DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 31     <-- 31 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*425.1 Šum. list CXV (1991) 467


ODREĐIVANJE SUMPORA U BILJNOM MATERIJALU I TLU
INFRACRVENOM SPEKTROMETRIJOM


Nadežda PEZDIRC, Nikola KOMLENOVIC*


SAŽETAK: Istraživano je određivanje sumpora u biljnommaterijalu i tlu infracrvenom spektrometrijom sa aparatomSC—132 Sulfur determinator firme Lećo. Spaljivanje uzoraka provodilo
se je bez akcelatora, te uz primjenu akceleratora V2O-, i
COM—AID. Primjenom COM—AID dobivaju se kod uzoraka biljnog
materijala, a još više uzoraka tla niži rezultati. Nisu utvrđene
značajne razlike između rezultata analiza dobivenih bez i uz
dodatak ViO$. Stoga se preporuča provođenje analiza uzoraka
biljnog materijala i tla bez primjene testiranih akceleratora.


Ključne riječi: Infracrvena spektrometrija, određivanje
sumpora, biljni materijal, tlo.


UVOD


Suvišak S02 u zraku smatra se jednim od važnijih uzroka propadanja
šuma. Kod šumskih vrsta je dokazano da drveće koje raste u atmosferi sa
višim koncentracijama SO^ sadrži i više sumpora u asimilacjskim organima.
Ako se koncentracija S02 prekorači u atmosferi to dovodi do mehaničkih
oštećenja i fizioloških poremetnji kod biljaka (KOMLENOVIC, PEZDIRC
1987, KOMLENOVIC 1989, KOMLENOVIC 1990).


U svijetu i kod nas koristi se više metoda za određivanje sumpora u
biljnom materijalu i tlu. Određivanje sumpora se može izvesti gravimetrijski,
mjerenjem dobijenog taloga barijevog sulfata (SARIĆ et. al 1967).


Turbidimetrijsko određivanje sadržaja sumpora u organskim spojevima
provodi se pomoću dušične i perklorne kiseline (BETHGE 1956, SHAW 1959,
i BLANCHOR, et. al 1956).


Do sada se za analize sumpora kao najpouzdanija i najbrža pokazala
metoda infracrvene spektrometrije. Ista je u ovom radu detaljnije opisana.


Cilj ovih istraživanja je da se istraži komparabilnost dobivenih rezultata
za sumpor u uzorcima biljnog materijala i tla metodom infracrvene
spektrosikopije upotrebom akceleratora COM—AID (supstance koje pomažu
pravilnom sagorijevanju), vanadium pentoksida (V2O5) i spaljivanjem uzoraka
bez prisustva akceleratora (INSTRUCTON MANUAL, »LEĆO« CORPORATION,
1987.).


* Mr. Nadežda Pezdirc, dr. Nikola Komlenović, Šumarski institut, Jastrebarsko.


ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 32     <-- 32 -->        PDF

MATERIJAL I METODE


Uzorci biljnog materijala prethodno osušeni na temperaturi od 105" C
samelju se u vrlo fini sitni prah. Što su čestice praha sitnije, homogenizacija
uzorka je bolja pa prema tome i rezultati pouzdaniji. Uzorci tla se
osuše na zraku i usitne u porculanskom tarioniku do najfinijeg praha. Sadržaj
sumpora u uzorcima biljnog materijala i tla određen je metodom infracrvene
spektrometrije na aparatu SC—132 SULFER DETERMINATOR
firme »LEĆO«.


— — — W B III I iMIHIMIH Ini hi liillilMIIII h.l´ T


Zahvaljujući svojstvima infracrvene spektrometrije postoji mogućnost
analiza koje je drugom metodom teško, ili nemoguće provesti. Područje infracrvenog
spektra definirano je njegovom valnom duljinom. Uzorci za snimanje
infracrvenog spektra mogu biti pripremljeni u bilo kojem agregatnom
stanju. Brzina i minimalna priprema uzoraka predstavlja prednost
ove metode obzirom na druge metode za određivanje sumpora. Pošto je
absorpcija zračenja proporcionalna koncentraciji, infracrvena spektrometrija
koristi se za kvantitativno određivanje primjenom Beer-ovog zakona
(NAKANISHI, SOLOMON, 1977, SMITH, 1979).


Prije početka rada sa uzorcima potrebno je provesti tri do pet »kondicioniranih
« analiza, tj. sve konstante sistema treba podesiti na iste vrijednosti.
Nakon kondicioniranja vrši se kalibracija aparata pomoću standarda
približne vrijednosti za sumpor kakav očekujemo u uzorcima biljnog materijala
i tla.


Sitno samljeveni uzorak odvažemo u vatrostalni keramički čamčić i
ravnomjerno raširimo prah po čitavoj posudici lagano tresući naprijed i
nazad. Karakter nekih tipova uzoraka može zahtijevati upotiebu »akceleratora
«.


468
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Na taj se način osigurava pravilno sagorijevanje i reproduciobilnost
rezultata. Općenito se potreba za akceleratorom određuje eksperimentalno.
Ako se pokaže potreba za njima onda se upotrebljava COM—AID ili vanadium
pentoksid. Upotreba V2O3 vodi kraćem vijeku sistema za sagorjevanje,
pa se V-O-, koristi samo onda kada je to neophodno.


Posudica sa uzorkom unese se u peć za spaljivanje. Temperatura peći kreće
se oko 1.600°C. Analiza počinje odmah automatski čim se pojavi prisustvo
sumpora. Za vrijeme sagorijevanja uzorka sumpor se oksidira u sumpor dioksid.
Ovaj plin apsorbira IR—energiju na određenoj valnoj duljini IR—spektra.
Poseban filter omogućava detekciju IR—energije koju je usvojio sumpor
dioksid. Tako se redukcija IR—energije pripisuje samo sumpor diok


sidu, a njegova koncentracija određuje se detektorom.


Oznaka uzorka


Standardni uzorak
ugljena
(S % 0,300—0,360)


Taxas bacala


Pinus sylvestris


Picea abies


Quercus Hex


Pinus halepensis


Sadržaj sumpora u biljnom materijalu


Broj
određivanja


1
2
3


Sredina


1
2
3


Sredina


1
2
3


Sredina


1
2
3


Sredina


1
2
3


Sredina


1
2
3


Sredina


S " o bez dodavanja
akceleratoia


0,304
0,303
0,308


0,305


0,108
0,104
0,099


0,104


0,126
0,137
0,128


0,130


0,088
0,086
0,093


0,089


0,141
0,139
0,134


0,138


0,112
0,112
0,114


0,113


S °´n sa akceleratorom
V,0,


0,303
0,310
0,299


0,304


0,104
0,111
0,099


0,105


0,136
0,130
0,133


0,133


0,095
0,090
0,092


0,092


0,142
0,146
0,149


0,145


0,115
0,113
0,115


0,114


Tablica 1.


S % sa akceleratorom
COM-AID


0,300
0,310
0,299


0,303


0,093
0,081
0,086


0,087


0,116
0,120
0,119


0,118


0,068
0,076
0,077


0,074


0,122
0,124
0,129


0,129


0,090
0,091
0,089


0,090


REZULTATI I DISKUSIJA


Određivanje sumpora suhim spaljivanjem uzoraka nije dalo zadovoljavajuće
rezultate. Zbog toga su BLANCHAR, et. al (1965) istraživali metodu
koja bi bila relativno točna i dovoljno brza da se može primjenjivati za
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 34     <-- 34 -->        PDF

rutinske analize. U tu svrhu razradili su metodu spaljivanja uzoraka organske
tvari sa dušičnom i perklornom kiselinom. Sadržaj SO-, u otopini utvrđuje
se turbidimetrijski kao barijev sulfat (BaSO/,). Predložena metoda se
pokazala točnijom i bržom od konvencionalne metode suhog spaljivanja.
Međutim, ovom metodom moguća su dva izvora greške, gubitak S u plinovitom
obliku i nepotpuna oksidacija sumpora u biljnom materijalu i tlu.


Pored toga upotreba perklone kiseline može uzrokovati eksplozivno paljenje
biljnog materijala u cijevima. Ovom metodom uz veliku pažnju na
količinu dodane perklorne kiseline, kao i veličinu kristala barijeva klorida
dobili smo dosta pouzdane rezultate za sadržaj sumpora u biljnom materijalu
(KOMLENOVIĆ, PEZDIRC 1987).


Zbog navedenih nedostataka, a posebno sporosti kod određivanja sumpora
ovom metodom uveli smo u laboratorij Odjela za ekologiju utvrđivanje
sadržaja sumpora u uzorcima biljnog materijala i tla metodom infracrvene
spektrometrije aparatom SC—132 SULFUR DETERMINATOR. Rezultati
dobiveni ovom metodom uz upotrebu akceleratora i bez njih prikazani
su u tablicama 1 i 2.


Tablica 2
Sadržaj sumpora u tlu


Oznaka uzroka Dubina
cm
Broj
određivanja
S % bez dodavanja
akceleratora
S % akceleratorom
V A
S % akceleratorom
COM-AID
Standardni uzorak
ugljena
(S ´% 0,300—0,360)
0—5
1
2
3
0,304
0,303
0,308
0,303
0,310
0,299
0,300
0,310
0,299
Sredina 0,305 0,304 0,303
Jastrebarsko
pseudoglej 0—5
1
2
3
0,0080
0,0090
0,0086
0,0084
0,0083
0,0085
0,0026
0,0037
0,0031
Sredina 0,0085 0,0084 0,0031
Zdihovo polje
pseudoglej 0—5
1
2
3
0,0061
0,0061
0,0060
0,0063
0,0063
0,0069
0,0017
0,0024
0,0020
Sredina 0,0061 0,0065 0,0020
Zdihovo
distrično
smeđe tlo
0—5
1
2
3
0,0087
0,0087
0,0085
0,0090
0,0090
0,0099
0,0018
0,0022
0,0028
Sredina 0,0086 0,0093 0,0023
Pavlovčani
kultura c. bora
distrično smeđe tlo
0—5
1
2
3
0,0144
0,0130
0,0130
0,0133
0,0129
0,0140
0,0061
0,0059
0,0069
Sredina 0,0135 0,0134 0,0063
Breznik
Polje
eutrično smeđe tlo
0—5
1
2
3
0,0064
0,0066
0,0066
0,0057
0,0071
0,0064
0,0046
0,0049
0,0043
Sredina 0,0065 0,0064 0,0046
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Sadržaj sumpora za standardni uzorak ugljena (S % 0.300—0,360) uz upotrebu
akceleratora vanadium pentoksida i COM—AID.a kao i spaljivanjem
bez upotrebe akceleratora (Tab. 1 i 2) pokazuje jednake vrijednosti.


Kao što se iz tabele vidi sadržaj sumpora uz upotrebu akceleratora
vanadium pentoksida i spaljivanjem uzoraka biljnog materijala bez prisustva
akceleratora pokazuje također iste vrijednosti. Ako se upotrijebi akcelerator
COM—AID rezultati za sadržaj sumpora u biljnom materijalu značajno
su statistički niži od predhodnih rezultata. Ta je razlika iznosila i do
20%. Ako je sadržaj sumpora u uzorcima viši razlika u rezultatima je relativno
manja i obrnuto.


Sadržaj sumpora u tlu prikazan je u tabeli 2. Uzorci tla uzeti su od
0—5 cm dubine iz površinskog dijela humusno akumulativnog horizonta
na pseudogleju obronačnom, pseudogleju obronačnom-antropogeniziranom,
distričnom smeđem-pseudoglejnom i eutricnom smeđem-antropogeniziranom
tlu.


Dobiveni rezultati za sadržaj sumpora pokazuje jednake rezultate spaljivanjem
bez akceleratora i sa akceleratorom V20-,. Rezultati dobiveni za
sadržaj sumpora u tlu upotrebom akceleratora COM—AID bili su daleko
niži (30—76%).


Kod upotrebe akceleratora V205 uslijed visoke temperature u peći za
spaljivanje uzoraka dolazi do spojeva u vatrostalnom keramičkom čamčiću,
koji čine da je čamčić samo jednokratno upotrebljiv. Navedena činjenica
nije zanemariva sa ekonomske strane obzirom da se bez upotrebe akceleratora
V2Or, vatrostalni čamčić može koristiti za analiziranje većeg broja
uzoraka.


ZAKLJUČCI


Na osnovu dobivenih rezultata za sadržaj sumpora u tlu i biljnom materijalu
metodom infracrvene spektrometrije spaljivanjem uzoraka sa upotrebom
akceleratora i bez njihove upotrebe može se zaključiti:Metoda infracrvene spektrometrije u odnosu na druge metode za određivanje
sumpora pokazala se kao vrlo točna i brza za rutinsko određivanje
sumpora u uzorcima biljnog materijala i tla.

Upotrebom akceleratora vanadium pentoksida (V2O5) rezultati za sadržaj
sumpora u uzorcima pokazuju jednake vrijednosti kao i spaljivanjem
bez njegove upotrebe.

Zbog toga što upotreba akceleratora (V2Os) vodi kraćem vijeku sistema
za sagorjevanje kod analiza uzoraka biljnog materijala i tla treba istu
izbjegavati. Vatrostalni keramički čamčić koji služi za odvagu i spaljivanje
uzoraka ako se upotrebi V20-, akcelerator može služiti samo za
jednokratnu upotrebu.
— Upotrebu akceleratora COM—AID koji se preporučuje kod određivanja
sumpora u krutim tvarima treba izbjegavati, jer njegovom primjenom dobivamo
prenizak sadržaj sumpora za uzorke tla i biljnog materijala.

Sumpor se u uzorcima biljnog materijala i t´la može odrediti brzo i isto
točno kao i uz primjenu V20-„ pa se kod analiza sumpora ovom metodom
ne preporučuje primjena akceleratora.


ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 36     <-- 36 -->        PDF

LITERATURA


Bethg e P. O., 1956. Determination oi´ Sulfur bv wet combustion with perchloric
acid. Anal. Chem. 28: 119—122.


Blanclar, R„ W., Rehm, G., C a 1 d w e 11, A. C, 1965. Sulfur in Plant Mate
riais by Digestion with Nitric and Perchloric Acid. Soil Science Society Proceedings,
71—72.


Instruction manual, Leco corporation, 1987.
Kom leno vie, N. 1989. Utjecaj SO., i nekih drugih polutanata na šumsko drveće
s posebnim osvrtom na Hrvatsku, Šumarski list, 6—8, Zagreb.
K o m 1 e n o v i ć, N. 1990. Opterećenost sumpornom vegetacije grada Zagrebamjere zaštite. Zelenilo grada Zagreba, JAZU, Zagreb.


Komlenović, N., Pezdirc, N. 1987. Koncentracija sumpora u lišću nekih
vrsta drveća u Istri i Hrvatskom primorju, Šumarski list, 1—2, Zagreb.
Nakani š ki, K., Solomon , P. H. 1977. Infrared Absorption Spectroscopy


2nd ed., HoldemDay, San Francisco.
Sarić, M., K a s t o r i, R., Curie, R., dupina, T., Gerić, I. 1967. Praktikum
iz fiziologije bilja, 138—142, Beograd.
Shaw, W. M. 1959. Nitric — percloric Acid oxidation for sulfur in plant and animal
materials, Y. Agr. Food Chem 7. 813—917.
Smith , L. A. 1979. Applied Infrared Spectroscopy, John Willey and Sons, Inc.
New York, Chielester, Brisbane, Toronto.


Determination of Sulphur in Plant Material and Soil by Means of
Infared Spectrometry


S u m m a r y


Determination of fulphur in plant material and soil was carried out by infrared
spectrometry using the SC-132 Sulphur Determinattor apparatus of the
Leco Company. Burning of samples was carried out without an accelerator and
with the application of a V206 and COM-AID accelerator. With the application
of COM-AID in the plant material samples lower results were obtained, parti-´
cularly in the case of soil samples. Significant différences were not determined
between the results of analyses obtained with and without the addition of V205.
Therefore it is recommended that analyses are performed of plant material
samples and soil samples without the application of the tested accelerators.


Key words : infrared spectrometry, sulphur détermination, plan material,
soil.