DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 89     <-- 89 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI — REVIEWS
UDK 639.1.003 + 005 (497.13) Sum. list CXVI (1992) 87


PROCJENA LOVAČKE OPREME TE KALKULACIJA ODNOSNIH
GODIŠNJIH TROŠKOVA ZA LOVSTVO U HRVATSKOJ


Dominik RAGUŽ*


SAŽETAK: U ovom radu autor je pokušao procijeniti vrijednosti
lovačke puške, municiju i potrepštine te odnosne troškove
u lovstvu Hrvatske u godini 1986. O svemu tome nema ni u sadašnjosti
pouzdanijih podataka, a tada je vlo.dala upravo progresivnainflacija. Uza sve to — bez tih podataka ne može se sagledaticjelovita makro ekonomika lovstva Hrvatske, pa se ne može čekati
dok i naše lovstvo organizacijski stasa za pouzdaniju anketu oko
70 000 lovaca.


Ključne riječi: lovačko oružje, lovačka municija, lovačka
oprema, kalkulacija i amortizacija.


UVOD


U okviru obrade tema iz »Ekonomike lovstva Hrvatske« u Zavodu za
istraživanja šumarstva Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koje su
i ugovorene sa Lovačkim savezom Hrvatske — jedno poglavlje odnosi se
na problem istaknut u naslovu ovog rada.


Da bi lovci i lovočuvarsko osoblje u SR Hrvatskoj u godini 1986. mogli
obavljati lovnouzgojni i lovnosportski odstrel, sudjelovati u lovnom streljaštvu
i vršiti lovočuvarsku službu, oni trebaju posjedovati i trošiti lovačko
oružje i municiju te određene potrepštine. U ovom radu prikazat ćemo procjenu
odnosnih godišnjih troškova i vrijednost odnosnih osnovnih sredstava
te opreme — iako nema dovoljno pouzdanih podataka, osim za municiju.
Naime, republička evidencija o lovačkom oružju nije potpuna.


Budući da su cijene kalkulacija predočene u dinarskim iznosima iz
1986. godine, radi lakšeg razumijevanja čitalaca napominjemo da je 31. 12.
1986. godine 1 DEM iznosila 694,65 tadašnjih dinara.


ORUŽJE I MUNICIJA ZA LOV


Lovačko oružje


Od Republičkog SUP-a dobili smo podatke o stanju lovačkog oružja
dana 31. 12. 1987. u SR Hrvatskoj:


* Doc. dr. Dominik Raguž, Šumarski fakultet, Zagreb


ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 90     <-- 90 -->        PDF

a) Lovačke puške — neoloučena cijev 103 725 kom.
b) Lovački karabini 23 738
c) Lovačke puške kombinirane 9 509 „


Prema cjenicima godine 1986. procjenjujemo nabavnu vrijednost tih pušaka
ovako:


Prosječna godišProsječna
Ukupna Prosječna nja vrijednost


Broj


nabavna vrijednost godina (amortizacija)


pušaka


cijena din 000 din trajanja 5 = 3:4´


000 din


1 2 3 4 5


103 725 200 000** 20 745 000 18,5* 1121 351 S! 23 738 280 000** 6 646 640 18,6* 357 346
9509 1 400 000** 13 312 600 17,0 783 094


c)
136 972 40 704240 17,996 2261791


Ako prosječni broj lovaca u SR Hrvatskoj godine 1986. uzmemo sa
70 000 (2), na 1 lovca otpada, u 000 din:


a) 296 16
b) 95 5
c) 190 11


Ukupno 581 32


* Uzeto prema francuskoj knjizi (4)
** Uzeto prema priloženom cjeniku godine 1986.
Vrlo je teško procijeniti vrijednost lovačkog oružja. Naime, zasad nam
nije bilo moguće sakupiti podatke koji bi se detaljnije odnosili na vrstu
i kvalitetu lovačkih pušaka, na njihov kalibar, marku proizvodnje tuzemne
ili inozemne, njihovu starost po upotrebi i godinama trajanja te si.


Analogno vrlo je teško procijeniti koliko godina u prosjeku je vijek trajanja
sačmarica i karabina razne vrste te dr. Prema francuskoj ekonomici
lova (4), to ovisi i o godišnjem broju lovnih dana. Prema anketi (ibidem, str.
42), maksimalno trajanje lovačkog oružja utvrđeno je sa 50 godina, a prema
godišnjim brojevima lovnih dana, godine trajanja iznosile su kako slijedi:


Brojevi
godišnjih
lovnih dana 10 20 30 40 50 60


sačmarice 26,3 21,8 21,8 20,1 19,8 20,2 godina trajanja
karabini 23fi 20,0 21,1 17,2 20,4 22,1 godina trajanja.


Zbog raznih vrsti i kvalitete lovačkog oružja, vidi se da godine trajanja
ne opadaju ravnomjerno s rastenjem godišnjih lovnih dana.
Prema detaljnoj razradi u studiji Kraljić-Jovetić, (1, str. 98, tab.
12), lovočuvari svojim lovačkim oružjem obavljaju pretežno lovno-uzgojnu,
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 91     <-- 91 -->        PDF

djelatnost (uništavanje nevrijedne nezaštićene divljači, lovno-uzgojni odstrijel,
čuvanje lovišta i divljači). Oni imaju ukupno 1 362 sačmarice i 568 Ion
vačkih karabina. Prema navedenim prosječnim nabavnim cijenama, njihova
ukupna vrijednost iznosi 431 440 tisuća din, a godišnja amortizacija 23 257
tisuća din.


Rekapitulacija godišnje potrošnje lovačkog oružja
(u 000 din)


Za lovnouzgojnu fazu lovnoga gospodarenja 23 275
Za sportskolovnu fazu lovnoga gospodarenja 1 842 703
Za streljački sport u svrhu lovstva 395 813*


Ukupno lovačkog oružja 2 261791


Označeno sa znakom * iznosi 17,5% vrijednosti amortizacije ukupnog


lovačkog oružja, jer 17,5°/o vrijednosti ukupno utrošene lovačke municije


otpada na municiju utrošenu u lovnom streljaštvu.


Proporcionalno godišnjem utrošku lovačke municije, ukupna nabavna
\rijednost pušaka 40 704 240 tisuća dinara, može se rasporediti kalkulacijski
na puške:


/ 000 din
za lovnouzgojnu fazu lovnoga gospodarenja 1,03 419 254
za sportskolovnu fazu lovnoga gospodarenja 81,47 33161744
za streljački sport u svrhu lovstva 17,50 7123 242


Rekapitulacija nabavne cijene
lovačkog oružja 100,00 40 704 240


Faktičnu vrijednost svih tih pušaka procjenjujemo sa 67,21°/» njihove
nabavne vrijednosti (1, str. 99), tj. sa 27 357 319 tisuća dinara. Ta se vrijednost
kalkulacijski raspoređuje na puške:


/ 000 din
za lovnouzgojnu fazu lovnoga gospodarenja 1,03 281780
za sportskolovnu fazu lovnoga gospodarenja 81,47 22 288 007
za streljački sport u svrhu lovstva 17,50 4 787 531


Rekapitulacija faktične cijene
lovačkog oružja 100,00 27357000


Lovačka municija


Prema podacima Republičkog organa za unutrašnje poslove za Republiku
Hrvatsku godine 1986. nabavljeno je municije za lovačke karabine
335 867 kom. Po cijeni 200 din/kom., to iznosi godišnje 67 173 400 din. Pritom
se pretpostavlja da se ta nabavljena municija u istoj godini i potrošila,
a rezerve takve municije da su kod lovaca ostale podjednake.


Za municiju sačmarice nema podataka:


— Jedino u »Srednjoročnom planu« (2, u SP Tab. 8 /Obr. EV-2/) navedeno
je da se pri smanjivanju broja nezaštićen e divljači utrošilo
od strane lovaca 16 687 200 din; pri cijeni 210 din/kom., to znači 79 463
metka.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Prema studiji K ra 1 j i ć - J o v e t i ć, (1, str. 220—222, tab. 1), na nevrijedn
e nezaštićene vrste divljači (sive vrane, svrake i si.) utroši se oko
70°/o municije koja se troši za ukupno ustrijeljenu nezaštićenu divljač. To
znači da bi taj utrošak koji tereti lovnouzgojnu fazu lovnog gospodarenja
iznosio oko 55 624 metka, u vrijednosti 11681040 din. Prema tome, ostatak
tereti vršenje sportskog lova u iznosu od 23 839 metaka, vrijednosti 5 006 160
din. Nevrijednu nezaštićenu divljač uništavaju oko 80% lovočuvari (stalni
i pomoćni, honorarni), a oko 20°/o lovci-sportisti, za što su djelomično i financijski
stimulirani (putem poena, nagrada i si.).


— Pored toga u toj godini lovci su ustrijelili i 490 640 grla. niske zašti ćen
e vrste divljači. Prema iscrpnom obrazloženju u studiji Kral j i ć-
Joveti ć (1, 236—244, vidi tab. 1), procjenjujemo da su pritom (pri većem
obilju divljači i dr.) potrošili oko 6 metaka po grlu, tj. daljnjih
2 943 840 metaka. Po istoj cijeni metka, to iznosi daljnjih 618 204 400 din.
Uz to pored niske zaštićene divljači mecima sa sačmom ubija se i oko
50% divljih svinja (mlada grla i nazimčad, 1, str. 242) s utroškom oko 3 metka
po grlu. Konkretno, za 1986. u SR Hrvatskoj to bi iznosilo oko 3 011 grla,
za što se utroši 9 033 metka, po 210 din/kom., u vrijednosti 1 896 930 din.


(Ta je procjena vjerodostojnija negoli ona na temelju brojeva pušaka
neolučenih cijevi (103 725 /prilog 1/) i lovačkih pušaka kombiniranih (9 509
/prilog 1/). Ako se godišnja potrošnja uzme po puški ncolučene cijevi 40
kom., a po kombiniranoj pušci 20 kom., to iznosi ukupno 4 384 180 kom.,
što po cijeni 210 din/kom. iznosi ukupno jedva 920 677 800 din.)


— Prema navedenoj studiji u godini 1956. 21 850 lovaca (1, str. 238) utrošilo
je u streljaštv u Republike Hrvatske oko 180000 metaka na sačmu
s bezdimnim barutom (1, str. 241). Analogno u godini 1986. 70 000 lovaca
utrošilo je oko 576 000 takvih metaka, što po cijeni 260 din/kom, iznosi
149 760 000 din.
Iz navedenog se zaključuje, da se može uzeti godišnja potrošnja municije
sa sačmom ukupno 3 608 336 metaka, u vrijednosti 786 550 530 din.
Prema tome, godišnje se u Republici Hrvatskoj trošilo 1936. oko:


komada din
municije za lovački karabin 335 867 67 173 400
municije sa sačmom 3 608 336 786 550 530


Ukupn o lovačk e municij e 3 944 203 853 723 930
a po jednom lovcu godišnje to iznosi:
komada din
municije za lovački karabin 4,8 959,62
municije sa sačmom 51,5 li 236,44
Ukupn o lovačk e municij e 56,3 12 196,06


Rekapitulacija godišnje potrošnje municije


Za lovnouzgojnu jazu lovnog gospodarenja 11681040 din
Za sporlskolovnu fazu lovnog gospodarenja 692 282 890 din
Za streljački sport u svrhu lovstva 149 760 000 din


Ukupno lovačke municije 853 723 930 din
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 93     <-- 93 -->        PDF

NEOPHODNA OPREMA ZA LOV


U tu opremu ubraja se:
a) redenik za municiju sa sačmom
b) torba za divljač
c) lovački noževi
d) dvogled
e) durbini
f) vabila
g) razno.


Pri pomanjkanju statističkih podataka za SRH, uzimamo postotke lo


vaca koji posjeduju opremu navedenu pod a) do g) i godine trajanja (amor


tizacije) prema francuskoj knjizi (4). Na toj osnovi dalje izračunavamo:


Broj
P/o*
kom.
Nabavna
vrijednost
kom.
din
Ukupna
nabavna
vrijednost
000´ dinara
Godina
trajanja
Amortizacija
godišnja
000 dinara
Godišnje
po lovcu
din
a)
78°/«
54 600
6 000 327 600 13,9 23 568 337
b)
38%.
26 600
7 600 202 160 11,6 17 428 249
c)
21%.
14 700
2 500 36 750 15,3 2 402 34
d)
150/0
10 500
121 000 1 270 500 22,3 56 973 814
e)
23 273
210 000 4 887 330 23,5 207 971 2 971
f)
7o/o
4 900
300 1470 8,0 184 3
g)
24%
16 800
4 800 80 640 2,25 35 840 512
Ukupn o 6 806450 344 366 4 920


od ukupnog broja lovaca, tj. od 70 000 (2)


Pod e), prema francuskoj knjizi (4), durbin je imalo samo 7% lovaca.
To bi za SR Hrvatsku iznosilo jedva 4 900 durbina. To ocjenjujemo kao
daleko premalo za naše prilike, u kojima se znatno više obiluje krupnom
divljači. Procjenjujemo da u SR Hrvatskoj ima durbina montiranih na 70%
lovačkih karabina i kombiniranih pušaka; to iznosi 70% od 33 247 pušaka,
tj. 23 273 durbina.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Pod g) »razno« obuhvaća se: futrola za pušku, lovački stolac i si. Na to
otpada, prema francuskoj knjizi (4), čak oko 80% nabavne vrijednosti točke
a).


SITNI MATERIJAL I ODRŽAVANJE ORUŽJA ZA LOV


U ovu grupu ulaze troškovi za: pribor za čišćenje i održavanje oružja,
pribor za pripremanje municije sa sačmom, ulje za podmazivanje oružja,
uzice za pušku i si.


U održavanje ubrajaju se popravci oružja koje obavljaju odnosni zanatlije.
Tu spada i montiranje durbina na lovačke karabine.


Prema francuskoj knjizi (4, str. 48 i 50), na »sitni materijal« otpada
godišnje 24.16% amortizacije-potrošnje lovačkog oružja. Ako to primijenimo
na prilike u SR Hrvatskoj 1986, godišnja potrošnja lovaca za sitni materijal
iznosi 546 448 700 din ukupno, a prosječno po lovcu 7 806 din.


Polazeći od podataka istog izvora, na godišnje »troškove održavanja«
lovačkog oružja otpada 35.29°/<>, tj. 798 186 040 din ukupno, a prosječno
po lovcu 11 403 din.


(Prema M. Marin o vi ću /3, str. 187/ na troškove održavanja lovačkog
oružja /sitni materijal i rad — zajedno/ otpada jedva oko 5%, jednogodišnje
nabavke /registriranih/ lovačkih pušaka, tj. ukupno 91 787 000 din,
a prosječno po lovcu samo 1 311 din.)


Na »montiranje durbina« na lovačke karabine i kombinirane puške utrošilo
se za 23 273 durbina po 140 000 din 3 258 220 000 din ukupno. To se
koristilo, prema francuskoj knjizi (4), 23.5 godina, pa godišnje iznosi
138 647 650 din, a po prosječnom lovcu 1 981 din.


Prema tome, u ovom poglavlju utvrdili smo godišnje troškove:


za »sitni materijal«
za »održavanje oružja«
za »montiranje durbina«
a po lovcua po lovcua po lovcu
546 448 700 din ukupno,
7 806 din
798 186 040 din ukupno,
11 403 din
138 647 650 din ukupno,
1 981 din
Ukupn oa po lovcu
1 344 634 740 din ukupno,
21 190 din


ODJEĆA I OBUĆA ZA LOV


U ovu grupu troškova ubrajaju se čizme ili terenske cipele te odjevni
predmeti (tipično lovačko odijelo ili »jeans«, lovački prsluci) od pamuka,
lodena ili drugih tradicionalnih materijala. Oni se odlikuju robusnošću, po
tome što zaštićuju od studeni i nevremena te oborina, dužom trajnošću i si.


Prema francuskoj knjizi (4) uzet ćemo godine trajanja i postotke lovaca
koji posjeduju te posebne predmete:
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 95     <-- 95 -->        PDF

/.od Jedinična
Prosj. god.
Ukupna Prosj.
Godiš.


broja nabavna
vrijednost


Vrsta
vrijednost godina po lovcu


lovaca cijena**
(amortiz.)


000 din trajanja
din


kom. din
000 din


Odjeća
80«/.
56 000
77V.
120 000* 6 720 000 5,2 1 292 308 18 461
Čizme 53 900
47V.
5 000 269 500 3,3 81667 1167
Cipele 3 290 35 000 115 150 3,9 29 526 422
U kupno 7 104 650 5,06 1 403 501 20 050


* odijelo, prsluk i šešir, eventualno nepropusne hlače
** nabavne cijene iz godine 1986. vide se iz priloženog cjenika.
Rekapitulacija godišnje potrošnje
Ukupno
000 din
Po lovcu
din


Lovačko oružje 2 261791 32 311
Lovačka municija 853 724 12196
Specijalna oprema 344 366 4 920
Sitni materijal 546449 7 806
Održavanje oružja 798 186 11403
Montiranje durbina 138 648 1981
Odjeća i obuća 1 403 501 20 050


Sveukupno
6 346665 90 667


Otuda proizlazi da lovac kada posjeduje svu navedenu opremu, godišnje
troši oko 130 DEM na nivou cijene robe iz 1986. godine.


LITERATURA


1.
Kinsky, H., W. Kriiper, C. H. St rube: Der Jager und sein Waffen.
Paul Parey. Hamburg und Berlin, 1986.
2.
Kraljić , B. — Jovetić , R.: »Ekonomika lovstva FNR Jugoslavije (Makroekonomika
lovstva Jugoslavije i njezinih republika)«, Skopje 1960, str. 1—827 +
I—XXIII. Umnoženo u 3 primjerka.
3.
Lovački savez Hrvatske: »Srednjoročni plan«, Zagreb 1986, str. 1—40.
4.
Marinović , M.: »Privredni značaj lova u Jugoslaviji«, Štamparija »Privredni
pregled«, Beograd 1930, str. 1—219 (sa 105 slika u tekstu i 2 dijagrama).
5.
Pinet, J. M. — Lavant, M. G. — Melen, P.: »L´economie de la Chasse«,
Comite national d´information chasse nature — Laboratoire d´ecologie et de la
faune sauvage de l´Institut national agronomique, Paris 1987, pp. 1—93.
6.
Raguž , D.: Kalkulacioni ključevi za raspodjelu troškova ishrane jelenske divljači
po spolu i klasama starosti. Magistarski rad, Opatija, 1973.
7.
Sabadi , R.: Osnove trgovačke tehnike, trgovačke politike i marketinga u
šumarstvu i drvnoj industriji. Liber, Zagreb 1988, str. 253.
8.
Velika ilustrirana enciklopedija lovstva. Građevinska knjiga, Beograd, 1987.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Attempt to Assess Guns, Ammunition and Other Necessities, and to Estimate
Relative Annual Costs for Hunting in Croatia


In this work, the author attempted to estimate the relative costs for hunting
in Croatia in the year 1986, with regards to hunting guns, ammunition and other
necessities. Presently, there are no appropriate figures describing this; and at(
the time of the study, progressive inflation was in effect. Along with all of this,
and the lack of data, it is impossible to examine the whole macroeconomics of
hunting in Croatia. We cannot wait until our hunting grows in organization, to
conduct a more reliable survey of approximately 70 000 hunters.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Prilog 1.


Republički sekretarijat
unutrašnjih poslova


STATISTIKA O ORUŽJU I MUNICIJI RH


Godina 1985. 1986. 1987.
Registrirano u godini komad a
Vrst aLovačkeLovački
lov. oružja :
puške — neolučena
karabini
cijev 5 748
2 315
6 037
2 745
4 307
2 450
Lovačke puške kombinirane 726 676 386
Ukupn o 8 789 9 458 7 143


Ukupno stanje lova čkog oružja


31. XII. 1987. u RH
Lovačke puške — neolučene cijevi 103 725 kom.
Lovački karabini 23 738 „
Lovačke puške kombinirane 9 509 „


S v e u k u; pno : 136 972 kom.


Nabavljena lovačka municija za lovačke karabine


1985. godina 297 072 kom.


1986. godina 335 867 „


1987. godina 380 931 „


U radnim organizacijama i koje nisu lovačke, za potrebe čuvarske službe nalazi se
slijedeće lovačko oružje


Lovačke puške — neolučene cijevi 28 kom.
Lovački karabini 288 „
Lovačka puška kombinirana 1 „


Ukupno: 317 kom.


STATISTIKA O ORUŽJU I MUNICIJI GODINE 1987. Prilog 2.


s užlijeb. municija za


s neužlijeb. s užlijeb.


Zajednica općina i neužlijeb. užlijeb. cijevi


cijevima cijevima


cijevima (u kom.)


ZO Bjelovar 6 387 2 303 748 42 085
ZO Gospić 4 651 686 319 7 946
ZO Karlovac 3 990 933 425 18 240
ZO Osijek 14 548 4 919 2112 91990
ZO Rijeka 12 522 4 017 2196 48 355
ZO Sisak 6 161 1631 540 22 370
ZO Split 32 267 2 580 649 39 660
ZO Varaždin 2 973 704 198 7 580
ZO Zagreb 16413 5 696 2 234 86 075


Ukupno: 99 912 23 496 9 421 364 301
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Prilog $.


CJENIK LOVAČKIH POTREPŠTINA


X. MJESEC 1986. I 1988.
Lovački karabini: 8x57 1986. 1988.
30, 066
7x64 172 000 1 500 000 do 575 000
Karabin — Kranj 300 000 1 210 000 do 1 550 000
Karabin Zastava 198 000 650 000
Metak za karabin 8x57 200 650 »Prvi partizan« 7x64 700 Durbin — Sarajevo 210 000 450 000 Durbin Japan 180 000 2 000 000 do 700 000 Montaža durbina 140 000 SUL 600 000 do 170 000 Dvogled 121 000 350 000 do 140 000
Hamerles Zastava 176 000 330 000 do 407 000
HamerlesMetak sa
SUL Njemačka
sačmom
67 000
210 1100 do
1 280 000
680 Lovačka odijela 100 000 150 000 do 250 000
Prsluk 15 000 30 000
Šešir 7 500 18 000 do 40 000
Čizme 5 000 200 000 do 70000
Cipele 35 000 150 000 do 70 000
Redenik 6 000 20 000 do 60 000
Futrola za pušku
Torba za divljač
Noževi lovački
6 000
31000
2 500
80 000 do
40 000 do
25 000 do
30 000
20 000
20 000
Vabila 300
Lovačka stolica 500 16 000
Pribor za čišćenje oružja 5 000 do 10 000
Ulje flašica 6 000 do 2 500
Uzice za divljač
Remen za nošenje puške 1300
Puška bokerica (sačmarica) 185 000 2 500 000 do 550 000
Puška sačma-kugla Brno 1 000 000 3 860 000
Driling 1160 000 5 000 000
Wincester
Kombinirka bokerica 1 600 000 3 500 000
Kombinirka s 4 cijevi 1 000 000 4 500 000
Malokalibarska puška 31000 950 000 do 250 000
Naprtnjača 8 500


-o