DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 43     <-- 43 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* + (608 + 347.77) šum. list CXVI (1992) 41


NOVI MJERNI INSTRUMENT TERMOGRAF-JMT-90
ZA MIKROKLIMATSKA ISTRAŽIVANJA U ŠUMARSTVU


Juraj MEDVEDOVIĆ*


SAŽETAK: Termograf JMT-90 je novi mjerni imminent za
trajno mjerenje i automatsko upisivanje temperaturnih vrijednosti
u svrhu utvrđivanja toplinskih svojstava i toplinskog režima
različitih medija i prostora. Novi instrument ima pred postojećimavišestruke prednosi, a to su: mogućnost rada na otvorenom prostoru
u svim vremenskim uvjetima, autonoman rad u trajanju od
120 sati neprekidno, mogućnost autografskog mjerenja temperature
svih postojećih medija, veća točnost mjerenja, niža cijenakoštanja i drugo. Najbolji način za upotrebu termografa JMT-90
je u utvrđivanju, praćenju i provjeri temperaturnih prilika i režima
životne sredine i proizvodnog procesa u hortikulturnim, petrokemijskim,
energetskim i drugim privrednim djelatnostima, a u
znanstvenim istraživanjima ima primjenu za utvrđivanje vrijednosti
mikroklimatskih elemenata šumskih, poljoprivrednih i urbanih
staništa.


PREDGOVOR


Mikroklimatska israživanja u našoj zemlji i u mnogim zemljama svijeta
provedena su u manjem opsegu nego i u jednoj drugoj znanstvenoj disciplini
šumarstva. Razlog za to nije zanemarivanje vrijednosti mikroklimatskih
istraživanja, već izuzetno visoka cijena mjernih instrumenata, i
visoki troškovi terenskih radova.


U novije vrijeme se je ukazala mogućnost kupnje instrumenata po
znatno nižoj cijeni, i mogućnost terenskih istraživanja uz višestruko niže
troškove od dosadašnjih, jer je dr Juraj Medvedović , istraživač u Odjelu
za tipologiju šuma, Zagreb, Šumarskog instituta, Jasrebarsko izumio i
izradio prototip termografa, koji ima znatne prednosti pred postojećima.
Naime, kada je 1986. godine istraživao mikroklimu jelovo-bukovih šuma
sjeverne Hrvatske u svrhu izrade doktorske disertacije, koristio je dosad
postojeće, standardne mjerne instrumente tipove Wilh. Lambrech t 1961
i Rossel Messtechni k A 21, 1986. Uz dobre mjerne osobine tih instrumenata
uočio je i neke njihove nedosatke, ali i mogućnosti poboljšanja, kao
i prilagodbe za specifična istraživanja u šumarstvu.


U vrijeme terenskih istraživanja i prilikom obrade podataka u potpunosti
je spoznao vrijednost i značenje mikroklime kao jednog od presudnih


* Dr. Juraj Medvedović, dipl. inž. šum., Sveti Duh 25/1, 41000 Zagreb


ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Broj 35 — Stran« 963


pe´sk, 25. lipnja 196?..
SLUZBEM LIST snu


SAVEZNOM ZAVODU ZA PATENTt


Prijava patenta.
11000 Beograd
Uzun MlrkovA i


Potpisani ovom prijavom postavlja zahtjev da mu sa prizna patent za Itum opisan prikazan u prilozima.
1 u tu svrhu daje .ove podatke:


TVail s« priznanja dopunskog patenta Traži ce razdvajanje U
uz osnovni patent (prijavu) broj: f61) crve prijava broj:

PODNOSILAC PRIJAVE


Medvedović Juraj


Prezime i Ime, zanimanja
(za fizitlcu osobu) dipl.inž. šumarstva,
Potpun naziv, vrsta djelatnosti


doktor biotehničkih znanosti


(za pravnu osobu)


ADRESA PODNOSIOCA PRIJAVE


Sveti Duh 25/1 41000 Zagreb


UIIc* 1 broj, poštanski broj,


grad; republika (pokrajina), država Hrvatska, Jugoslavija


PUNOMOĆNIK (-´.)
Prezirna i im«, potpuna adresa


nema


NAZTV IZUMA
<5-:>


<
TERMOGRAF JMT-90


Na-Jednom od jezika naroda i narodnosti


NAZIV IZUMA


TERMOGRAF JMT-90


Na jednom od stranih Jezika Iz prve prljave r.a


temelju koje Ci traži pravo prvenstva


1 °


trt rt


IZUMITELJ
, . ,


O =
(")


Z 3 Prezime 1 lm« ill izjava da IzumlteJl oe želi bi- MedVeclOVlC Jura j


ti naveden-u prijavi


° 3


o l
. _ ADRESA.IZUMITELJA
Sveti Duh 25/1 41000 Zagreb


0, -j


Ulica i broj, poštanski broj, erad, republika


(pokrajina), država
Hrvatska, Jugoslavija


2^


PRAVO PRVENSTVA
(30)


Droj, daitum, zemlja


o


0.
PRILOZI LisLova nacrta
Opis (u 3 primjerka) {3. ;^^ir datu m i9-o^i99i.
Nacrt (u 3 primjerka) 5J


Punomoć
Q


Potvrda o radnom odnosu a


Ovjeren prijepis prve prljave O


32,00 J~´" A w l ;li^tv-e*&> -n-C


Ovjeren prijevod prve prijave O Taksa din.


(potvrda o prioritetu) (potpis i pecat podnosioca
rijave;


a


o


UrudJbeni broj 1,datum iV 1 .


i 1
<


IMM


—i


r. Taksa din.
i i I i i i l i i i l i ;


Priloe


^ih! I I I I i i i l i i l M


Napomena: Ako je prostor 2a unoienje traženih podataka n**dovoljarn, podatke bilo l- koje rubrike treba
upisati na poleđini prljave GdJe SČ lijepi t propisana taksa odnosno dokaz o plaćenoj taksi.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 45     <-- 45 -->        PDF

parametara u formiranju šumskih fitocenoza. U želji da nastavi takva istraživanja,
ali novim, bolje prilagođenim mjernim instrumentom, izradio je
prototip termografa kojem je dao naziv modela JMT-90 i proveo probna istraživanja
na Medvednici, u vremenu 02.— 06. 1990. godine, a rezultate istraživanja
će objaviti koncem 1991. godine.


Za svoj izum Termograf JMT-90, Medvedović je izradio Prijavu patenta,
koja je prihvaćena u našoj zemlji a pripremljena je i za patentiranje
u mnogim zemljama Europe. Prijava patenta prikazuje se u cijelosti i u obliku
kako je utvrđeno Zakonom o zaštiti izuma (Službeni list br. 35, 1982.
god. i Pravilnikom o načinu sastavljanja prijave patenta (Katalog INOVA
89, Zagreb).


U Prijavi je u sedam poglavlja točno određenog redosljeda i u osam
crteža prikazan izum, njegova konstrukcija i mogućnosti primjene. Svako
poglavlje je napisano kao zasebna cjelina i to zato, da pojedini stručnjaci,
koji se bave određenom specijalnosti, na pr. primjenom izuma u privredi,
mogu u jednom poglavlju naći sve bitne značajnosti izuma. Tinte je mjestimično
došlo i do ponavljanja, ali je zato izum prikazan iz više motrišta.


Poštovani čitaoci šumarski stručnjaci, ovaj članak u našem listu neka
bude poticaj svima vama, koji ste nadareni za izumiteljsko stvaralaštvo,
da ostvarite svoje ideje jer ih sigurno imate, i da izradite Patentnu prijavu.
Vašim izumom ćete dati doprinos našoj struci i općem napretku.


Prof. dr. Branimir Prpić
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 46     <-- 46 -->        PDF

NAZIV IZUMA


Termograf JMT-90


OBLAST TEHNIKE U KOJU SPADA IZUM


Termograf JMT-90 spada u instrumente za mjerenje temperature i utvrđivanje
temperaturnog režima različitih medija, prvenstveno na otvorenim
prostorima; a oznaka prema Međunarodnoj klasifikaciji patenata je G 01
K 1/14 i 5/44.


TEHNIČKI PROBLEM


Tehnički problem koji se rješava izumom je trajno mjerenje i utvrđivanje
temperaturnog režima različitih medija (zraka, zemljišta, vode, biomase)
u prostorima, koji su udaljeni od saobračajnica (šume, livade, jezera),
i to bez prisutnosti osmatrača, a uz niske troškove istraživanja. Termograf
JMT-90 rješava taj problem tako, što svojom konstrukcijom i načinom
izrade ima sposobnost samostalno (autografski) bilježiti temperaturno stanje
različitih medija 120 sati (5 dana i noći) neprekidno, u svim vremenskim
prilikama i uz izuzetno niske troškove za kupnju instrumenata i terenske
radove. Nakon 120 sati rada, iz Termograf afa JMT-90 se vadi obrazac sa
upisanim podacima i predaje na statističku obradu, te ulaže novi obrazac,
za daljnje mjerenje i upisivanje podataka mjerenja.


STANJE TEHNIKE DOSADAŠNJIH RJEŠENJA I ANALIZA
UOČENIH NEDOSTATAKA


Dosadašnji razvoj tehnike mjernih instrumenata prvenstveno onih koji
se koriste za ekološka istraživanja otvorenih prostora bio je dvojako usmjeren.
Jedan pravac razvoja je bio usmjeren na primjenu tranzistorske,
kompjuterske i digitalne tehnike, a drugi je bio usmjeren na usavršavanje
postojećih mehaničkih mjernih instrumenata i »dobre stare« fine tehnike.


Oba razvojna smjera su svakako dala značajan doprinos razvoju tehničke
i znanstvene misli, kao i doprinos proširenju primjene i točnosti mjerenja,
ali su ipak nedostaci obaju razvojnih smjerova bili neizbježni.


Nedostatak primjene tranzistorsko-digitalne tehnike za izradu mjernih
instrumenata sastoji se u njihovoj vrlo visokoj nabavnoj cijeni, i u tome,
što njihova složenost zahtijeva visoko obrazovane specijaliste za rukovanje,
a i neophodno je osnivanje čuvarske službe u slučaju danonoćnih mjerenja.


Prema informacijama kojima raspolaže autor ove prijave, nijedna znanstvena,
znanstveno-nastavna ni privredna organizacija u našoj zemlji ne koristi
suvremenu tehniku za trajna istraživanja toplinskih režima otvorenih


44
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 47     <-- 47 -->        PDF

prostora. Suvremenim tranzistorsko-digitalnim instrumentima ne raspolažu
čak ni Hidrometeorološki zavodi, kojima je mjerenje klimatskih elemenata
primarni zadatak, već koriste samo mehaničke instrumente sa finom tehnikom.
Najčešće su u primjeni mehanički instrumenti tipa Wilh. Lambre cht,
Gottingen, 1962 i Rossel Messtcchnik, Dresden A 21, 1968.


Nedostaci dosad postojećih mehaničkih autografskih mjernih instrumenata
za istraživanje toplinskih prilika određenih medija su brojni, od kojih
su najvažniji ovi:pomanjkanje univerzalnosti, tj. jednim instrumentom je moguće mjerenje
temperaure samo jednog medija (ili zraka, ili vode, ili zemljišta ...),
i radi toga je potreban veći broj instrumenata;

mogućnost rada instrumenata je isključivo u zaštićenim (a ne otvorenim)
prostorima, i obavezan je njihov smještaj ili u posebne kabine ili u meteorološke
kućice;

teškoće u rukovanju instrumentima radi težine neophodne opreme (meteorološki
stup sa kućicom, mehanizam za stabilizaciju, ukupno oko 50
kg);

nepouzdanost u podatke mjerenja radi utjecaja objekata za zaštitu instrumenata;
— obavezna je svakodnevna rektifikacija instrumenata;troškovi mjerenja su 10 x veći u usporedbi sa troškovima kada se koristi
izum Termograf JMT-90.
OPIS RJEŠENJA TEHNIČKOG PROBLEMA


Tehnički problem mjerenja temperature različitih medija na otvorenom
prostoru rješava se primjenom Termografa JMT-90, koji je izrađen u obliku
valjka, uz upotrebu različitih materijala, a to su: bakrene i polivinil-
kloridne cijevi, mesingane spojnice, satni mehanizam, gumeni prstenovi,
odljevci iz poliestera, čelični vijci, ekspanziona supstanca i sitni pribor.


Dimenzije termografa JMT-90 jesu: visina 573 mm, širina 204,5 i dužina
123 mm. Težina je 2.530 grama.


Dominantna boja vidljivih dijelova je smeđezelena. Konstrukcija
izuma je prikazana u različitim projekcijama na 8 listova. Na listu br.
1 je prikaz u prostornoj projekciji, mjerila približno 1:4, a na listu br.
2 u ortogonalnoj projekciji pogleda sa strane i odozgo, mjerila 1:4. Na listu
br. 3, također u ortognalnoj projekciji su prikazani svi glavni sastavni dijelovi
instrumenta u mjerilu 1:4, a redoslijed obrojčavanja dijelova je određen
prema njihovoj važnosti. Na listovima 4—8 prikazani su glavni dijelovi
u pogledu sa strane i odozgo, u mjerilu 1:2, samo iznimno u mjerilu
1:3, a navedene su i dimenzije svih dijelova.


Glavni dio (1) je toplinski senzor, koji se sastoji iz bakrene, sa vanjske
strane kromirane čahure debljine stjenke 0,3 mm, i zapremnine 101.778,3
mm3. Unutar čahure je ekspanziona supstanca izrađena iz mješavine kemijskih
spojeva, koji se ovdje ne navode jer su poslovna tajna proizvođača,
a koriste je elektroindustrijska poduzeća.


45
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Toplinski senzor je učvršćen (lotanjem) na nosač senzora (2) unutar
kojeg se nalazi mikrohidraulićni uređaj, sastavljen od cilidra i klipa. Cilindar
je s unutarnje strane fino brušena eijev iz tvrdog mesinga, promjera
10x8 mm a klip je izrađen iz ljevane dimenzije 10x9 mm, učvršćene na
mesinganu cijev promjera 3 x 2,6 mm, a ova na bakrenu cijev promjera
6x4 mm. Na gornjem dijelu bakrene cijevi 6x4 mm (nasuprot klipu) nalazi
se ozračivač.


pogled u prostoru


M--1:4


Cilindar sa klipom je smješten unutar nosača senzora, koji je izrađen
iz bakrene cijevi promjera 15x13 mm, a međuprostor unutar cijevi je popunjen
poliesterskim izolatorom. Vanjska strana cijevi je PVC izolatorom
izolirana od neželjenih utjecaja okolnog prostora.


Nosač senzora je učvršćen (tekućim metalom) na veznu ploču (3) izrađenu
iz ljevane poliester-smole. Vezna ploča je osnovni statički element,
koji povezuje sve dijelove instrumenta.


Na suprotnoj strani mjesta na veznoj ploči gdje je učvršćen nosač senzora,
nalazi se mehanizam za učvrćenje termografa (4) na medij, kojem se
mjera temperatura, odnosno kojem se istražuje toplinski režim. Mehanizam
za učvršćenje je izrađen iz bakrene cijevi promjera 15 x 13 mm odgovarajućih
mesinganih spojnica i čeličnog vijka promjera 8 mm.


Njegova je dužina promjenjljiva za ± 155 mm, ovisno o potrebama učvršćenja,
tj. moguća je podesivost položaja toplinskog senzora.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Medvedović Juraj Termograf JMT-9 0 list 2
pogled sa strane


TD " 8B
E
E
LO
pogled odozgo
E
E
204,5 mm
M=1:4
y r W^W^*>1»-\-* C
47
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Medvedović Juraj Termograf JMT-90 list 3
CEO


-P4J


yy´


ma


Glavni dijelovi :


i - toplinski senzor
2-nosač senzora
3- vezna ploča
4- mehanizam za učvršćenje
5- rotacioni valjak
6- pisač podataka
7- štitnik pisaća
8- zaštitna kutija


M=1:4


j$r V^´M A-L6t«S-&ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Medvedovic Juraj liši 4


Termograf JMT- 90


Prikaz detalja 1 i 2


1. TOPLINSKI SENZOR 2.N0SAČ SENZORA
Pogled sa strane Pogled sa strane
Ef


E


E


1 5mm


51mm


Pogled odozgo


6


L


1; i


.


6


.


Pogled odozgo


F 6
E F


^t in
rn — O O oa= izolator iz PVC cijevi 6 20x15 mm


b= štitnik cilindra iz bakrene cijevi » 15x13 mm


c^cilindar iz bakrene cijevi & 10x 8 mm


a= mesing-pločica dj = bakrena cijev « 6x4mrn,d2=mesing cijev
b = bakrena čahura « 3x2 mmjd3=silikonski klip «9(7)x10rnm


M=1:2


/AJ-t>U,´-e^CoTn*´´


^)r«\ /
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Medve^ovic Juraj Termograf JMT-90 list 5
Prikaz detalja 3


3. VEZNA PLOČA
Pogled odozgo
204,5


Pogled sa strane
u presjeku A-A


111 15,11 11 11 111


ii a ii u i -im—H-m


-HHW


49 549,5 3833


3363615 3-6 21 333


& orno? _i:i Z3a"::::.E3 4


204,5


mjere su u mm
M = 1 :2
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Medvedovic Juraj liste


Termograf JMT-90


Prikaz detalja 4 i 5
4.MEHANIZAM ZA UČVRŠĆENJE 5. ROTACIONI VALJAK
Pogled sa strane
t t


V y s


r=—


, -^.


Pogled odozgo


a= bakrena cijev d 15 x 13


b= mesingane spojnice

c= vijak * 12


mjere su v.


M=1:2


^Hykci´U´tVic Vvti>
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Medvedović Juraj Terrrsograf JMT - 90 list 7


Prikaz detalja 6 i 7


6. PISAC PODATAKA
Pogled sa strane


EpHHS u


i


IsJgl rrri


w d


f


.---1


9


2 6 :
10
Pogled odozgo


2 9 4 255 25 11 4


H 1—M 1-1 1 i
40


a= rektifikacioni vijak
b- čelična opruga
c= kazaljka sa pisaćem
d=zaptivni vijak
e=brtvilo
f= prozirna cijev (fiberglas )
g= cijev povezana sa klipom


Mjere


M=1:1


7 ŠTITNIK PISAĆA
Poglsd sa strane


P


o
C-4
Pogled odozgo
o
o
oO
ftl516 35
,--11— +
a= čelična šipka ci 4
b = plastićna nit i> 0,3
c= opruga

d= vijak ^3 sa ušicom
e=matica 4x7
f=navoj 0 4
su u mm
M=1:2 v
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Medvedovic Juraj Termograf JMT - 90 List


Prikaz detalja 8


8. ZAŠTITNA KUTIJA
Pogled sa strane


5 365 113 10 35 5


+4 h


2045
Pogled odozgo


204


Mjere su u mm


&*´ Tvvi-t*-/ JvLiVli/v-&i>U>-i~t*´


M = 1:3
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Na suprotnoj (gornjoj) strani vezne ploče nalazi se rotacioni valjak (5)
za priključenje obrasca, a u unutrašnjost valjka je smješten satni mehanizam
za zakretanje valjka oko svoje osi. Izrađen je iz PVC cijevi promjera
94 mm, a na veznu ploču je pričvršćen posredno, preko čelične osovine promjera
6 mm, kroz njegovo središte, i preko potisnog ležaja, sa maticom
na donjoj strani vezne ploče.


Sa jedne strane (lijeve) valjka nalazi se pisač podataka mjerenja (6)
koji se pod utjecajem mikrohidraulike giba u smjeru gore-dolje, tj. okomito
na smjer okretanja valjka, a na suprotnoj strani je nastavak mehanizma
za učvršćenje instrumenta na medij (4). Kazaljka sa pisačem je zaštićena
štitnikom (7), koji osim zaštite ima i funkciju pridržavanja pisača uz obrazac
na rotacionom valjku, i to pomoću plastične niti sa oprugom.


Mehanizam za upisivanje podataka mjerenja (rotirajući valjak i pisač
podataka) zaštićeni su od oštećenja zaštitnom kutijom (8) izrađenom također
od PVC materijala. Učvršćena je na veznu ploču osovinom rotacionog valjka
i »leptir« maticom. Zaštitna kutija prilježe uz veznu ploču čvrstim a elastičnim
dodirom preko zaptivnog gumenog prstena.


Mjernim instrumentom ovakve konstrukcije moguće je u potpunosti
riješiti tehnički problem trajnog mjerenja temperatre na otvorenim prostorima,
uz najmanje moguće troškove.


Termograf JMT-90 rješava tehnički problem mjerenja temperature na
otvorenim prostorima tako, da se učvrsti na bilo koji predmet pomoću mehanizma
za učvršćenje ali tako, da se toplinski senzor nalazi unutar medija,
kojem se mjeri temperatura.


Bitna novina rješenja prema rješenjima sadržanim u Stanju tehnike
je jednostavnost izrade Termografa JMT-90, a time i niža nabavna cijena,
samostalan rad u svim vremenskim prilikama, zatim jednostavnost rukovanja
i niži troškovi terenskih radova.


PATENTNI ZAHTJEV


Termograf JMT-90 koji radi na principu promjene volumena tekućine
i cilindra s klipom, a sastoji se od toplinskog senzora (1), nosača senzora
(2), vezne ploče (3), mehanizma za učvršćenje (4), rotacionog valjka (5),
pisača podataka (6), štitnika pisača (7) i zaštite kutije (8) je, naznačen time,
što se njime može trajno, bez prisutnosti osmatrača mjeriti temperature,
odnosno utvrđivati toplinski režim svih postojećih medija otvorenih prostora
(teritorija, akvatorija, atmosfere), uz znatno niže troškove terenskih istraživanja
od dosadašnjih.


NAJBOLJI NAČIN ZA GOSPODARSKU UPOTREBU IZUMA


Termograf JMT-90 ima radi svoje univerzalnosti brojne mogućnosti
primjene u raznim oblastima privrednih i znanstvenih djelatnosti. U svim
životnim sredinama, i onim prirodnim i urbanim, industrijskim i laboratorijskim,
nužno je utvrditi, i trajno održavati onaj ekološki parametar, koji
presudno utječe na opstanak, razvoj i proizvodnost svih postojećih prosto
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 57     <-- 57 -->        PDF

ra, a to je temperatura. Ni jedan proizvodni ni eksperimentalno-znanstveni
proces nije moguće ostvariti bez utvrđivanja i trajnog održavanja optimalne
(i dozvoljene ekstremne) temperature medija koji je predmet procesa, ali
i okoline, u kojoj se on odvija.


U intenzivnoj biljnoj proizvodnji na otvorenom prostoru, termografom
JMT-90 mogu se utvrditi toplinska svojstva staništa, i na osnovu poznavanja
toplinskih zahtjeva pojedinih biljnih vrsta, izabrati onu vrstu, koja je
u najboljem toplinskom skladu sa prostorom, predviđenim za osnivanje
agrikulture. Još važniji je značaj održavanja stalnih temperaturnih prilika
u zatvorenim prostorima (staklenici i plastenici) namijenjenih za hortikulturni
način proizvodnje.


U petrokemijskoj gospodarskoj djelatnosti je točno poznavanje i trajno
održavanje temperature unutar dozvoljenih granica prvi uvjet uspješnosti
i sigurnosti u radu. Termograf JMT-90 trajno bilježi trenutno toplinsko stanje,
i ukazuje na »pragove« dozvoljenih temperaurnih iznosa, a u slučaju
ekscesa, moguća je rekonstrukcija, na osnovu upisanih podataka, čime se
sa sigurnošću uvrđuje, da li je temperatra, ili neka druga pojava prouzročila
eksces.


Površinska obrada metala postupkom galvanizacije također nije moguća
bez temperaturne evidencije, koju lako i uz male troškove ostvaruje
termograf JMT-90.


Najbolji način gospodarske upotrebe izuma u energetici je trajno praćenje
temperature vode prije ulaza i nakon izlaza iz hidro, a pogotovo nuklearno-
energetskih postrojenja. Za utvrđivanje temperaturnih prilika u vodi,
termograf JMT-90 se učvršćuje na jednostavne plutajuće objekte.


U znanstvenim istraživanjima najbolja primjena izuma je utvrđivanje
mikroklimatskih značajki šumskih sastojina. Mikroklima je jedini prirodni
parametar, kojeg možemo uspješno mijenjati, i prema želji usmjeravati,
primjenom različitih načina gospodarenja šumskim sastojinama. Onoga
dana, kada ćemo u potpunosti spoznati mikroklimatske značajnosti određenih
šumskih prostora (šumskih fitocenoza), moći ćemo: ublažiti nepovoljni
utjecaj općeklimatskih ekstrema, poboljšati zdravstveno stanje šumskih
sastojina, povećati biljnu proizvodnju (i drvnu masu za industrijsku preradu),
ubrzati procese mineralizacije organske materije, poboljšati prirodnu
obnovu šuma i povećati općekorisne, ekološke vrijednosti šuma, u svrhu
zaštite uvjeta životne sredine svih živih bića.


Termograf JMT-90 je značajan doprinos mogućnosti spoznaje presudnog
činioca za očuvanje i stabilnost prirodnih šumskih ekosistema.


Izradu ove patente prijave i njen prijevod na strane jezike omogućio
je Šumarski institut Jastrebarsko, prvenstveno direktor dr. Joso Gračan, na
čemu srdačno zahvaljujem.


U vrijeme dok sam radio na ostvarivanju svojeg izuma, pomogao mi je
profesor dr. B. Prp i ć, kojemu se također najsrdačnije zahvaljujem.