DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 37     <-- 37 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 595.7 (497.12) Šum. list CXV (1991) 473


ZOOGEOGRAFSKA ANALIZA KORNJAŠA COLEOPTERA
KRŠKE KOTLINE


P. DURBEŠIĆ i S. VUJČIĆ-KARLO*
SAŽETAK: Obimna multidisciplinarna istraživanja dijela Krške
kotline obavljena su u razdoblju 1978—1980. Na površini od oko
3000 m2 na 16 različitih prirodnih i antropogenih staništa obavljena
su i entomološka istraživanja. Detaljnije je obrađen red kornjaši
(Ooleoptera). Za utvrđene vrste određena je zoogeografskapripadnost. Ustanovljeno je da veliki broj vrsta ima Palearktičko
rasprostranjenje, ali najveći dio su vrste koje dolaze samo na
području Europe. Od njih ima najviše vrsta rasprostranjenih u
centralnoj Europi. Veoma je malo vrsta karakterističnih za Alpskoili mediteransko područje.


1. UVOD
U okviru multidisciplinarnih istraživanja dijela Krške kotline tijekom
godina 1978—1980, istraživana je i fauna kornjaša (Coleopteraj u 16 različitih
biljnih zajednica. U ovom radu prikazan je kvalitativni i kvantitativni
sastav reda Coleoptera s ciljem analize zoogeografske pripadnosti vrsta.
Faunistička i ekološka analiza ovih vrsta data je u radu koji je u tisku.


2. POSTUPAK RADA
Obavljena istraživanja imala su višestruku namjenu te su se pri terenskim
istraživanjima koristili različiti postupci za uzorkovanje entomofaune:
lovne posude, steiner tuljak, kečer, sita, uzorkovanje rukom.


3. ZOOGEOGRAFSKA POVIJEST ISTRAŽIVANOG PODRUČJA
Većina zoogeograf a slaže se s Sclater-Wallace -ovom podjelom
svijeta, ili na njoj temelji svoju podjelu (Petrov , 1979, 1985). Područje
Europe, posebno Balkanskog poluotoka, pojedini autori svrstavaju u različite
niže zoogeografske jedinice. Tako npr. Brunner v. Wattenwyl
(1882) u Europi izdvaja pet paralelnih zona koje od zapada prema istoku
dijeli u sektore. Tako područje balkanskog poluotoka pripada trećoj, četvr


* Dr. Paula Durbešić i Snježana Vujčić-Karlo, dipl. inž, Zoologijski zavod,
Prirodoslovno matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu


ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 38     <-- 38 -->        PDF

toj i petoj zoni, što bi odgovaralo srednjoeuropskoj, mediteranskoj i submediteranskoj
zoni. Kobel t (1897), izdvaja tri paralelne zone sjevernu ili
borealnu, srednju ili alpsku i južnu ili mediteransku. Kasnije, dijeli Balkanski
poluotok na istočno-alpsku, dalmatinsku, bosansku, albansko-makedonsku,
sjeverno-balkansku i orijentalnu provinciju. Wagne r i Štura ny
(1914) govore o tri regije, centralnoeuropskoj, zapadnoeuropskoj, i kaspijskopontijskoj
koje dijele u zone. Krška kotlina bi po njima pripadala
zoni Istočonih Alpa s Karavankama i Julijsikim Alpama i planinama između
Save i Drave. Werne r (1897) dijeli ovo područje u Srednjoeuropsku,
Panonsku, Južnoalpsku i sredozemnu oblast, a M a r t i n o (1929) dijeli u
podoblasti: borealnu, mediteransku i stepsku. Hadž i (1930) izdvaja tri
zone paralelne s pravcem Dinarida: nizinsku, planinsku i primorsku. Godine
1931. izdaje zoogeografsku kartu s detaljnijom podjelom prema kojoj bi
područje Krške kotline pripadalo Holarktičkom podsvijetu, Palearktičkoj
oblasti, Euroazijskoj podoblasti, sjeverno-planinskom pojasu, alpskoj provinciji,
alpskoj podprovinciji i to slovenskoj krajini. Bec k v. Manna gett
a (1901) izdvaja dvije podoblasti: mediteransku i zapadno-pontijsku,
u okviru kojih izdvaja zone. Krška kotlina bi po njemu dolazila u ilirskoj
zoni zapadnopontijske oblasti. Adamo v ić (1907) izdvaja također dvije
oblasti: mediteransku i srednjoeuropsku, unutar ikojih izdvaja zone i pod-
zone. Fitogeografskim raščlanjenjem Balkanskog poluotoka bave se botaničari:
Tur rili (1929), S toj an ov (1950), H o rvat (1954). Prvi radovi
koji su sintetski pristupili proučavanju rasprostranjenja biljnih i životinjskih
zajednica na Balkanskom poluotoku su radovi Matvejev a (1960)
prema kojima ovo područje pripada holarktičkoj oblasti, i to Mediteransko-
europskoj, Irano-turanskoj i alpsko-kaspijskoj podoblasti. (Prema Matvejevu
1961).


Prema istom autoru, po čijoj podjeli i mi radimo, područje Krške
kotline uz rijeku Savu, nalazi su u Holarktičkoj oblasti, Mediteransko-europskoj
podoblasti, provinciji Europskih pretežno listopadnih šuma i podprovinciji
Balkansko-srednjoeuropskih šuma.


4. REZULTATI I RASPRAVA
Analizom radova brojnih autora svim nađenim vrstama utvrđena je
zoogeografska pripadnost. Literarni podaci navode se uz svaku vrstu u tablici
brojem iz popisa literature na kraju rada.


Utvrđeno je 15 vrsta koje su rasprostranjene na cijelom Palearktičkom
području. Tri vrste rasprostranjene su na području Europe, Azije i Afrike,
a sedam vrsta na području Azije i Afrike. Trideset pet i^rsta rasprostranjeno
je na području Europe i cijele Azije, dok je njih dvadesetosam rasprostranjeno
na području Europe i Sibira. Nađenih vrsta samo na području Europe
utvrđeno je 59 (Tablica 1.).


Od vrsta rasprostranjenih na području Europe dvanaest dolazi na području
Europe i Kavkaza: Asaphidion flavipes, Meligethes viduatus, Pterostichus
melas, Nargus velox, Catops chrysomeloides, Collenis immunda,
Agaricophagus cephalotes, Clambus pubescens, Bryocharis analis, Microglotta
picipennis, Atomaria diluta, i Pleurophorus caesus. Jedanaest vrsta
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Zoogeografska pripadnost


Vrste Coleoptera


Cychrus caraboides 24


Carabus gigas 16, 24
Carabus coriaceus 5, 7, 16, 24
Carabus violaceus 5, 7, 16, 24
Carabus granulatus 16, 24
Carabus Ullrichi 24
Asaphidion flavipes 16, 24


Anisodactylus binotatus 16, 24
Pterostichus cupreus 16, 24
Pterostichus nitidicollis 24
Pterostichus antrachinus 16, 24


Pterostichus melas 16, 24


Pterostichus transverzalis 24
Abax ater 16, 24
Abax parallelopipedus 5, 7, 24
Abax parallelus 24
A&đA: carinatus 5, 7, 24


SILPHIDAE
Necrophorus humator 16, 24
Necrophorus vespilloides 24
Necrophorus vespillo 24
Oeceoptoma thoracicum 16, 24


Necrophilus subterraneus 24
Agyrtes castaneus 24
Nargus velox 24
Nargus brunneus 24
Catops picipes 24
Catops chrysomeloides 24
Sciodrepa fumatus 24
Colon latum 24
Hydnobius fuscipes 24
Colenis immunda 16, 24
Agaricophagus cephalotes 24


CL/1MB/D/1L
Clambus pubescens 24
SCYDMOENIDAE
Scydmaenus rufus 24
Omalium rivulare 12, 24
Omalium caesum 12, 16, 24
Lathrimaeuni atrocephalum 24
Coprophilus striatulus 24
Oxytelus rugosus 12, 16, 24
Oxytelus sculpturatus 16, 24
Oxytelus tetracarinatus 16, 24
Stenus biguttatus 16, 24
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 40     <-- 40 -->        PDF

2 3 4 5 6


Stenus pallitarsisPaederus litoralis
16, 24
16, 24
Astenus filiformis 24
Metoponcus brevicornis 24
Bryocharis analis 16, 24
Tachyporus hypnorum 16, 24
Falagria sulcata 16, 24
Falagria thoracica 24
Astilbus canaliculatus 24
+
+
+
+
+
Zyras humeralis 24
Amarochara umbrosa 24
Microglotta picipennis 24
Aleochara intricata 16, 24
PSELAPHIDAE +
Bythinus Curtisi 24 +
HISTERIDAE
Paromalus complanatus 24 +
CANTHARIDAE
Podabrus alpinusRhagonycha julvaMalachius aeneus
24
4, 5, 7, 16, 20, 24
16, 24
+
+
)
Malachius marginellus 16, 24 +
Henicopus pilosus 16, 24
Dolichosoma lineare 16, 24
+
+
ELATERIDAE
Lacon murinus 16, 24
Elater praeustus 24
Athous hirtus 16, 24
Athous longicollisSynaptus filiformisAdrastus limbatus
24
4, 16, 19, 24
24
+
+
DERMESTIDAE
Trogoderma nigrumAnthrenus museorum
24
24 +
+
By#Rtf/DAL
Byrrhus signatusNITIDULIDAE
24 +
Meligethes viduatus 24
Meligethes discoideus 24 +
MeligethesMeligethes
aeneus 16, 24
viduatus 24 4
Carpophilus hemipterus 24
Epuraea silacea 16, 19, 24
Epuraea obsoleta 24
Epuraea oblonga 24
+
+
-f
Librodor quadriguttatus 24
Glischrochilus quadripunctatus 24 +
RHIZOPHAGIDAE
RhizophagusRhizophagus
parallelocolis
politus 24
24 +
I476
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 41     <-- 41 -->        PDF

CRYPTOPHAGIDAE
Cryptophagus scanicus 16, 24
Cryptophagus saginatus 16, 24
Cryptophagus setulosus 24
Alomaria impressa 24
Atomaria gravidula 24
Atomaria nitidula 24
Atomaria atricapilla 24
Atomaria gibbula 16, 24


Atomaria dilata 6, 12, 19, 24


LATHRIDIDAE


Lathridius nodifer 16, 24Corticaria crenulata 24
Corticarina gibbosa 16, 24


Corticarina truncatella 16, 24


MYCETOPHAGIDAE
Typhaea stercorea 16, 24


COCCINELIDAE
Scymnus abietis 24
Adalia bipunctata 16, 24
Coccinella 1-piinctaia 5, 12, 16, 20, 24+
Propylaea 14-punctata 4, 16, 24


ANOBIIDAE
Xestobium ernobiiforme 24


OEDEMERIDAE


Oedemera femorata 16, 24


Oedemera flavescens 24


ANTHICIDAE


Anthicus antherinus 16, 24


MELOIDAE


Meloe decorus 24


SCARABAEIDAE


Pleuroporus caesus 16, 24


Anisoplia agricola 16, 24


C#ÄYSOMLL/ZML


Zeugophora scutellaris 24


Lema Erichsoni 24


Lema melanopa 4, 12, 16, 20, 24


Labidostomis taxicornis 24


Labidostomis lusitanica 24


Clytra laeviscula


Pachybrachis haliciensis 24


Cryplocephalus nitidus 16, 24


Cryplocephalus sericeus 5, 7, 19, 24


Cryplocephalus violaceus 5, 7,16,19,20, 24


Cryplocephalus virens 24


Cryptocephalus parvulus 24


Cryplocephalus quadripustulatus 24


Leptinotarsa decemlineata 12


Chrysomela polita 16, 24


Melasama cuprea 24


Phvllotreta viltata 16, 24


Phyllotreta alra 4, 16, 20, 19, 24


+
+


+


+


+
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 42     <-- 42 -->        PDF

12 3 4 5 6


Aphthona pallida 4, 16, 19, 24 +
Aphthona pygmaea 4, 5, 7, 16, 19, 24 +
Longitarsus lycopi 4, 5, 7, 12, 16, 19, 24 +
Haltica oleracea 16, 24 +
Batophila rubi 12, 19, 24 +
Crepidodera feruginea 16, 24 +
Hippuriphlila Modeeri 24 +
Podagrica inalvae 16, 24 +
Chaetochnema semicoerulea 24 +
Psylliodes affinis 16, 24 +


CURCULIONIDAE
Trachyphloeus laticollis 16, 24 +


Phyllobius cinerascens 24 +
Phyllobius oblongus 4,11,12,16,19, 20, 24 +
Polydrosus sericeus 11, 16, 19, 24 +
Tanymecus palliatus 16, 24 +
Aromius quinquepunctatus 24 +
Rhynoncus castor 4, 19, 24 +
Mecinus collaris 16, 24 +


SCOLYTIDAE


Phloephthorus rhododactylus 24 +


Dryocoetes alni 16, 24 +


Tablica 1. Zoogeografska pripadnost vrsta kornjaša (Coleoptera) Krške kotline


1 — Vrste rasprostranjene na cijelom Palearktičkom području
2 — Vrste rasprostranjene na području Europe, Azije i Afrike
3 — Vrste rasprostranjene na području Europe i Afrike
4 — Vrste rasprostranjene na području Europe i Azije
5 — Vrste rasprostranjene na području Europe i Sibira
6 — Vrste rasprostranjene na području Europe


je široko rasprostranjeno na području Europe bez europskog dijela SSSR-a:


Cychrus caraboides, Athous longicollis, Librodor quadriguttatus, Rhizophagus
parallelocolis, Cryptophagus scanicus, Atomaria gutta, A. gravidula,
Scymnus abietis, Cryptocephalus violaceus, Aphthona pygmaea i Dryocoetes
alni. Za područje Alpa karakteristično je pet vrsta: Carabus gigas, Pterostichus
nitidicollis, P. transverzalis, Abax parallelopipedus i Byrrhus signatus,
dok su četiri vrste karakteristične za mediteransko područje: Paederus
litoralis, Omalium rivulare, O. ca&sum i Lathrimaeum atrocephalum.
Od vrsta koje dolaze samo u centralnoj Europi nađene su: Abax carinatus,
Bythinus Ceertisii, Atomaria impressa, Meloe decorus i Aphtona pallida.
Devet vrsta nađenih na ovom području karakteristične su za područje centralne
i borealne Europe: Carabus coriaceus, C. violaceus, C. granulatus,
Abax ater, Coprophilus striatulus, Amarochara umbrosa, Rhizophagus politus,
Cryptocephalus quadripustulatus i Lema Erichsoni dok je vrsta Agyrtes
castaneus spomenuta i za područje Balkana. Vrste: Nargus brunneus, Mctoponcus
brevicornis i Phloephthorus rhododactylus Winkler navodi kao
vrste centralne i meridionalne Europe, dok vrste Cychrus caraboides i Necrophilus
subteraneus uvrštava u vrste centralne Europe. Dvije vrste su
karakteristične za centralno i orijentalno europsko područje: Carabus Ullrichi
i Abax carinatus, dok je po jedna karakteristična za centralnu i medi


478
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 43     <-- 43 -->        PDF

1.b
HU (24.«)-12 (26.7!) A


G 1 (2J3L)F
i Qm~


E2 (4.4T>


5 (11.1HC


D9 C20.ÜK)


Slika 1. Grafički prikaz broja vrsta iz faune Coleoptera Krške kotline
rasprostranjenih u različitim područjima:


a) Paleartika


A — Palearktik; B — Europa, Azija, Afrika; C — Europa, Afrika; D — Europa,


Azija; E — Europa, Sibir; F — Europa.


b) Europe


A — Europa, Kavkaz; B — Mediteran; C — Alpe; D— centralna i borealna


Europa; E — centralna i orijentalna Europa; F — centralna i mediteranska


Europa; G — centralna Europa i Hrvatska; H — cijelo područje Europe.


1.S
15 (18.21) A
C 7 Î.4.8I.) 3 (2.HJB
E 28 (19.131)
mfšmk
´VW-VYV^-´*. -. r x : ´]


F 59 (48.1X)
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 44     <-- 44 -->        PDF

teran&ku Europu (Adrastus limbatus), te za centralnu Europu i Hrvatsku
(Phyllobius einer as cens).


Iz navedenog prikaza vidi se da su nađene vrste najvećim dijelom
(njih 59 ili 40"n) vrste karakteristične za Europsko područje. Nešto manje,
35 (23,8%), ih dolazi i na područje šire Azije, a 28 (19,0%) na području Europe
i Sibira. Nađeno je 15 (10,2%) vrsta koje su široko rasprostranjene na području
cijelog Palearktika. Od vrsta koje su nađene na području Europe
i dijela Afrike nađeno je 7 (4,8%), a još t´ri vrste (2,0%) dolaze osim na ovom
području i u Aziji (si. 1. a.).


Od vrsta koje dolaze na području Europe najveći dio dolazi na području
čitave Europe (11; 24,4%), te Europe i Kavkaza (12; 26,7%). Ostalo najvećim
dijelom dolaze u centralnoj i borealnoj Europi (9; 20,0%). Usprkos blizine
Alpa karakterističnih vrsta za to područje ima malo (5; 11,1%). Isto je
malo vrsta koje dolaze u mediteranu (4; 10,9%). Još četiri vrste dolaze u
centralnoj Europi dok se dvije spominju i za orijentalno područje, jedna za
Mediteran, a jedna za Hrvatsku (si. 1. b).


5. ZAKLJUČAK
Iz ovih podataka o zoogeografskoj pripadnosti pojedinih vrsta može se
zaključiti da su nađene vrste karakteristične za šire područje Europe i Palearktika
te da postoji samo manji broj vrsta karakterističnih za Mediteransko
(4; 10,9"u vrsta) ili Alpsko područje (5; 11,1% vrsta). Od eurpskih vrsta
najveći broj (9; 20,0" o) pripada ccntralnoeuropskim vrstama što smo i
očekivali s obzirom na zoogeografski položaj Krške kotline u mediteransko-
europskoj podoblasti, provinciji europskih, pretežno listopadnih šuma.


LITERATURA


A d a m o v i ć, L. 1907. Die Pflanzengeographische Stellung und GlJederund der
Balkanhalbinsel. Wien.
Beck Man naget ta, G. 1901. Die Vegetationsverhältnisse der Illirisehen Lander.
Leipzig.
Brunner v. Watten wyl c. 1882. Prodromus der europacishchen Orthopteren.
Leipzig.
Durbešic, P. 1983. O fauni kornjaša (Coleoptera) livadnih zajednica uz tokove
Mirne i Raše u Istri. Acta entomologica Jugoslavica, Vol. 19 Num 1—2.
Durbešic, P. 1983. Fauna Coleoptera dviju livadnih zajednica Učke i Ćićarije.
Biosistematika. Vol. 9, No. 2, 119—128.
Durbešic , P. 1983. Cenološke karakteristike Coleoptera u asocijaciji Ableti-Fagetum
illyricum u Gorskom Kotaru. Acta entomologica Jugoslavica. Vol. 20.
1—2.
Durbešic , P. 1983. Zoogeografske karakteristike kornjaša (Coleoptera) dviju
livadskih zajednica Učke i Ćićarije. Ekologija, Vol. 18, No. 2. 121—144.
H a d ž i, J. 1931. Zoogeografska karta Kraljevine Jugoslavije. Zbirka karata Geografskog
društva, br 2. Beograd.
Horvat , I. 1954. Pflanzeneeographische Gliderung Südosteuropas. »Vegetatio«,
Vol, V—VI.
Kobelt , W. 1897. Studien zur Zoogegraphie. I Molluscen der palaearktischen
Region. Weisbaden 1897.


480
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Kovačev i ć, Ž. 1961. Primjenjena entomologija, I, II, III, knjiga. Poljoprivredni
nakladni zavod. Zagreb.
Kuhnt , P. 1911. Illustrierte Bestimmungs-Tabellen der Käfer Deutschlands,
Stuttgart.


Mart ino, B. Z. 1929. Opljit zoogeograficeskogo delenia Jugoslavii na osnovanu
rasprostranenia mlekopitajutih. »irudbi IV Svjezda Russ. Akad. Organ. Č. 2.
Beograd.


Matvejev , S. 1960. Bigeografska karta Jugoslavije. »Enciklopedija Jugoslavije
»knj. IV, p. 600. Leksikografski zavod FNRJ. Zagreb.
Matvejev , S. 1961. Biogeografija Jugoslavije. Monographies, Vol. 9. Beograd.
Novak , P. 1952. Kornjaši Jadranskog primorja. JAZU.


Petrov , B. 1979. Some Questions of the Zoogcographical Division of the Western
Palearctic in the Light of the Distribution of the Mammals in Yugoslavia.
Folia Zoologica. 28 (1): 13—24. 24.


Petrov , B. 1985. Numerical éléments for zoogeographical division of the Western
Palearctic using the distribution in Yugoslavia as an example. Acta Zool.
Fennica 170: 209—210. 10.


R e i 11 e r, E. 1909. Fauna germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches. K. G.
Lutz Verlag. Stuttgart,
Schlosser Klekovski, J. K. 1879. Fauna trojedne kraljevine. Zagreb.
Stojanov , N. 1950. Rastiteina geografija. Sofija.
Sturay , R, i A, Wagne r 1914. Über schalentragendc Landmollusken aus Albanien
und Nachbargebieten. Denkschr. Akad. Wien 91.
Turili , W. 1929. The Plant Life of the Balkan Peninsula. Oxford.
W i n k 1 c r, A. 1932. Catalogus Coleopterorum regionis palearticae. Wien.
Werner , F. 1897. Die Reptilien und Amphibien Oesterreich-Ungarns und Okkupationslander.
Wien.


Zoogeografic analysis of Coleoptera Krške kotline


A b s t r a c t


In complex investigation of SE part of Krško dépression the entomological
investigation were taken to. For the species of order Coleoptera the zoogeographical
apertation was détermine.