
2. Simpatije prema zaštiti i naseljavanju medvjeda
3. Osiguranje migracija
4. Problematika šteta
5. Izvor (pribava) medvjeda u Sloveniji i Hrvatskoj
6. Potreba istraživanja i njihovo provođenje
7. Biologija populacije
8. Želimo li medvjeda?
9. Gubici medvjeda (na cestama, ilegalni odstel i dr.)
10. Prihrana medvjeda (osnivanje mečilišta)
11. Međusobni odnos medvjed-čovjek i čovjek-medvjed
12. Odstrel medvjeda
13. Financiranje zaštite medvjeda
14. Turizam i drugi oblici uznemiravanja.
Prvih sedam tema dobilo je prioritet, pa su odmah na skupu formirane radne
grupe i otpočet rad na njima. Na temi pod rednim brojem 5 radili su i potpisnici
ovog priopćenja. Zaključeno je da južni dio Slovenije i sjeverozapadni dio Hr
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 112     <-- 112 -->        PDF

vatske ima stabilnu populaciju medvjeda i da se prekobrojna grla, uz stanovito
smanjivanje odstrela, mogu namijeniti za potrebe napućivanja Alpi.


Brojno stanje mrkog medvjeda u Europi*
Srednja
1.
2.
3.
4.
5.
i istočna Europa
Sovjetski Savez (SND)
Rumunjska
Jugoslavija (bivša)
Bugarska
Čehoslovaćka
0.000 — 33.000
7.800
2.100
700-
750
600
6.
7.
8.
9,
Albanija
Poljska
Austrija
Mađarska
300 -
70090
oko 10
1 -
2
(?
Sjeverna
10.
Europa
Švedska 600
11. Finska 500-
600
12. Norveška 100-
150


Južna Europa


13. Španjolska 50 — 60
14. Grčka 170
13. Italija 70--8 0
16. Francuska 10
*Erome, Michelot, 1990.


Marijan Grubešić, dipl. inž.
Alojzije Frković, dipl. Ini.