DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 29     <-- 29 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* + lll (430) Sum. list CXVI (1992) 27


ŠUMSKA VEGETACIJA POPLAVNOG PODRUČJA I KONTAKTNIH
ZONA GORNJE RAJNE U NJEMAČKOJ I PROBLEMATIKA NJENE
ZAŠTITE


Joso VUKELIĆ*


SAŽETAK: Područje gornje Rajne u Njemačkoj prostire se
približno od Basela do Mainza i tok Rajne u njemu iznosi 300
km. U tom velikom području saveznih pokrajina Baden-Wuerttemberg
i Rheinland-Pfalz površine još uvijek prirodnih, poplavnihšuma nisu znatne. Značajni kompleksi ukupne površine oko 4000
ha nalaze se između Rajne i nasipa (Vorland) nizvodno od vodne
stepenice Ifferzheim u okolici gradova Rastatia, Wormsa, Philippsburga
i Darmstadta. Oni su u većoj ili manjoj mjeri sačuvali
prirodnost, raznolikost i, zahvaljujući poplavama, inače vrlo intenzivnu
dinamiku poplavnih područja.


U radu se iznosi raščlanjenost šumske vegetacije onako kako
su je istraživali i shvaćali njemački autori. Presudan utjecaj
na nastanak i razvoj pojedinih zajednica ima vodni režim, osobito
poplave. Dalje se razmatra sastav i vegetacijska struktura
šuma te problematika njihova održavanja, korištenja i zaštite.
Stečena iskustva s melioracijskim postupcima, njihovim utjecajima
na okolicu (osobito šumu), zatim autohtonim i unesenim
vrstama drveća mogu korisno poslužiti pri sličnom planiranju u
našem području.


Ključne riječi: poplavna šuma, gornja Rajna, vegetacijski
sastav i struktura, melioracijske mjere, vodni režim


UVOD


Poplavna područja pružaju se uz rijeke, manje ili veće potoke uz koje
jeli nisu podignuli nasipi, ili su oni udaljeni od korita pa se dio između
nasipa i vodotoka redovito poplavljuje. To su u području gornje Rajne
isključivo njeni stari tokovi koji od novog melioriranog korita nisu odvojeni
nasipima i nisu na drugi način isušivani. U poplavnim područjima
vladaju osobiti životni uvjeti koji omogućavaju nastajanje i razvoj vrlo različitih
životnih zajednica.


Najvažniji ekološki faktor u njima je voda, u prvom redu poplavna.
Veće ili manje godišnje kolebanje poplavne ili podzemne vode (u vezi s tim
i trajanje suhih razdoblja) određuje pridolazak i razvitak jedne, a ograni


* Joso Vukelić, Šumarski fakultet, Svetoširnunska 25, 41000 Zagreb


ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 30     <-- 30 -->        PDF

čavanje ili polagano propadanje druge životne zajednice. Dinamika vodnog
režima u najvećoj mjeri dakle određuje sastav biljnog i životinjskog svijeta,
a on se bitno razlikuje na različitim biotopima poplavnih područja. Najveće
značenje poplavnih područja leži u održavanju osobitih i neobično
bogatih ekosustava koji zbog isušivanja močvara i regulacija vodnih tokova
sigurno spadaju među najugroženije na zemlji.


Šume ovih poplavnih područja nalaze se već više stoljeća pod intenzivnim
gospodarskim utjecajima no one ipak predstavljaju najprirodnije
šume nizinskog područja toga dijela Evrope, a imaju velik utjecaj na ostale
biocenoze poplavnih područja. To su bili razlozi da su one danas zajedno
s pripadajućim ostalim cenozama zaštićene i da je najveća svjetska
privatna organizacija za zaštitu prirode WWF (World Wildlife Fondation)
osnovala 1984. godine u Rastattu Međunarodni institut za njihovo istraživanje
i očuvanje. Istraživanja Instituta su izrazito multidisciplinarna, a područja
istraživanja i zaštite su u Njemačkoj, Francuskoj, Austriji, a u novije
vrijeme i u svim zemljama Podunavlja.


Možda treba ovdje napomenuti dvije za nas zanimljive činjenice: prvo,
Institut pokazuje osobit interes za Hrvatsku, jer je s njenim rijekama
Savom, Dravom i Dunavom i relativno sačuvanijim područjima uz njih,
stavlja na prvo mjesto u Evropi po zanimljivosti, sačuvanosti, prirodoznanstvenom
značenju i ekološki vrijednom prostoru poplavnih područja. Međutim,
treba napomenuti da se naše nizinske šume, u kojima zadnjih dvadesetak
godina nema poplava ili one u dužim razdobljima izostaju, ne
smatraju više poplavnim šumama (Auenwald) i nemaju takav tretman.


Ovaj je rad nastao na osnovi vlastitog sudjelovanja u projektu istraživanja
i zaštite šuma uz Rajnu, zatim na osnovi različite dokumentacije
WWF-Auen-Instituta i radova Dister a (1980, 1983), Krame r a (1989),
Hubera (1989), Schaefera (1973), Philippia (1978) i drugih izvora.


SINEKOLOŠKI UVJETI POPLAVNOG PODRUČJA GORNJE RAJNE
I POSLJEDICE NJENE REGULACIJE


Opisivano područje uz Rajnu leži na nadmorskoj visini između 110 m
(južni dio — Murgwinkl) i 85 m (Kuehkopf) u 100 km udaljenom sjevernom
dijelu. Rajna teče ovdje sporo (pad u hesiškom području iznosi svega
0,025 do 0,1 promil) i prilikom poplava taloži finozrnati materijal. Geološku
podlogu čini pijesak i šljunak čije su naslage debele više desetina do stotina
metara, a tlo dostiže najčešće dubinu od 0,5 do 1,5 m, ovisno o reljefu,
veličini zrna supstrata i o drugim faktorima. Klima ima izrazito supkontinentalno
obilježje s približnim prosječnim godišnjim temperaturama od
9,9 stup. C i količinom oborina od 700 mm. Flora indicira supkontinentalnu
klimu, finozrnati supstrat i hranivima bogata staništa.


Glede matičnog supstrata treba isteći, osobito u posljednjih četrdesetak
godina, mnoge iskopane velike grabe (šljunčare) i tako stvorena umjetna
jezera. Ona su međutim u potpunosti izmijenila i ekološki obezvrijedila
mnoge krajolike. Pojedina jezera velika su cio 100 ha, a specijalnim
bagerima na vodi iskopana i preko 50 m dubine. Ta je djelatnost, osobito
na općinskim zemljištima, toliko intezivirana da te općine imaju i do 50%
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 31     <-- 31 -->        PDF

v´odene površine. Ekološki gledano, te vodene površine, čak i kada je eksr
ploatacija napuštena, ne mogu u nijednom slučaju zamijeniti bivša poplavna
područja.


Međutim, na prirodni svijet gornje Rajne mnogo su veće posljedice ostavile
melioracije Rajne i izgradnja nasipa. Prirodne šume nalaze su u dijelu
u kojem je rijeka do prije 170 godina izrazito meandrirala. Godine 1817.
započele su čuvene Tulline korekcije, koje su u gornjem toku furkacijsku,
a u donjem meandersku rijeku »kanalizirale« i u znatnom dijelu već tada
joj dale njezin današnji tok. Šume su već tada bile iskrčene i zapremale
su manje površine nego danas. Međutim, njihov izgled, sastav i struktura
bjli su neusporedivo prirodniji. To se odnosi i na dijelove u kojima se intenzivno
gospodarilo srednjim uzgojnim oblikom. Dakle, nakon korekcije
Rajne u 19. stoljeću stari način poplava i dinamiku razvitka zadržala su
samo područja između Rajne i nasipa. No i u njima se promijenilo mnogo
toga. Tako, naprimjer, šume kod Wormsa, koje leže u razini vodomjera na
Rajni od 4 m, bile su u razdoblju prije korekcija Rajne (1821—1830) poplavljene
prosječno 173 dana u godini, u razdoblju 1961—1970 prosječno 25
dana. Šume koje su u razini vodomjera 5,4 m bile su u periodu 1821—1830.
poplavljene prosječno 23,5 dana u godini, a danas su jedva dva dana.


Vidimo dakle da u tim područjima poplave, njihova visina i trajanje
imaju odlučujući utjecaj na vegetaciju, dok podzemna voda (prema D i ster
u 1980) igra sasvim sporednu ulogu. U forlandima nema velikih promjena
ni njena deficita. Izvan nasipa smanjene su podzemne vode, ponegdje
i drastično (do 10 m). Na tim lokalitetima šuma ne može rasti već
raste uglavnom grmlje. Da je nivo podzemne vode smanjen vidi se najbolje
po vegetaciji.


U opisu vodnog režima i gospodarskih zahvata u prirodi potrebno je
još spomenuti vodne stepenice i poldere. Izgradnja vodnih stepenica iz temelja
je promijenila krajolik oko Rajne. Rijeka je visokim obalnim nasipima
dignuta iznad okolnog terena i nekoliko puta proširena. Uz obavezne
velike ustave kojima se regulira protok vode i promet brodova izgrađene su
i hidrocentrale. Tako regulirana rijeka teče mnogo brže nego prije. Jako
erodira dno korita, osobito oko ustava, zamuljuje ih (mulj je znatno kemijski
opterećen), a na okolni teren toliko pritišće da se podzemna voda
ne spušta ispod 50 cm. U tim uvjetima drveće ne može uspijevati pa se
i podignute kulture topola suše. Čitav prostor od prve vodae stepenice kod
Basela pa do zadnje kod Ifferzheima ekološki je znatno obezvrijeđen. Osim
toga kod visokih vodnih valova prijete i druge opasnosti od rijeke pa se
dio vode mora pustiti iz korita. Zbog toga su uz rijeku izgrađeni sporedni
kanali koji bi tu vodu trebali odvesti u poldere — prostore između obalnog
nasipa i vanjskog koji je kilometar i više udaljen. Međutim, sad je očito
da taj prostor nije dovoljan i da treba tražiti i druga rješenja. Zato se do
daljega odustalo od građenja još jedne vodne stepenice nizvodno.


Pri rješavanju te vrlo ozbiljne problematike, koja se nametnula ekolozima
i vodoprivrednim stručnjacima, jedno od mogućih rješenja jest i drugačija
regulacija nasipa i renaturiranje nekadašnjih poplavnih područja, u
čemu bi ona dobila staru funkciju i značenje. Također je za spas tih posljednjih
prirodnih oaza nizinskog područja predlagano povezivanje starih
tokova Rajne i meandara u jedan tok, koji bi tekao paralelno s Rajnom


29
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 32     <-- 32 -->        PDF

(Schaefe r 1973). Međutim, i to je rješenje napušteno, jer bi brzi tok
stare Rajne onemogućio poplave i stagniranja voda, a time i prirodan razvoj
svih cenoza poplavnog područja. Dalji razlog za odbijanje prijedloga
jest prljavost i opterećenost pritoka koje bi punile staru Rajnu, erozija
koritja uvjetovana stalnim kretanjem vode i tako dalje.


U opisanim uvjetima i šumska vegetacije je promijenila svoj izgled
i sastav i znatno je reducirana. Njenu nekadašnju strukturu moguće je
upoznati samo u forlandima, koji nažalost zauzimaju male površine.


ŠUMSKA VEGETACIJA


Pridolazak i rasprostranjenost pojedinih tipova šumske vegetacije i
njihova ovisnost o pojedinim sinekološkim uvjetima prikazana je na slici 1.


SI . 1 VODOSTAJ, TRAJANJE POPLAVA I VEGETACIJSKO ZONIRANJE POPLAVNIH


PODRUČJA UZ RAJNU ( D i s t e r 1980 )


Šumska vegetacija dijeli su dvije osnovne grupe: šume mekih listača i šume
tvrdih listača.


1) Šume mekih listača poplavnog područja


Ovom tipu šuma pripadaju sastojine zajednice bijele vrbe (Salicetumalbae Issl. 1926, slika 2). Pridolaze na vrlo dubokim položajima, najčešće
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 33     <-- 33 -->        PDF

i
SI. 2. Šuma bijele vrbe za vrijeme nižeg vodostaja


u kontaktu s barama. Poplavna voda u njima stoji prosječno između 110
i 190 dana. Sasttojine na Kuehkopfu bile su 1978. godine poplavljene 210
dana, od čega 140 dana u vegetacijskom razdoblju, a maksimalna visina
vode iznosila je u svibnju 4,80 m. Razvijene su na srednje do krupnozrnatom
materijalu čije su naslage zbog djelovanja vode podložne promjenama
i erodiraju. Takva staništa nisu optimalna za rast i uspijevanje bijele vrbe.
Ona tu postiže visine 15—18 m, a na drugim staništima i preko 30 m. Međutim,
u tim uvjetima, samo s izuzetkom crne topole, ne mogu uspijevati
druge vrste drveća. Ponegdje uz bijelu vrbu pridolazi i crna topola, kako
u sloju drveća tako i u sloju grmlja. Sloj grmlja je slabo razvijen i osim
Uiih vrsta fragmentarno se javljaju Salix triandra, Salix viminalis i samo u
pojedinim područjima Salix purpurea. U prizemnom rašću, koji je siromašan
vrstama, izrazito dominiraju močvarne biljke Phalaris arundinacea,
Myosoton aquaticum, Rorippa amphibia, Vrtića dioica, Alriplex hastata,
Phragmites communis, Lemna minor i druge. Budući da poplavna voda
stoji više tjedana i mjeseci, jasno je zašto je grmlje i prizemno rašće tako
reducirano.


Kod poplavnih šuma mekih lis taca posebno je zanimljiva dinamika njihova
razvoja. Bijela vrba i crna topola, koje tvore sloj drveća u tim šumama,
zahtijevaju specifične uvjete klijanja koji se u poplavnim područjima
ne ostvaruju svake godine. One naime klijaju na površini bez vegetacije
(najčešće mulj ili pijesak) koja ima visok stupanj vlažnosti. Ti uvjeti moraju
vladati neposredno nakon naleta sjemena (2. polovica svibnja) jer sjeme
relativno kratko zadržava klijavost. U daljem razvoju je potreban povoljan
vodostaj (nizak) kako bi se mlađe biljke razvile. U listopadu je po


31
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 34     <-- 34 -->        PDF

mlađak visok oko tridesetak cm. Takvi su uvjeti dosta rijetki, jer je u
svibnju i lipnju nivo vode u Rajni i njezinu poplavnom području visok,
pa prođu i desetljeća da se na nekim lokalitetima prirodno ne naseli fitocenoza
Salicetum albae. To je razlog zašto danas u tim područjima nema
prirodnog pomlatka i mlađih sastojina bijele vrbe. Drugi, još značajniji je
taj što nema više otvorene veze između stare i nove Rajne. I nema nanosa
pijeska, taloženja i prenošenja materijala kao nekad, jer se bijela vrba
prirodno pomlađuje samo na takvim mjestima. Većina stabala je danas
prestarila. Tamo gdje propadaju intenzivno se naseljava trska (Phragmitescommunis) i polagano pojedinačna stabla crne johe. Danas se na tim lokalitetima
sastojine bijele vrbe, bez pomoći čovjeka, ne bi održale.


Ti su procesi vrlo slični s područjem uz Dunav, nizvodno od Vukovara,
kod nastajanja zajednica Galio-Salicetum albae Rauš 1975 i Salicetum triandrae
Malcuit 1929.


Pojedini su izravni antropogeni utjecaji itekako uočljivi u sastojinama
bijele vrbe. Od davnina se ovdje provodila »sječa u glavu«. Drvo (prutovi)
se koristilo za ogrjev ili za pletenje krpi, a i za fašine. Međutim, većina je
takvih sastojina umjetnog postanka, što je uočljivo na rasporedu stabala.
Ostale prirodne sastojine zajednice Salicetum albae predstavljaju najsačuvanije
i najizvornije šume u tim poplavnim područjima, a neke imaju i pravi
prašumski izgled (slika 2).


U najdubljem pojasu šuma poplavnih područja sporadično još pridolazi
zajednica Salicetum triandrae Male. 1929, a Philipp i (1978) opisuje
još za´ Russheimer Altrhein cenoze Frangulo-Salicetum cinereae Male. 1929
i Salici-Vibumetum opuli Moor 1958.


2) Sume tvrdih listača poplavnih područja


Poplavne šume tvrdih listača međusobno se bitno razlikuju, ovisno o
visini pridolaska i o ostalim sinekološkim uvjetima. Tako razlikujemo šume
tvrdih listača na donjim dubokim, srednjim i gornjim (najvišim položajima).
Prve dvije grupe sastojina pripadaju poznatoj evropskoj asocijaciji
hrastovo-brestovih šuma (Querco-Ulmetum Issl. 1926), a treću grupu karakterizira
udio graba i mnogih geofita. Više autora opisuju te sastojine
provizorno (Corylo-Quercetum roboris Dister prov., Ulmo-Carpinetum Philippi
prov.), a one po sastavu i strukturi stoje vrlo blizu poznate srednjoevropske
asocijacije Stellario-Carpinetum Oberd. 1957.


a) Šume tvrdih listača donjih (dubokih) položaja


Najjednostavnije se mogu opisati kao »vlažnija varijanta« šume hrasta
lužnjaka i nizinskog brijesta (Querco-Ulmetum minoris Issl. 1926). Leže u
visini vodostaja Rajne približno između 3,2 i 4,2 m, a danas su prosječno
poplavljene 15 dana godišnje. U izuzetno vlažnim godinama mogu biti poplavljene
i 90 dana. Toliko su bile prosječno poplavljene na početku prošlog
stoljeća prije melioracija Rajne, o čemu je već pisano pri opisu sinekoloških
faktora. Visina poplava je ispod 2 m. Šume na tim položajima manje
su slojevite, homogenije i siromašnije vrstama od tipične varijante asocijacije
Querco-Ulmetum (srednji položaj). U sloju drveća dominiraju luž
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 35     <-- 35 -->        PDF

njak i vez (Vlmus laevis) koji tu nalazi optimalne uvjete za svoj razvoj.
Također je i poljski brijest vrlo bitan činilac zajednice, dok obični jasen
igra sporednu ulogu. Njegov optimum u poplavnom područjima leži više,
u srednjim položajima. Osim tih vrsta susreću se bijela vrba, crna topola,
bijela i crna joha te divlja kruška. Zbog poplava sloj grmlja je nešto reducirani,
stalni su Crataegus monogyna, Viburnum opulus i Cornus sanguinea.
U sloju prizemnog rašća dominiraju još uvijek biljke bara i visokih voda,
a samo mjestimično biljke koje tendiraju sušim staništima.


Nažalost1, danas je izuzetno malo prirodnih sastojina na tim položajima
koje imaju takvu vegetacijsku strukturu. One su djelovanjem čovjeka praktično
nestale i na njihovu mjestu se u forlandima nalaze kulture hibridnih
topola, a izvan nasipa poljoprivredne površine. Manjim dijelom su na njihovu
mjestu podignute umjetne sastojine bijelih vrba osnovanih zbog provođenja
»sječe u glavu«.


Tim sastojinama u nas odgovaraju duboki, mokri položaji unutar subasocijacije
Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum remotae Horv.
1938, a pogotovo one sastojine koje su nastale prirodnom sukcesijom na
staništima šuma crne johe. D i s t e r (1980) smatra da ovi položaji ekološki
i sociološki odgovaraju našoj zajednici poljskoga jasena s kasnim drijemovcem
(Leuco-Fraxinetum anguslifoliae Glav. 1959), pri čemu je razumljivo
da te dvije vrste, kao i neke druge iz sastava te zajednice pripadaju istočnije
rasprostranjenim elementima.


b) Šume tvrdih listača na srednjim položajima


To je tipična varijanta asocijacije Querco-Ulmetum minoris. Pridolazi
na visini vodostaja Rajne između 4,2 i 5,5 m. Poplavljene su prosječno godišnje
između tri i petfnaestak dana, a samo u iznimno vlažnim godinama
i 2—3 mjeseca. Međutim, isto tako u ekstremno sušnim godinama mnogi se
položaji više ne poplavljuju. U sloju drveća dominiraju hrast lužnjak, nizinski
brijest i obični jasen. Obje zadnje vrste ovdje uspijevaju optimalno.
Brijest na mnogo mjesta u sloju grmlja i nešto kasnije gradi vrlo guste
grupe, međutim poslije se održavaju samo rijetki primjerci. Jasen se pomlađuje
vrlo agresivno. Pored toga podnosi vrlo dobro poplavnu vodu (gotovto
kao hrast) i u tim uvjetima postiže znatne dimenzije. To sve ide u
prilog znanstvenicima koji drže da je ovdje u nizini autohton. Vrlo se često
danas susreću grupe identičnih sastojina, nastalih prirodnim putem odmah
nakon završetka II. svjetskog rata. Broj divljači je u to vrijeme zbcg nedostatka
hrane bio drastično reduciran, što se povoljno odrazilo na pomlađivanje
sastojina. Osim tih vrsta drveća u depresijama srednjih položaja
pridolaze pojedinačno vez i bijela topola, koja mjestimično postiže znatne
dimenzije. Sigurno je da su obje vrste, kao i Pyrus pyraster, bile nekada
mnogo češće. S druge strane, ponegdje pridolaze i vrste viših i sušili staništa,
u prvom redu obični grab, klen, malolisna lipa, ali nisu konkurentni.
U bogatom sloju grmlja prevladavaju Crataegus monogyna, Euonymus
europaea i Cornus sanguinea, dok su nešto rjeđi i s manjom pokrovnošću
Prunus spinosa, Viburnum opulus i Sambucus nigra. Od penjačica, koje
prema mnogim autorima ovdje nalaze optimum za svoj razvoj, pridolaze
Clematis vitalba, Cucubalus baceifer, Humulus lupulus i Hedera helix, a
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 36     <-- 36 -->        PDF

rijetka je Vitis vinifera ssp. sylvestris. Udio i pokrovnost penjačica nisu
konstantni, što najčešće ovisi o stupnju prirodnosti pojedinih sastojina.


U sloju prizemnog rašća, s izuzetkom vrste Ficaria verna, geofiti potpuno
izostaju. Mjestimično prevladavaju nitrofilne vrste Urtica dioica i Galium
aparine, ali su za vegetacijsku strukturu i sasllav najznačajnije vrste
koje nalazimo u tipski razvijenim šumama lužnjaka i velike žutilovke u
Posavini.


Za prirodno pomlađivanje u ovoj zajednici Diste r (1980) navodi da
se nikako ili neznatno pomlađuju Qurcus robur, Pyrus pyaster, Mains syl-


Sl. 3. Preostale rijetke sastojim šume hrastaizvan nasipa
lužnjaka i nizinskoga brijesta
34
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 37     <-- 37 -->        PDF

vestris, Euonimus europaea, Sambucus nigra i Populus alba. Kod većine je
uzrok prevelik brst divljači. U drugu grupu, koja se pomlađuje, ali samo
mjestimično i uglavnom nedovoljno spadaju, Ulmus laevis i Ulmus minor,
a u treću grupu koja se dobro pomlađuje spada Fraxinus excelsior. On na
mnogim staništima zauzima mjesta koja pripadaju hrastu lužnjaku. Autor
zaključuje da je stabilnost preostalih sastojina i njihov opstanak ozbiljno
doveden u pitanje.


Ova zajednica, koja u potpunosti odgovara tipski razvijenoj našoj subasocijaciji
Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum remotae zauzima
u odnosu na nekadašnje stanje vrlo male površine (slika 3). U još uvijek
poplavljenim područjima na njezinu su mjestu podignute brojne kulture
kanadskih topola, rjeđe crnog oraha i bagrema. Izvan nasipa nalaze se poljoprivredne
površine ili su nastali takvi uvjeti da se uz intervenciju šumara
osnivaju kulture drugih vrsta.


c) Šume tvrdih listača poplavnih područja na najvišim položajima


Pridolaze prosječno na nivou Rajne od 5,5 m naviše. Ti se položaji danas
samo izuzetno poplavljuju, za vrijeme visokih vodnih valova ili u vlažnim
godinama. No, poplava i tad traje vrlo kratko, svega nekoliko dana.
Danas su češći slučajevi da ti položaji nisu više godina uzastopce plavljeni.
Međutim, prije korekcija Rajne, u razdoblju 1811— 1820, položaji na visini
vodostaja Rajne od 5,5 m bili su kod mjernog mjesta Erfeldena plavljeni
prosječno 25 dana u godini, a u izuzetno vlažnoj 1817. godini čak 85 dana.


Glavne uloge u dominantnoj etaži sloja drveća igraju hrast lužnjak i
običn|i jasen, a u sporednoj klen, malolisna lipa i rjeđe obični grab. On
nije t&ko obilno zastupljen kao u tipičnim hrastovo-grabovim šumama zajednice
Stellario-Carpinetum i Galio-Carpinetum. Nizinski brijest, vez i ostale
vrste poplavnih područja dosta su manje zastupljene i slabije se pomlađuju
nego na drugim položajima. Bukva je pojedinačno česta, u sastojinama
izvan nasipa redovna. Novonastali hidrološki uvjeti, duži periodi
bez poplava i pad podzemne vode pogodovali su pridolasku i uspijevanju
nekjih vrsta viših (brdskih i gorskih) položaja, u prvom redu gorskoga javora
i mliječa. Podignuti su u brojnim kulturama, ali se i u starijim hrastovo-
grabovim sastojinama izvan nasipa izuzetno agresivno prirodno poUnlađuju
(osobito A. pseudoplatanus), pa druge vrste (u prvom redu lužnjak),
osim jasena, nemaju puno šansi. Unošenje i prirodna ekspanzija javora
u nizinskim područjima potječu unatrag stotinjak godina.


U sloju grmlja osim vrsta iz sloja drveća neobično su važne diferencijalne
vrste tih položaja — Corylus avallana, Lonicera xilosteum i Viburnum
lantana. Osobito su velike razlike tih sastojina u odnosu na prethodnu zajednicu
Querco-Ulmetum u sloju prizemnog rašća. U njemu sociološki najvažnije
mjesto imaju geofiti i sve ostale vrste iz grabovih i bukovih šuma:


Anemone nemorosa, Arum maculatum, Primula elatior, Asarum europaeum,
Convallaria majalis, Scilla bifolia, Allium ursinum, Polygonatum multiflorum,
Maianthemum bifolium, Melica nutans, Paris quadrifolia, Euphorbiaamygdaloides i druge.


Zajednica se može podijeliti na veći broj manjih jedinica, pri čemu su
posebno interesantni najviši, suhi položaji koje diferenciraju kserotermnije


35
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 38     <-- 38 -->        PDF

vrste kao Berberis vulgaris, Ligustrum vulgare, Viola hirta, Galium mollugo


i druge.


Gorski javor dobro uspijeva u kulturama i sastojinama izvan nasipa,
dok bilo kakvu poplavu, stagnirajuću i višu podzemnu vodu vrlo loše podnosi.
To se očituje u oštećenjima pridanka debla u obliku pucanja i odlupljivanja
kore, sušenja pojedinih grana ili čitavog stabla. Slična pojava prodora
gorskog javora u lužnjakovo-grabove sastojine registrirana je u nas u
srednjoj Podravini (Repaš i okolica). Zanimljivo je da u oba slučaja u sloju
prizemnog rašća dominira vrsta Brachypodium sylvaticum.


Vrlo zanimljive postavke imenovanja i sistematske pripadnosti tih sastojina
u njemačkoj literaturi neće se ovdje razmatrati. Jasno je međutim
da sastojine izvan nasipa nemaju više poplavni karakter i da u širem smislu
pripadaju asocijaciji Stellario-Carpinetum (Oberdorfer i dr. 1967).


Usporedimo li ukratko sastojine najviših položaja poplavnih područja
s našima, vidimo da su po izvornom flornom sastavu vrlo slične našoj zajednici
hrasta lužnjaka i običnoga graba (Carpino betuli-Quercetum roboris
Rauš 1969).


O STANJU I OČUVANJU ŠUMA UZ GORNJU RAJNU


Sve do kraja 19. stoljeća u tom se području gospodarilo srednjim uzgojnim
oblikom. Gospodarski postupci su se bitno odrazili na fizionomiju


SI. 4. Tipična slika nekadašnjih poplavnih šuma uz Rajnu: s vanjske strane
nasipa kultura gorskog javora, a s unutarnje (poplavne) monokultura hibridnih
topola
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 39     <-- 39 -->        PDF

i strukturu šuma, no one su većinom sadržavale prirodan sastav i razvoj.
Prije približno stotinjak godina prelazi se na visoki uzgojni oblik, favoriziraju
se jednodobne, uglavnom umjetnim načinom osnovane sastojine, a
srednji uzgojni oblik potpuno se napušta. Dio sastojina prevodi se u visoki
uzgojni oblik, dio se pušta da jednostavno »proraste« i prema citiranim
autorima te sastojine imaju danas najprirodniji sastav i strukturu. Međutim,
na većem dijelu površine nije to učinjeno, nego su obavljene čiste
sječe i nove sastojine podignute umjetnim putem. No, s promjenom uzgojnog
oblika na taj načan najčešće se mijenjao sastav i glavna vrsta drveća.
Tako iznenada i relativno brzo u prvi plan izbijaju vrste hibridnih topola,
(poplavna i vlažna staništa), zatim Acer pseudoplatanus, Quercus rubra,
Juglans nigra (svježija i suša staništa), a od autohtonih vrsta poplavnih
područja samo Fraxinus excelsior (slika 4). Osim njih na području hrastovo-
grabovih šuma izvan nasipa osnivaju se kulture vrsta Pinus sylvestris,
Pinus strobus i Plcea abies. Trend četinjača naročito je bio intenzivan
tridesetih godina ovog stoljeća, zatim poslije rata, da bi oko 1970. znatno
pao.


To je razdoblje kada se umjetno podignute sastojine podižu na račun
prirodnih, pa u ovom području najteže prolaze hrast, nizinski brijest, vez,
bijela vrba, bijela i crna topola. Dok je hrast u srednjoj šumi u gornjoj
etaži dolazio praktično u svim sastojinama i na cijelogm spektru biotopa
— od onih plavljenih nekoliko mjeseci pa do onih visokih koji uopće nisu
bili plavljeni — dotle je sada u novom uzgojnom obliku uzgajan samo na
povoljnim, ali ograničenim staništima koja su bila označena kao »hrastov
tip« (Eichentype). Ilustrativni su Huberov i (1989) podaci prema kojima
su 1948. godine na 18 977 ha šumske direkcije u Freiburgu unesene vrste
(crveni hrast, gorski javor, mliječ, bagrem, kanadske topole, bor i duglazija)
zauzimale 12% površine, danas zauzimaju 34,2%. Vidi se dakle kolika
je to promjena, jer do prije stotinjak godina te vrste nisu ovdje bile prisutne.


Još su drastičniji podaci koje donosi Hu e gi n (1981) za područje poplavnih
šuma Rajne od Basela do Lauterburga: u tom području, dužine 180
km, a s francuskom stranom površine od 270 km- ima još samo 30 ha iskonske
šume bijele vrbe (Sallcetum albae) i 50 ha prirodne šume hrasta
lužnjaka i nizinskog brijesta (Querco-Ulmetum). To je samo 0,3% poplavnih
površina s početka prošlog stoljeća.


Kao što je svaki period u zadnjih stotinjak godina bio obilježen forsiranjem
neke vrste, to se sada može tvrditi da je od približno 1975. godine
naišao val hrasta lužnjaka. Umjetno se podižu mnoge sastojine na manjim
površinama nakon čistih sječa. Sadnice uglavnom potječu iz vlastitih
rasadnika, koje — relativno malih kapaciteta — ima većina šumarija. Sve
su to međutim još uvijek vrlo male površine, a u smjernicama gospodarenja
u većini osnova se još uvijek preporučuje čista sječa mješovitih sastojina
hrasta, graba, javora, jasena i bukve te podizanje kultura gorskoga
javora ili jasena. O prirodnoj obnovi u šumskim upravama samo se razmišlja
i u tom području nema primjera prirodne obnove lužnjakovih sastojina
u gospodarskim šumama. Takvi primjeri u Njemačkoj ograničeni su na
Spessart. Stručnjaci tvrde da hrast vrlo slabo rađa, da je prirodna obnova
skupa i da je takav pomladak nemoguće zaštiti od divljači. Sadnjom visokih
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 40     <-- 40 -->        PDF

sadnica hrasta lužnjaka uglavnom rješavaju te probleme i ujedno izbjegavaju
prve, relativno skupe zahvate njege.


Znatnija zaštita tih posljednjih oaza poplavnih područja i šuma u njima
inicirana je prije dvadesetak godina, kad su ti još koliko-toliko prirodni
predjeli i život u njima spašeni od totalne propasti. Otada imaju kategoriju
prirodnih zaštićenih područja i za većinu su tiskane monografije ili su izrađeni
projeki njihova održavanja i unapređenja. Projekte posljednjih godina
izrađuje WWF-Auen-Instit´ut iz Rastatta, a u njima se regulira način
renaturiranja ili održavanja pojedinih šumskih predjela, uređuju se područja
za povratak pojedinih biljnih i životinjskih vrsta, regulira se način kretanja,
edukacije i rekreacije ljudi, osnivaju se stalne istraživačke jezgre
koje se dalje prate metodom stacioniranih istraživanja, zapuštaju se pojedine
livade zbog prirodne sukcesije itd. Osnovni cilj pri tome je da se zaštićeno
područje što je moguće prije vrati u što prirodnije stanje. U tom
smislu za renaturiranje šumskih područja postoji uvijek samo jedno jednostavno
pravilo: »svaka vrsta treba rasti samo na mjestu koje joj je iskonska
priroda odredila«.


Zaista je vrlo malo nedostajalo da u nizinskim područjima tog dijela
Evrope nestanu i posljednji hektari i nekadašnje prirode i da se jednostavno
izgubi model koji upućuje na cilj i način renaturiranja poplavnih područja
i vraćanja nekadašnjeg života uz Rajnu.


Iz većine tih predjela nisu samo prije dvadesetak godina odletjele posljednje
rode i nestale posljednje vidre, već su iz temelja promijenjeni i u
ekološkom smislu obezvrijeđeni cijeli krajolici.


UMJESTO ZAKLJUČKA


Nepotrebno je ponavljati sinekološke uvjete i vegetacijski sastav oko
4000 ha najprirodnijih poplavnih područja u njemačkom dijelu gornje Rajne.
Ovdje je stanje u prirodnim ekosistemima takvo da upozorava na mogućnost
da nekontroliranim zadiranjem u prirodu i njene zakonitosti dovedemo
u pitanje opstanak brojnih biljnih i životinjskih vrsta i zajednica,
a samo u zajednici s njima čovjek čini stabilnu prirodnu cjelinu koja može
opstati.


Provedene melioracijske mjere uz Rajnu, regulacija prometa i protoka
rijeke, industrijska gradnja u njenoj zoni, eksploatacija zemljišta i pijeska,
načini iskorišćivanja i obnove šuma i svi drugi zahvati u prirodu, ako se
moraju provoditi, imaju uvijek nekoliko alternativnih rješenja i u tome
je Rajna i njeno područje izuzetno vrijedna pouka. Treba je shvatiti i pri
neophodnim identičnim zahvatima praviti što manje greške.


To se odnosi i na šumarsku privredu i znanost, jer nam se već dešavalo
da smo strane metode i iskustva (bez obzira na to koliko bili protivni našim
uvjetima i našoj šumarskoj školi) prenosili u domaće gospodarstvo, a ona
nisu poslije dala očekivane rezultate. Želimo li sačuvati temeljne odlike
šuma naše Republike, njene neosporne ljepote, ekološke i druge vrijednosti,
prijeko je potrebno koristiti se dugogodišnjim stranim iskusvima i ne
ponoviti njihove greške.


38
ŠUMARSKI LIST 1-2/1992 str. 41     <-- 41 -->        PDF

LITERATURA


D i s t e r, E., 1980: Geobotanische Untersuchungeri in der hessischen Rheinaue
als Grundlage fuer die Naturschutzarbeit. Diss. Math.-Nat. Fak. Goettingen.


Dister , E., 1983: Zur Hochwassertoleranz von Auenvaldbaeumen an lehmigen
Standorten. Verh. Ges. Oekol. 10: 325—336.


Dister , E., 1985: Taschenpolder als Hochwasserschutzmassnahme am Ober
rhein. Geographische Rundschau, 5: 241—247.


Huegin , G., 1981: Die Auenwaelder des suedlichcn Oberrheintals-Ihre Veraenderung
und Gefaehrdung durch den Rheinausbau Landschaft + Stadt, 13 2:
78—91. 78—91.


H u b c r, E., 1987: Zur Geschichte Auewaldungen im Oberrheinischen Tiefland.
Ministerium fuer Ernaehrung, Landwirtschaft und Forsten, Baden-Wuerttemberg,
Band 65: 267—335.


Kramer , W., 1987: Erlaeuterungen zu den Standortskarten der Rheinauwaldungen
zwischen Mannheim und Karlsruhe. Ministerium fuer Ernaehrung, Landvvirschaft
und Forsten, Badcn-Wuerttemberg, Band 65: 7—264.


Ober dor fer, E. i dr. 1967: Systematische Uebersicht der vvestdeutschen Phanerogamen
— und Gefaesskrvptogamen — Gesellschaften, Eine Diskusionsentwurf.
Schriftenr. V´egetationskunde, 2: 7—62.


Philippi , G., 1978: Die Vegetation des Altrheingebietes bei Russheim. U: Der
Russheimer Altrhein, eine nordbadische Auenlandschaft. Natur — und Landschaftsschutzgebiete
Baden-Wuerttebergs 10: 103—267.


Schaefer , W., 1973: Altrhein — Verbund am noerdlichen Oberrhein. Cour.
Forsch. — lnst. Senckenberg 7: 1—63,


WWF Auen-Institut — Rastati: Projekti i dokumentacija.


Forest Vegetation of the First Bottom and Contact Zones of the Upper Rhine in
Germany Problems of Its Protection


S u m m a r y


The paper describes tlie forest vegetation of the first bottom region of the
upper Rhine in Germany, approximately from Rastatt to Mainz. The former
flood forests grow only in the vorlands near the old streams of the river Rhine,
over a surface of round 4000 ha. Described are the associations Salicetum albae
Issl. 26, Querco-Ulmetum Issl. 24 and Corylo Quercetum roboris Dister 1980 prov.
A special attention is paid to the description of the synecological factors, first
of all to the duration and height of the floods because of their deciding impact
upon the growth and distribution of the forest vegetation.


The paper also presents the current status of the forest vegetation outside
the embankments. It has greatly lost its authentic structure. In many places the
domineering species are the artificially grown stands of the sycamore, red oak,
Douglas fir and common pine — the species that do not belong to these habitats
and did not grow in these forests one hundred years ago. Likewise in the
vorlands, where the hybrid poplars have been grown on the same habitat
through several generations, so that there are practically no parts where they
have not been introduced.


There are also short descriptions of the river Rhine corrections, the building
of water ladders and gravel pits. The emphasis is on the fact that this part of
the region has lost its natural characteristics and has been greatly devaluated.
Many animal and plant species and associations — extremely rich in flood areas
as they are — have virtually disappeared.