DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 37     <-- 37 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 595.7 (497.12) Šum. list CXV (1991) 473


ZOOGEOGRAFSKA ANALIZA KORNJAŠA COLEOPTERA
KRŠKE KOTLINE


P. DURBEŠIĆ i S. VUJČIĆ-KARLO*
SAŽETAK: Obimna multidisciplinarna istraživanja dijela Krške
kotline obavljena su u razdoblju 1978—1980. Na površini od oko
3000 m2 na 16 različitih prirodnih i antropogenih staništa obavljena
su i entomološka istraživanja. Detaljnije je obrađen red kornjaši
(Ooleoptera). Za utvrđene vrste određena je zoogeografskapripadnost. Ustanovljeno je da veliki broj vrsta ima Palearktičko
rasprostranjenje, ali najveći dio su vrste koje dolaze samo na
području Europe. Od njih ima najviše vrsta rasprostranjenih u
centralnoj Europi. Veoma je malo vrsta karakterističnih za Alpskoili mediteransko područje.


1. UVOD
U okviru multidisciplinarnih istraživanja dijela Krške kotline tijekom
godina 1978—1980, istraživana je i fauna kornjaša (Coleopteraj u 16 različitih
biljnih zajednica. U ovom radu prikazan je kvalitativni i kvantitativni
sastav reda Coleoptera s ciljem analize zoogeografske pripadnosti vrsta.
Faunistička i ekološka analiza ovih vrsta data je u radu koji je u tisku.


2. POSTUPAK RADA
Obavljena istraživanja imala su višestruku namjenu te su se pri terenskim
istraživanjima koristili različiti postupci za uzorkovanje entomofaune:
lovne posude, steiner tuljak, kečer, sita, uzorkovanje rukom.


3. ZOOGEOGRAFSKA POVIJEST ISTRAŽIVANOG PODRUČJA
Većina zoogeograf a slaže se s Sclater-Wallace -ovom podjelom
svijeta, ili na njoj temelji svoju podjelu (Petrov , 1979, 1985). Područje
Europe, posebno Balkanskog poluotoka, pojedini autori svrstavaju u različite
niže zoogeografske jedinice. Tako npr. Brunner v. Wattenwyl
(1882) u Europi izdvaja pet paralelnih zona koje od zapada prema istoku
dijeli u sektore. Tako područje balkanskog poluotoka pripada trećoj, četvr


* Dr. Paula Durbešić i Snježana Vujčić-Karlo, dipl. inž, Zoologijski zavod,
Prirodoslovno matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu